دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فضاهای باز، ساختمان سازی، فضاهای داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

2011)
5. به واسطهی طراحی صحیح سایتپلان کل محله به عنوان سطح جذب آب باران عمل کرده و 80 درصد روانآب حاصل از باران را جذب و یا وارد زمین میکند. (Grid, 2011)

شکل 23، به کارگیری عناصر کاملا طبیعی در طراحی منظر محله، (Grid, 2011)

6- خانه طبیعت دوست
طراحی بیوفیلیک در هر مقیاسی قابل اجراست و عناصر و ویژگیهای متعدد آن را در موارد مختلف متناسب با نیاز میتوان به کار برد. اما در مقیاس طراحی یک ساختمان نیز میتوان عناصر بیوفیلیک را مورد توجه قرار داد. اگر چه که این عناصر را میتوان در حوزههای مختلف دسته بندی کرده و از هر کدام در مکان متناسب استفاده نمود.
مهم ترین عناصری که در این بخش بیان خواهند شد چهار عنصر انتخاب شده توسط آقای گرانت هیلبراند هستند که نقش بسزایی در شکل دهی به کیفیات فضا در ساختمان دارند. آقای گرانت هیلبراند این چهار ویژگی را از ویژگیهای مهم هر ساختمانی میداند و در کتاب طراحی بیوفیلیک نیز به شرح این چهار مورد پرداخته که به اختصار آن ها را بیان می کنیم.
6-1- نظم پیچیده:
همهی حیوانات دارای ویژگیهای شاخص هوشمند، نظیر انسان، نیازمند تحلیل مداوم اطلاعات حسی زیادی در هر زمان هستند. سلول های شبکیهی چشم در هر لحظه از بیداری، گروهی از داده ها را تقریبا برابر پیکسلهای یک دوربین دیجیتال دریافت میکند و ما باید این اطلاعات را به گونهای نظم ببخشیم. ما وارد یک اتاق میشویم و در کسری از ثانیه حضور یا نبود صندلی، میز، غذا، نوشیدنی، منبع نور، نقاط تاریک و بسیاری عناصر دیگر را تشخیص می دهیم. در صورتی که به مسألهی ویژگیهای دارای منافع بقا برای انسان رجوع کنیم و بخواهیم که آنان را برآورده کنیم در این صورت باید رضایتمندی در فرآیند نظم و شناخت را برآورده کنیم. این مطلب به آنجا میرسد که ما مصالح دارای کیفیات حسی را به این علت که نظمی غنی داشته و دارای نوعی پیچیدگی و تنوع هستند دوست داریم. در واقع چنین می توان گفت که ما از وجود نظم و پیچیدگی در محیط پیرامون خود خرسندیم. اما این دو در تکمیل یکدیگر موجب خرسندی ما میشوند و هر یک به تنهایی کافی نیست (Hildebrand, 2008, p. 264).
6-2- چشم انداز و سر پناه:
گونهی بشر نسبت به مناظری که در آن ویژگیهای طبیعی به نوعی در تسلط وی هستند خو گرفته است. آقای راجر اولریچ در آزمایشی به این نتیجه رسیده که دید داشتن به چنین مناظری موجب کاهش اضطراب در میان دانشجویانی شد که در انتظار برگزاری آزمون بودند. همچنین، چنین شرایطی موجب کاهش زمان بهبودی بیماران در اتاق بهبودی میشود. اما چنین مناظری به تنهایی این تأثیر را نخواهند داشت، بلکه در صورتی که بیشتر در این موضوع بنگریم خواهیم دید که گونهی انسان همواره در مواجهه با چنین مناظری مکان سکونتی امنی را برای خود یافته و یا ساخته است.
چنین مکانی میبایست که انسان را در مقابل شکارچیان و عوامل جوی حفظ مینموده، جی اپلتون چنین مکانی را سرپناه “refuge” نامیده است. ما همواره جویای چنین مکانی بودهایم به همان شکل که آب و غذا را می جستهایم و همچنین نیازمند مکانی برای شکار، جمع آوری غذا و یافتن آب بودهایم تا زمانی که به واسطه تهدیدی خاص از جانب محیط به سرپناه برویم. چنین مکانی را نیز اپلتون چشم انداز مینامد. سرپناه، کوچک و تاریک است در حالی که چشمانداز، گسترده و روشن است. این دو ویژگی فقط میتوانند به شکل متصل به هم اتفاق بیفتند. از زیباترین مثال های معمارانه در این زمینه میتوان به حیاط شیران در کاخ الحمرا اشاره کرد. چشمانداز و سرپناه الزاما دو ویژگی در فضاهای خارجی نیستند بلکه در فضاهای داخلی می توانند تأثیر گذارتر باشند. پیشتر نیز وندل لوت “Wendell Lovett” از این ویژگی با عنوان غار و دشت یاد کرده است. این ویژگی در بسیاری از خانهها به گونهای به کار رفته که فضای پیرامون شومینه، سقفی کوتاه تر و پنجرهی کمتری دارد و فضای مقابل آن بزرگتر و دارای نور و پنجرهی بیشتری است. البته اثبات شده است که زنها بیشتر به سمت محدودهی سرپناه متمایلند و مردان بیشتر به محدودهی چشم انداز. البته این بدین معناست که نیازهای متنوع انسان در شرایط مختلف نظیر شرایط متنوع زمانی، مکانی و شخصیتی افراد نیازمند ویژگیهای متنوع فضایی از پناهگاه تا چشمانداز است (Hildebrand, 2008, p. 265).
6-3- وسوسه
استفان کاپلان یک ویژگی خوب را برای مناظر طبیعی چنین توصیف می کند: مناظری که بیش از همه با استقبال مردم مواجه می شوند به دو نوع ویژگی تمایل دارند، آن ها یا شامل یک مسیر باریک هستند که به واسطه یک پیچ یا انحنا ناپدید میشوند یا اینکه دارای یک محدوده روشن و واضح هستند که در بخشی تاریک شده و از بین شاخ و برگ ها می توان وارد آن شد. همچنین وی رمز گونگی را به عنوان شرایطی توصیف می کند که “امید دریافت اطلاعات بیشتر با حرکت کردن هر چه بیشتر به عمق یک محیط” وجود دارد. این ویژگی نیز ریشه در ارزشهای بقای انسان دارد. ما در چنین شرایطی به دنبال اکتشاف و امنیت نسبی هستیم. در شرایطی که کاپلان بیان کرده دو شکل وجود دارد. در صورتی که ما از فضای تاریک به فضای روشن برویم پیش از اینکه دیده شویم آن مکان را دیدهایم و این یک نوع اکتشاف امن است. اما در صورتی که از فضای روشن به تاریک برویم پیش از آنکه وارد فضای تاریک بشویم بقیه موجودات ما را دیدهاند و این حس خوشایندی به همراه ندارد. در اینجا میتوان تفاوت بین رمزگونگی و وسوسه را دریافت (Hildebrand, 2008, p. 267).
6-4- مخاطره:peril
این ویژگی حاوی دو کیفیت توأمان است. ترس و خشنودی. در واقع ما همواره با دستیابی به هیجان احساس خرسندی میکنیم. خطر مورد نظر ما در اینجا چیزی متفاوت از نگرانی است. در شرایط نگرانی خطرات خارج از کنترل ما بوده و همواره ترس حاصل از آن نامطلوب است، در حالی که در وضعیت مخاطره(peril) خطرات واقعی و کاملا واضح هستند ضمن اینکه در کنترل ما قرار دارند. حتی اگر این وضعیت محصول مهارت ما باشد باز هم در به همان شکل مطلوب است. این وضعیت شامل مواردی نظیر آبشار نیاگارا و درهی گراند کانیون است. چنین محیطهایی حاوی شرایط بسیار مخاطره آمیزی هستند اما در همه موارد میزان ریسک به وسیله خود ما قابل کنترل است. این شرایط در بالکن ساختمانهای بلند وجود دارد. همچنین در فضای داخلی استفاده از مخاطره را می توان در راهپله ها یا راهروهای میان فضاهای بزرگ دید. البته این ویژگی بیشتر در مورد موزهها و ساختمانهای خاص و عمدتا غیر مسکونی، قابل شکلگیری است (Hildebrand, 2008, p. 269).

