دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، متغیر مستقل، سود آتی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین و مبهم است. شیوه، شکل خاص و نظامداری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از منطقی معین حاصل میشود. منظور از فرآیند با معنای متداول روش است، فرآیند تحقیق اشاره به مجموعهای از گامها و مرحلههایی دارد که پژوهشگر برای رسیدن به پاسخ و راهحل باید یکی پس از دیگری آنها را بردارد تا به پاسخ یا راهحل دست یابد(خاکی،1391).

3-2 روش پژوهش
روش پژوهش یعنی اینکه چه مراحلی را باید پی در پی اجرا نمود تا به جواب نهایی رسید. انتخاب روش یک پژوهش بستگی به ماهیت و ویژگیهای خاص اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات لازم و موجود برای انجام پژوهش بستگی دارد.
این پژوهش سعی دارد تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی را بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی بررسی کند لذا از لحاظ هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی است زیرا نتایج آن به حل یک مساله یا مشکل کمک میکند. و از لحاظ تعیین رابطهی علی بین دو متغیر و با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده در آن تاریخی است از نوع علی پس رویدادی میباشد.
3-3 فرضیهی پژوهش
فرضیه یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربهی پژوهشگر به عنوان راه حل یک مسالهی اولیه است. فرضیهی پژوهش، راهنمای پژوهشگر در پیشبرد فرآیند پژوهش است. رابطهی میان مسایل و فرضیههای علمی باعث میشود تا پژوهشگر از آن رابطههای کلی، موردهای جزیی و عملی خاصی را بیرون آورد(خاکی،1391).
با توجه به بیان مساله و اهداف، فرضیهی پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه: قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی تاثیر دارد.

3-4 جامعهی آماری
جامعهی آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، t+ تا 3 tتهران در بین سالهای 1383 تا 1389میباشد. ولی دامنهی بررسی برخی متغیرها از 1بنابراین دادهها در محدودهی سالهای 1382 تا 1392 گردآوری شدهاند. کل شرکتهای عضو جامعه حدود 583 شرکت است که این رقم با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین 3 به دست آمده است.
3-5 نمونهی آماری
در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
شرکت از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
شرکت در طول دورهی مورد بررسی وقفهی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و در طول دورهی مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
شرکت جزء بانکها و موسسات مالی (لیزینگها، بیمه، موسسات سرمایهگذاری و واسطهگریها) نباشد.
شرکتهای عضو نمونه باید اطلاعات لازم برای محاسبهی متغیرهای تحقیق را داشته باشند.
با اعمال محدودیت های بالا، حدود 96 مورد از شرکتهای عضو بورس به عنوان نمونهی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. روش تعیین شرکتهای عضو نمونه به طور خلاصه در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول 3-1 نتایج تعیین شرکتهای عضو نمونه
583
کل شرکتهای عضو جامعه
(112)
شرکتهای عضو بیمه، سرمایهگذاری، بانکها، انبوهسازی و لیزینگ.
(107)
شرکتهایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم نمیشوند. و یا سال مالی خود را تغییر دادهاند.
(74)
شرکتهایی که دورهی توقف بیشتر از 6 ماه داشتهاند.
(194)
شرکتهایی که در برخی از سالهای مورد بررسی عضو نمونه نبودهاند و یا دادههای لازم برای محاسبهی متغیرها وجود نداشت.
96
نمونه ی پژوهش
لازم به ذکر است که نام صنایع و شرکتهای موجود در هر صنعت به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.
3-6 روشهای گردآوری دادهها
در این پژوهش برای گردآوری مبانی نظری از کتب، مجلات تخصصی، اینترنت، مقالات و پایاننامهها استفاده میشود و سپس دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین3 گردآوری شده و فرضیهی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد.

