دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، سلسله مراتب، مدل دنیسون

دانلود پایان نامه ارشد

درمجموع معرف ونمایانگرعصاره فرهنگ سازمانی است. 1)ابتکارفردی:ابتکارفردی به میزان مسئولیت،آزادی واستقلال افرادسازمانی میپردازد. درسازمانهایی که دارای گرایش سلسله مراتبی شدیدهستند روحیه ابتکارونوآوری درحدپایین خواهدبود و بالعکس هرقدر مسئولیت، آزادی و استقلال افزایش یابد میزان ابتکار و عملکرد بهتر خواهد بود.2)خطرپذیری (مسئولیتپذیری ): به بررسی میزان علاقه کارکنان درمواجه شدن با فعالیتهایی که احتیاج به فداکاری قبول مسؤولیت و خطردارد میپردازد در واقع حدوحدودی که در آن کارکنان پیشرفت ونوآوری را دوست داشته و مخاطره را میپذیرند.3)هدایت وسرپرستی: این شاخص به بررسی درجه ومیزان تدوین اهداف روشن وانتظارات عملکرد در سازمان میپردازد. هدفگذاری مؤثرهمراه باراهنمایی وارایه بازخوردمنجربه عملکردبهتررشدوپیشرفت کارکنان میشود. درسازمانهای انسانگونه این ویژگی ازاهمیت زیادی برخورداراست.4)انسجام:به معنی وجودهمکاری و توافق، اتحادوپیوستگی دربین گروهها و واحدها به منظور رسیدن به اهداف مشترک میباشد. با وجود آن علایق و نگرشهای مشابه در بین اعضاء، تعاملات دوستانه و انعطافپذیری لازم در بین واحدهای کاری وجود خواهد داشت و تعارضات بین افراد و واحدها به حداقل و در حد مؤثر میرسد. در سازمانهای سنتی مبتنی برسلسله مراتب انسجام لازم بین افرادسازمان وجودنداردوبرعکس تعارض افزایش مییابد.5 )حمایت مدیریتی : حمایت مدیریتی به بررسی میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان به منظورکمک وراهنمایی وحمایت آنها میپردازد.6)نظارت درسازمان:این شاخص به بررسی قوانین ودستورالعملها، سرپرستی مستقیم ونظارت بیرونی جهت کنترل رفتارفردی میپردازد. درسازمانهای بوروکراتیک باپیروی ازمقررات وتبعیت ازدستورات،طراحی سازوکارهای نظارت بیرونی و مستقیم بر افراد میکوشند تا رفتار افراد را کنترل کنند.7) هویت :این شاخص نشان میدهد که اعضای سازمان تا چه حدخود را با کل سازمان یکی دانسته و ازآن کسب هویت میکنند. تمایل به ماندن در سازمان و شناسایی خود با سازمان هویت را تبیین میکند، بنابراین هویت به بررسی ویژگیهای تعهد، وفاداری، دفاع ازارزشها و بقادرسازمان میپردازد.8 )نظام پاداش :این شاخص به بررسی میزان ارتباط، تشویق وپاداش سازمان باعملکرد فردی میپردازد. یکی ازاقدامات مؤثر در پرورش نیروی انسانی قدردانی وتشکر از زحمات آنها به طریق گوناگون است.9)الگوی ارتباطات: این شاخص به بررسی نوع ارتباطات درون سازمانی میپردازد. دربعضی از سازمانها ارتباطات محدود به سلسله مراتب رسمی ارتباطات است، امادرشبکههای ارتباطی چندجانبه وغیرمتمرکز که ویژگی سازمانهای انسانگونه است سطوح بالای خشنودی دررضایت کارکنان حاصل میگردد. 10)تحمل اختلاف سلیقه:شاخص تحمل سلیقه حدی است که کارکنان ترغیب به بیان وآشکارکردن انتقادات واختلاف نظرهای خودمیشوند(الوانی وداناییفرد،1382).
