دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، تحلیل نظام مند، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ي
بايد توجه داشت طراحي آموزشي از پيكر ه ها و اصولي تشكيل شده كه بايد آن را در تمام فرايند آموزش مورد نظر داشت.
اين ويژگي ها شامل موارد زير مي باشند:
الف) طراحي آموزشي يادگيرنده محوراست:
آموزش يادگيرنده محور، بدين معني است كه آموزگار،آگاه از عملكرد آنان ازنكات اصلي تمام عمليات تعليم و تربيت مي باشد. تعليم و ديگر اشكال آموزشي، صرفاً ابزاري جهت خاتمه ي عملكرد آموزگار مي باشد(گوس تافسن24،2002). بنابراين، هيچ فرضيه ي اوليه اي مبني بر اينكه آموزگار نيز به معلمي پويا جهت دستيابي به اهداف گفته شده نيازمند است، وجود ندارد.تحقيقات فردي و گروهي، آموزش بر اساس فناوري و سياست هايي كه اساس آن آموزگار است، همه از جمله گزينش هايي مي باشند كه بايد به همراه نتايجي كه اغلب تركيبي از اين سياست ها و ديگر سياست ها مي باشند، در نظر گرفته شوند. همچنين به آموزگاران فرصت هايي داه مي شود تا اهداف مخصوص به خود و شيوه هاي يادگيري در شرايطي خاص را انتخاب كنند. اين تغيير در ديدگاه، از مرحله ي آموزش تا يادگيري، يك تغيير الگويي عظيمي را به هنگام طرح ريزي براي محيط هاي آموزشي موثر ارائه مي كند (گوس تافسن و برنچ25، 2009).
ب) طراحي آموزشي هدفمند است:
برقراري اهداف معين براي فرآيند طراحي آموزشي اساسي بسيار مهم است(همان منبع). اين اهداف بايستي انتظارات كارورزان را براي پروژه منعكس كند.اگر اين انتظارات بر آورده شوند، اعمال صحيح آن را تضمين مي كنند. متاسفانه پروژه هاي بسياري در اثر عدم توافق در هدف و تصميم گيري با شكست مواجه شده اند تا اين مرحله ي حياتي را به تعويق بياندازند. بر اساس يك باور غلط كه بعد ها جايگزين مي شود، شناسايي و كنترل انتظارات كارورز براي مدير پروژه، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اما اعضاي گروه نيز ملزم به سهيم كردن بينش عام از عملكرد هاي پيش بيني شده ي پروژه مي باشند. پرسش نهايي يك سيستم آموزشي اين است كه، آيا پروژه به اهداف خود دست پيدا كرده است؟(ديك و كاري26، 2005).
ج) طراحي آموزشي بر اجراي هدفمند تمركز دارد:
بر خلاف اين كه درخواست از آموزنده ها، صرفاً جهت به يادآوردن اطلاعات و يا به كار بردن قواعد در رابطه با امور تصنعي است، طراحي آموزشي، بر آماده سازي آموزگاران جهت عملكرد رفتاري هدفمند و شايد پيچيده تمركز داردكه شامل: حل مسائل قابل اعتماد مي باشد. اهداف آموزنده تعيين مي شوند تا محيطي را كه دانش آموزان انتظار مي رود كه دانش يا مهارت اكتسابي را به كار گيرند، نشان دهد. بنابراين بايستي ميزان زيادي از همخواني بين محيط يادگيري و محيطي كه رفتار هاي واقعي انجام مي شود، وجود داشته باشد. در صورتي كه معمولاً شناسايي محل هاي اجرايي براي برنامه هاي آموزشي كه در مدرسه صورت مي گيرد آسانتر مي باشد. طراحان آموزشي بايستي در جهت شناسايي معيارهاي اجرايي قابل اعتماد و معتبر در هر دو مكان بيشتر تلاش كنند (باناتي27،1987).
