دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، انتظارات و خواسته ها، اداره کل ورزش و جوانان

دانلود پایان نامه ارشد

بتوانند باعث بهبود کيفيت اطلاعات توليد شده در سازمان شده و در نهايت وجود اين سيستم ها باعث ايجاد ارزش افزوده در سازمان مي شود.
محسن قديمي/1383

طراحي الگوي مديريت اثربخشي سازماني بر اساس نظريه نظم در آشفتگي
بر مبناي اين تحقيق وجود حاکميت مديريت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت هاي ايراني از جمله شش شرکت منتخب، مديران فارغ از اينکه سازمانها از چه درجه اي از اثر بخشي برخوردار باشد،بيش از 55 درصد علاقه مندي خود را به مديريت تغيير بر اساس نظريه نظم در آشفتگي نشان داده اند. نتايج مطالعه نشان مي دهدکه 38 درصد از مديران به استقرار مديريت مشارکتي و فقط در حدود 7درصد از مديران ايراني به نظام مديريت ثبات علاقه مند بودند.

يوسف ظهيري/1384

بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها
شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد. فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموع? آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد.

محقق/سال
عنوان
يافته هاي تحقيق

محمد باقر سپهري/1386

بررسي عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلي از شبکه هاي ماهواره اي کشورهاي ترکيه و جمهوري آذربايجان
يافته هاي بدست آمده از پژوهش، نشان مي دهند که اگر شبکه استاني هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلي استان باشد مخاطبان آن را زياد تماشا خواهند کرد. نتايج نشان داد در ميان گروههاي مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههاي سني مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه هاي ترکيه و آذربايجان نظر موافق داده اند.

مرضيه قاسمي
/1386

مخاطب وابستگي يا رضايتمندي
رويکرد رضامندي و بهره‌وري برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبناي مقاصد و نيازهاي رواني و اجتماعي‌ تاکيد دارد ؛امروزه با وجود تفاوت بين تاثير و استفاده و رضامندي از رسانه‌ها مي‌توان ادعا کرد نوعي همگرايي بين اين دو به وجود آمده، تاثير رسانه‌ها از آثار غيرمستقيم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها مي‌گويد و مخاطب را از منفعل بودن به فعال مي‌گيرد و همگرايي اين دو سبب‌ شده از رويکرد جديدي با عنوان”استفاده و تاثير”ياد شود.

سيد محمد مقيمي ، حسين خنيفر، مهلا عربي خوان / 1387

بررسي ارتباط بين سبک شخصيت و اثر بخشي مديريت در مديران سازمان هاي دولتي
در اين‌ تحقيق تمرکز روي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي مديران بر اثربخشي آنها مي‌باشد. شاخص‌هاي اثربخشي نيز براساس مؤلفه‌هاي کريتنر و کرينسکي مي‌باشد. نتايج تحقيق، فرضيه اصلي يعني ارتباط بين انواع خاصي از سبک‌هاي شخصيت‌ با اثربخشي مديريتي را مورد تأييد قرار گرفت.در نتايج جانبي تحقيق نشان داده شد که اثربخش‌ترين سبک‌ شخصيت در مديران ارشد،سبک شهودي – عاطفي (گروه دوست) و در مديران عملياتي، سبک‌ شهودي-منطقي (عمل‌گرا) است.

سيد محمد ميرکمالي/ 1387

بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي
نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مؤلفة اثربخشي رابطه معني‌داري مشاهده شد. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است.

شهرام براري / 1387

بررسي رسانه هاي جمعي و تأثير آن بر فرهنگ جامعه
محقق معتقد است از آنجا که نيازهاي بشر گوناگون است و پيچيدگي هاي جامعه انساني روز افزون مي باشد نقش وسايل ارتباطي اشکال و جنبه هاي مختلفي به خود مي گيرد. و يکي از تأثيرات رسانه ها، تأثيرات فرهنگي آن بر جامعه مي باشد و در پايان نتيجه مي گيرد که امروزه عمده ترين نقش وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازي، آموزش، اطلاع رساني و ايجاد مشارکت.
سيده عاطفه يگانگي /1389

نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت
نتايج حاصل از اجراي اين تحقيق نشان مي دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگيهاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معنادار ي است .
محقق/سال
عنوان
يافته هاي تحقيق
حسين طالبزاده /1390

نقش وکارکرد وسايل ارتباط جمعي
در اين تحقيق اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند.

