دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فروغ فرخزاد

دانلود پایان نامه ارشد

صادقي……………………………………………………………………………. 81
2-2-4-1 تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براساس الگوي
اول “شخصيت ايستا و پويا”……………………………………………………………………………………………………….. 81
2-2-4-1-1شخصيت هاي ايستا در داستان هاي صادقي…………………………………………………………….. 81
2-2-4-1-2شخصيت هاي پويا در داستان هاي صادقي………………………………………………………………. 82
2-2-4-2 تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براساس
الگوي دوم”شخصيت اصلي و فرعي”……………………………………………………………………………………………… 87
2-2-4-2-1 شخصيت هاي اصلي در داستان هاي صادقي………………………………………………………….. 87
2-2-4-2-2 شخصيت هاي فرعي در داستان هاي صادقي………………………………………………………….. 88
2-2-4-2-3 شخصيت هاي پس زمينه در داستان هاي صادقي…………………………………………………… 90
2-2-4-3 تحليل شخصيت هاي داستان هاي صادقي براساس
الگوي سوم”شخصيت هاي قراردادي،نوعي و…”………………………………………………………………………….. 94
2-2-4-3-1 شخصيت هاي نوعي در داستان هاي صادقي………………………………………………………….. 94
2-2-4-3-2 شخصيت هاي قراردادي در داستان هاي صادقي……………………………………………………… 100
2-2-4-3-3 شخصيت هاي تمثيلي در داستان هاي صادقي……………………………………………………….. 101
2-2-4-3-4 شخصيت هاي همه جانبه در داستان هاي صادقي………………………………………………….. 103
2-2-5 شگردهاي شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه صادقي……………………………………………….. 104
2-2-5-1 معرفي شخصيت ها به صورت غير مستقيم…………………………………………………………………. 104
2-2-5-1-1 معرفي شخصيت ها به نحو غيرمستقيم از طريق عمل داستاني آن ها………………………. 104
2-2-5-1-2 معرفي شخصيت ها به نحو غيرمستقيم از طريق گفتگو…………………………………………… 107
2-2-5-2 معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم………………………………………………………………………. 110
2-2-5-2-1 معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق توضيح نويسنده…………………………. 111
2-2-5-2-2 معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق گفتگو………………………………………….. 111
2-2-5-2-3 معرفي شخصيت ها به صورت مستقيم از طريق نامگذاري……………………………………… 112
2-2-5-3 معرفي شخصيت ها از طريق درون پردازي آن ها
(شگرد جريان سيال ذهن)……………………………………………………………………………………………………….. 113
2-2-6 الگوي شخصيت براساس نظريه ي گراماس………………………………………………………………………. 128
2-2-6-1بررسي سه داستان صادقي براساس الگوي پيشنهادي گراماس………………………………………. 130
2-2-6-1-1بررسي طرح شخصيتي داستان هفت گيسوي خونين……………………………………………….. 130
2-2-6-1-2بررسي طرح شخصيتي داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ…………………………………. 131
2-2-6-1-3بررسي طرح شخصيتي داستان اذان غروب………………………………………………………………… 132
2-3 درونمايه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

عنوان صفحه
2-3-1 انواع درونمايه………………………………………………………………………………………………………………… 135
2-3-2 نحوه ي ارائه ي درونمايه……………………………………………………………………………………………….. 135
2-3-3 درونمايه ي داستان هاي صادقي…………………………………………………………………………………….. 135
2-4 زاويه ي ديد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
2-4-1 انواع زاويه ي ديد…………………………………………………………………………….. ………………………………. 138
2-4-2 زاويه ي ديد در داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………… 141
2-4-3 آشنايي زدايي هاي صادقي در مبحث راوي………………………………………………………………………. 147
2-5 سبك………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
2-5-1 سبك داستان هاي صادقي……………………………………………………………… ……………………………….. 149
2-5-1-1 ويژگي هاي زباني………………………………………………………………………… …………………………………. 149
2-5-1-1-1 حصيصه هاي لغوي در سبك صادقي…………………………………….. …………………………………. 149
2-5-1-1-2خصيصه هاي نحوي در سبك صادقي……………………………………………………………….. ………. 157
2-5-1-2 ويژگي هاي ادبي………………………………………………………………………. ………………………………… 159
2-5-1-2-1 ظرافت هاي بياني…………………………………………………………………. ………………………………… 159
2-5-1-2-2 ظرافت هاي بديعي……………………………………………………………….. …………………………………. 160
2-5-1-2-3 طنز……………………………………………………………………………………………………………………….. …….. 162
2-5-1-2-4 توصيفات داستاني…………………………………………………………………………………………………. …….. 166
2-5-1-3 ويژگي هاي فكري…………………………………………………………………………………………………………….. 169
2-6 نثر…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… 172
2-6-1 نثر داستان هاي صادقي…………………………………………………………………. ………………………………… 172
2-7 لحن………………………………………………………………………………………………………. ………………………………….. 174
2-7-1 لحن داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………………………… 174
2-7-1-1 لحن راوي………………………………………………………………………………… ……………………………….. 174
2-7-1-2 لحن شخصيت ها……………………………………………………………………………………………………….. 175
2-8 فضا و رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. …… 178
2-8-1 فضا و رنگ در داستان هاي صادقي……………………………………………………………………………………. 178
2-9 زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….. 180
2-9-1 زمان در آثار صادقي……………………………………………………………………………………………………….. 181
2-10 مكان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 186
2-10-1 شيوه هاي ارائه ي مكان داستان…………………………………………………………………………………… 187
2-10-2 مكان در داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………………. 187
2-10-3 شيوه ي ارائه ي مكان در داستان هاي صادقي……………………………………………………………… 190

عنوان صفحه
فصل سوم : محتواي داستان هاي كوتاه صادقي
3-1 محتوا در آثار صادقي………………………………………………………………………….. ……………………………. 192
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………….. ……………………………. 206

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شكل 1-1 بهرام صادقي در آزمايشگاه زيست گياهي در حال پژوهش …………………………………………. 13
شكل1-2تصوير لوح اهدايي مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقي………………………………………………….. 14
شكل1-3تصوير پشت لوح اهدايي مراسم فروغ فرخزاد به بهرام صادقي…………………………………………. 15
شكل2-1 نحوه ي شكل گيري كشمكش در داستان…………………………………………………………………….. 38
شكل2-2 كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه اول………………………………………………. 44
شكل2-3 كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه دوم……………………………………………… 45
شكل2-4 طرق مختلف شخصي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كشمكش، ..................................، تعليق، پايان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار و محتوا، روش پژوهش