دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، قیمت سهام، ضریب واکنش سود، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

با عنوان نابهنجاریهای بازار در ادبیات معاصر مطرح است. از جملهی نابهنجاریهایی که در سالهای اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی ( اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام ) و نابهنجاری تامین مالی خارجی ( اثر تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام ) است(هاشمی و جلالی مقدم، 1392).
پیشبینی بازده سهام بازار مورد علاقهی شدید سرمایهگذاران و دانشگاهیان است. روش معمول برای پیشبینی بازده سهام با نسبتهای ارزیابی متنوع نسبت سود پرداختی سهام به قیمت سهام و نسبت سود سهام به قیمت سهام است. زمانی که سایر موارد دیگر ثابت باقی بماند نسبت ارزیابی بالاتر نسبت تنزیل بالایی را مشخص میکند که آن هم بازده مورد انتظار بالایی دارد. به طور کلی اگر موارد دیگر ثابت نباشد وسعت رویدادهای اقتصادی بر بازده مورد انتظار آتی سهام تاثیر میگذارد که ممکن است بر جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تاثیر بگذارد. در موارد پویا، عملکرد سهام یک تابع تکراری از بازده سود پرداختی سهام و میانگین وزنی نسبت رشد سود پرداختی مورد انتظار آتی سهام است. کمپل و شیلر14 (1988)، بنسل و لوندبلاد15(2002)، بکشی و چن16 (2005)، لتو و لودویگسون17 (2005)، بینسبرگن و کویجن18 (2010)، لاسردا و سانتا-کلارا19 (2010)، فریرا و سانتا-کلارا20 (2011)، همگی مدل سری های زمانی، سود سهام پرداختی تاریخی و اطلاعات سود را برای تخمین نسبت رشد سود پرداختی مورد انتظار آتی سهام استفاده کردهاند. اخیرا گلز21(2014) عوامل نسبت رشد سود پرداختی را به طور مستقیم در بازارهای اشتقاقی بکار برد(دا و همکاران،2015).
با توجه به رابطهی ارزش فعلی، بازده مورد انتظار بلندمدت سهام، عملکرد سهام برابر مجموع نسبت سود سهام به قیمت سهام و میانگین وزنی نسبت رشد سود پرداختی مورد انتظار آتی سهام است. دا و همکاران22 عوامل رشد را بر اساس جهت فروش تحلیلگران نزدیک دورهی پیشبینی سود برای ترسیم عملکرد سهام بکار بردند. پیشبینی عملکرد سهام توسط آنها نشان داد که شاخص ماهانهی بازده سهام خوب است. پیشبینی عملکرد سهام زمانی بدتر میباشد که هر دوی نسبت سود پرداختی به قیمت و رشد به عنوان متغیرهای توضیحی جداگانه و بدون دخالت ارزش حال مرتبط در نظر گرفته شوند. ویژگی عملکرد سهام به عنوان اطلاعات اضافی عمل پیشبینی مدلهای بینسبرگن و کویجن(2010) و کلی و پروئیت23(2013) را بهبود میبخشد(دا و همکاران،2015).
2-2-13 رابطهی بازده و قیمت سهام
در تحقیقات حسابداری از سه رویکرد توان پیشبینی، مرتبط با ارزش و محتوای اطلاعاتی برای مطالعهی قیمت و بازدهی سهام استفاده میشود. هر یک از سه رویکرد نقاط قوت و ضعفی دارند.
در رویکرد توان پیشبینی، رویداد یا متغیر مورد علاقه میتواند سود، قیمت سهام، ورشکستگی و عوامل نظایر آن باشد. مزیت این رویکرد در این است که بر توان پیشبینی رویدادهای مختلف به عنوان یک هدف صورتهای مالی تاکید دارد. ایراد این رویکرد مشخص نکردن مدل معین برای پیشبینی است. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شمارهی 1 نیز به این مهم تاکید نموده است.
در مطالعات رویکرد مرتبط با ارزش، متغیر وابسته قیمت است. مزیت این رویکرد آن است که برای مطالعهی قیمت سهام نیاز به یک بازهی رویداد (فاصلهی زمانی مشخص پیرامون وقوع یک رویداد معین) وجود ندارد. نقطهی ضعف این رویکرد ناشی از تعداد مدلهای ارزیابی است، که هر یک مقید به مفروضات خاصی است.
در مطالعات محتوای اطلاعاتی، متغیر وابسته بازده غیرعادی یا بازده خام است. این رویکرد عموما برای مطالعهی تاثیر یک رویداد خاص و واکنش بازار استفاده میشود.
رویکرد محتوای اطلاعاتی در مقایسه با دو رویکرد فوق ابزار قدرتمندتری است. زیرا برخلاف رویکرد مرتبط با ارزش، از یک بازهی کوتاه برای اندازهگیری اثر وقوع یک رویداد بر تغییرات قیمت استفاده میکند. عدم وجود یک مدل واحد برای اندازهگیری بازدهی غیرعادی و تعیین دورهی زمانی و عدم امکان کنترل رویدادهای همزمان با رویدادهای مورد مطالعه، نقاط ضعف این رویکرد است(ثقفی و شعری،1383).