مهدي سعادت/1391

بررسي رابطه بين سلامت سازماني و اثربخشي در اداره کل ورزش و جوانان استان گيلان
نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين تمامي ابعاد سلامت سازماني شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحيه، اخلاقيات، عملکرد،تعيين هدف،رهبري حمايتي، کارايي و منابع با اثربخشي سازمان ارتباط مثبت و معني داري وجود داشت و در نهايت بين سلامت سازماني با اثربخشي رابطه مثبت و معني داري مشاهده شد.همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد که ابعاد رهبري حمايتي،عملکرد و تعيين هدف پيش بيني کننده مناسبي براي اثربخشي سازمان هستند.در کل نتايج پژوهش از اين موضوع حمايت کردند که سلامت سازماني و ابعاد آن به عنوان يک پيش بيني کننده قوي تا حد زيادي اثربخشي را تحت تأثير خود قرار مي دهند.

جدول 2-5- جمع بندي پيشينه تحقيقات خارجي
محقق/سال
عنوان
يافته هاي تحقيق

تحقيقات کوئين و اسپرتيزر /1977

سبک رهبري مديران و اثربخشي
اين تحقيقات نشان مي دهد که بين سبک رهبري مديران و اثربخشي آن ها تفاوت معني داري وجود دارد. هم چنين اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصميمات مهم بايد از طريق مرزبندي شفاف و واگذاري مسئوليت به طور دقيق انجام گيرد، موجب افزايش کنترل مديريت مي شود.

تيوانا/ 2004
رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني
نتايج به دست آمده از اين تحقيق حاکي از آن است که بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني رابطه معناداري وجود دارد. ايجاد دانش و به اشتراک گذاري سبب بهبود عملکرد و نوآوري مي شود. يکپارچه سازي دانش موجب اثربخشي، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معيوب، کاهش نقص هاي ضمانت شده و افزايش کارايي مي شود.

مک اويلي و چاکراوارسي / 2005

نقش مديريت دانش اثربخش در عملکرد سازماني
آنها در بررسي نقش مديريت دانش اثربخش در عملکرد سازماني به اين نتيجه رسيدند که خلق و تسهيم دانش، با تقويت توان خلاقيت و نوآوري افراد در سازمان ها عملکرد سازماني را افزايش مي دهند. طي تحقيقات ، نقش مشارکت مؤثر سيستم هاي مديريت دانش اثربخش در موفقيت کلي سازمان تأييد شده است.

وانت و همکارش /2007
فرهنگ سازماني و اثربخشي شخصي و رهبري
در اين تحقيق آمده ، فرهنگ سازماني يک مزيت رقابتي پايدار مي باشد و فرهنگ سازماني عامل کليدي در اثربخشي سازماني است.

فرانسيس مارگارت/ 2007

مديريت اثربخش
در اين مقاله آمده است توسعه مهارت هاي مديريت اثربخش براي مقابله با چالش ها و برنامه هاي خاص هر سازمان به عنوان يک نياز فوري در بسياري از شرکت ها و سازمان ها در رقابت هاي جهاني ، تغييرات سريع تکنولوژي و محيط به شمار مي رود. امروزه تمايل به آموزش و توسعه در سازمان هاي موفق در سرتا سر جهان و مهارت هاي موثر در مقابله با چالش هاي خاص در سازمان براي دستيابي به اهداف و ماموريت ها در سازمان مبحث جديدي است که در شبکه سازمان جهاني، انعطاف پذير، يکنواخت و متنوع مشخص مي شود. مهارت هاي مديريت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک مي نمايد تا آنان کارايي و اثربخشي خويش را بهبود ببخشند.

جان واتر/
دهه 80و90

روش هاي ارتقا کيفيت محصولات رسانه
وي معتقد است شيوه هاي ذهني ارزيابي روش ساده تري براي سنجش کيفيت فراهم مي کند و از طريق گروه هايي با ديگاه هاي انتقادي (البته موارد قابل تعميم و سازگار با هم) در ارتقاء کيفيت تاثير گذارند. شيوه ديگر روش ذهني استفاده از پانل هاي مشورتي است (پانل هاي ترکيبي از گروه هاي مختلف و نيز مخاطب خاص). گاهي در ارزيابي کيفيت حرفه اي نيز تشکيل پانل افراد حرفه اي پيشنهاد شده است.

