دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

میتوانند زمینهای اطراف آن را خریداری کرده، سپس به چند برابر قیمت بفروشند. به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن میباشند و همین امر بهمنزلهی رانتی برای کارگزاران سیاسی است.
در هر نظام سیاسی، اطلاعات و وضع قانون، رانت کارگزاران سیاسی است. سرنوشت یک جامعه به چگونگی استفاده از این رانتها بستگی دارد. اگر کارگزاران سیاسی از رانتهای موجود نتوانند سوءاستفاده کنند و یا به عبارت دیگر اگر در وضع قانون، برخورداری از اطلاعات و مداخله در فعالیتهای اقتصادی مجبور به رعایت مصالح عمومی جامعه شوند وکمتر به رانتجویی بپردازند، توسعه اقتصادی آن جامعه آسانتر خواهد بود. هر قدر قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد توسعهی اقتصادی آن جامعه مشکلتر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیتهای مولد است و اگر دولتمردان و حاکمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد کنند، افراد به جای پرداختن به فعالیتهای مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت. بنابراین، یکی از مباحث اساسی توسعه که اخیراً اقتصاددانان به آن توجه کردهاند، قدرت حاکمان سیاسی در تولید و توزیع رانت است (میدری، 1373).

2-2-6 کارایی اطلاعاتی
اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار میباشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعاتی نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقشهای سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایهگذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده و به سودهای غیرمتعارف دست مییابند. در مقابل هر چه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایهگذاریها به سمت تولید میتوان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. این موضوع منجر به جذب سرمایههای سرگردان و هدایت آنها بهسوی تولید و متعاقب آن بالا رفتن سطح تولید شده و افزایش تولید و درآمد ملی میشود در نهایت منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد (سلیمیفر و شیرزور، 1389).

2-2-7 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها
2-2-7-1 عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه
یکی از پدیدههای منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ میدهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی توسط سرمایهگذاران منجر میشود. وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمیکند. از آنجا که در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از پرتفوی بهینه به آسانی امکانپذیر خواهد بود (مهرانی و حیدری، 1392).

2-2-7-2 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
از عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه سهام عادی، ریسک اطلاعات گزارش شده یا به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعات، خواهد بود که مورد توجه مدیران بسیاری از شرکتهاست؛ لذا سرمایهگذاران علاقهمند هستند تا بازده مورد انتظار آتی سرمایهگذاری خود (هزینه سرمایه) را به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکت برآورد نمایند. آنها در قبال هزینه فرصت و پذیرش ریسک سرمایهگذاری، انتظار کسب بازدهی مناسب را دارند (کوپلند و همکاران، 2000).

2-2-7-3 عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار
یکی از اثرات اطلاعات نامتقارن این است که بر سر راه فعالیت درست بازار مانع ایجاد نماید و در بدترین حالت امکان دارد، یک بازار در نتیجه نامتقارن بودن اطلاعات بهطور کامل متلاشی شود (اسکات، 2007).

2-2-7-4 عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی
در مدل سلسله مراتبی، نواقص بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و هزینههای مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی و توانایی شرکت برای پذیرش سرمایهگذاریهای جدید را با وجوه و منابع داخلی مرتبط میسازند. پیشبینی این مدل حاکی از این است که بین سرمایهگذاران برونسازمانی و مدیران یک شرکت دربارهی کیفیت پروژههای جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (کردستانی و فدائی، 1391).

2-2-7-5 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار
هر چه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر میشود؛ به عبارت دیگر، تمرکز مالکیت باعث میشود که مدیران شرکت ارائهی اطلاعات به افراد مرتبط در بازار را افزایش دهند. در حقیقت، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد (شلیفر و ویشنی33، 1986).

2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایهگذاران نهادی
عدهای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایهگذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها و سهامداران خرد ایجاد میشود. در مقابل میتوان بیان کرد سرمایهگذاران نهادی بزرگ میتوانند اطلاعات محرمانهی شرکت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران بزرگ باید سرمایهگذاری را برای یک دورهی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهشها نشان میدهد سرمایهگذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش مؤثری ایفا میکنند (الیاسیانی و جیا34، 2008).

2-2-7-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
پژوهشها نشان میدهند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشاشده توسط شرکت را افزایش میدهد و باعث کاهش اطلاعات نامتقارن میشود. طبق پژوهشهای زیر ساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش مییابد. بر اساس این یافتهها، افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلانهای سود فصلی برای شرکتهایی کمتر است که حاکمیت شرکتی قویتری دارند. کاناگارتنام و همکاران35، نشان دادند شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیههای سود دارند (کاناگارتنام و همکاران، 2007).

2-2-7-8 عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی بازار
کاناگارتنام و همکاران (2007)، نشان دادند نقدشوندگی بازار با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد. نقدشوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان و هزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و عمق بازار از جمله معیارهای نقدشوندگی هستند که در پژوهشهای اخیر به عنوان نمایندهی عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتهاند (دنیس دیان36 و همکاران، 2003).

2-2-7-9 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی
واقعیت این است که در بازارهای ناقص، نمیتوان به راحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا برای تأمین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت و این هزینه به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد. به همین دلیل، مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تأمین مالی هستند (اُزکان و اُزکان37، 2004).

