دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، بازده سهام، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

آتی را پیشبینی کنند. نتایج نشان میدهد که ارتباط بین بازده و سود آتی در پیشبینیهای سه ماهه و کوتاهمدت بهتر از پیشبینیهای سالانه و بلندمدت است.
وانگ و همکاران36(2011)، در پژوهشی با عنوان استانداردهای حسابداری هماهنگ و قابلیت مقایسهی صورت های مالی، بررسی کردند که آیا هماهنگسازی استانداردهای حسابداری قابلیت مقایسهی اطلاعات مالی را در سراسر کشورها افزایش میدهد؟ نتایج آنها نشان میدهد که تجربهی پذیرش اجباری استانداردهای هماهنگ باعث افزایش قابل توجه واکنش بازار به انتشار داوطلبانهی سود در مقایسه با انتشار اجباری میشود. این افزایش برای افرادی که تجربهی پذیرش اجباری ندارند، قابل مشاهده نیست. نتایج نشان میدهد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری انتقال اطلاعات چند ملیتی را آسان میکند و باعث قابلیت مقایسهی صورتهای مالی میشود.
دی فرانکو و همکاران (2011)، اثر قابلیت مقایسهی حسابداری را بر سطح تحلیل و پیشبینی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد زمانی که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بیشتر است، سطح تحلیل ها افزایش مییابد و دقت پیشبینی بهبود یافته و پراکندگی در پیشبینیها کاهش مییابد. همچنین نشان دادند که برای یک مجموعه از شرکتها، وجود اطلاعات قابل مقایسه، هزینهی دستیابی به اطلاعات را کاهش میدهد و کمیت و کیفیت کلی اطلاعات موجود در مورد شرکتها را افزایش میدهد. همچنین این امکان را فراهم میسازد که تحلیلگران عملکرد گذشتهی شرکتها را بهتر توضیح دهند.
بروچت و همکاران37 (2012)، در پژوهشی با عنوان استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بررسی کردند که آیا تصویب اجباری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مزایای بازار سرمایه را از طریق افزایش قابلیت مقایسهی صورتهای مالی افزایش میدهد؟ آنها پیشبینی می کنند که اگر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابلیتمقایسهی صورتهای مالی را بهبود بخشد آنگاه باید توانایی استفادهکنندگان درون سازمانی از اطلاعات خصوصی شرکت کاهش یابد. مطابق با این انتظارات آنها نشان دادند که بازدههای غیرعادی خریدهای داخلی به عنوان یک نماینده برای اطلاعات خصوصی با پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی کاهش مییابد. نتایج مشابهی در نمونههای فرعی متعدد برای منزوی کردن تاثیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسه به دست آمده است. یافتهها نشان میدهد تصویب اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابلیت مقایسه را بهبود میبخشد و منجر به افزایش مزایای بازار سرمایه با کاهش توانایی استفادهکنندگان درون سازمانی از اطلاعات خصوصی میشود.
کیم و همکاران38(2012)، به بررسی رابطهی قابلیت مقایسهی صورتهای مالی و خطر بدهی پرداختند. پژوهش آنها ارتباط قابلیت مقایسهی گزارشهای مالی و نمایندهی نرخ بدهی و عدم اطمینان فعالان بازار بدهی در مورد خطر بدهی بررسی میکنند.آنها دو مجموعه از قضاوتها را بررسی میکنند 1) نسبت پوشش بهره و 2) اقلام غیر تکرار درآمد. آنها سودمندی قابلیت مقایسه را برای بازار بدهی، متمایز از پژوهشهای قبلی که بر بازار سرمایه تمرکز دارند بررسی میکنند. و نشان میدهند که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی ارتباط منفی با نرخ شکاف از طریق نمایندهی نرخ بدهی با تخمین گسترش پیشنهاد درخواست داد و ستد اوراق قرضه و گسترش بدهی دارد. نتایج آنها نشان میدهد که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی، عدم اطمینان فعالان بازار بدهی را در مورد خطر بدهی شرکتها کاهش میدهد.
چوی و همکاران (2013)، در پژوهشی با عنوان تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی نشان دادند که ضریب واکنش سود آتی برای شرکتهایی که صورتهای مالی آنها نسبت به صنایع همصنف خود قابلیت مقایسهی بیشتری دارد؛ بالاتر میباشد. و قابلیت مقایسه به سرمایه گذاران اجازه میدهد که صورتهای مالی را با هزینهی کمتر تفسیر کنند. و آنها را قادر میسازد که عملکرد آیندهی شرکت را بهتر پیشبینی کنند.
شین و همکاران39(2013)، در پژوهشی با عنوان قابلیت مقایسهی صورتهای مالی و ارزیابی عرضهی فصلی سهام بیان میکنند که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا کیفیت عرضهی فصلی سهام به بازار را از طریق مقایسهی بهتر با شرکتهای همصنف خود بهتر ارزیابی کنند و خطر انتخاب منفی سرمایهگذاران در برابر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهایی که سهام فصلی منتشر میکنند کاهش مییابد و توانایی مدیریت در فروش سهام گرانقیمت کاهش مییابد. تجربه نشان میدهد زمانی که سهام به صورت فصلی عرضه شوند قیمت ها کمتر پایین میآید. شرکتهایی که عرضهی فصلی سهام با قابلیت مقایسهی بهتری دارند با احتمال کمتر سودهای مثبت شگفتآور و انتشار سهام گران قیمت دارند. به عبارت دیگر توانایی فروش سهام گران قیمت توسط مدیریت کاهش مییابد به ویژه برای شرکتهایی که سهام فصلی با سودهای شگفتآور و مدیریت سود بالا عرضه میکنند.
چن و همکاران40(2013)، در پژوهشی بررسی میکنند که آیا زمانی که هدفهای صورتهای مالی شرکتها قابلیت مقایسهی بیشتری با شرکتهای همصنف خود داشته باشند، خریداران تصمیمات خرید بهتری میگیرند؟ آنها بیان میکنند زمانی که اهداف صورتهای مالی قابلیت مقایسهی بیشتری دارند بازده خریداران و سودمندی خرید افزایش مییابد و فعالیتهای عملیاتی بعد از خرید نیز بهتر است. آنها پیشبینی کردند زمانی که اهداف صورتهای مالی قابل مقایسه باشند بازده سه روزهی خرید و سودهای همافزا بزرگتر هستند. آنها همچنین نشان دادند که اگر اهداف صورتهای مالی قابل مقایسه باشند عملیات پس از خرید بهتر است. زمانی که خریداران آگاهی کمتری در مورد اهداف دارند اطلاعات قابل مقایسه مهم هستند. آزمونهای تکمیلی نشان میدهند که اگر صورتهای مالی قابل مقایسه باشند حق بیمهی پرداختنی توسط خریداران کمتر است و احتمال مشکلات سرقفلی و تحریمهای پس از خرید نیز کمتر است. همچنین خریداران میتوانند تصمیمات سرمایهگذاری بهتری بگیرند و تخصیص سرمایهی کارآمدتری داشته باشند.
دا و همکاران(2015)، در پژوهش خود با عنوان انتظارات رشد، عملکرد سهام و بازده آتی سهام، عوامل رشد را بر اساس جهت فروش تحلیلگران نزدیک دورهی پیشبینی سود برای ترسیم عملکرد سهام بررسی کردند. پیشبینی عملکرد سهام توسط آنها نشان داد که شاخص ماهانهی بازده سهام خوب است. پیشبینی عملکرد سهام زمانی بدتر میباشد که هر دوی نسبت سود پرداختی به قیمت و رشد به عنوان متغیرهای توضیحی جداگانه و بدون دخالت ارزش حال مرتبط در نظر گرفته شوند.
2-3-2 پژوهشهای داخلی
ثقفی و شعری(1383)، در پژوهشی با عنوان نقش اطلاعات بنیادین حسابداری در پیشبینی بازده سهام، با انتخاب بازده سهام جهت پیشبینی، در صدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری میباشند. هدف دیگر ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی میباشد که در صورت حصول نتیجه میتوان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. در تحلیل بنیادی، بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت میباشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورتهای مالی اساسی ارائه میگردد. نتایج تجربی حاصل تاییدکنندهی توان پیشبینی اطلاعات حسابداری است.