2-5- جمع بندي مباني و پيشينه تحقيق و ارايه الگوي مفهومي پيشنهادي :
صاحبنظران و محققان معتقدند که اثربخشي ،موضوع اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و تصور سازماني که شامل ساخت اثربخشي نباشد،مشکل است.آنان توجه به موضوع اثربخشي سازماني را باعث توسعه تئوريهاي سازماني ذکر مي کنند و اثر بخشي را موضوع اصلي در فضاي عملي نيز مي دانند.اغلب واژه هايي همچون عملکرد ،موفقيت،توانايي،کارآيي، پيشرفت،بهره وري جايگزين هايي براي اثربخشي هستند.در همه نظريه هاي سازماني معيارهايي براي سنجش اثربخشي وجود دارد.اگر افراد و سازمان ها را به عنوان سيستم هاي عقلايي و هدف جو تلقي کنيم طبيعي است که انجام و کسب موفقيت آميز اهداف يک معيار براي اثربخشي مناسب است.اثربخش سازماني ،دستيابي به اولويت ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشي مشترک(فرهنگ سازماني)است به گونه اي که کسب اهداف از نظر هزينه و زمان بهينه شود و اولويت ها و رضايت خاطر ذينفعان را فراهم آورد که در جهت هدف ها مي کوشند.
با مروري بر پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع “بررسي ميزان رابطه مديريت برنامه ها و اثر بخشي برنامه هاي صدا و سيما” نشان مي دهد که اغلب مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه بيانگر رابطه معني داري بين مديريت و اثربخشي سازمان ها هستند و شايستگي هاي فردي و اجتماعي و شخصيتي مدير را نيز عامل اساسي بر اثر بخش بودن مديريت دانسته اند و عوامل متعددي را بر اثربخشي واحد هاي فوق، اثرگذار مي دانند؛ عواملي همچون ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحيه، اخلاقيات، عملکرد،تعيين هدف،رهبري حمايتي، کارايي و منابع که همگي از نشانه هاي سلامت سازمان است و همچنين علاوه بر مديريت ،به عنوان يک عامل درون سازماني ،عوامل برون سازماني را نيز بر اثربخش بودن سازمانها موثر مي پندارند و سازمان ها جهت دستيابي به حداکثر اثربخشي نياز به تقويت هر چه بيشتر ابعاد ماموريت و يکپارچگي فرهنگ سازماني دارند تا زمينه مساعدي براي رشد فعاليت ها خلق کنند و تسهيم دانش به وجود آورند. نظر به اينکه رسانه سازماني است با اهداف اجتماعي، مديريت برنامه مي تواند از بهترين ابزارها در جهت رسيدن سازمان رسانه اي به اهدافش که همان اثربخشي مطلوب است، باشد و مديران رسانه نيز با دانستن و به کار بردن شيوه هاي علمي در جهت اهداف اجتماعي مي توانند موفقيت خود و سازمانشان را بهبود بخشند. با اتکا بر پيشينه پژوهش و چارچوب نظري تحقيق مدل تحليلي و فرضيات تحقيق طراحي گرديده ودر ادامه به بررسي اين فرضيه ها به جهت بررسي وجود يا عدم وجود رابطه در متغير هاي مستقل و وابسته خواهيم پرداخت.

نمودار 2- 8- مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد.

مدل مفهومي اين پژوهش با رويکرد وتوجه به مدل ذينفعان در بحث اثربخشي مطرح شده است.دراين رويکرد کليه گروه هاي ذينفع سازمان ، شامل مالکان ، مشتريان يا مخاطبان ، تهيه کنندگان ، جامعه و دولت بايد به منظور تضمين اثربخشي و بقاي سازمان ، انتظارات و خواسته هايشان برآورد گرددو درواقع مديران بايد مجموعه اهدافي را دنبال کنند که اين مهم ، محقق گردد (رابينز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، بهبود عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان