دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، برنامه ریزی توسعه، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

15)

شكل شماره ي 7 :دسته بندي مسافران
منبع : سازمان جهاني جهان گردي ، 1981 ، ص 15

15- نظام جهان گردي
با وجود پيچيدگي ، چند بخشي و چند جزيي بودن ، بايد به جهان گردي به عنوان يك نظام واحد كه متشكل از اجزاي مرتبط است ، نگريسته شود .
ميل و موريسون چهار جزء نظام جهان گردي را به شرح زير مشخص كرده اند :
1- بـازار (جهـان گـردها) . 2- وسیله مسـافرت (حمـل و نقـل) . 3- مقصـد (جـاذبـه هـا ، تسـهیلات و خدمـات) . 4- بـازاریـابی (اطلاعـات و تبلیغـات) . هر جز با ظـرافت به صـورت زنجیره ای بـا دیگر اجزای پیوند دارد . شامل پیوند شماره 4 (بازاریابی) با شماره 1 (بازارها) .
در برنامه ریزی برای توسعه جهان گردي ، مفهوم جهان گردي ، به عنوان یک نظام یک پارچه مبتنی بر عامل های عرضه و تقاضا برای برنامه ریزی و مدیریت کارامد آن یک مفهوم بنیادی است . در روی کرد توسعه پایدار به برنامه ریزی جهان گردي ، بخش تقاضا یا بازار نباید برای طرف عرضه ، تعیین کننده باشد ، به حدی که انسجام فرهنگی ، اجتماعی و محیطی ساکنین بومی به مخاطره بیفتد و منابع جهان گردي تخریب شوند بلکه لازم است تعادل طرف های عرضه و تقاضا ، در چارچوبی که پشتیبانی کننده هدف های محیطی و اجتماعی باشد حفظ شود . (Gee , 1984 , p 14)

