دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

اکتشافي و تأييدي) و پايايي )از آلفاي کرونباخ (استفاده شد، در جهت تعيين روابط علي و ارائه مدل نيز از روش معادلات ساختاري (SEM) استفاده گرديد.در نهايت، يافته هاي تحقيق ضمن تاييد مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازماني به ترتيب تاثير مستقيم و غير مستقيم مثبت و معنادار ي بر اثر بخشي سازمان دارد. اثر بخشي مديريت دانش نيز تاثير مثبت و معناداري بر اثربخشي سازماني دارد و در نهايت فرهنگ سازماني تاثير مثبت و معناداري بر اثربخشي مديريت دانش دارد. بنابراين سازمان هاي موجود جهت دستيابي به حداکثر اثربخشي سازماني نيازبه تقويت هر چه بيشتر ابعاد ماموريت و يکپارچگي فرهنگ سازماني دارند تا زمينه مساعدي براي رشد فعاليت ها خلق کنند و تسهيم دانش به وجود آورند.

2-4-1-3-5- “نقش و کارکرد وسايل ارتباط جمعي” نوشته شده توسط طالبزاده (1390) مي باشد. در اين مقاله مي خوانيم که ، اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند. کشورهاي مختلف، بر اساس نيازهاي آموزشي خود مي توانند افزون بر آموزش مواد درسي، استفاده‌هاي ثمربخشي از راديو و تلويزيون در زمينه آموزش غير رسمي به عمل آورند.آموزش غير رسمي از طريق امواج راديو وتلويزيون، مي تواند در تمام ساعات شبانه روز شيوه هاي صحيح کشاورزي، دامداري، بهداشت، حمل ونقل و ترافيک و… را در بر گيرد و در بهبود وضع جامعه مؤثر افتد. دانش آموزان امروزي، بيش از پانزده هزار ساعت از وقت خود را در کنار تلويزيون و باتصاوير تلويزيون مي گذرانند، اين در حالي است که تنها حدود هزار ساعت از وقت خود را در کلاس در س و با معلم هستند. و اين مي تواند اهميت اين مساله را دو چندان کند. کاربرد راديو وتلويزيون در آموزش غير رسمي کشورهاي مختلف، شديدا? تابع هدف هاي توسعه و رشد آن کشورهاست و از اين رو، تفاوتهاي چشمگيري که در کاربرد و محتواي آموزشي راديو و تلويزيون در جوامع گوناگون يافت مي شود، کاملاً منطقي به نظر مي آيد.
2-4-2- پيشينه خارجي
2-4-2-1- مقالات خارجي مرتبط
2-4-2-1-1-” سبک رهبري مديران و اثربخشي”عنوان تحقيقات کوئين و اسپرتيزر (1977)است، اين تحقيق نشان داد که بين سبک رهبري مديران و اثربخشي آن ها تفاوت معني داري وجود دارد. هم چنين اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصميمات مهم بايد از طريق مرزبندي شفاف و واگذاري مسئوليت به طور دقيق انجام گيرد، موجب افزايش کنترل مديريت مي شود.
2-4-2-1-2- “رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني”عنوان پژوهشي است که تيوانا در سال (2004) در مورد رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني انجام داده است و به اين نتايج دست يافته است که بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني رابطه معناداري وجود دارد. ايجاد دانش و به اشتراک گذاري سبب بهبود عملکرد و نوآوري مي شود. يکپارچه سازي دانش موجب اثربخشي، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معيوب، کاهش نقص هاي ضمانت شده و افزايش کارايي مي شود.
2-4-2-1-3-“نقش مديريت دانش اثربخش در عملکرد سازماني” مک اويلي و چاکراوارسي در سال 2005 در بررسي نقش مديريت دانش اثربخش در عملکرد سازماني به اين نتيجه رسيدند که خلق و تسهيم دانش، با تقويت توان خلاقيت و نوآوري افراد در سازمانها عملکرد سازماني را افزايش مي دهند. طي تحقيقات اخير، نقش مشارکت مؤثر سيستم هاي مديريت دانش اثربخش در موفقيت کلي سازمان تأييد شده است.
2-4-2-1-4-“فرهنگ سازماني و اثربخشي شخصي و رهبري” وانت و همکارش (2007) در پژوهش خود بين فرهنگ سازماني و اثربخشي شخصي و رهبري ارتباط مستقيمي مشاهده کردند. در اين تحقيق آمده ،فرهنگ سازماني يک مزيت رقابتي پايدار مي باشد و فرهنگ سازماني عامل کليدي در اثربخشي سازماني است.