3-7 ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات
ابتدا دادهها با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین 3 جمعآوری شده بعد با استفاده از نرمافزار اکسل مرتب شده است. نرم افزار اصلی مورد استفاده در تحلیل دادهها ایویوز است ولی چون دادهها نرمال نبودهاند برای نرمالسازی متغیر وابسته از نرمافزار مینیتب استفاده شده است و چون دادهها دارای خودهمبستگی و ناهمسانی بودهاند و در حالت پانل دیتا در نرمافزار ایویوز امکان تشخیص و شناسایی خودهمبستگی و ناهمسانی وجود ندارد لذا از نرمافزار استاتا فقط برای شناسایی آن استفاده شده و در نرمافزار ایویوز خودهمبستگی و ناهمسانی رفع شده است.
3-8 شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا باید متغیرها و رابطهی بین آنها مشخص شود. با توجه به فرضیه در پژوهش حاضر چهار دسته متغیر تعدیلگر، مستقل، وابسته و کنترلی وجود دارد که به توضیح آنها اشاره میشود.
3-8-1 متغیر تعدیلگر
متغیر تعدیلگر، برای توصیف نوعی از متغیر مستقل به کار میرود، در واقع متغیر مستقل ثانوی است و پژوهشگر اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اصلی و متغیر وابسته باید بداند به عبارت دیگر متغیر سومی که دارای تاثیری قوی در رابطهی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است، و رابطهی مورد انتظار اصلی اولیهی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر میدهد. هرگاه اثر متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود، آن متغیر سوم در واقع نقش تعدیلگر را بازی میکند(خاکی 1391).
در این پژوهش متغیر تعدیلگر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی میباشد که تاثیر آن بر رابطهی بین بازده جاری و سود آتی (ضریب واکنش سود آتی ) بررسی میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که بین بازده جاری و سود آتی رابطهی معنیدار وجود دارد. در این پژوهش بررسی میشود که قابلیت مقایسه بر این رابطه چه تاثیری دارد. برای محاسبهی آن لازم است ابتدا مطالب زیر را به خاطر داشته باشیم.
هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که «قابلیت مقایسه، ویژگی کیفی از اطلاعات است که استفاده کنندگان را قادر به شناسایی تشابهات و تفاوتهای بین دو مجموعه از رویدادهای اقتصادی میسازد». سیستمهای حسابداری انعکاسی از رویدادهای اقتصادی به صورتهای مالی هستند. به این ترتیب میتوان آن را به شرح زیر نشان داد:
Financial Statementsi = fi ( Economic Eventsi) (3-1)

است. دو شرکت سیستمهای حسابداری i نشان دهندهی سیستم حسابداری شرکتfi (EE) که در آن
قابل مقایسه خواهند داشت اگر انعکاس آنها مشابه باشد. معادلهی فوق بیان میکند که صورتهای مالی یک شرکت، تابعی از رویدادهای اقتصادی و حسابداری این رویدادها است(دی فرانکو و همکاران،2011).
طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) سیستم حسابداری دو شرکت زمانی قابل مقایسه است که برای یک مجموعه از رویدادهای اقتصادی، صورتهای مالی مشابهی گزارش شود. در این پژوهش با پیروی از
پژوهش چوی و همکاران بازده سهام به عنوان نمایندهی رویدادهای اقتصادی است زیرا وقایع اقتصادی برای هر شرکت منحصر به فرد میباشد و همچنین در برگیرندهی شوکهای اقتصاد و صنعت میباشد و سود به عنوان نمایندهی نتایج صورتهای مالی در نظر گرفته میشود. زیرا سود یکی از مهمترین معیارهای صورت سود و زیان است و تنها با استفاده از سود میتوان قابلیت مقایسهی صورتهای مالی را به عنوان یک محدودیت در تجزیه و تحلیلها وارد کرد. بر اساس مشاهدات سالانه شرکت ها، ابتدا معادله ی زیر برآورد میشود:
Earningsit = αi + βi Returnit + εit (3-2)

، سود خالص عملیاتی سالانه قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار Earningsit در این معادله
برآورد شده،α ̂i و β ̂i بازده سالانهی سهام است. ضرایبReturnit سهام در ابتدای دورهی مالی و
با ،(α_j و β_j ) jرا نشان میدهد. به طور مشابه عملکرد حسابداری شرکت i عملکرد حسابداری شرکت
میباشد. طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) برای برآورد عملکرد j استفاده از سود و بازده شرکت
در شرایط رویدادهای مشابه اقتصادی ( به عنوان مثال بازده ) پیش بینی سود به دوi و j حسابداری شرکت
طریق زیر محاسبه میشود:
E (Earnings)iit = α ̂i + β ̂i Returnit (3-3)

E (Earnings)ijt = α ̂j + β ̂j Returnit (3-4)

با توجه به iسود مورد انتظار شرکت E (Earnings)ii براساس معادلههای شمارهی 3 و 4 به ترتیب
با توجه به تابع حسابداری i سود مورد انتظار شرکت E (Earnings)ijt و i تابع حسابداری شرکت
برآورد میشود(چوی و همکاران، 2013).j برآوردی شرکت
به i و j طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بین شرکتهای
نشان داده شده و به معنی میانگین ارزش منفی قدرمطلق تفاوت سود پیشبینی CompAcctijtصورت
با اندکی تغییرات به شرح زیر میباشد: i و j شدهی عملکرد حسابداری شرکتهای
CompAcctijt = -1/4 ×∑_t^(t+3)▒|〖E(Earnings〗_iit)-〖E(Earnings〗_ijt)| (3-5)
بیشتر باشد نشانگر آن است که صورتهای مالی قابلیت مقایسهی بالاتری CompAcctijt هر چه مقدار دارند(چوی و همکاران، 2013).
برای 4 سالt +3 تا t برای محاسبهی متغیر تعدیلگر قابلیت مقایسه، ابتدا در طی سالهای
با استفاده از معادلهی (3-2) ضرایب آلفا و بتا برای هر شرکت به طور جداگانه محاسبه میشود. محاسبه و با استفادهE(Earnings)iit ،iسپس با استفاده از معادلهی (3-3) و ضرایب آلفا، بتا و بازده شرکت
برای 4 سال متوالی E(Earnings)ijt ،i و بازده شرکت jاز معادلهی (3-4) و ضرایب آلفا و بتا شرکت
محاسبه میشود و از طریق معادلهی(3-5) مقدار قابلیت مقایسه محاسبه میشود. لازم به ذکر است که مقدار قابلیت مقایسه با استفاده از آلفا و بتا برای شرکتهای موجود در هر صنعت به طور جداگانه محاسبه شده است. و صنایع مختلف از یکدیگر متمایز میباشند.
3-8-2 متغیر مستقل
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط پژوهشگر، مقدارهایی را میپذیرد یا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (وابسته) مشاهده میشود(خاکی،1391).
متغیر مستقل پژوهش حاضر(سود آتی تعدیل شده با ارزش بازار سهام) است.
سود آینده برای ارزیابی سهام حائز اهمیت است؛ زیرا قدرت توضیحی بازده سهام آن نسبت به سود جاری بیشتر است؛ همچنین سرمایهگذاران به احتمال زیاد وزن بیشتری را به سود مورد انتظار آینده میدهند؛ زیرا سود حسابداری در انعکاس اطلاعات به دلیل قابلیت اتکا، عینیت، قابلیت اثبات و محافظهکاری، به موقع نیست(رحمانی و همکاران 1391).
پژوهشهای مختلف بر رابطهی سود آتی و بازده سهام تاکید دارند. با استفاده از پژوهش چوی و همکاران(2013) متغیر مستقل به صورت زیر محاسبه میشود:
تقسیم بر ارزش بازارt+3 تا t +مجموع سودهای خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات برای سالهای 1 :Xit3
.t سهام در ابتدای سال مالی

3-8-3 متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که هدف پژوهشگر، تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری آن است و باید در پژوهش بررسی شود(خاکی، 1391).
متغیر وابسته است که به صورت زیر محاسبه میشود: Ritدر این پژوهش
: تفاوت قیمت سهام در ابتدا و انتهای دوره مالی بعلاوه سود تقسیمی نقدی، سهام جایزه و مزایای حق Rit
تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره.
3-8-4 متغیرهای کنترلی
در یک پژوهش نمیتوان همزمان اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر بررسی کرد، بنابراین پژوهشگر اثر پارهای از متغیرهایی را که در رابطهی متغیرهای وابسته و مستقل مداخله میکنند کنترل یا خنثی میکند(خاکی،1391).
: لگاریتم طبیعی ارزش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، قیمت سهام، ضریب واکنش سود، بازده سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود آتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، ضریب همبستگی