2-2-14 رابطهی بازده و سود سهام
یکی از مهمترین راهنماییهای تحقیق بال و براون(1968)، شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده میشود. ضریب واکنش سود بازده غیرمنتظرهی بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظرهی سود گزارش شده اندازهگیری میکند. اسکات24 در کتاب تئوری حسابداری مالی(2003) دلایل واکنشهای متفاوت بازار را به شرح زیر عنوان میکند:
β ریسک سیستماتیک
تداوم روند سودآوری
کیفیت سود
فرصتهای رشد
ساختار سرمایه
شباهت انتظارات سرمایهگذاران
بار اطلاعاتی قیمت.
ضریب واکنش سود، واکنشهای مختلف بازار را به اطلاعات سود، به این ترتیب که یک ضریب واکنش سود بازده غیرمنتظرهی بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظرهی سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر کرده است اندازه گیری میکند. پس در ضریب واکنش میباید دو متغیر بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره تعریف گردد. در تعاریفی که از بازده غیرعادی ارائه شده است معمولا تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدنظر قرار گرفته و یا با این استدلال که بازده از فرآیند گشت تصادفی پیروی میکند و نیز به لحاظ اینکه به تازگی تحقیقات نشان داده است که β تعیین کنندهی خوبی برای بازده نمیباشد و به این ترتیب مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای نمیتواند مدل خوبی برای محاسبهی بازده مورد انتظار باشد، لذا از تفاوت بین بازده واقعی سال جاری و سال قبل استفاده میکنند. برای محاسبهی سود غیرمنتظره نیز با استدلالی شبیه بالا از تفاوت بین سود سال جاری و سال قبل استفاده میشود(خوش طینت و فلاح جوشقانی، 1385).
بسیاری از افشاهای سودمند توسط مدیران به بازده این امکان را میدهد که بهتر در سودهای آتی منعکس شود و ویژگیهای افشا بر ضریب واکنش سود آتی تاثیر میگذارد. چوی و همکاران25 نشان دادند که ضریب واکنش سود برای شرکتهایی که پیشبینیهای مکرر و دقیق دارند بالاتر است. و پیشبینیهای مکرر و دقیق به سرمایهگذاران در پیشبینی بهتر سودهای آتی کمک میکند. به ویژه پیشبینیهای فصلی و کوتاهمدت به تدریج ارتباط بین بازده و سودهای آتی را برای پیشبینیهای سالانه و بلندمدت افزایش میدهد. بنابراین حتی پیشبینیهای فصلی کوتاهمدت نیز به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا انتظارات بهتری در مورد سودهای آتی داشته باشند(چوی و همکاران، 2010).

بیور و همکاران26(1980،1987)، کوتاری و اسلون27(1992) و وارفیلد و ویلد28(1992) نشان دادند که قیمت سهام، سود حسابداری را منعکس میکند. قیمت فعلی سهام، شامل اطلاعات سود جاری و اطلاعاتی در مورد سود آینده میباشد. بر این اساس، تحقیقات حسابداری شامل کولینس و همکاران29 (1994) و لیو و توماس30 (2000) سودمندی سود تحقق یافتهی جاری و نیز سود مورد انتظار آینده را بررسی کردند. سود آینده برای ارزیابی سهام حائز اهمیت است؛ زیرا قدرت توضیحی بازده سهام آن نسبت به سود جاری بیشتر است؛ همچنین سرمایهگذاران به احتمال زیاد وزن بیشتری به سود مورد انتظار آینده میدهند؛ زیرا سود حسابداری در انعکاس اطلاعات به دلیل قابلیت اتکا، عینیت، قابلیت اثبات و محافظهکاری، به موقع نیست. اما از طرفی سود مورد انتظار آینده مربوط به رویدادهای آیندهی شرکت است؛ لذا از عدم اطمینان بیشتری برخوردار است. در نتیجه سرمایهگذاران احتمالا از هر دو منبع اطلاعاتی استفاده میکنند(رحمانی و همکاران،1391).
براساس پژوهش رحمانی و همکاران(1391)، بین سودهای جاری و آینده با بازده سهام رابطهی معنیدار وجود دارد و قیمت سهام دربارهی سود آتی محتوای اطلاعاتی دارد.
