دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، جبران خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردارند. فرصت برابر و متنوع در پيوستن به تشکل هاي درون و برون سازماني، آزادي اجتماعات و مذاکرات دسته جمعي کارمندان با مديران، تأمين فرصت هاي شغلي برابر و … از جمله تقاضاهاي کارکنان اين سازمان است. اساس الگوي مديريت منابع انساني در زمينه روابط کارکنان را نيز مي‌توان بدين‌گونه بيان کرد که، مديريت روابط کارکنان، عاملي براي ايجاد و توسعه تعهد در کارکنان، تاکيد بر منافع متقابل، تغيير رويه‌ از چانه ‌زني گروهي به سوي قراردادهاي فردي، بهره‌گيري از تکنيک‌هاي افزايش مشارکت کارکنان مانند حلقه‌هاي کيفيت يا گروههاي بهبود، تأکيد پيوسته بر کيفيت، افزايش انعطاف‌پذيري در توافقنامه هاي کاري، تأکيد بر کار گروهي و هماهنگ ساختن شرايط براي همه کارکنان. استراتژي روابط کارکنان با توجه به شرايطي که پيش ‌روي سازمان هاست، طراحي مي‌شود. عواملي چون استراتژي سازمان، چارچوبهاي قانوني، مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، و سياست‌هاي کلان کشوري و بين‌المللي موضوعاتي هستند که بر استراتژي روابط کارکنان تأثير فراواني دارند. ايجاد روابط مناسب با اتحاديه‌ها و کارکنان يکي از استراتژي‌هاي بنيادي هر سازماني از جمله صدا و سيماست. اين امر باعث ايجاد اعتماد و احترام متقابل، بينشي مشترک در مورد برنامه‌هاي آتي، مبادله مستمر اطلاعات، اهداف و فرهنگ مشترک و مشارکت کارکنان در تصميم‌گيري مي‌شود (صامعي، 1387 ).

2-2-3- 4-6- اهميت مديريت نيروي انساني سازمان ها
عباسپور در مورد اهميت برنامه ريزي منابع انساني مي نويسد ، برخي از عوامل فرآيندهاي اساسي درون سازمان را تسهيل مي کند:
1- برنامه ريزي متوالي استمرار رهبري را تسهيل و تضمين مي کند که اگر مديران بدون برنامه ريزي سازمان را ترک کنند ، اختلالي در عمليات روزمره سازمان ايجاد نمي شود يا اين اختلال به حداقل مي رسد.
4- فراهم بودن کارکنان و مجموعه مهارتهاي آنان در آينده برنامه ريزي استراتژيک را تسهيل مي کند.
5- بررسي نيازمندي هاي شغلي و توانايي هاي کارکنان ، درک تغييرات ، گرايش هاي نيروي کار در بازار را تسهيل مي سازد.
6- با تعيين نيازهاي کارکنان در واکنش به برنامه ريزي استراتژيک ، تخصيص منابع و برنامه ريزي بودجه را تسهيل مي دهد.
7- سازمان با تعيين مهارتهايي براي کسب اهداف راهبردي مورد نياز و همچنين تضمين موفقيت شغلي آتي در سازمان، رشد و گسترش کارمندان را تسهيل مي کند (عباسپور ،1382).

