دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، دانش آموزان دختر، فراشناختی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

، سايت هاي رايانه اي و… مشخص مي شود موضوع خلاقیت از پیشینه وسابقه علمی غنی برخوردار است که ذیلا عناوین تعدادی از منابع موجوداعلام می گرد.

تحقيقات داخلي228
1) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت و حساسيت هيجاني دانش آموزان دختر و پسر پايه اول و دوم مقطع دبيرستان مدارس پرورش استعدادهاي درخشان شهر بيرجند ” در سال 1385 توسط احدي ، مظاهري و فخري انجام و نتايج حاكي است در افراد خلاق تر ، حساسيت هيجاني بيشتر است . از نظر ويژگيها نيز دختران با خلاقيت بيشتر ، سلطه جو و پسران با خلاقيت كمتر ببيشتر به ماجراجوئي گرايش دارند .
2) تحقيقي تحت عنوان ” مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور” توسط گودرزي و صادقي در سال 1385 صورت گرفته و اين نتيجه حاصل شده كه به موازات افزايش سن و تجربه ، تفاوت معني داري در بين دبيران مرد وزن از نظر خطرپذيري ، اعتمادبه نفس ، موفقيت كاري و استفاده از امورذهني در حل مشكلات وجود دارد .
3) تحقيقي تحت عنوان : بررسي توصيفي تاثير آموزش بارش مغزي بر خلاقيت ” در سال 1383 توسط حسن زاده در اروميه صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه آموزش و كاربرد تكنيك بارش مغزي در مدارس ، روش مناسبي در جهت پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان بوده و به آساني قابل اجراست .
4) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت معلم با خلاقيت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم در منطقه 11 تهران ” در سال 1381 توسط سعيدي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه دانش آموزان داراي معلمان خلاق ، داراي ميانگين نمرات بالاتري در آزمونهاي سنجش خلاقيت نسبت به دانش آموزان داراي معمان غير خلاق بوده اند لكن تفاوتهائي در اجزاء تشكيل دهنده خلاقيت ( بسط ، انعطاف ، سيالي و ابتكار) در بين دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم مشاهده شد كه احتمالا ناشي تفاوت در آموزش و تاكيد بيش از حد معلمان به حفظ عين مطالب در كلاس پنجم كه امتحانات نهايي داشته و طرح سوالات در دست خود معلمان نيست بوده است . در كلاس چهارم امكان آزادي عمل معلمان و فرصت بروز خلاقيت دانش آموزان بيشتر است .
5) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه جو مدرسه با ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ” در سال 1381 توسط فراغت انجام گرفته و نتايج حاكي است بين جو مساعد مدرسه و رشد خلاقيت دانش آموزان ارتباط مستقيم ومعني داري ( 56 % رشد خلاقيت دانش آموزان متاثر از جو سازماني مدارس بوده است ) وجود دارد . همچنين دانش آموزان داراي والدين تحصيل كرده با روابط عاطفي مناسب، خلاقيت بيشتري از خود نشان مي دهند .
6) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت با ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي در دانشجويان معلم مرد مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان اهواز” به اين نتيجه رسيده كه برخي ويژگيهاي شخصيتي مثل استواري هيجاني ، احساساتي بودن ، ريسك پذيري و جسور بودن بيش از ساير ويژگيها با ابعاد چهارگانه خلاقيت و نمره كل خلاقيت رابطه معني داري دارد . همچنين متغيير استواري هيجاني و احساساتي بودن ، بهترين متغيير پيش بيني كننده خلاقيت مي تواند باشد . اين نتايج ، در تائيد يافته هاي تورنس بوده است .
7) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تاثیر آموزش راهبردی فراشناختی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای تهران ” در سال 1380 توسط عبدوس صورت گرفته و نتیجه نشان داده است آموزش فراشناختی و خلاقیت رابطه مثبت و معنی دار داشته وآموزش راهبردی فراشناختی بر پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .
8) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت و ارتباط آن با هوش ، پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پیشرفتگرای دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز ” در سال 1373 توسط كفايت صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است که میان شیوه های مختلف فرزند پروری و خلاقیت همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. در عین حال ارتباط هوش و پیشرفت تحصیلی با خلاقیت بیشتر است.
9) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي سبك رهبري معلمان مدارس متوسطه و تعيين عوامل موثر در آن ” در سال 1373 در استان گيلان توسط همتي نژاد صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه موفقيت مديران تابع شرائط اقضايي بوده و سبك مديريتي مردان موثرتر از زنان است .
10) تحقيقي تحت عنوان ” رابطه خلاقيت مديران وتوانائي آنها در حل برخي مشكلات دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران از ديدگاه دبيران ” در سال 1381 توسط خداياري صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه هرچه خلاقيت مديران بيشتر باشد توانائي آنها در حل مشكلات نيز بيشتر خواهد بود.