شکل شماره 8 : نظام جهان گردي : اجزا و محیط
منبع : Gee , 1984 , p 14

شکل شماره 9 : نظام جهان گردي : اجزا و محیط
منبع : Gee , 1984 , p 14
16- مسافرت و جهان گردی در دوران گذشته
در دوران ماقبل تاریخ ، انسان های اولیه بنا به دلایل ضروری مانند جستجوی غذا ، فرار از دشمنان ، یافتن پناه گاه و مأمن امن ، گریز از فشارهای ناشی از جمعیت اضافی ، توسعه اراضی ، وارد شدن در داد و سـتدهـای پایاپای و شـاید ارضـای حـس کنجکـاوی خـود بـه سـرزمیـن هـای نـاشنـاخته سفر می کردند . آثار مهاجرت های مردمان قدیم را در سراسر قاره ها و مناطق قابل سکونت می توان ملاحظه کرد . این جابه جایی در مسافرت هایی دور و دراز ، نظیر سفر از شمال شرقی آسیا به آمریکا نیز انجام شده است .
در حدود پنج هزار سال قبل با توسعه کشاورزی دست یابی به فن آوری کشتی های اقیانوس پیما و استفاده از پول به عنوان واسطه مبادله ، فعالیت های نظامی ، مدیریت دولتی امپراتوری های بزرگی مانند سومری ها ، پارسیان ، مصری ها ، آشوریان ، یونانیان و امپراتوری روم در مدیترانه و ناحیه خاورمیانه سفر به قصد تجارت ، بیشتر مرسوم بود . فنیقی هاphoenicians در ناحیه مدیترانه ، تجارت را با رفتن از یک مکان به مکانی دیگر به عنوان تاجر به سطح بالایی ارتقا دادند . سفر های تجاری در اقیانوس هند نیز ابتدا از تمدن دره سند و ایندوس و سپس به وسیله تجار گجرات و بعدها به وسیله تاجران عمان و مسقط که به طور مرتب با کشتی به هندو چین رفت و آمد می کردند ، به نحو چشم گیری توسعه یافت و باعث به وجود آمدن داستان های سند باد و ملوان شد . دو هزار سال قبل تاجران هند به جنوب شرقی آسیا سفر می کردند و فرهنگ و مذهب به علاوه کالاهای تجاریشان را به آنجا منتقل می کردند . (ضرغام ، 1387 ، ص 44)
17- توسعه اخیر جهان گردی
جهان گردي از زمان جنگ جهانی دوم ، به واسطه تأثیر چندین عامل به عنوان یک فعالیت اقتصادی – اجتماعی جهان رشد یافته است :
* درآمد قابل هزینه زیادتر برای مسافرت کردن
* کاهش ساعات کار و افزایش تعداد کارمندانی که از تعطیلات همراه مزد و تعطیلات سالیانه استفاده می کردند و بنابراین اوقات فراغت بیشتری برای مسافرت کردن داشتند .
* سطوح بالاتر آموزش و آگاهی بیشتر از نواحی دیگر جهان منجربه تمایل بیشتر برای مسافرت شد .
* توسعه سریع و وسیع اقتصاد منجربه افزایش سفرهای تجاری شد .
* پیشرفت های اساسی در نظام حمل و نقل که شامل خدمات مسافرت های هوایی و شبکه های بزرگ راهی شد .
توسعه هواپیماهای تجاری جت ، تعداد زیادی از مردم را برای سفر در مسافت های طولانی و به ویژه مسافرت های اقتصادی تشویق کرده است . اولین هواپیمای تجاری جت بوینگ707 بود که در سال 1958 معرفی شد . پس از آن جامبو یا هواپیماهای جت غول پیکر در سال 1970 و هواپیماهای با ساختار گوناگون و سوخت گیری کافی و کارامد در دهه 1980 وارد کار شدند . استفاده از اتومبیل رایج تر شد و شبکه های بزرگ راهی در ایالات متحده ، اروپا و جاهای دیگر توسعه یافتند . در برخی کشورها شبکه های راه آهن سریع السیر به صورت قابل توجهی افزایش یافتند . (ارایی نژاد، 1370،ص 67)
جدول شماره2 : جهان گردان بين المللی ورودی به تفکيک مناطق (ميليون نفر)
منطقه – سال
2000
2001
2002
2003
2004
2005
جهان
689
688
709
697
766
808
اروپا
2/396
8/395
4/407
6/408
6/425
9/443
اروپای شمالی
6/44
3/42
8/43
5/44
4/48
8/51
اروپای غربی
7/139
8/135
0/138
1/136
7/138
1/141
اروپای مرکزی/شرقی
2/71
0/74
1/78
3/80
1/89
3/92
اروپای جنوبی/حاشیه مدیترانه
8/140
7/143
6/147
7/147
5/149
8/158
آسیا و اقیانوسیه
4/111
6/116
1/126
2/114
4/145
2/156
آسیای شمال شرقی
3/58
0/61
2/68
7/61
4/79
5/87
آسیای جنوب شرقی
8/37
7/40
8/42
0/37
3/48
2/50
اقیانوسیه
2/9
1/9
1/9
0/9
2/10
6/10
آسیای جنوبی
1/6
8/5
8/5
4/6
67
9/7
آمریکا
2/128
2/122
7/116
1/113
8/125
1/133
آمریکای شمالی
5/91
4/86
3/83
4/77
9/85
4/89
کاراییب
1/17
8/16
16
0/17
2/18
2/19
آمریکای مرکزی
3/4
4/4
7/4
9/4
8/5
6/6
آمریکای جنوبی
2/15
6/14
7/12
7/13
0/16
0/18
آفریقا
2/28
9/28
5/29
7/30
3/33
7/36
آفریقای شمالی
2/10
7/10
4/10
1/11
8/12
6/13
آفریقای تحت صحرایی
0/18
2/18
1/19
6/19
5/20
1/23
خاورمیانه
2/25
0/25
2/29
0/30
9/35
4/38
منبع : ضرغام ، 1387 ، ص 44
هم چنان که در جدول شماره ي 2 نشان داده شده است از مناطق اصلی جهان ، اروپا بیشترین تعداد و بیشترین درصد از جهان گردان بین المللی را جذب کرده اما طی چند سال گذشته به تدریج این سهم از مجموع جهان گردان ورودی کاهش یافته است . هرچند که اروپا منطقه پویای جهان گردي است و جاذبه ها تسهیلات و خدمات جهان گردي آن توسعه زیادی یافته است و بازار تقاضای بالایی دارد.
سریع ترین منطقه در حال توسعه جهان گردي در جهان ، شرق آسیا و ناحیه اقیانوس آرام است که میانگین رشد سالیانه در حدود 12 درصد را در طول دهه 1980 تجربه کرده و 11درصد از تمام ورودی های بین المللی را در سال 1989 دریافت کرده است . (ضرغام،1387،ص44)
18- برنامه ریزی
برنامه ریزی در جامع ترین تعریف عبارت است از : سازمان دهی آینده برای دست یابی به هدف هایی معین . بنابراین در برنامه ریزی یک عنصر قوی پیش بینی وجود دارد زیرا تلاش می کند که آینده را اگرچه به صورتی جامع از پیش تعیین کند . این جامعیت که ناشی از وجود عوامل زیادی است به صورت خیلی دقیق قابل پیش بینی نیست . برنامه ریزی برای تمام سطوح انجام می شود ، از برنامه ریزی فعالیت های روزمره افراد و زندگی شخصی آنان تا برنامه رسمی ملی و منطقه ای را که از تعهـدات برخـی دولت هاست در بـر مـی گیرد . طـراحـی سـاختمان و برنـامه ریـزی شهری به گذشته های دور نخستین روزگاران مسکن گزینی انسان ، بر می گردد . اما از اواخر قرن هجدهم در پاسخ به شهر نشینی سریع و صنعتی شدن و مشکلات مربوط به آن ها برنامه ریزی نوین شهری آغاز شده است . انواع اصلی برنامه ریزی که امروزه کاربرد دارد مشتمل بر این چند وجه است :
* برنامه ریزی توسعه اقتصادی
* برنامه ریزی کالبدی کاربری زمین
* برنامه ریزی زیر ساخت ها ، برای تسهیلات حمل و نقل و خدمات ، تهیه آب ، نیروی برق ، ارتباطات الکترونیکی و دفع فاضلاب و زباله
* برنامه ریزی تسهیلات اجتماعی ، برای آموزش و پرورش بهداشت و درمان ، خدمات و تسهیلات تفریحی و سرگرمی
* برنامه ریزی حفاظت و توسعه پارک ها
* برنامه ریزی تجاری و . . . . .
* برنامه ریزی شهری و منطقه ای که امروزه از روی کرد برنامه ریزی فراگیر برای هم پیوند سازی اقتصاد ، کاربری زمین ، زیرساختار تسهیلات اجتماعی و حفاظت پارک استفاده می شود .
به جز برنامه ریزی تجاری که بنا به تعریف ، به وسیله بنگاه ها و شرکت های بخش خصوصی انجام می شود بیشتر انواع برنامه ریزی های رسمی را کارگزارهای دولتی انجام می دهند . گاهی ممکن است بخش خصوصی سطح تفصیلی برنامه ریزی نظیر برنامه ریزی برای مراکز خرید فضاهای مسکونی و تفرج گاه های جهان گردي را بر عهده گیرد اما این برنامه ها باید با معیارهای موقعیت و استانداردهای توسعه دولت محلی سازش داشته و به تصویب آن برسد . چون برنامه ریزی فعالیتی تخصصی است ، اغلب به وسیله مشاوران طرف قرارداد دولت یا بخش خصوصی یا تلاش مشترک کارکنان متخصص ، مجرب و دارای صلاحیت کار در واحد های برنامه ریزی ، کارگزاری های دولتی یا شرکت های خصوصی انجام می شود .
اگرچه در برابر مفهوم برنامه ریزی ممکن است مقاومت هایی وجود داشته باشد ، اما به طور کلی، برنامه ریزی ، به عنوان یک روی کرد قابل اتکا برای هدایت توسعه آتی (به جای این که بگذاریم حوادث ، خود به خود روی دهند) پذیرفته شده است . تناقضی که اغلب در برنامه ریزی پیش می آید به تفاوت منافع جامعه ، حاصل از تصمیم گیری در مورد مطلوب ترین شکل آینده از یک سو و سطح توسعه برای یک ناحیه و یا یک پروژه توسعه خاص از سوی دیگر مربوط می شود . تجربه نشان داده است که در کشـورهـا و منـاطق کمتر توسـعه یافتـه که مهـارت هـای کـارآفـرینی ضعیف و منـابع سرمایه گذاری محدود است توسعه حداقل نوع مطلوب آن بدون بهره گیری از برنامه ریزی تحقق نخواهد یافت . (الوانی، 1373،ص33)