2-2-3- 4-7 – فنون ارتباطي کارکنان سازمان صدا و سيما
يکي ديگر از عوامل مورد توجه در عملکرد سازماني کارکنان صدا و سيما، مهارت هاي ارتباطي کارکنان است. ارتباط را سنگ پايه اوليه تمدن بشري دانسته اند. هر چند توانايي ارتباط منحصر به نوع بشر نيست، اما انسان ذاتاً در پي برقراري ارتباط با ديگران است. حدود هفتاد درصد از زمان بيداري بزرگسالان با ارتباط با ديگران سپري مي شود. از طريق ارتباطات است که افراد به صحبت هاي يکديگر گوش داده و در درک اطلاعات لازم براي ايجاد انگيزش در محيط سهيم مي شوند. در همه سازمان ها نيز هيچ فردي نمي تواند کار خود را به خوبي، بدون ارتباطات خوب و برخورداري از “مهارت هاي ارتباطي” انجام دهد.اين مهارت ها توانايي برقرار ساختن ارتباطات خوب در وضعيت هاي رو در رو، به وسيله تلفن، در شکل هاي مختلف صحبت با عموم، در نوشتن، و در وسائل الکترونيکي رايانه اي نيز توانايي انجام وظايف به نحو مطلوب در محيط هاي کاري متنوع را در بر مي گيرد. در واقع بسياري از پيشرفت ها در محيط کاري امروزي اغلب به ارتباطات به عنوان( کليد آزاد کردن تمامي توانايي هاي منابع انسان سازماني)، بستگي دارد (ايران نژاد پاريزي، 1385) .
در سازمان صدا و سيما نيز با توجه به حساسيت نوع کار کارکنان، ارتباط افراد با هم از اهميت خاصي برخوردار است که مي توانند با رعايت فنون ارتباطي موثر از جمله؛ گشودگي، همدلي، مسئوليت، حمايت گري و مثبت گرايي به بهبود روابط خود و به تبع تلاش در جهت هر چه بيشتر رساندن سازمان به اهداف مورد نظر کمک کنند (فرهنگي، 1386) .

2-2- 3-4-8 – الگوي مديريت رسانه (صدا و سيما)
کامرون65 و وتن66 (به نقل از سيد اصفهاني و کاظمي، 1376) معتقدند که ارائه يک الگوي عمومي در خصوص اثربخشي رسانه سازمان امکان پذير نيست و به جاي تلاش براي ايجاد يک نظريه عمومي در اين زمينه بهتر است که چارچوب هايي را براي اين سنجش سازماني توسعه دهيم.گام نخست براي ايجاد يک چارچوب نظري، تعيين تمامي متغيرها در قلمرو اثربخشي و تعيين اين نکته است که متغيرها چگونه به يکديگر مرتبط مي شوند. نخستين موردي که بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد محيط پيراموني است. چالش هاي محيطي يک سازمان رسانه اي در شرايط کنوني متعددند اما مهم ترين آنها عبارت از رقابت فزاينده در صنعت سازمان رسانه اي است که طي آن، نه تنها به دليل ارزان شدن و سهولت ورود به بازار به دليل فناوري هاي نوين ارتباطي تعداد بازيگران روز به روز گسترش مي يابند ، بلکه حتي از صنايع ديگري همچون مخابرات نيز شرکت هايي که هرگز رقيب شرکت هاي رسانه اي محسوب نمي شدند اکنون به عنوان رقيب وارد بازار رسانه اي شده اند و بازار رقابت را گسترش داده اند. چالش ديگر، نبود پايداري و ثبات در بازار رسانه است که بخشي از آن به تنوع محصولات و افزايش سليقه مصرف کنندگان بر مي گردد (خواجه ئيان، فرهنگي و هادوي نيا، 1388) .
يکي ديگر از مهم ترين چالش هاي محيطي که سازمان رسانه اي در دستيابي به اثربخشي بايد به آن توجه کند، فضاي کسب و کار درون صنعت است که به طور معمول مدل هاي کسب و کار در آن شکل مي گيرند.در شرايط کنوني، ائتلاف هاي راهبردي، ادغام ها و يا ايجاد خوشه هاي همکاري، يک روند پذيرفته شده در بسياري از صنايع است که در صنعت رسانه در سطح جهاني نيز بسيار ديده مي شود. البته در کشور ما کمتر چنين ائتلاف ها و ادغام هايي به چشم مي خورد اما چالش هاي ديگري همچون ورود رسانه ها به حوزه هاي جديدي که پيش تر در آن حضور نداشتند، با استفاده از نيروهاي جديد که پيش تر در آن حضور نداشتند، و يا استفاده از نيروهاي فعال در رسانه هاي تخصصي ديگر، يک روند مسلط شده است که از نظر نتيجه، با ائتلاف ها يا ادغام ها در سطح جهاني مشابه است (خواجه ئيان و جانه، 1390 :93 ) .
