دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، مردم سالاری، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

شكل شماره3 : ابعاد گردش گري
منبع : Tribe , 1997 , P 32

1-10- ديدگاه اقتصادي
گردش گري قبل از هر چیز يك مسئله اقتصادي است . ساماندهي فضاي جغرافيايي در امر مبادله آزاد گردش گري شكل مي گيرد و تجارت مسافرت بر پايه سرمايه داري و سودآوري انجام مي شود . از اين رو گردش گري در فرآيند عرضه و تقاضا جلوه هايي از توسعه را نشان دهد . كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر جنبه هاي مختلف گردش گري نقش آن را در پويايي اقتصادي بسيار مهم دانسته اند و مي كوشند تا با شناخت ابعاد اقتصادي گردش گري راه هاي توسعه را در اين افق بررسي كنند .
گردش گري يك حركت فرهنگي و صلح آميز نيز هست . اما خارج ازاين ديدگاه گردش گري در اصل صرف كردن اوقات فراغت است كه در روندي از اقتصادي شدن امر اجتماعي شكل مي گيرد . گردش گري بدون كنش و واكنش ميهمان و ميزبان نمي تواند وجود داشته باشد و از آنجا كه در ازاي اين كنش و واكنش مبادله پول صورت مي گيرد گردش گري را نمي توان صرفاً يك امر فرهنگي محسوب نمود و يا آن را حركتي غير اقتصادي به حساب آورد .
به طور كلي گردش گري در زمينه اقتصادي علاوه بر جنبه هاي مختلف كسب ارز خارجي انتقال بخشي از قدرت خريد اتباع ساير كشورها به جذب كننده گردش گراست . گردش گري منجر به افزايش تحرك در توليد و توزيع ، ايجاد مشاغل و خدمات گوناگون و كمك به سرعت گردش پول مي شود . لذا در محاسبات اقتصادي گردش گري به دو ضريب يا ضرايب فزاينده اشاره مي شود : ضريب افزايش درآمد و ضريب افزايش اشتغال . ضريب افزايش درآمد در گردش گري سبب افزايش ثروت و ضريب افزايش اشتغال موجب ايجاد مشاغل جديد از طريق گردش گري مي شود . (پوريا ، 1374 ، ص 70) در هم تنيدگي فعاليت هاي اقتصادي حول محور گردش گري با ديگر شاخص هاي اقتصاد به حدي است كه به عنوان مثال رشد اقتصادي موجب رشد گردش گري و افول اقتصادي موجب افول گردش گري مي گردد . (پدريان ، 1374 ، ص 66) از اين رو تقويت ارتباط بين گردش گري و ساير بخش هاي اقتصاد اهميت زيادي دارد . (ابراهيمي ، 1376 ، ص 475)
به طور كلي قابليت هاي گردش گري را در زمينه اقتصادي مي توان در قالب جريان سرمايه بازشناخت كه براي اقتصادهاي ملي اهميت بالايي دارد . تحرك پذيري اقتصاد گردش گري سبب كسب ارز خارجي ، فروش محصولات داخلي و گسترش بازارهاي صادراتي مي شود . گردش گري به لحاظ دارا بودن قابليت تحرك در توليد و توزيع و ايجاد خدمات گوناگون ، سرعت بخشيدن به گردش پول و سرانجام ايجاد اشتغال يكي از مهم ترين منابع توليد كشورهاست و مي توان به سود اقتصاد ملي كشور ميزبان از آن بهره گرفت . (عباس نژاد ، 1375 ، ص 30) رويكرد اقتصاد گردش گري بر پايه اقتصاد آزاد و در چهارچوب عرضه و تقاضا شكل مي گيرد . از اين رو شناخت عرضه و تقاضا در گردش گري ، شناخت بازار را به دنبال دارد كه راه گشاي درك اقتصادي از گردش گري است .
شرايط اقتصادي كشورها در ايجاد تحرك و سرمايه گذاري در امر گردش گري بسيار مهم است . صاحبان سرمايه و بانك داران معيارهاي اقتصادي براي تحرك گردش گري در نظر دارند و معتقدند كه كشورهايي با درآمد سرانه كمتر از 3 هزار دلار نمي توانند تحرك چنداني در امر گردش گري داشته باشند و يا اقوام به سرمايه گذاري هاي مهم در اين زمينه بنمايند . اين گونه كشورها در امر گردش گري محتاج سرمايه گذاري خارجي اند . اصولاً بحث سرمايه گذاري خارجي ، داشتن پول و اعتبارات نيست ، بلكه جذب سرمايه گذاري خارجي در گردش گري به معناي وارد شدن به شبكه سرمايه داري گردش گري است . سرمايه في نفسه يك مطلب اساسي است ولي اين كه سرمايه از طرف كدام سرمايه گذار تأمين شود و چگونگي ارتباط سرمايه با شبكه بانكي و اعتباري جهاني و سرمايه داري جهاني مطلب ديگري است . (پاپلی یزدی وهمکار،1388،ص34)