د)طراحي آموزشي به شيوه اي معتبر و قابل اطمينان سنجيده مي شوند:
جريان عملكرد، ابزار ارزيابي معتبر و قابل اطميناني را به وجود مي آورد. به طور مثال: اگر هدف، عملكرد يك دريل به طور مؤثر و كار آمد باشد، از اين رو احتمالاً يك تكنيك ارزيابي قابل اعتماد، شامل داشتن يك ناظر همراه با فهرست بازبيني مي باشد، كه ناظر بر عملكرد آموزنده بر عمليات دريل كردن و همچنين آزمايش كيفيت محصولاتي كه توليد شده اند، مي باشد. بر عكس؛ تست هاي چند گزينه اي و تشريحي، معيار معتبري از عملكرد نخواهند بود. در مدارس موضوع استدلال پيچيده تر است، اما با اين وجود، طراحان آموزشي مي توانند بفهمند كه چگونه دانش و مهارت بكار گرفته مي شود و در غير اين صورت، صحت ارزيابي را بهبود مي بخشند. قابليت اطمينان به انطباق ارزيابي در طول زمان و اشخاص مربوط است. ظاهراً اگر ارزيابي پايدار بنا شد، به صحت آن شديداً لطمه وارد مي شود ( بوشر28،1989).
ه) طراحي آموزشي تجربي ، تكراري و خود اصلاح است :
اطلاعات،در مركز فرآيند طراحي آموزشي مي باشند. مجموعه ي داده ها در طي تجزيه و تحليل ابتدايي شروع مي شود و تا اجرا ادامه مي يابد.به عنوان مثال: طي مرحله ي تجزيه و تحليل، اطلاعات جمع آوري مي شود تا اطلاعاتي كه قبلاً آموزنده ها مي دانستند با آنچه كه نياز است بدانند، مقايسه شود.مشاوره و واكنش از سوي كارشناسان، مسائل صحت و وابستگي دانش و مهارت هايي كه فراگرفته مي شوند را تضمين مي كند. نتايج تحقيقاتي و تجارب پيشين، انتخاب رسانه ها و سياست هاي آموزشي را هدايت مي كند.اطلاعات جمع آوري شده در طي گزينش هاي سازنده، اصلاحات مورد نياز را شناسايي مي كند و داده هاي ميداني نيز بعد از عملكرد نشان مي دهند كه آموزش موثر است يا نه؟(برتن و همكاران29،1996).
اگر چه اطلاعات خبرهاي خوبي را به همراه ندارند، چون اساس استدلالي را براي تصميم گيري فراهم مي كنند و به طور موفقيت آميزي پروژه را به اتمام مي رسانند. بنابر اين فرآيند طراحي آموزشي به مانند اكثر مدل هاي ديگر طراحي آموزشي خطي و متوالي نمي باشد. (گانيه30 و همكاران،2005).
و) طراحي آموزشي اساساً يك تلاش گروهي مي باشد:
اگر چه احتمال مي رود كه فرد به تنهايي پروژه هاي طراحي آموزشي را به اتمام برساند. اما اغلب به صورت تلاش گروهي مي باشد. به خاطر ميزان آن، حوزه ي آن و پيچيدگي فني، بيشتر پروژه هاي طراحي آموزشي مستلزم مهارت هاي ويژه ي يك سري از افراد است. حداقل يك گروه شامل: يك كارشناس مطالب مورد بحث طراحي آموزشي، يك يا چند پرسنل توليدي، پشتيبان امور دفتري و يك مدير پروژه مي باشد(باناتي،1987).بعضي اوقات فرد به تنهايي، بيشتر از يك نقش را در يك گروه ايفا مي كند.