11) تحقيقي تحت عنوان ” طراحي و تبيين مدل سه بعدي رهبري ، خلاقيت و اثربخشي مديران در گروههاي آموزشي تهران ” در سال 1381 توسط عامري صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه رابطه معناداري بين خلاقيت مديران و سبك مديريت آنها وجود دارد .
12) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس اصفهان ” در سال 1383 توسط سيف هاشمي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه بين ذهنيت فلسفي مديران و خلاقيت مديران همچنين بين انعطاف پذيري و خلاقيت مديران رابطه معناداري وجود دارد .
13) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 اروميه ” توسط همتي در سال 1387 صورت گرفته و اين نتيجه حاصل شده كه بين نگرش دبيران زن و مرد ، اعتماد به نفس ، خطر پذيري ، تجزيه وتحليل نظام يافته و موفقيت كاري تفاوت معني داري وجود دارد.
بمنظور جلوگيري از اطاله مطلب به همین مقدار بسنده نموده واطلاعات بیشتردرمورد سایر تحقیقات را در بخش منابع ذکر خواهیم کرد .

تحقيقات خارجي229
توجه به موضوع خلاقيت تا اواسط قرن 20 چندان مورد توجه دانشمندان و دولتها نبود و همه چيز در اين عرصه بطور عادي پيش مي رفت تا اينكه در اواخر دهه1950 پديده اختراع نسل فضا پيما و ماهواره ها كه از آن به عنوان “شوك اسپوتنيك “230 ياد مي شود موجب حركت جدي و فراگير در مراكز علمي – تحقيقاتي امريكا و اروپا شد كه از آن به جنبشي براي جبران عقب ماندگي ياد مي گردد ( اولين فضا پيما بنام اسپوتنيك 1 را روسها در سال 1957 به فضا فرستادند و در سال 1961 نيز يوري گاگارين بعنوان اولين انسان به فضا رفت). یعنی می توان گفت از حدود 60 سال پیش به این طرف ، در جهان جریان توجه به استعدادهای ویژه و خلاقیت تبدیل به یک جنبش اجتماعی – فرهنگی شده است . ويژگي مهم اين جنبش برجسته شدن اهميت تجربه ، نوآوريهاي تكنولوژيك و ساخت ابزارهاي علمي بود . پژوهش مربوط به خلاقيت از آن زمان تاكنون بويژه در كشورهاي اروپائي ، امريكا ، ژاپن و… به طور خستگي ناپذيري ادامه يافته و روز به روز بر وسعت و غناي موضوعات مورد مطالعه افزوده مي شود . کشورهای غربی عمدتا از اواخر قرن 20 ، متوجه خلاء مهمی در نظام آوزشی که ناشی از کم توجهی به خلاقیت بود شده و بهمین خاطر در فوریه 1988 ، کمیته مشاوره ای ملی درآموزش و پرورش خلاقیت و فرهنگ231 (NACCCE ) را بطور رسمی بنا نهادند . هدف اصلی کمیته این بود که موانع و محدودیت هائی را که در رشد و شکوفائی خلاقیت در آموزش و پرورش دیده می شود شناسائی ، تشخیص و راه حل مناسب را جهت اصلاح به دولت پیشنهاد کنند. لازم به توضیح است کمیته مذکور صرفا کلیاتی در تائید و تمجید موضوع نبود. بلکه شامل جزئیات از جمله تعاریف ، برنامه ها ، مصادیق ، نحوه ارزیابی و..است ( حسن زاده ، 1383، ص 14 ). سابقه مطالعه علمي ، شناسائي و پرورش استعدادهاي كودكان بويژه خلاقيت در شوروي سابق از حدود 60 سال پيش شروع شده و برخي از كشورهاي منطقه نيز اخيرا اين نهضت را شروع كرده اند مثلا امارات متحده عربي از 9 سال قبل در اين راه قدم برداشته است . متاسفانه در كشورمان هنوز اين حركت شكل و جريان مناسب خود را نيافته است تنها از 2 سال پيش ، يك موسسه استعداد يابي غير دولتي بنام ” مطالعات خلاقيت كودك و نوجوان ” پا به عرصه گذاشته است كه با اجراي 17 آزمون مختلف از كودكان علاقمند 3 تا 17 ساله ، نسبت به شناسائي و معرفي استعدادهاي ويژه كودكان اقدام مي نمايند. در بحث مطالعات خارجي مربوط به خلاقيت گيلفورد ، تورنس و تايلور ازشاخص ترين چهره ها به شمار مي روند ( سايت فكر نو ، ص 2). ذيلا به برخي از تحقيقات انجام شده و نتايج حاصله به اختصار اشاره مي گي شود.