2-1-2-2-11-مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
هرچه اختیارومسئولیت بیشتری به یک کارمندتفویض نماییدبه همان اندازه بازدهی سرمایهگذاری بیشتری خواهیدداشت. یکی ازجدیدترین ومنحصربه فردترین ودرعین حال کاملترین مدلهای فرهنگ سازمانی مدل دنیسون (DOCS)است.”دانیل آردنیسون102″پروفسوررفتارسازمانی دانشگاه میشیگان آمریکا درسال1984مطالعات گستردهای رادرزمینه فرهنگ سازمانی آغازنموده است.ثمره مطالعات وی کتابهای«فرهنگ واثربخشی سازمانی(1990)»،«تغییرفرهنگ سازمانی(1997)»ومقالاتی ازجمله:«فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی:آیاآسیامتفاوت ازسایرنقاط جهان است؟(2003)»،«نقش رهبران درشکلدهی فرهنگ سازمانی(2005)»،«سرمایه اجتماعی درسازمانها(2007)»ودههامقاله است که درمجلات معتبردنیابه چاپ رسیده است.دنیسون هماکنون پروفسورسازمان مدیریت درمؤسسه بینالمللی توسعه مدیریت103 (IMD) درلوزان سویزرلند104ومسؤول «شرکت مشاوره فرهنگ سازمانی دنیسون105»درآناربورمیشیگان106 است(دنیسون وهمکاران،2007) نتایج پژوهشهای مختلف انجام گرفته توسط دنیسون و همکاران وی،روشنگراین موضوع است که فرهنگ سازمانی اثرمستقیمی برمقیاسهای مختلف اثربخشی و عملکردسازمانها دارد و در نتیجه داشتن شناختی عمیق از فرهنگ موجودسازمان جهت بهبود اثربخشی آن از اهمیت بالایی برخوردار است (اسمرک ودنیسون،2007).
ویژگیها، شاخصهاوابعادفرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل(نمودار2-1) دربرگیرنده چهارویژگی107اصلی فرهنگ سازمانی یعنی: درگیرکارشدن108، سازگاری109و یکپارچگی 110و مأموریت 111است. (دنیسون و فیشر،2005 دنیسون و میشرا،1995). این چهار ویژگی در قالب عبارتهایی از مجموعه فعالیتهای مدیریت112 بیان میشوند. فعالیتهای مدیریت شامل عملکردهای روشنی هستند که با چهارویژگی فرهنگ سازمانی مرتبط میباشند و از اعتقادات، ارزشها و مفروضات مسلط برسازمان نشأت گرفته و به وسیله آنها نیزتقویت میشوند. این فعالیتهای مدیریتی به وسیله استفاده از 12شاخص113 که مدل راتشکیل میدهند اندازهگیری میشوند (دنیسون وهمکاران،2006). به عبارتی دیگرهریک ازویژگیهای فرهنگ به وسیله سه شاخص فعالیت مدیریتی موردسنجش قرارمیگیردودرشاخصهاازیک پرسشنامه36موردی استفاده میشود.پس از سنجش تمامی ویژگیهاوشاخصهاوقراردادن امتیازهریک ازآنها درمدل شکل حاصل را«شمای سازمانی» مینامند.مدل فرهنگ سازمانی دنیسون درنمودار(2-1)به تصویرکشیده شده است. درادامه به شرح هریک ازویژگیها،شاخصهاوابعادفرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون پرداخته شده است.

.