2-10- دیدگاه سیاسی
گردش گری در سال های پس از جنگ جهانی دوم رشد زیادی حدود 5 درصد از سال را نشان می دهد . رشد گردش گری حاصل رشد اقتصادی دراز مدت ، افزایش سطح درآمد و افزایش اوقات فراغت همراه با توسعه فن آوری به خصوص در زمینه حمل و نقل در طی این سال هاست . فعالیت های گردش گری در رابطه با سرمایه داری پا گرفته و در سطح ملی و بین المللی گردش گری انبوه هم چون کالاهای بسته بندی شده در تورهای دسته جمعی شکل گرفته است . گردش گری به عنوان فعالیتی اقتصادی با نفع بسیار در بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق و افزایش درک از مکان عامل مهمی در توسعه محسوب می شود . دولت ها بالطبع برای گام نهادن در روی کرد به توسعه فضای سرزمینی نقش پررنگی را برعهده دارند . دولت ها در زمینه گردش گری با توان رقابت خارجی ، جذب سرمایه و گردش گر ، رفاه اجتماعی و گسترش بازارهای گردش گری بر اساس توزیع مجدد ثروت همراه با روند نوسازی مدیریتی – فن آوری ایفای نقش می کنند . نتایج این فعل و انفعالات اقتصادی و جریان معکوس سرمایه و انسان بر روابط سیاسی بسیار گسترده است .
معتقدیم که گسترش مردم سالاری در چین در سال های اخیر تا اندازه زیادی مدیون گسترش گردش گری و سیاست گردش گری این کشور است . کشور پهناوری که تا دهه 1970 گردش گر خارجی را جاسوس تلقی می کرد و روزانه کمتر از ده گردش گر خارجی را پذیرا بود ، در سال 2005 در هر زمان که تصور شود(همه فصول و روزها) پذیرای صدها هزار گردش گر خارجی در خاک خود است . چنین کشوری مسلماً نمی تواند همان سیاست خفقان و فشار و استبداد کمونیستی را بر مردم خود اعمال کند . بدیهی است که عوامل دیگری هم در زمینه گسترش مردم سالاری در چین مؤثر بوده اند ولی سهم گردش گری در این بین کم نیست . از دیدگاه سیاسی گردش گری در عین حال که یک رقابت اقتصادی است موجب نوع دوستی و هم كاري بین المللی نیز هست ، و همین امر موجب می شود که از نظر سیاسی دولت ها به هم نزدیک تر شوند . و ملت ها همدیگر را بهتر بشناسند . دولت هایی که در زمینه گردش گری سرمایه گذاری کرده اند ، در روابط بین المللی خود بازنگری به عمل آورده اند.
مردم محبوس در یک گوشه از جهان استبداد را تحمل می کنند اما ملت گردش گر پذیر خواه ناخواه به مردم سالاری دست می یابند . گذار از جهان گردي به گردش گری خود گذار از سنت به مدرنیته است. گذار از سنت به مدرنیته لاجرم با قدرت و آزادی توأم است . اگر سنت و مدرنیته را در یک مربع قرار دهیم یک ضلع آن سنت ، ضلع دیگر آن ، آزادی و قدرت است . (نراقی ، 1382 ، ص23)

شکل شماره4 : گذار از جهان گردي به گردش گری
منبع : نراقی ، 1382 ، ص 15

3-10- دیدگاه اجتماعی – فرهنگی
فرهنگ در نمادهایی از جلوه های گوناگون انعکاس ، زندگی دیرینه در انسان های امروزی است . فرهنگ بازتابش زندگی دیرینه در زیست بومی است که جوامع بدان خو می گیرند و در دوره های مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون صور مختلفی می یابد ، ولی هسته نژادی – سنتی خود را هم چنان حفظ می کند . فرهنگ در باورهای امروزی پوششی از نوشدگی را به نمایش می گذارد ، از این رو کلیت هم تافته ای است از نظام مفهوم ها و کاربردها ، سازمان ها و مهارت ها .
فرهنگ به عنوان یک نظام ارتباطی بین مردمی با جلوه های مختلفی از آداب و رسوم ، میراث و دیگر تولیدات مادی و زیبا شناختی شکل می گیرد و واقعیت وجودی جامعه را بیان می کند . از این چشم انداز مردم با فرهنگی که دارند به جهان طبیعی و انسانی خود شکل ویژه ای می بخشند . فرهنگ در این دیدگاه در یک کلیت به هم پیوسته می تواند چشم اندازهای متفاوتی را شکل دهد که در یک کنش پذیری اجتماعی جلوه هایی از تفاوت را در جهان به نمایش می گـذارد .
فرهنگ را می توان در دو گروه کلی فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن قرار دارد . همین طیف گسترده، جنبه گذر از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن است که کار برنامه ریزی و بازاریابی و تبلیغات را در زمینه گردش گری پیچیده و تخصصی می کند . برای مردم کشورهای توسعه یافته هرچه فرهنگ سنتی تر باشد دیدنی تر است . برعکس برای بسیاری از مردم جهان سوم هرچه فرهنگ مدرن تر باشد جذاب تر است . در جهان سنتی فرهنگ در غالب های فکری و رفتاری ای شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی جمعی را تشکیل می دهندو از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند . از این رو فرهنگ سنتی در نواحی مختلف که هنوز اصالت فرهنگی دارند می تواند گردش گران بسیاری را به خود جذب کند . براین مبناست که برخی نویسندگان فرهنگ را سنگ بنای توسعه گردش گری در نظر می گیرند . این برداشت مفهوم پهنه ها یا مناطق فرهنگی را پدید می آورد . از این رو پیکربندی فرهنگی و الگوهای فرهنگی مفهوم هایی در ارتباط با پهنه فرهنگی و گونه فرهنگی اند . عناصر مشترک همه این مفاهیم این است که باید با تمامیت آن هم چون سازمان معنا داری از اجزا برخورد کرد . (آشوری ،1380 ، ص102)
11- آثار گردش گري
طبقه بندي هاي مختلفي برای آثار گردش گری وجود دارد ؛ براي نمونه در يكي از طبقه بندي هاي رايج ، بر اساس مثبت يا منفي بودن پيامدهاي گردش گري ، آثار آن در سه بعد اقتصادي ، اجتماعي – فرهنگ و زيست محيطي بررسي شده است . (p 121 , 2001 , Hall) تقسيم بندي مذكور در جدول شماره ي 1 نشان داده شده است .

