دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، علوم ارتباطات، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

وتهيه برنامه ها ومحصولات مورد نياز مي باشد (عباسپور،1388) .

تنوع برنامه ها: در انگليسي از تنوع (Variety) براي بيان ويژگيهايي که چيزي را از چيزهاي ديگر جدا مي‌کند، استفاده مي‌شود. در فارسي نيز تنوع (با ريشه عربي) به معناي گونه‌‌گون شدن كه در فارسي به گوناگوني مشهور است.
زمان ارائه برنامه ها: درواقع همان برنامه ريزي براي زمان پخش برنامه هاست.
اثربخشي:عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده .به بيان ديگر اثربخشي نشان مي‌دهد که تا چه ميزان از تلاش‌هاي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است (دفت،1388) .
افزايش سطح آگاهي: ارتقاي ميزان اطلاعات و دانش افراد در حوزه هاي مختلف اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ، اقتصادي و…
رضايت مخاطب: رضايت احساس مثبتي است که در فرد پس از استفاده از کالا يا دريافت خدمت ايجاد مي شود.
نگرش مثبت: يک حالت عاطفي و دروني مثبت ، نسبت به يک موضوع است که مبناي عمل فرد نسبت به آن موضوع مي شود (رابينز،1378) .
انگيزه: تمايل به انجام کار است و درگرو توانايي فرد ،تا تا بدان وسيله نوعي نياز تامين گردد (رابينز ،1378) .
کيفيت برنامه ها: وجود ويژگي هايي در برنامه ها يا خدمات که نيازهاي مخاطبان را پاسخ مي دهد و موجب رضايت مخاطب مي گردد.
همراستايي با فرهنگ جامعه: يعني هم جهت بودن و هماهنگي بين ارزش ها و باورهاي ارائه شده در برنامه ها با ازرش ها و باورها، رسوم وآداب مورد قبول مردم يک جامعه.

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه :
هر چه بر اهميت وسايل ارتباط جمعي در جوامع افزوده شده، هم خود آنها و هم فرآيند ارتباط جمعي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. رسانه هاي جمعي امروزه عنصر جدايي ناپذيري از زندگي بشري مبدل شده اند که در تمامي عرصه هاي آن از اقتصاد گرفته تا سياست و فرهنگ نقش بي بديلي ايف مي کنند.آنها يکي از مهم ترين عاملان تغيير اجتماعي در جوامع محسوب شده، بي ترديد رشد و گسترش رسانه ها و شبکه ها در چند دهه اخير به لحاظ تعدد و تنوع، مسئله رقابت را براي سازمان هاي رسانه اي بيش از گذشته مطرح ساخته. اين سازمان ها در چنين شرايط پر فشار رقابتي نيازمند مديران، سياست گذاران و استراتژيست هايي بودند که با تدوين و اجراي راهبردهاي رقابتي پيشتاز عرصه رقابت باشند. تحت چنين شرايطي توجه به بعد مديريتي سازمانهاي ارتباط جمعي در کانون توجه صاحب نظران قرار گرفت، مديريت برنامه بخشي از مديريت رسانه است که خود از سويي محصول تخصصي شدن علم مديريت نيز محسوب مي شود. رشته مديريت رسانه، زير مجموعه گروه علوم ارتباطات اجتماعي است با گرايش هاي مختلف. مديريت رسانه از جمله مديريت راديو و تلويزيون مي تواند اهداف سازمان را به صورت حقيقي و منطبق با نيازهاي جامعه طراحي کند. بر اساس الگوي مديريت رسانه اي پژوهش حاضر نيز بر آن بوده به اثر بخشي نقش مديريت بر نيروي انساني (سازماندهي نيروها، ارتباط کارکنان) سازمان صدا و سيما و برنامه هاي آن (گرايش موضوعي برنامه ها، تنوع برنامه ها، فنون تکنولوژي ساخت برنامه ها و زمان ارائه برنامه ها) بپردازد.

2-2- مباني نظري پژوهش
2-2-1- اثر بخشي
صاحبنظران و محققان معتقدند که اثر بخشي ، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و تصور سازماني که شامل ساخت اثر بخشي نباشد ، مشکل است. آنان توجه به موضوع اثربخشي سازماني را باعث توسعه تئوري هاي سازماني ذکر مي کنند و اثر بخشي را موضوع اصلي در فضاي عملي نيز مي دانند. تلاش براي اثر بخشي وجه اشتراك اصلي هم? برنامه هاي اجرايي است به گونه اي كه اكثر تحقيقات انجام شده در حوزه ي سازمان و مديريت ،آگاهانه يا نا آگاهانه مستقيم و يا غير مستقيم به آن پرداخته اند ( هال و ريچارد ، 1376).
واقعيت آن است كه سازمان با فشارهاي گوناگون با عوامل متعدد و محدود كننده هدف هاي متناقضي رو برو بوده است كه به ناچار بايد به هم? آن ها به نحو مطلوب و متناسبي پاسخ گويد . همچنين ملزم است چارچوب هاي زماني متفاوتي را در نظر آورد و با عوامل داخلي و خارجي گسترده و غالباً متنوعي در ارتباط باشد . از اين رو پديده اثر بخشي مفهوم گسترده اي به خود مي گيرد و داراري ابعاد گوناگوني مي شود.