کوتل نيز چالش هاي محيطي را شامل رقابت فزاينده در صنعت، تلاطم محيط رسانه اي، ورود فناوري هاي نوين و سرانجام راهبردهاي نوين همچون ائتلاف هاي راهبردي و ادغام ها يا برون سپاري فعاليت دانسته است. لازم به ذکر است علاوه بر موارد مذکور ورود رسانه هاي نوين و افزايش تعداد کانال هاي ارتباطي در دسترس افراد جامعه، عصر تک رسانه اي را به سر رسانده و در نتيجه امروزه مخاطبان به طور معمول با چندين رسانه در تعامل اند و ديگر مصرف کننده انحصاري يک رسانه نيستند، بلکه ترکيبي از رسانه هاي مطلوب خود را ايجاد مي کنند (روشندل، خواجه ئيان و اعظمي، 1389 : 54) .
از اين رو رسانه ها علاوه بر اينکه بايد به کارکرد قابل قبول خود در عرضه محصول دلخواه مشتريان توجه کنند ،ناگزيرند ساير رقبا را نيز با دقت مورد پيگيري قرار دهند. علاوه بر اين نظريه پردازان مختلف در تلاش براي دستيابي سازمان رسانه اي به اثربخشي، به عوامل مختلفي اشاره کرده اند. (لاوسون و بوردرز67، 2006) هفت عنصر را شناسايي کرده است که عبارتند از: ارتباطات اثربخش، تعهد سازماني براي دستيابي به اهداف، همکاري اعضاء، نظام پرداخت و جبران خدمات متوازن، فرهنگ سازماني، رقابت و سرانجام مشتري.
(آريس68 و بوگين69، 2005) نيز سه ويژگي اصلي را براي دستيابي سازمان رسانه اي به اهداف خود بر مي شمارند که عبارتند از: داشتن اهداف روشن، پذيرا بودن ايده هاي جديد و دقت و سرعت در اجرا، براي داشتن اهداف روشن به رشد بالا تمرکز داشته باشد ، حدود مسئوليت هر کس را مشخص کند، براي پذيرا بودن ايده هاي جديد به پايش دقيق محيط خارجي بپردازد، نياز محيط و گرايش مخاطبان را در نظر بگيرد.
علاوه بر مطالب ذکر شده بر اساس سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ه.ش، از جمله مهم ترين اصول و ارزش هاي حاکم بر رسانه ملي عبارتند از: حاکميت ارزش و باورهاي ايراني ، اسلامي و انقلابي بر کليه سياستگزاري ها، برنامه ريزي ها و توليدات، توجه به نياز و مصلحت و ميل مخاطبان، احترام به فرهنگ قوم ها و طايفه هاي مختلف موجود در کشور و پرهيز از هرگونه تبعيض قومي، مذهبي، نژادي به منظور حفظ وحدت، يکپارچگي و انسجام ملي، رعايت اصول و ارزش هاي حرفه اي، فني، هنري و کارشناسي در توليد برنامه ها، توجه به کليه آحاد جامعه به عنوان مخاطبان رسانه ملي شامل گروه ها، قوم ها، جنسيت و طبقه هاي سني و گروه هاي تحصيلي مختلف، با توجه به اين امر، الگوي مورد نظر پژوهش حاضر براي سنجش اثربخشي سازمان صدا و سيما هر دو محيط بيروني و دروني سازمان رسانه اي صدا و سيما را در نظر گرفته است. در محيط دروني سازماني به مديريت برنامه هاي شبکه استاني صدا و سيما با مولفه هاي گروه بندي و سازماندهي نيروها، ارتباط کارکنان، گرايش موضوعي برنامه ها، تنوع برنامه ها، فنون تکنولوژي ساخت برنامه ها و زمان ارائه برنامه ها مورد نظر قرار گرفته است. در محيط بيروني اثربخشي رسانه صدا و سيما با مولفه هاي افزايش سطح آگاهي، رضايت مخاطبان، ايجاد انگيزه، افزايش نگرش مثبت ،کيفيت برنامه ها و همراستايي با فرهنگ جامعه مورد نظر قرار گرفته است.

