دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرزندخوانده، بی سرپرست، فرزندپذیر، بیمه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

فرزندخوانده در هیچ یک از طبقات ارث جای نمیگیرد، زیرا طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست؛
اولا) صراحتا رابطه ی توارث میان سرپرست وکودک را نفی ننموده است و این امر ظاهرا گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. رویه ی قانون گذار ایرانی نشان داده در مواردی که با مشکلی در مسیر بیان موضع مد نظر خود مواجه می گردد آن را به سکوت برگزار میکند در چنین شرایطی سکوت قانون گذار معنی دار به نظر می رسد.
ثانیا) برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه ی انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 1353 ، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده گذشته از این که مبلغ مورد تعهد بیمه در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست ) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه بیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید و در واقع درخواست کننده ی منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه هاي مربوط به نگهداري و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند.
این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، براي کودك یا نوجوان جاري می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت هاي بیمه به نفع کودك یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.13
ثالثا) صدور حکم سرپرستی منوط به تملیک یا تهعد به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به فرزندخوانده می باشد بدون آنکه در خصوص بازگشت این اموال مقرره ای وجود داشته باشد بدیت ترتیب که دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند.
تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.
در مواردي که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودك یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند14.
رابعا : مهم تر از همه اینکه ذر زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق بازنشتگی، فرزندخوانده در حکم بازماندگان متوفی می شود در این خصوص در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق هاي بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایاي مستمري وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد15.

3-2)تحلیل موضوع
این مقررات همه و همه به علت احساس نیاز به برقراری ارث و در مقام تشکیل ساختار مشابه آن تاسیس گردیده اند .
آثار حکم سرپرستی در مسأله مالی منحصر به مواردی است که ذکر شد و بیش از این آثاری بر آن متصور نیست بنابراین هرگاه سرپرست فوت کند، اموال او بر طبق قواعد ارث نباید به فرزندخوانده داده شود؛ زیرا کسانی که قانوناً و شرعاً وارث او شناخته می شوند وارث شرعی و مالک هستند و اگر چیزی به فرزندخوانده از متوفا به طریقی ارث رسیده باشد، با اثبات اینکه کودک فرزند واقعی متوفا نیست، می توانند از تعلق میراث متوفی به وی جلوگیری نمایند.
البته ممکن است به ندرت چنین عملی پیش آید اما این امر حکم شرع و قانون را نفی نمی کند، زیرا در واقع کودک مالک شرعی نیست.
یکی از دلایلی که شریعت مقدس اسلام ، فرزندخواندگی کامل را که بخواهد آثار نسب را فرو پاشد و کسی که شرعاً مالک چیزی نیست را مالک بداند و از طرفی اشخاصی را که مالک چیزی هستند را از مالکیت بیندازد، علاوه بر مغایرت با کتاب وسنت، موجب تحلیل حرام و تحریم حلال گشته وشارع مقدس، ارث بردن به این صورت را به شدت نفی کرده است.( عالمی طامه، 1391 ،ص218)
بنابراین حکم سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود، یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست ارث می برد و نه آنها از کودک.

3-3) ارایه راهکار فقهی
از جمله مسائلی که در فقه در باب ارث مطرح است و افرادی که هیچ‌گونه رابطه نسبی و سببی ندارند، می‌توانند طی قراردادی از یکدیگر ارث ببرند. مسئله ولاء ضمان جریره است که می‌تواند به عنوان یک راه مناسب برای ارث بردن فرزندخوانده و فرزندپذیر از یکدیگر مطرح نمود که در خصوص روایات متعددی از طریق شیعه و سنی وارد شده و براساس آن فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی فتوا داده‌اند و نوعی تقابل میان ارث و دیه در این قرارداد دیده‌اند و به تعبیر دیگر، مصداق معروف قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) کسی که سود را می‌برد باید خسارت را نیز بپردازد، دانسته‌اند.(نجفی،ج39،ص254)
اگرچه این قاعده، قاعده ای عمومی نیست اما در بسیاری از موارد مصداق دارد. خصوصاً در ولاء ضمان جریره (قراردادی که میان دو نفر یا بیشتر برقرار می‌شود، که در صورت نداشتن وارث نسبی و سببی از خویشاوندان، از یکدیگر ارث ببرند و در مقابل دیه جنایات خطایی یکدیگر را نیز بپردازند). این پیمان یک معاهده دوستانه است که میان آنان منعقد شده و گویی هر دو را یک شخصیت حقوقی واحدی ساخته است. براساس این قرارداد، هر یک متضمن گشته‌اند در جنگ و صلح تابع یکدیگر باشند و جرایم یکدیگر را برعهده گیرند و در مقابل از یکدیگر ارث ببرند.
بنابراین در صورت فوت فرزند خوانده، در صورتی که خویشاوندان و عصبه نداشته باشد، هم که بیشتر موارد چنین است، می‌توان از طریق قرارداد ضمان جریره سرپرستان و فرزند وزیر را مالک و وارث دانست.
4- تسری نام خانوادگی
تسری نام خانوادگی متقاضیان فرزند خواندگی به فرزند خوانده صرف نظر از نام گذاری مستلزم آثار و عوارض مهمی است .
در خصوص لزوم حفظ سوابق هویتی فرزند خوانده در دفاتر ثبت احوال و عدم نیاز به درج آن در شناسنامه طرفین سرپرستی از منظر قانونی باید بیان کرد که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.
اداره ی ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودك یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ی ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدي براي کودك یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وي را در صورت مشخص بودن، قید نماید16.
همچنین شرط ارائه ی مدارک و اطلاعات فرزند خوانده علاوه بر رعایت مصلحت او واجازه ی دادگاه وجود حالت ضرورت می داند. ( ماده ی 33 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست) و به این شکل سری بودن اطلاعات مربوط به فرزند خوانده را دسته کم نسبت به اشخاص ثالث را اعلام می نماید و حتی فسخ حکم سرپرستی نیز تا زمانی که نسبت به تعیین سرپرست جدید اقدام نشده باشد سبب تغییر شناسنامه فرزند خوانده نخواهد بود .
ماده ی 27 قانون مذکور در آن رابطه مقرر می دارد : “در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییري در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت” و بدین شکل منافع فرزند خوانده را در عدم بازگشت به هویت اصلی خویش می داند.

بخش دوم
ازدواج فرزندخوانده با سرپرست

فصل اول ) ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در فقه امامیه
مبحث اول) دیدگاه قرآن
مطابق قرآن فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص فرزندپذیر محسوب نمی شود و از این روی احکام فرزند واقعی مانند نسب، توراث (ارث بردن از یکدیگر) و حرمت نکاح بین آنها وجود ندارد.
1- آیه چهارم سوره احزاب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بی سرپرست، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، زنان و دختران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق بین الملل، شگفت انگیز