2-2-1-1- مفهوم اثر بخشي
مفهوم اثر بخشي بسيار عميق بوده و شاخص هاي مختلفي براي سنجش آن وجود دارد، بر اساس تحقيق کامرون و وتن2 يک تعريف واضح و روشن براي اثر بخشي نه وجود دارد و نه قابل قبول است. از ديدگاه اين دو محقق گسترش و پيشرفت چارچوب هاي کارايي از گسترش تئوري آن با ارزش تر است )دراگنيدز، 2006).
منظور از اثربخشي درواقع بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. به عبارتي ساده تر در يك مطالعه اثربخشي، ميزان تحقق اهداف اندازه گيري مي شود. اما به نظر مي رسد براي تعريف مفهوم اثربخشي مي‌بايست گامي فراتر نهاد، به اين معنا كه اثربخشي هنگامي در يك دوره آموزش حاصل خواهد شد كه اولاً نيازهاي آموزشي به روشني تشخيص داده شود. ثانياً برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نيازها طراحي شود. ثالثاً برنامه طراحي شده به درستي اجرا گردد و رابعاً ارزيابي مناسبي از فرآيند آموزش و درنهايت دستيابي به اهداف انجام شود.
واژ? اثر بخشي را با کارآيي يكي دانسته اند . اگرچه بين اين دو تفاوت قائل شدند ولي مطالعاتي كه روي اثربخش و كارآيي انجام شده است نشان مي دهد كه مرز كاملاً روشن و دقيقي بين دو اصطلاح فوق وجود ندارد.
مير كمالي به نقل از اتزيوني3 اثر بخشي را تحقق اهداف، كارآيي را ميزان استفاده از منابع براي دستيابي به يك واحد از برونداد4 تعريف مي كند (مير كمالي، 1375) .
از جمله اولين كساني كه ميان مفهوم اثر بخشي و كارآيي تفاوت قائل شده “بارنارد “را مي توان نام برد. او معتقد بود كه اثر بخشي سيستم گراست و مربوط به تحقق اهداف سازمان مي شود و كارآيي فردگراست و مربوط به احساس رضايت افراد از عضويت در سازمان مطبوعشان مي گردد (پرداختچي، 1375) .
پيتر دراكر5 يكي از صاحبنظران مشهور مديريت ، اثر بخشي را “كار درست انجام دادن” و كارآيي را” كارها را درست انجام دادن “تعريف كرده است .
اثر بخشي يعني انجام كارهاي درست به نحوي كه بطور دقيق متناسب با هدف باشد و كارآيي يعني انجام درست كارها و توانايي به كارگيري حداقل منابع براي دستيابي به اهداف سازماني،كارآيي يعني انجام دادن كارها به نحو شايسته يا مناسب و اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي شايسته و مناسب ( درويش ،1377) .
اثر بخشي و كارآيي مقوله گسترده اي است و به عوامل مختلف و متعدد درون سازماني و برون سازماني بستگي دارد . لذا تفكيك و مشخص كردن مرز بين كارآيي و اثر بخشي مشكل است. با اين حال ما بين دو واژه تفاوت قائل هستيم و اثر بخشي را انجام كارهاي درست يا نادرست انجام دادن مي دانيم به نحوي كه به تحقق اهداف بي انجامد و كارايي توانايي به كارگيري حداقل منابع و امكانات در جهت نيل به مقاصد و اهداف است(ديويد،1994) .
بهره‌ وري، حاصل جمع برداري کارآيي و اثربخشي است که نشان مي‌دهد يک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستاي دستيابي به اهداف به کار مي‌گيرد .به اين ترتيب، بهره‌وري را مي‌توان به صورت “انجام درستِ کار درست” تعريف کرد (بهره وري = کارايي + اثربخشي)6.