6-5- الگوهای الکساندر:
جدول 9، الگوهای الکساندر در مقیاس ساختمان
(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977)
1.
مخلوط خانواده
هیچ یک از گروههای سنی در چرخه زندگی خودکفا نیست. باید دریافت که یک محله متعادل دارای چه نوع تلفیقی از خانواده است.
2.
اتاق عمومی در فضای باز
فضایی کوچک و باز، مسقف با چند ستون و بدون دیوار(حداقل در یک جبهه) تعادل مناسبی از بسته بودن و باز بودن را ایجاد مینماید.
3.
مجموعه خانه
واحد اساسی تشکیلدهنده هر محله مجموعهای از چندین خانه است.
4.
خانه های ردیفی
در تراکم بالای 15 خانه در 4000 متر مربع استفاده از این الگو اجتناب ناپذیر است اما باید حفظ کیفیت مطلوب خانهها را مدنظر قرار داد.
5.
مسکن تپهای
در محدودههای باتراکم بالای 30 خانه در 4000 متر مربع مجموعههای خانهای به شکل تپه در میآیند.
6.
خانه برای زوج
در این نوع خانه مهمترین مطلب در ارتباط با روابط متقابل زوجین با یکدیگر است و در این موقعیت ممکن است طرفین شانس بسیار کمی برای تنهایی داشته باشند.
7.
خانه برای یک نفر
هنگامی که خانه برای یک نفر به عنوان بخشی از یک مجموعه بزرگتر مد نظر است مهمترین مساله سادگی است.
8.
خانه شخصی شما
این الگو برای شکل دادن به الگوهای مسکونی پرتراکم است که غالبا قلمروهای تعریفشدهی شخصی ندارند.
9.
مجتمعهای ساختمانی
یک ساختمان تنها زمانی مناسب زندگی آدمی است که مجموعهای از ساختمانها یا بخشهای کوچکتر است که هر یک حقایق اجتماعی و داخلی مربوط به خود را دارند.
10.
محدوده چرخش (سیرکوله)

در اکثر مجتمع های ساختمانی مدرن مشکل غیر متجانس بودن آن ها کاملا به چشم می خورد. مردم تا حدی در مورد جایی که هستند احساس سردرگمی میکنند که منجر به نوعی استرس روانی خواهد شد.