اما پروژه هاي بزرگ تر به طور تغيير ناپذيري، به تخصص بيشتري نيازمند مي باشند. به عنوان مثال: پروژه هايي با فن آوري بالا به برنامه پرداز كامپيوتري، ويدئونگار، طراح و هنرور گرافيكي و طراحان واسط نيازمندند. تقاضا براي پشتيبان تداركاتي به صورت كارمند در امور منشي گري، كتابدار، مدير امور تجاري و پشتيبان سيستم به همان صورت كه اندازه و دوره ي پروژه افزايش مي يابد، توسعه مي يابد ( مريل،2002).نتيجه گيري در سال هاي اخير پيشرفت هاي بسياري در تئوري هاي يادگيري، تكنولوژي پيشرفت و سيستم هاي توزيع در آموزش، مهارت ها و كاركشتگي طراحان آموزشي به وجود آمده است. با اين وجود هماهنگ كردن متغير ها در اكثر مدل هاي اصلي طراحي آموزشي به همان صورت باقي مي مانند. اين متغير هاي هماهنگ شده طرح هاي آموزشي در يك فرآيند سيستماتيك مي باشند كه معمولا، توسط يك تيم حرفه اي رهبري مي شوند و شامل تجزيه و تحليل31 مسائل اجرايي ، طراحي32 توسعه33 ، اجرا34 و ارزيابي35يك راه حل آموزشي براي مساله مي باشد (همان منبع). به علاوه، طراحي آموزشي فرآيندي تجربي است كه يادگيرنده محور و هدفمند مي باشد و به سوي دانش و مهارت هاي هدفمند و قابل اعتماد هماهنگ مي شود. ترديدي نداريم كه اين عناصر و مشخصه هاي طراحي آموزشي، تا زماني كه در آينده پيشرفت هاي بعدي در اين حوزه رخ دهد سالم بمانند.در حالي كه طراحي آموزشي در تجارت، صنعت، دولت و ارتش پذيرفته شده است و كاربرد آن در دانشكده ها و مدارس نيز رو به رشد است. به ويژه وقتي كه آنها شامل برنامه هاي آموزش از راه دور مي باشند كه اين امر مستلزم آموزش در سطوح بالا مي باشد كه اغلب بدون بهره گيري از آموزگاران پويا است (فردانش،1387).
مدارس خصوصي و شركت هاي ايجاد كننده ي مهارت هاي شغلي نيز در حوزه هاي فني به طور فزاينده اي به طراحي آموزشي ،به عنوان ابزار تضمين كارايي و ارتباط پيشنهاداتشان مي نگرند.همانگونه كه اكنون ياد آور شديم، طراحي آموزشي هم براي زمان حال و هم براي آينده ،پيشنهاد مي شود.اما همه ي احتياجات را براي توسعه ي عملكرد بشر، در يك دنياي پيچيده و در حال تغيير معرفي نخواهد كرد.بي شك، تحقيق بر روي اين تفاوت ها و تجربيات عملي طراح هاي آموزشي، در تغييرات تمرينات طرح آموزشي نتيجه بخش خواهد بود. اما اجزاي نامبرده و شاخص هاي طرح آموزشي، اساس اثر بخشي آن را بر جا خواهد داشت(ارتمر و همكاران،2005).
3-1-2-2- نقش طراحی آموزشی:
شیوه ی نظام مند اجرای فرایند آموزشی، طراحی آموزشی اطلاق می شود. طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه های یادگیری، فناوری اطلاعات، تحلیل نظام مند و روش های مدیریت است. در اوایل قرن بیستم نیاز به علمی را که بتوان از آن طریق دانش حاصل از پژوهش ها را به صورت کاربردهایی علمی برای آموزش تبدیل کرد، حس کرده بود. با استفاده از این علم می توان درباره ی فعالیت های آموزشی به جای شهود برمبنای پژوهش صحیح تصمیم گیری کرد(احديان، 1382). ليشن و رايگلوث ،به نقل از فردانش،1387، دیگران پیشنهاد کرده اند که طراحی آموزشی همان طور که دیویی توضیح داده علمی رابطه ای است.