2-4-2-1-5- “مديريت اثربخش” عنوان مقاله اي است که توسط فرانسيس مارگارت در سال 2007 به نگارش در آمده است. در اين مقاله آمده است توسعه مهارت هاي مديريت اثربخش براي مقابله با چالش ها و برنامه هاي خاص هر سازمان به عنوان يک نياز فوري در بسياري از شرکت ها و سازمان ها در رقابت هاي جهاني ، تغييرات سريع تکنولوژي و محيط به شمار مي رود. امروزه تمايل به آموزش و توسعه در سازمان هاي موفق در سرتا سر جهان و مهارت هاي موثر در مقابله با چالش هاي خاص در سازمان براي دستيابي به اهداف و ماموريت ها در سازمان مبحث جديدي است که در شبکه سازمان جهاني، انعطاف پذير، يکنواخت و متنوع مشخص مي شود. مهارت هاي مديريت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک مي نمايد تا آنان کارايي و اثربخشي خويش را بهبود ببخشند.از طرفي توسعه سريع فناوري و جهاني شدن نيز روندي از رقابت هاي فشرده را نشان مي دهد که وجود مديريت اثربخش در اين محيط هاي پيچيده ضروري به نظر مي رسد. ويژگي ها و سبک هاي مديريت اثربخش در فرهنگ سازي، بهره وري کارکنان و در نهايت ، در موفقيت يا شکست تعيين کننده هستند. يک مدير بايد توانايي هدايت، نظارت، تشويق، القا کردن ، هماهنگي ، تسهيل در امور و پيشرو بودن در تغيير را داشته باشد و ويژگي هاي رهبري خود و ديگران را بسط دهد و از برنامه ريزي ، مهارت هاي ارتباطي و سازماني بهره جويد. اين گونه مهارت ها در رهبري مهم مي باشند ولي بيشتر از آن ويژگي هايي مانند: درستکاري ، وجدان کاري، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتياق ، اراده ، شفقت و حساسيت است که مهم تر محسوب مي شود.
يک مدير اثربخش بايد مهارت ها ي زير را داشته باشد:
* مهارت هاي خلاق حل مسأله:
1- توصيف و تجزيه و تحليل مسأله
2- شناخت مسأله
3- توليد و خلق راه حل هاي مختلف و انتخاب بهترين راه حل
4- اجرا و ارزيابي موثر و کارآيي تصميم
* مهارت هاي ارتباطي
1- مهارت گوش دادن
2- مهارت ارائه
3- مهارت بازخورد
4- مهارت نوشتن گزارش
* مهارت مديريت تعارض:
1- شناسايي منشاء تعارض هاي سازنده و تعارض هاي مخرب
2- به کارگيري روشي براي حل تعارض
3- انتخاب بهترين استراتژي براي برخورد با تعارض
4- توسعه مهارت ها با ترويج
5- تعارض هاي سازنده در سازمان و تيم ها
* مهارت مذاکره:
1- تشخيص مذاکرات توزيعي و منسجم ، موقعيت و اصل مذاکره
2- شناخت اشتباهات متداول در مذاکره و شيو ه هاي اجتناب از آن ها
* مهارت بهبود و خودآگاهي:
1- درک مفهوم خودکنترلي
2- ارزيابي اثربخش خودکنترلي
3- توسعه تفکر خلاق جامع
4- درک اهميت احساسات در محل کار و خود پرورشي
5- درک خود انگيزشي

2-4-2-1-6- تحقيقي از دانشگاه ايالتي ميشيگان
اين تحقيق توسط گروه ارتباطات راه دور اين دانشگاه در زمينه ارزيابي کيفيت در راديو و تلويزيون همگاني انجام شده است. در اين بررسي چهار زمينه اصلي کيفيت از هم تفکيک شده اند:
الف) کيفيت از نظر برنامه و عوامل توليد آن
ب) کيفيت از نظر دريافت برنامه (از نظر مسائل فني و پخش، ارسال و دريافت صوت و تصوير و …)
پ) کيفيت از نظر تنوع موجود در برنامه هاي شبکه
ت) کيفيت از نظر مخاطبان
کيفيت از نظر برنامه و عوامل توليد به دو دسته تقسيم مي شود. کيفيت ملموس مانند نرمش حرکات دوربين، کادربندي، تدوين و … و کيفيت غير ملموس مانند ابتکار، خلاقيت، جذابيت هاي زيباشناختي که از طريق انتخاب جشنواره ها، متون نقد و مصاحبه هاي عميق و طولاني سنجش مي شوند.

نمودار 2-4- کيفيت از نظر برنامه و عوامل توليد(رشيديان، 1380(

کيفيت فني با توجه به اهميت آن در جذب مخاطب از دو طريق سنجش مي شود. آزمايشگاه هاي مهندسي و سنجش و کيفيت امواج و انجام طرح هاي پيمايشي نظرسنجي از مخاطبان.

نمودار2-5- سنجش کيفيت فني(رشيديان، 1380(
کيفيت از منظر تنوع به مبناي وسعت امکان انتخاب برنامه ها توسط مخاطبان است و از طريق روش هاي آماري سنجيده مي شود.
نمودار 2-6-کيفيت از منظر تنوع (رشيديان، 1380(

کيفيت از نظر مخاطب بر اساس سنجش واکنش مخاطبان و از طريق بررسي لذت بخش، رضامندي، اثربخشي و تناسب با علايق مخاطبان تعيين مي شود. شيوه مرسوم، استفاده از طرح هاي پيمايشي است.