2-2-15 رابطهی قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود
قابلیت مقایسه اندازهی ضریب واکنش سود را به دو روش تحت تاثیر قرار میدهد:
اولا، قابلیت مقایسه اطلاعات در دسترس سرمایهگذاران را افزایش میدهد. هاو و همکاران31(2012) بیان میکنند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و قضاوت در مورد عملکرد جاری شرکتها به سرمایهگذاران در تصمیم گیری در مورد عملکرد آتی شرکت کمک میکند، به طور مشابه زمانی که صورتهای مالی قابلیت مقایسه دارند یعنی از روشها، برآوردها و مفروضات حسابداری مشابه استفاده میکنند سرمایهگذاران اطلاعات بیشتری در مورد معاملات و قضاوتهای صورتهای مالی دارند. با استفاده از اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، سرمایه گذاران شباهتها و تفاوتهای بین شرکتها را شناسایی میکنند(چوی و همکاران، 2013).
دوما، قابلیت مقایسه هزینههای دستیابی و انتشار اطلاعات را کاهش میدهد. بر اساس پژوهش دیفرانکو و همکاران32(2011) زمانی که قابلیت مقایسه بین شرکتهای مختلف وجود دارد هزینهی دستیابی به اطلاعات توسط استفادهکنندگان برون سازمانی کمتر است. شرکتهایی که قابلیت مقایسهی بالایی دارند، تحلیلگران زیاد، دقت پیشبینی بالا و پراکندگی کمتر در پیشبینی دارند.
نتایج پژوهش دیفرانکو و همکاران(2011) نشان میدهد زمانی که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بیشتر است، سطح تحلیلها افزایش مییابد و دقت پیشبینی بهبود یافته و کمیت و کیفیت کلی اطلاعات موجود در مورد شرکتها را افزایش میدهد و باعث میشود که تحلیلگران عملکرد گذشتهی شرکتها را بهتر توضیح دهند.
بر اساس یک تفسیر از روش مبتنی بر پیشبینی، میتوان از مشاهدههای واکنش بازار به عنوان رهنمودی برای ارزیابی و انتخاب از میان معیارهای مختلف حسابداری استفاده کرد. بیور و دیوکس33 بیان میکنند روشی که اعداد سودی به دست دهد که با قیمت اوراق بهادار قویترین رابطه را دارد با اطلاعات حاصل از فرآیند کارای تعیین قیمت اوراق بهادار بسیار سازگار است. به بیان دیگر در روش مبتنی بر پیشبینی، از اعداد و ارقام حسابداری که دارای قویترین رابطه با قیمت بازار هستند، طرفداری میشود (بلکویی،1381).
قیمت سهام در اطلاعات سطح بازار یا صنعت و اطلاعات شرکتها منعکس میشود. آیرز و فریمن34(1997) سود سالانه را به صورت نوآورانه به تغییرات سود سطح صنعت و تغییرات سود سطح شرکت تجزیه کرند و ثبت کردند که تغییرات سود سطح صنعت زودتر در قیمت سهام منعکس میشود(چوی و همکاران، 2013).
قابلیت مقایسه باعث بهبود اطلاعات سطح بازار میشود و اطلاعات بهخوبی و با دقت بالا میتوانند نشاندهندهی سود شرکتها باشند و در قیمت سهام منعکس شوند.
به طور خلاصه قابلیت مقایسهی بیشتر به سرمایهگذاران در جمعآوری و ارزیابی بیشتر صورتهای مالی با هزینهی کمتر کمک میکند و همچنین سود جاری سهام اطلاعات سودهای آتی را بهتر منعکس میکند. هر چه قابلیت مقایسه بیشتر باشد ضریب واکنش سود نیز بیشتر است(چوی و همکاران، 2013).
2-3 پیشینهی پژوهش
2-3-1 پژوهشهای خارجی
سیمون35(1967)،پژوهشی با عنوان مفهوم قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی انجام داد و بیان کرد که موضوع قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی توجه زیادی را در سالهای اخیر جلب کرده است. شواهد زیادی از مقالات متنوع در زمینه ی حسابداری و مالی در مورد قابلیت مقایسه و موضوعات مرتبط مثل یکنواختی وجود دارد. هنوز جنبههای ضروری قابلیت مقایسه بخوبی تعریف نشده است در حقیقت نظر بدیهی در مورد تعریف این واژه وجود ندارد. در غیاب یک تعریف حرفهای، فنی و یا مفهومی از قابلیت مقایسه، شخص باید براساس معنی و مفهوم پاسخ دهد. بر اساس لغتنامه کلمهی قابلیت مقایسه به معنی توانایی قابل مقایسه بودن است. به هر حال قابلیت مقایسه میتواند با درجات متفاوتی بیان شود زیرا هر دو چیز میتواند مقایسه شود.مقایسه میتواند بین چیزهای ناهمگون یا همگون باشد.
چوی و همکاران (2010)، در پژوهشی با عنوان آیا انتشار پیشبینی سود توسط مدیر بر رابطهی بین بازده و سود آتی تاثیر دارد؟ نشان دادند در شرکتهایی که پیشبینیهای مستمر و دقیقتر انجام میدهند، ضریب واکنش سود بالاتر است. زمانی که پیشبینیها دقیقتر و مستمر باشند سرمایهگذاران بهتر میتوانند سود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، قابلیت مقایسه، استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، بازده سهام، گزارشگری مالی