2-2-3-4-9- اثربخشي الگوي مديريت رسانه و برنامه هاي صدا و سيما
همان گونه که درالگوي فوق مشاهده مي شود اثربخشي مديريت سازمان رسانه اي صدا و سيما در جوانب مختلفي بروز خواهد کرد. آموزش و افزايش سطح آگاهي، رضايت، نگرش و انگيزه در مخاطبان از جمله مولفه هايي هستند که مديريت رسانه مي تواند بر اثربخشي آنها موثر باشد. همچنين مديريت رسانه در کيفيت برنامه ها و هم راستايي برنامه ها با فرهنگ جامعه اثرگذار است. هر يک از اين مولفه ها در قسمت نظريه هاي تاثير رسانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نتايج تحقيقات (خوانچه سپهر و ناصري، 1389 و علي زاده و فتحي نيا، 1385) حاکي از اين واقعيت است که در محتواي برنامه هاي تلويزيوني، عناصري وجود دارد که مي تواند زمينه ساز ايجاد نگرش مصرف تجملي در مخاطبان شود. اما مخاطبان در مواجهه با اين پيام ها، بر حسب ويژگي هاي روان شناختي خود واکنش هاي متفاوتي نشان مي دهند و به اين ترتيب، تاثيرات متفاوتي از اين پيام ها دريافت مي کنند. با افزايش ميزان تماشاي برنامه هاي ورزشي بر مخالفت بينندگان با ايده ها و قضاوت هاي مطرح شده در اين برنامه ها افزوده مي شود. با افزايش پايگاه اقتصادي و اجتماعي مخاطبان بر مخالفت آنان با ايده هاي اقتصادي و سياسي و مذهبي مطرح شده در برنامه ها افزوده مي شود. تاثير رسانه ها در سه سطح تشخيصي (درک)؛ ظاهري (نگرش)؛ عملکردي (رفتاري) رخ مي دهد که در سه حوزه فردي، روابط ميان فردي و سيستم هاي کلان اجتماعي مانند گروه ها و جوامع تاثيرگذار است. بدين گونه 2 دليل تاثيرگذاري (محتواي رسانه و ميزان وقت مصرف شده مخاطب) ضرب در 3 سطح اثرگذاري، ضرب در 3 حوزه تاثير، مساوي است با 18 (18=3×3×2) که ناحيه تاثيرگذاري رسانه ها را در مجموع شکل مي دهد. اين واقعيات نشانگر ميزان نقش و کارکرد رسانه است که حاکي ازميزان اثربخشي رسانه نيز مي باشد. رسانه و برنامه هاي آن نياز به مديريت دارند تا ميزان تاثيرگذاري برنامه هاي آن حساب شده باشد.چرا که يکي از جمله عواملي که در مخاطبان نسبت به برنامه هاي رسانه حساس است نگرش و انگيزه افراد است.
انگيزه فرآيند فعال کردن رفتار، حفظ فعاليت و هدايت الگوي رفتاري فرد است (آلپورت، 1966) و نگرش يک جنبهي مهم از زندگي عاطفي و احساسي آدمي را تشکيل ميدهد. هر فرد نسبت به افراد و انديشهها نظرهاي خاصي دارد که ناشي از اطلاع او از آنها، احساسش نسبت به آنها و تمايل به انجام عملي در مورد آنهاست. اين گونه نظرها غالباً تعيين کنندهي شيوه برخورد فرد با آن اشياء ، افراد يا انديشه است.
نگرش ها و رفتارهايي که پس از تماشاي مداوم برنامه هاي تلويزيوني در بيننده ايجاد مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، عرضه و تقاضا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، پرسش نامه