2-2-1-2- تعاريف اثر بخشي
اثربخشي يکي از مباحث عمده در بحث مديريت است. در فرهنگ ،مديريت اثر بخشي را درجه و ميزان رسيدن به هدف پيش بيني شده در نتيجه يک اقدام و يا ميزان دستيابي مدير به بازده مود نياز شغلي تعريف کرده اند (جيمز،1377) .
يک نوع ارزيابي کلي است که تا حد زيادي از معيارهاي متعددي بهره مي‌جويد. معمولاً از طريق ترکيب نمودن اسناد عملکرد گذشته يا به‌دست آوردن ارزيابي‌هاي کلي و يا از طريق قضاوت‌هاي اشخاص بصير و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گيري مي‌شود( رابينز و استيفن پي ،1381).
در تعريف ديگري که از اثر بخشي شده از آن به عنوان حدي که رفتار اجتماعي مشاهده شده مطابق با انتظاراتي باشد که براي نقش در نظر گرفته شده، نام برده شده است (جيمز،1377).
از ديدگاه هاي مختلف ممکن است رفتار فرد، اثر بخش يا فاقد اثربخشي باشد و يا اينکه رفتار معيني توسط شخص معيني در يک زمان اثر بخش و در زمان ديگر فاقد اثر بخشي قلمداد شود(جيمز،1377).
اثر بخشي درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است، به بيان ديگر اثر بخشي نشان مي دهد که چه ميزان از تلاش هاي انجام شده نتايج مورد نظر را حاصل نموده است(صمدي و ديگران ،1377).
برمن7 اثربخشي8 را به عنوان سطح بازده و کارآيي را به عنوان نسبت بازده به ستاده تعريف کرده است و معتقد است براي اندازه گيري بهره وري به طور جامع بايد هم کارايي و هم اثربخشي را مورد استفاده قرار داد. اين در حالي است که کلي9 و سويندال10 باور دارند سازمان هاي انتفاعي بيشتر بر سنجش کارايي تاکيد دارند و سازمان هاي دولتي بر اثربخشي (فقيهي و موسوي کاشي، 1389: 54).
در جستجوي کارايي و اثربخشي مدل هاي مختلف مديريت سازمان ها، تيلور11 به عنوان نخستين نظريه پرداز مديريت، اين دو مفهوم را به عنوان يک موضوع بي چون و چرا در مديريت مورد بررسي قرار داده است و از اين رو اساس مديريت علمي و نظريه مديريتي خود را بر پايه دستيابي به حداکثر اثربخشي قرار داده است.
ابزار در رسيدن به اثربخشي، نيروي انساني و کارگران در اختيار مديريت است. در حقيقت اساس مديريت علمي تيلور در استفاده بهينه و اثربخش از کارگران قرار داشت. منظور تيلور از کارآيي نيز، به دست آوردن نتايج مطلوب با حداقل اتلاف وقت و انرژي از طريق به حداکثر رساندن خروجي موثر يا مفيد به کل ورودي سيستم است. پس از تيلور محققان گوناگون حوزه مديريت و سازمان نيز، اثربخشي و کارايي را به عنوان دو اصل اساسي که بايد مد نظر مديران سازمان ها قرار گيرند مورد مطالعه قرار دادند و هر يک تعريفي از اين دو مفهوم را مطرح ساختند. از جمله؛ (سومانت12،1994) اثربخشي را درجه اي از به پايان رساندن اهداف مي داند و اينکه چقدر به نتايج مورد انتظار دست يافته ايم. از نظر جکسون (2000) اثربخشي برابر است با زمان ايجاد ارزش افزوده تقسيم بر زمان کار ايده آل سيستم (ريچارد هال،1376).
طبق نظر هوي و ميسکل13 اثر بخشي نتيجه سود دهي عملکرد شرايط منابع انساني و ميزان موفقيت در اهداف کوتاه مدت و دراز مدت مي باشد(باريکاني ،1385).
پيتر دراکر14 اثر بخشي را به عنوان انجام کارهاي درست تعريف نموده است و اثر بخشي را در قالب توانايي تعيين هدف مناسب جهت نيل به اهداف سازماني بيان مي نمايد(کبيري،1385).
با سيل جورج پولوس و رابرت تاتن بوم15 اثر بخشي را به عنوان حدي که هر سازمان در قالب يک سيستم به اهداف خود، بدون استفاده غير لازم از منابع و نيز بدون وارد کردن فشار نا به جا به اعضايش دست مي يابد ، تعريف مي کند. تحت عنوان يک معيار اثربخشي آنها نه فقط به بهره وري بلکه همچنين بر انعطاف پذيري سازمان و عدم وجود تنش هاي درون سازماني تاکيد دارند (باريکاني ،1385).
اوچمن و سي شور16 اثر بخشي سازمان را به عنوان توانايي بهره برداري از محيط براي کسب منابع نادر و ارزشمند جهت تداوم کارکرد تعريف مي نمايد (باريکاني ،1385).
ايوان معتقد است، اثربخشي سازماني يا عملکرد سازماني هدف نهايي، آشکار يا پنهان همه سازمان هاست.
سازمان صدا و سيما در کشور ما نيز چون زير نظر بخش دولتي اداره مي شود، لازم است در زمينه ارتقاء کيفيت فعاليت هاي آن، اثربخشي برنامه هاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد و از آنجا که تحقق اهداف هر سازماني ابتدا به نحوه مديريت آن سازمان بستگي دارد لازم است ابتدا مديريت سازمان ها مورد بررسي قرار گيرد.

2-2-1-3- اثربخشي و اهداف سازمان
يكي از مباحث مديريتي كه ممكن است براي عموم مديران هم جالب باشد و هم كاربردي بحث “اثربخشي و كارآيي” سازمان است. بديهي است مديران متعهد و مسؤول مايل اند بدانند كه سازمانشان در چه وضعيتي قرار دارد و براي دستيابي به اهداف سازماني بايد چه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، نقشه راه، علوم ارتباطات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اثربخشي، عملكرد، ارزشيابي