در رویکرد طراحی آموزشی، به آموزش از زاویه ی یادگیرنده نگاه می شود(برتن و همكاران،1996)، در حالی که در رویکرد آموزش و پرورش و کارآموزی سنتی به آموزش از زاویه ی محتوا نگاه می شود. پرسشی که در رویکرد سنتی مطرح است این است که چه اطلاعاتی را باید در این درس بگنجانیم؟ در برخی دروس فصول کتاب درسی مشخص کننده ی محتوا می باشد، در حالی که برعکس در رویکرد طراحی آموزشی بر بسیاری عوامل تأکید می شود که بازده یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند. این عوامل عبارتند از:
دانش آموزان به چه سطحی از امادگی نیاز دارند تا به هدف ها دست یابند؟
مناسب ترین راهبردهای آموزشی برای [دستیابی به] هدف ها و خصوصیات یادگیرنده چه هستند؟
مناسب ترین رسانه ها و منابع چه هستند؟
یادگیری مؤثر به چه نوع حمایت و پشتیبانی نیاز دارد؟
دستیابی به هدف ها چگونه مشخص می شود؟
چنانچه آزمایش اولیه ی برنامه مطابق انتظارات نباشد، چه نوع بازنگری را باید انجام داد؟
همچنین موضوعات دیگر موجود در فرایند طراحی آموزش، یادگیری دانش آموز را تحت تأثیر قرار می دهند. فرایند طراحی آموزشی درآموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و کارآموزی مهارت ها قابل اجرا است. اطلاعات، مفاهیم و رویه هایی که در این پروژه ارائه می شوند برای معلمان، مدرسان، طراحان آموزشی، گروه های برنامه ریز (همه ی کسانی که درصدد تهیه ی آموزش اثربخش و جذاب هستند) کمک کننده است (گوس تافسن، 2002).
4-1-2-2- استدلال هایی اساسی در مورد فرایند طراحی آموزشی
در اینجا هفت استدلال پایه ای مشخص کرده ایم که به شما در درک و کاربرد موفق فرایند طراحی آموزشی کمک می کنند. این استدلال ها تفکر و شیوه ی مواجهه ی شما با برنامه ی طراحی آموزشی را می توانند تحت تأثیر قرار دهند(كمپ و همكاران، ترجمه رحيمي دوست،1387).
استدلال 1: فرایند طراحی آموزشی مستلزم توجه به رویه ای نظام مند و تعیین دقیق جزئیات کاری در هر برنامه است.
واژه ی نظام مند به معنای روشی منظم و منطقی برای شناسایی، تهیه و ارزشیابی مجموعه ای از راهبردها به منظور دستیابی به یک هدف آموزشی خاص است. این کار با استفاده از 9 عنصر مرتبط و از نقشی طراحی آموزشی انجام می شود. توجه به هر عنصر مستلزم تلاش ذهنی معینی است. هر عنصر نقشه (اگر با پروژه شما ارتباط داشته باشد) باید با توجه به جزئیات دقیق اجرا شود. مثلاً هدف آموزشی عبارتی است که دارای فعلی مشخص است و در تهیه ی راهبرد آموزشی کمک کننده است، و نحوه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را نشخص می سازد. جزئیات راهبردهای آموزشی که جهت ارایه ی آموزش به کار برده می شوند و نقش کمکی برای یک هدف آموزشی دارند، شاخص دیگری از روش خاص مورد نیاز هنگام اجرای فرایند طراحی آموزشی است.برای موفقیت هر کار طراحی آموزشی، توجه به جزئیات حیاتی است. با کاربرد رویه های نظام مند و توجه به جزئیات خاص می توانید آموزشی مؤثر طراحی کنید (رضوي، 1386).
استدلال2: معمولاً فرایند طراحی آموزشی از مرحله ی طراحی دوره [درس] شروع می شود.
تصمیم گیری در مورد برنامه ی درسی و هدف های کلی مدرسه یا برنامه ی اموزشی بر طراحی دوره های خاص مقدم تر است. اگر چه طراحان آموزشی قادرند به مدیران، سرپرستان و گروه های تخصصی در تصمیم گیری درباره ی هدف ها، جهت گیری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، کنترل حرکت، مواد آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، مواد آموزشی، بهبود عملکرد