11.
ساختمان مرکزی

یک مجتمع ساختمانی بدون تعیین مرکزیت برای آن همانند یک انسان بدون سر می ماند.

12.
خیابان مخصوص عابرین

معادلات ساده اجتماعی زمانی به وجود می آید که مردم شانه به شانه هم و کاملا رو در رو در فضای دلخواه ، با هم مشارکت داشته باشند. میتوان گفت این رو در رویی مثل نوعی چسب است.

13.
یک راه عبوری از میان ساختمان ها

زمانی که نمی توان تمام رفتوآمد های مربوط به یک مجتمع ساختمانی را در فضای بیرونی موسوم به خیابان مخصوص عابرین خلاصه کرد، به نوعی فضای داخلی با همان کاربرد نیاز خواهد بود که البته تا حد زیادی با سالن های مرسوم در اکثر ساختمانها تفاوت عمده دارد.
14.
مجموعه ای از ورودی ها
تنها در صورتی می توان از سردرگمی فردی که به یک مجتمع ساختمانی یا کارگاهی و یا خانه های گروهی وارد می شود جلوگیری کرد که تمام مجموعه به نحوی در پشت وی باشد که بتواند به راحتی ورودی مورد نظر خود را بیابد.
15.
بهسازی مناطق

ساختمان ها را باید در منطقه ای از محل مورد نظر ساخت که برترین موقعیت ممکن را داشته باشندو نه بهترین موقعیت.

16.
فضاهای باز جنوبی
مردم در همه جای دنیا به جز اماکن صحرایی تنها در صورتی از مناطق باز و حتی کوچک استفاده می کنند که آفتاب گیر باشد و در غیر این صورت کمتر به محل مذکور سر خواهند زد.

17.
فضاهای مثبت بیرونی

فضاهای بازی که بین ساختمان ها باقی می مانند معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرند .

18.
دالان های نورگیر

امروزه در ساخت ساختمان ها کمتر به نورگیر بودن آن توجه می کنند و اکثرا از نورهای مصنوعی برای روشنایی استفاده می شود اما ساختمان هایی که اندازه کافی از نور طبیعی برخوردار هستند بهترین جا برای گذراندن روزهستند.

19.
ساختمان های متصل به هم

ساختمان های جدا از هم نشانه ای از جامعه ی بیمار جدا از هم است.

20.
ساختمان های بلند باریک

شکل ساختمان تأثیر بسزایی بر میزان خلوت و یا شلوغ بودن آن داردکه به نوبه خود تأثیر شگرفی در راحتی و آسایش مردم خواهد داشت.

21.
ورودی اصلی

مشخص کردن ورودی اصلی مهم ترین قدمی است که در طراحی خانه برداشته می شود.
22.
باغچه های نیمه پنهان

چنانچه باغچه ی فضای سبز داخلی بیش از حد به خیابان نزدیک باشد کسی از آن استفاده نمی کند چرا که حالت شخصی و خصوصی نخواهد داشت.
23.
معبر ورودی

چنانچه در ساختمان سازی و به خصوص ساختن منازل مسکونی از معابر ربط دهنده بین خیابان و منزل استفاده کنیم راحتی و رضایت بیشتری برای افراد خانه به وجود می آید چرا که خانه مستقیما به خیابان متصل نمی شود.

24.
اولویت بندی فضای باز

مردم همیشه سعی می کنند جایی را پیدا کنند که در آنجا به راحتی نشسته ، تکیه زده و چشم انداز مقابلشان یک فضای باز گسترده باشد به طوری که هیچ کس رو به روی دیوارهای آجری نمی نشیند بلکه افراد اصولا جایی را برای نشستن انتخاب می کنند که روبه رویشان چشم اندازی به دور دست باشد.

25.
حیاطهای پر از زندگی
حیاط هایی که امروزه در ساختمان های مدرن ساخته یم شوند اغلب مرده و بی روح هستند. منظور ازاحداث این قبیل حیاط ها ایجاد فضاهای بازخصوصی برای استفاده افراد بوده – اما عملا به مکانی بی استفاده که مملو از مجسمه های انتزاعی و سنگ فرش تبدیل گشته است.

26.
بام ها

تعداد کمی از ساختمان ها از نظر ساختاری و اجتماعی بی عیب و نقص هستند، مگر این که طبقات ساختمان به صورت پلکانی به سمت انتهای باله ها پایین بیایند و بدین ترتیب پشت بام یک آبشیب (آبشار) را تشکیل دهد.

27.
بام های حفاظتی

بام خانه از دیرباز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، انرژی خورشیدی، چرخه زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زمین لرزه، پوشش گیاهی، استان فارس