نمودار2-1:مدل فرهنگ سازمانی
دنیسون وجوان وچو،فرهنگ سازمانی:اعتبارمدل وکاغذ:مؤسسه بینالمللی توسعه مدیریتی (لوزان،سوئیس،2006)
ویژگی درگیرکارشدن
تمرکزداخلی: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن درگیرشدن بالای کارکنان درکارباشدبه طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان رادرفعالیتهای مختلف سازمان موردتشویق قرارمیدهدوحس مالکیت و مسئولیت114رادرآنهابه وجودمیآورد؛حس مالکیت موجب ایجادتعهدبیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال را درکارکنان افزایش میدهد. دراینگونه فرهنگ کارکنان به سیستمهای کنترل ضمنی115 داوطلبانه تأکیددارند تا به سیستمهای رسمی روشن وبوروکراتیک116 و سازمان به طور پیوسته کارکنان خود را توانمندمیسازند و قابلیتهای آنها را درتمامی سطوح سازمان ارتقاءمیدهند. درنتیجه تمامی افراد سازمان از مهارت و توانایی لازم برای تصمیمگیری درزمینه کارخود برخورداربوده وهمچنین به دلیل دریافت اطلاعات ازاعضای سازمان، کیفیت تصمیمات و اجرای آنها بالا است (گیلسپی و همکاران117،2007).
شاخصهای ویژگی درگیر کارشدن عبارتند از: توانمندسازی118 تیمگرایی119 توسعه قابلیتها120 افراد توانمند دارای اختیار121 خلاقیت122 وتوانایی اداره کارخود هستند.
1-توانمندسازی موجب ایجادحس مالکیت ومسوولیت نسبت به سازمان میشود(بیچ،1993).
2-تیمگرایی :فرهنگ تیمگرایی به میزان ارزشی که برای کارمشارکتی درجهت اهداف مشترک و برای اینکه تمامی کارکنان احساس مسؤولیت دوگانه نماینداطلاق میشود.سازمانهای تیمگراوابسته به تلاشهای تیم برای انجام کارهاهستند(بوچل123،2003).
3-توسعه قابلیتها:سازمانهابه این سبب برروی توسعه قابلیتهای کارکنان سرمایهگذاری میکنند که همچنان رقابتی باقی بمانندونیازهای مداوم کاری رابرطرف نمایند(دنیسون ونیل124،1996).
ویژگی سازگاری
سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها، سازمانهای سازگار در برگیرنده سیستمی از هنجارها و اعتقاداتی هستندکه قابلیت دریافت، تفسیرواعمال علایم محیطی را در تغییرات رفتاری درونی سازمان افزایش میدهد و شانس بقاء، رشدوتوسعه سازمان را بالا میبرند. سه بعد از سازگاری بر روی اثربخشی سازمان اثر میگذارد: نخست: توانایی درک و واکنش به محیط بیرونی؛ سازمانهای موفق تمرکززیادی برروی مشتریان و رقبای خوددارند. دوم: توانایی برای واکنش به مشتریان درونی بدون توجه به سطح بخش یا عملکرد.سوم: توانایی دوبارهسازی و رسمی کردن مجدد مجموعهای ازرفتار وفرآیندهایی که به سازمان اجازه سازگاری میدهند. سازمانی که ازتوانایی اجرای پاسخهای سازگارانه برخوردار نباشند از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود (گیلسپی و همکاران،2008).
شاخصهای ویژگی سازگاری عبارتنداز: ایجادتغییر125مشتریمداری126 یادگیری سازمانی127
1-ایجادتغییر: فرهنگ سازمانی که ازسطح بالای شاخص ایجادتغییربرخوردارباشدتوانایی ارایه شیوههای سازگار برای دست یافتن به نیازهای متغیرخودرا دارا است. اینگونه ازسازمانها دارای توانایی پی بردن به محیط کاری خودبوده و به سرعت به روندهای موجود پاسخ میدهند؛ همچنین تغییرات آتی را پیشبینی مینمایند (نادلر،1998).
2-مشتریمداری:سازمانهای مشتریمداراغلب مشتریان خودرابه خوبی میشناسندوبه آنهاپاسخ داده و نیازهای آتی آنهاراپیشبینی میکنند.مشتریمداری منعکسکننده درجهای ازاهمیتی است که سازمان برای راضی نمودن مشتریان قائل است(بوچل ودنیسون،2003).