جدول شماره 1 : ابعاد مثبت و منفي تأثيرات گردش گري در جوامع ميزبان

نوع
مثبت
منفي
الف) ابعاد اقتصادي
( افزايش هزينه ها
( ايجاد تورم در سطح ملي
اقتصاد
( ايجاد اشتغال
( احتكار املاك

( افزايش عرضه نيروي كار
( ناتواني در جذب گردش گر

( افزايش استانداردهاي زندگي

( از دست رفتن فرصت براي سرمايه گذاري هاي بهتر

( افزايش سرمايه گذاري
( هزينه هاي فرصتي ناخواسته شامل انتقال سرمايه ها از بخش بهداشت و آموزش به گردش گري

( افزايش قيمت ها
تجارت

( معرفي منطقه به عنوان يك مقصد گردش گري
( رقابت صنعت گردش گري براي جذب نيروهاي انساني محلي ممكن است عكس العمل منفي سازمان هاي فعال در مقصد را به همراه داشته باشد .

( معرفي توان مندي هاي بالقوه منطقه براي سرمايه گذاري و فعاليت هاي تجاري

( احداث تأسيسات جديد ، زير ساخت ها و جاذبه ها

( افزايش ميزان دست رسي به امكانات و تسهيلات

ب) آثار اجتماعي – فرهنگي
( افزايش سطح پايداري منافع جامعه ميزبان و مشاركت آن ها در فعاليت هاي متنوع
( تجاري شدن فعاليت هايي كه ممكن است ماهيت شخصي يا خصوصي داشته باشند .
اجتماعي / فرهنگي
( تقويت ارزش ها و سنن محلي در منطقه
( افزايش بالقوه جرم و جنايت

( تغيير در ساختار اجتماعي

( اختلالات اجتماعي
رواني
(افزايش غرور جامعه ميزبان و تقويت روح هم بستگي
( تمايل به نگرش تدافعي به جامعه ميزبان

( افزايش آگاهي ساكنان درباره ادراكات ديگران از آن ها (آگاهي از اين كه ديگران راجه به آن ها چه گونه فكر مي كنند) .
( احتمال دارد نبود درك صحيح بين گردش گران و جامعه ميزبان باعث بروز تعارضات بين آن ها شود .
سياسي / اداري
( تقويت شناخت و روابط بين المللي
( تحريف ماهيت صحيح وقايع به منظور منعكس كردن ارزش هاي نظام سياسي

( توسعه مهارت هاي برنامه ريزان
( ناتواني در كسب اهداف

( استشهار اقتصادي مردم محلي به منظور راضي نگه داشتن رجال سياسي
ج) آثارمحيطي فيزيكي / محيطي
( توسعه تسهيلات جديد
( آسيب هاي محيطي

( احداث و بهبود زير ساخت هاي منطقه
( تغييرات در فرآيندهاي طبيعي

( محافظت از ميراث باستاني
( تخريب آثار باستاني

( راهبردهاي مديريت گردش گران
( شلوغي و ترافيك

( تغيير در محيط و حيات وحش
منبع : p 121 , 2001 , Hall
همان طور كه در جدول شماره ي 1 مشاهده مي شود ، تفكيك آثار گردش گري در سه دسته اقتصادي ، اجتماعي – فرهنگي و زيست محيطي ، درك پيامدهاي ممكن را آسان تر مي كند .
با توجه به گستردگي و تنوع آثار توسعه اين صنعت ، بسياري از محققان مطالعه و بررسي اين آثار را بر اساس طبقه بندي اخير توصيه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، توسعه پایدار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وسعه مدیریت، قانون گذاری، نظام ارزش ها