2-2-8 افشا
اصطلاح افشا در گستردهترین مفهوم خود به معنای ارائهی اطلاعات است. حسابداران از این عبارت به صورت محدودتری استفاده میکنند و منظور آنها انتشار اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی (معمولاً در قالب گزارشهای سالانه) است. در برخی موارد، این مفهوم باز هم محدودتر و به معنی ارائهی اطلاعاتی است که در متن صورتهای مالی منظور نشده است (هندریکسن و بردا38، 1992). تعاریفی به شرح زیر از افشا وجود دارد.
ملیکان (1383) و پارسائیان (1388)، در تعریف افشا آوردهاند: اصطلاح افشا در گستردهترین مفهوم خود، به معنای ارائهی اطلاعات است. حسابداران از این عبارت به صورت محدودتری استفاده میکنند و منظور آنها، انتشار اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی سالانه است. در برخی موارد، این مفهوم باز هم محدودتر و به معنی ارائهی اطلاعاتی است که در متن صورتهای مالی منظور نشده است.
اُسو اَنساه39 (1998)، معتقد است: افشا، انتقال و ارائهی اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، بهصورت کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت یا عملکرد مالی شرکت است. چنانچه افشا بهواسطهی یک منبع و وضعکنندهی قوانین الزامی شده باشد، افشای الزامی گفته میشود و چنانچه تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، داوطلبانه تلقی میشود.
افشا یکی از اصول حسابداری است و بر اساس این اصل، باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت به نحو مناسب و بهموقع، در اختیار گروههای مختلف استفادهکننده قرار گیرد. در واقع هدف اصلی از افشا، کمک به استفادهکنندگان در تصمیمگیری مربوط به سرمایهگذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکتها، ارزیابی عملکرد مدیریت و پیشبینی جریانات وجوه نقد آتی است. در این راستا باید تمام واقعیتهای مهم واحد اقتصادی بهگونهای مناسب و کامل افشا شوند، تا حتیالامکان اتخاذ تصمیم فراهم و از سردرگمی جلوگیری شود. افشا باید از طریق گزارشهای قانونی، شامل صورتهای مالی اساسی حاوی تمامی اطلاعات مهم، مربوط و بهموقع ارائه شود. این اطلاعات باید قابل فهم و حتیالامکان کامل باشند تا امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفادهکنندگان فراهم کند (همتفر و مقدسی، 1391).

2-2-9 کیفیت افشا
از عواملی که منجر به ریسک اطلاعات میشود، اطلاعات نامتقارن (اطلاعات نابرابر) است که بیانگر وضعیت عدم اطمینان سهامداران به اطلاعات افشاشدهی شرکت است زیرا این احتمال وجود دارد که مدیران اطلاعات مهم را افشا نکنند و در مقایسه با سرمایهگذاران، دارای اطلاعات بیشتری در مورد عملیات و جنبههای مختلف آتی شرکت باشند. بنابراین یکی از معیارهایی که ریسک اطلاعاتی را میتواند پوشش دهد، معیار کیفیت افشا توسط شرکت است. کیفیت افشای بالا میتواند عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله انتخاب نادرست را کاهش دهد. نتایج پژوهشهای دیاموند و ورچیا40 (1991)، نشان داد که افشای شرکتی، اطلاعات خصوصی را به اطلاعات عمومی تبدیل میکند و عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران بیرونی را کاهش میدهد.اصطلاحات “کیفیت” افشای اطلاعات حسابداری و “شفافیت” یک سیستم افشا، بهصورت مشترک و قابل جایگزین استفاده میشود و ارائهی تعریف دقیق از “کیفیت” و “شفافیت” که بر آن اجماع وجود داشته باشد، مشکل است (کوتاری41، 2000). در این راستا، تاکنون از سازههای متعددی، از قبیل: مناسب بودن، جامعیت، آگاهیدهندگی و بهموقع بودن بهعنوان نماینده کیفیت افشا استفاده شده است (والاس و همکاران42، 1994). سینقاوی و دسای43 (1971)، معتقدند که کیفیت به ویژگیهای کامل بودن، صحت یا دقت و قابلیت اتکا اشاره دارد.
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکتها در متن صورتهای مالی اساسی یا در یادداشتهای همراه، برای کمک به تصمیمگیری ارائه میشود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه میکند (همتفر و مقدسی، 1391).
پانال و شیپر44 (1999)، صورتهای مالی را با کیفیت تلقی میکنند، اگر سه ویژگی شفافیت، افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورتهای مالی شفاف، صورتهایی هستند که رویدادها، مبادلات، قضاوتها و برآوردهای اساسی صورتهای مالیو کاربردهای آنها را نشان دهند. شفافیت، استفادهکنندگان را قادر میسازد تا نتایج و کاربردهای تصمیمات، قضاوتها و برآوردهای تهیهکنندگان صورتهای مالی را مشاهده و درک کنند. افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطلاعات موردنیاز برای تصمیمگیری و در نتیجه، حصول اطمینان مبنی بر اینکه سرمایهگذاران گمراه نمیشوند، دلالت دارد. در نهایت، قابلیت مقایسه به این معناست که مبادلات و رویدادهای مشابه به گونهای یکسان، حسابداری و گزارش میشوند (حسن و همکاران45، 2008).
بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران بهعنوان نمایندگان سهامداران ممکن است بهگونهای عمل نمایند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد. مطابق این تئوری، باید سازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، کیفیت افشا، عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات مالی