شکل شماره 10: دوران های تحول دربرنامه ريزی توسعه جهان گردي
منبع : ضرغام ، 1387 ، ص 59

19- واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع
برخی اوقات در کاربرد واژگان تخصصی برنامه ریزی گردش گری ابهاماتی به وجود می آید ، از این روی تعریف اصطلاحات به کار رفته در مرجع های مختلف برنامه ریزی بسیار مهم است .
1-19- هدف عملی (objective)
به نتیجه ای که انتظار می رود از برنامه ریزی توسعه جهان گردي حاصل شود اطلاق می گردد .

2-19- خط مشی (policy)
به روی کرد توسعه برای استفاده در هدایت و تعیین تصمیم گیری اطلاق می شود .

3-19- برنامه (plan)
به آرایش منظم بخش های نظام جامعی اطلاق می شود که منعکس کننده خط مشی است.

4-19- راهبرد (strategy)
به ابزارهای اجرای توصیه ها و پیشنهادهای خط مشی و برنامه اشاره می کند . (ضرغام بروجنی، 1388،ص157)

20- اهمیت برنامه ریزی جهان گردی
جهان گردي به دلایل متعددی توسعه یافته است . یک هدف اصلی از توسعه آن ایجاد منافع اقتصادی حاصل از ارز خارجی (برای جهان گردي بین المللی) درآمد ، شغل و عواید دولتی است که به عنوان سرعت دهنده ای برای توسعه بخش های دیگر اقتصادی نظیر ، کشاورزی ، شیلات ، جنگل داری و صنعت ، و برای کمک کردن به نیازهای اقتصادی و هزینه بازسازی زیرساخت ها به کار می رود .
به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه جهان گردي به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه برای آن که موفق باشد و مشکلات ی را بوجود نیاورد واجب است . اهداف بخش جهان گردي اگر به طور دقیقی تنظیم و برنامه ریزی شوند و در طرح ها و برنامه های کلی توسعه دولت ها تلفیق شوند ، به طور مؤثرتری می تواند به نتیجه برسد . برنامه ریزی جهان گردي به ویژه به دلایل زیر اهمیت دارد :
1. برخي دولت ها ، نحوه ي صحيح توسعه ي جهانگردي نوين را نمي دانند ، بنابراين یک طرح جهان گردي و برنامه توسعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وسعه مدیریت، قانون گذاری، نظام ارزش ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، استان مازندران، استان اصفهان