3-یادگیری سازمانی: درسازمانی که دارای سطح بالایی از ویژگی یادگیری سازمانی است، افراد دایماتوانایی خودرابرای خلق نتایجی که برای آنها واقعامطلوب است افزایش میدهند. سازمان یادگیرنده جایی است که الگوهای ذهنی جدیدو گستردهای پرورش یافته و افراد دایما میآموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند. اینگونه سازمانها به جهت تشویق، نوآوری، کسب دانش و توسعه قابلیتها علائم را از محیط دریافت، تفسیر و در فرصتها اعمال میکنند(دنیسون و نیل، 2000و سنگه،1990).
ویژگی یکپارچگی
یکپارچگی عبارت است ازارزشهاوسیستمهایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل میدهند. سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری ازیک فرهنگ باثبات،هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند.دراینگونه سازمانهارفتاراعضاریشه درمجموعهای ازارزشهای مرکزی داردوپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند.سازمانهای یکپارچه تدوینکننده یک گرایش ومجموعهای از نظامهای سازمانی هستندکه یک سیستم درونی برمبنای حمایت ورضایت طرفین راایجادمینمایندودارای کارکنانی باسطح تعهدبالا،مجموعهای ازارزشهای بنیادین شیوهای مجزابرای انجام کارومجموعهای روشن ازبایدهاونبایدهامیباشند.یکپارچگی فرهنگی قوی بر مبنای سیستمی مشترک ازاعتقادات،ارزشهاونشانههارابه وجودمیآوردکه کاملاتوسط اعضای سازمان قابل فهم است واین سیستمهای کنترل ضمنی ونامحسوس برمبنای ارزشهای درونیشده میتوانند وسیلهای مؤثربرای دستیابی به هماهنگی وانسجام نسبت به سیستمهای کنترل بیرونی باشندکه وابسته به قوانین ومقررات روشن هستند.قدرت این شیوه عملیاتی زمانی که اعضای سازمان با موقعیتهای ناآشنامواجه میشوندمحرزمیگردد.یکپارچگی افرادراقادرمیسازدتا واکنش مناسبی را در شیوهای قابل پیشبینی به یک محیط غیرقابل پیشبینی (باتأکیدبراصولی برمبنای ارزشها) از خودنشان دهند (دنیسون،1990،دنیسون ومیشرا128،1995).
شاخصهای ویژگی یکپارچگی عبارت است از:هماهنگی وانسجام129توافق130ارزشهای بنیادین131
1-هماهنگی وانسجام:درسازمانهایی که دارای سطح بالایی ازفرهنگ بالایی ازفرهنگ هماهنگی و انسجام هستندبخشهاوواحدهای مختلف سازمان به خوبی توانایی کارکردن باهم برای دستیابی به اهداف مشترک رادارامیباشند(داونپورت،1998).
2-توافق: سازمانهای متفق دارای توانایی بالا برای دستیابی به اجماع و اتفاق نظرحتی بر روی مسائل حساس هستند. توافق هم سطح پنهان آن و هم توانایی پوشاندن اختلافات زمانی که وقوع مییابد را شامل میشود (فی ودنیسون1322003،بلاک133،1991).
3-ارزشهای بنیادین:ارزشهای بنیادین مجموعهای ازارزشهای مشترک دریک سازمان است که ایجادکننده حسی قوی ازهویت ومجموعهای روشن ازانتطارات است (بلاک،1991).
ویژگی مأموریت
مأموریت شامل تعریف وتعیین جهتهای طولانیمدت برای سازمان است.مأموریت یارسالت یک سازمان ارائهدهنده اهداف،معانی ومفاهیمی ازسازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است.مأموریت یک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سازمانی، ناخودآگاه، سلسله مراتب، سلسله مراتبی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رهبری تحولگرا، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ویژگیهای شخصیت