رحمانی و سعیدی(1387)، در پژوهشی با عنوان ارزيابي عملکرد مدلهای لاجیت در پیشبینی بازده بیان کرند که يكي از معيارهاي سودمندي اطلاعات حسابداري، توان پيشبينی آن است. پيشبيني بازده سهام اگرچه پيچيده است ولي همواره مورد علاقهی سرمايهگذاران ميباشد. سرمايهگذاران و تصميمگيرندگان جهت پيشبيني بازده سهام نيازمند اطلاعات هستند. بخشي از اين اطلاعات از طريق گزارشهاي مالي شركتها تامين ميشود. گزارشهاي مالي محصول حسابداري است، لذا سودمندي آن را ميتوان از طريق بررسي نقش اين اطلاعات در پيشبيني بازدهي سهام بررسي كرد. نتايج نشان داد كه اقلام صورتهاي مالي، توان تبيين و پيشبيني تغييرات بازده سهام را دارند. و نسبتهاي مالي معنادار در مدلهاي برازش شده براي تك تك سالها در طول زمان تغيير كرده كه بيانگر ناپايداري متغيرهاي حسابداري ( نسبت هاي مالي ) تبيينکنندهی تغييرات بازدهي سهام در طول زمان ميباشد.
رحمانی و همکاران(1391)، در پژوهشی با عنوان بررسی اثر انتشار پیشبینی سود بر ضریب واکنش سود آینده، بررسی کردند که آیا انتشار پیشبینی مدیران و خصوصیات این پیشبینی بر رابطهی بین بازده و سود آینده تاثیر میگذارد؟ این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیشبینی سود میتواند برای پیشبینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هر چه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده بیشتر میشود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش میدهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر میشود. نتایج تجربی پژوهش آنها نشان میدهد اگر دفعات پیشبینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد بر رابطهی بین بازده و سود آینده اثر میگذارد. هرچه دفعات پیشبینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.
پورعبداله و همکاران(1392)، در پژوهشی با عنوان شناسایی برخی از پیامدهای اقتصادی قابلیت مقایسهی صورتهای مالی نشان دادند که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، نوسانات بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد، لیکن بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر مثبت و معنیداری دارد، به عبارت دیگر هر چه میزان قابلیت مقایسه اطلاعات بالاتر برود ارزش ایجاد شده برای سهامداران نیز افزایش مییابد.
حقیقت و علوی(1392) در پژوهشی به بررسی رابطهی بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با وجود متغیرهای کنترلی و بدون وجود آن رابطهی منفی و معنیدار در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
قائمی و کیانی(1392) در پژوهشی با عنوان بازده سهام و تغییرات نامنتظرهی سود سطح بازار در مقایسه با سطح شرکت به بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی گزارش شده توسط سیستم حسابداری در سطح کل بازار نشان دادند که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطهی معنیدار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلانهای فصلی سود توسط شرکتها باعث واکنش معنیدار شاخص کل بازار نمیگردد. برخلاف نتایج بدست آمده در سطح بازار، بررسی رفتار قیمت در سطح شرکت ها نشان دهندهی وجود رابطهی مثبت و معنیدار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است. به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی، مثبت و معنادار است.

2-4خلاصهی فصل
در این فصل پس از بیان مقدمه برای آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش مبانی نظری بیان گردید که مشخص شد قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری است و استفادهکنندگان را قادر به شناسایی وجوه تشابه و تفاوت بین پدیدههای اقتصادی میکند و با رعایت ثباترویه و یکنواختی کیفیت ارائهی اطلاعات حسابداری را بهبود میبخشد. سپس در مورد سود، بازده و ضریب واکنش سود نیز توضیحاتی ارائه شد. و در نهایت پیشینهی داخلی و خارجی پژوهش بیان گردید.

فصل سوم:

روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
اساس هر علمی، روش شناخت آن است. اعتبار و ارزش دستآوردهای یک پژوهش وابسته به روش پژوهشی میباشد که در آن به کار گرفته شده است. روش پژوهش به معنای مکتبهای فکری و روشهای تحلیل طبیعت و جامعه است. روش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، قیمت سهام، ضریب واکنش سود، بازده سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود آتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، ضریب همبستگی