نمودار 2-7- کيفيت بر اساس سنجش واکنش مخاطب(رشيديان، 1380(

2-4-2-1-7- تحقيقي از کشورهاي شمالي اروپا
اين تحقيق توسط گروهي از محققان شمالي اروپا انجام گرفته است.در اين تحقيق ارزيابي کيفيت بر اساس استانداردهاي مبتني بر هنجارها و ارزش هاي تثبيت شده تعريف شده است. براي طبقه بندي ارزش ها و هنجارها روش هاي مختلفي نظير معيار قرار دادن شش نظريه هنجاري رسانه ها و تقسيم بندي بر اساس خرد، ميانه و کلاً در رسانه بررسي شده است. و در نهايت دسته بندي کنت آسپ در کتاب قدرت رسانه هاي گروهي در قالب سه ارزش توصيفي، اطلاعاتي و پيامي مبناي تقسيم بندي چهارگانه شده است:
الف) کيفيت توصيفي برنامه سازي (پيام ارتباط- واقعيت)
ب) کيفيت استفاده فرستنده (پيام ارتباط- فرستنده)
پ) کيفيت استفاده دريافت کننده (پيام ارتباط- دريافت کننده)
ت) کيفيت حرفه اي (پيام ارتباط- صلاحيت حرفه اي)
هدف از ارزيابي کيفيت توصيفي، سنجش ميزان انطباق محتواي دروني برنامه ها با واقعيات عيني و بيرون از رسانه است. کيفيت مورد استفاده فرستنده به کارکرد تعريف شده براي رسانه در سطح يک نظام سياسي و اجتماعي باز مي گردد. در کيفيت مورد استفاده دريافت کننده به نحو? دريافت محتواي رسانه ها توسط مخاطبان توجه مي شود. تحليل چگونگي دريافت پيام، تحقيق در زمينه تاثير رسانه ها، استفاده و رضامندي مخاطب و مطالعات و بررسي هاي فرهنگي، ابعاد مختلف کيفيت استفاده ديافت کننده را شامل مي شود. عنصر مهم کيفيت حرفه اي درجه و ميزان حرفه اي بودن شاغل برنامه سازي است يا به عبارتي، صلاحيت حرفه اي عوامل توليد و علي رغم تاکيد محققان اين طرح بر محور کيفيت حرفه اي نسبت به ساير کيفيت ها در رسانه روش و استاندارد معيني براي ارزيابي آن ارائه نشده است.

2-4-1-2-8- ديدگاهي در انگلستان
اين ديدگاه توسط محقق انگليسي دکتر جان وابر محقق برجسته کيفيت برنامه هاي تلويزيوني طي دهه هاي 80 و 90 ميلادي انجام شده است. وي با تفکيک روش هاي ذهني از عيني معنقد است روش هاي ذهني از قابليت بيشتري در يک ساز و کار نظام مند ارزيابي برخوردار است. وي معتقد است شيوه هاي ذهني ارزيابي روش ساده تري براي سنجش کيفيت فراهم مي کند و از طريق گروه هايي با ديگاه هاي انتقادي (البته موارد قابل تعميم و سازگار با هم) در ارتقاء کيفيت تاثير گذارند. شيوه ديگر روش ذهني استفاده از پانل هاي مشورتي است (پانل هاي ترکيبي از گروه هاي مختلف و نيز مخاطب خاص). گاهي در ارزيابي کيفيت حرفه اي نيز تشکيل پانل افراد حرفه اي پيشنهاد شده است (رشيديان، 1380: 68-63) .

جدول 2-4- جمع بندي پيشينه تحقيقات داخلي

محقق/سال
عنوان
يافته هاي تحقيق

مهدي رسولي/ 1378

بررسي ويژگي هاي سازمان هاي اثربخش
يافته‏هاي تحقيق عبارتنداز: 1.بين ميزان موفقيت سازمان در اجراي اهداف عملياتي خود و اثربخشي سازمان رابطه وجود دارد. وجود رابطه بين ساختار سازماني و اثربخشي سازمان تأييد شد.از پاسخ هاي دريافتي نتيجه‏گيري شد که‏ مديران از اهداف سازمان درک روشني دارند و هماهنگي بين واحدهاي سازمان در حد زيادي برقرار است و تأثير ساختار سازماني در خلاقيت کارکنان چندان مؤثر نبوده است.رابط? عوامل درون سازماني با اثربخشي سازمان تأييد شد.در اين ارتباط به ترتيب عواملي چون آموزش‏ منابع انساني،يادگيري مهارتها توسط کارکنان و خلاقيت هاي مديريتي نقش بسزايي داشته است. وجود رابطه بين عوامل برون سازماني با اثربخشي به تأييد رسيد.

محمد رضا مهر افشان/1381

بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران
در اين تحقيق آمده که با توجه به هزينه بر بودن سيستم اطلاعات مديريت و وضعيت مالي سازمان ها و از سوي ديگر اجتناب ناپذير بودن بهره گيري از فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، سازمان هاي ما بايد با آگاهي کامل در اين راه قدم بردارند و با بررسي اثر بخشي اين سيستم ها و بازنگري مجدد در آنها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اداره کل ورزش و جوانان، زبان و فرهنگ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، انتظارات و خواسته ها، اداره کل ورزش و جوانان