دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 54
شکل (3-49 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 55
شکل (3-50 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 55
شکل (3-51 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 56
شکل (3-52 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 56
شکل (3-53 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 57
شکل (3-54 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 57
شکل (3-55 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 58
شکل (3-56 ): هندسه قابهای 20 طبقه مورد مطالعه 59
شکل (3-57 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 59
شکل (3-58 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 60
شکل (3-59 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 61
شکل (3-60 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 61
شکل (3-61 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 62
شکل (3-62 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 63
شکل (3-63 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 63
شکل (3-64 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 64
شکل (3-65 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 65
شکل (3-66 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 65
شکل (3-67 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 66
شکل (3-68 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 67
شکل (3-69 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 68
شکل (3-70 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 68
شکل (3-71 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای(7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 69
شکل (4-1 ): درجات آزادی سازه سه بعدی و موقعیت قرار گیری آنها 72
شکل (4-2 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 72
شکل (4-3 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 73
شکل (4-4 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 73
شکل (4-5 ): شکل مودی مود اول (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 75
شکل (4-6 ): شکل مودی مود 6 (پیچشی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 75
شکل (4-7 ): شکل مودی مود 8 (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10% 76
شکل (4-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 76
شکل (4-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 77
شکل (4-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 77
شکل (4-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 78
شکل (4-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 78
شکل (4-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 79
شکل (4-14 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 79
شکل (4-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 80
شکل (4-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 81
شکل (4-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 81
شکل (4-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 82
شکل (4-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 82
شکل (4-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 83
شکل (4-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 83
شکل (4-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 84
شکل (4-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 84
شکل (4-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 85
شکل (4-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 85
شکل (4-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 86
شکل (4-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 86
شکل (4-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 87
شکل (4-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 88
شکل (4-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 89
شکل (4-31 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 89
شکل (4-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 90
شکل (4-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 91
شکل (4-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 91
شکل (4-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 92
شکل (4-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 92
شکل (4-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی 93
شکل (4-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 93
شکل (4-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 94
شکل (4-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی 95
شکل (5-1 ): حساسیت ماتریسهای مشخصه قابهای مورد بررسی به میزان نوفه 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) : عدم قطعیتهای تأثیرگذار بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد سازههای ساخته شده 5
جدول (2-1) : اختلاف مقادیر شناسایی شده و مقادیر حقیقی ماتریسهای مشخصه سازه مرجع ASCE در گزارش رادبد- آشتیانی 19
جدول (3-1) : میزان مشارکت جرم مودی و درصد میرایی مودهای قاب 6 طبقه منظم 33
جدول (3-2) : درصد خطای شناسایی درایههای قطر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرکانسهای، هارمونیک، هرتز Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، آسیب دیدگی، سیستم دوگانه