– هال و اسميت232 ( 2001) طي يك مطالعه تحقيقي تحت عنوان ” بررسي وضعيت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان 13 تا 17 ساله دبيرستانهاي دولتي ” در شهر سيدني استراليا مشاهده نمودند عزت نفس بالا موجب افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان شده در عين حال اين نتيجه ارتباط معني داري با خلاقيت آنان دارد . همچنين دانش آموزان داراي عزت نفس بالا مشاركت بيشتري در فعاليتهاي اجتماعي خارج از مدرسه داشته و حس و ظيفه شناسي و همكاريشان زيادتر بوده است . البته ارتباط عزت نفس و خلاقيت پسران ، قوي تر از دختران بوده است.
– آدامز و هنري233 ( 1998) طي تحقيقي با عنوان ” بررسي تاثير عزت نفس بر روي خلاقيت دانش دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پنسيلوانيا ” دريافتند عزت نفس با ميزان خلاقيت دانشجويان ارتباط مستقيم و معني داري داشته لكن شدت ارتباط در بين دانش آموزان پسر بيشتر است .
– گتزلز و و جكسون234 (1962) طي مطالعات معروف خود كه ماهيتا شبيه تحقيق حاضر است اهداف زير را دنبال و نسبت به بررسي موضوع اقدام كرده اند 1- مقايسه دو گروه از دانش آموزان كه داراي ميران هوش متفاوت در عين حال عالي بوده اند بطوريكه گروه اول داراي هوش زياد ولي الزاما خلاقيت برجسته اي نداشته اند. گروه دوم داراي خلاقيت قابل توجه بوده اما هوششان از گروه اول كمتر بوده است.2- بررسي ماهيت رفتار دو گروه در مدرسه و نظر معلمان در باره آنها و معنايي كه آنان براي تجربه آموزس خود قائل هستند. 3- بررسي مفهوم ارزشهايي كه بدان معتقدند ، سنخ حرفه اي كه آرزومند پرداختن به آن هستند ، اينكه موفقيت در زندگي را در چه مي دانند ، سنخ تفنن تخيلشان چيست ؟ 4- سرانجام محيط خانوادگيشان چگونه است ، والدين دانش آموزان چه نظري در باره شان دارند و چگونه آنها را تربيت مي كنند ؟ در اين تحققيق 292 پسر و 241 دختر در سنين مختلف تحصيلي انتخاب و حدود 40 پرسشنامه در موردشان انجام شد نتايج نشان دادند كه اولا ارزيابي معلمان از دانش‌اموزان باهوش بهتر از ارزيابي دانش آموزان خلاق است ثانيا سازگاري و همانندسازي با معلم در گروه دوم بييشتر است و…(ميناكاري ، 1368، ص 72و ص 73).
– تورنس235 (‌1974) طي يك مطالعه تحقيقي تحت عنوان ” تشخيص نقش جنسيت در تفكر خلاق ” نشان داده است كه هيچ تفاوت معني داري بين خلاقيت و جنسيت وجود ندارد.
– مك كينون236 ( 1991) طي يك مطالعه تحقيقي در مورد ” بررسي تاثيرعقايد و فشار ديگران بر خلاقيت فرد “به اين نتيجه رسيد كه افراد خلاق خودانگيخته بوده و اصولا تحت تاثير ديگران نيستند در عين حال آنان از نظر اجتماعي مسئوليت پذير بوده و همنوائي با ديگران دارند.
– راسكين237 ( 1995) طي تحقيقي در مورد “ويژگيهاي شخصيتي مديران خلاق “به اين نتيجه دست يافت كه مديران خلاق بيشتر مستقل عمل مي كنند يعني درعملكرد و قضاوت كمترتحت تاثير ديگران هستند در عين حال خصوصياتي چون ابراز وجود ، ‌سلطه جوئي و علاقه به كسب قدرت فردي دارند .
– رو و بايارز238 ( 1997) طي تحقيقي در مورد “ارتباط خلاقيت و جو سازماني” دريافت كه جو محيطي بيش از هرچيز بر فرآيند بروز خلاقيت افراد تاثير مي گذارد.
– ويرپي آسي كانين و ووسي روتاما239 (1998) با بررسي “رابطه عوامل شخصيتي و خلاقيت مديران “دريافت كه مديران درون گرا زمينه بروز رفتار خلاقانه بيشتري دارند.
– پارنز (1963) و دی بنو(1970) و کلینکن(1986 )240 طی تحقیقی درمورد “بررسی وجود خلاقیت در افراد مختلف ” دریافتند که خلاقیت با شدت کم و زیاد بصورت بالقوه درهمه انسانها وجود دارد.
– تورنس (1973) طی تحقیقی درمورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرزند پروری، احساس امنیت، جمع آوری اطلاعات، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات، ضریب همبستگی، یادگیری سازمانی