دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، کنترل حرکت، مواد آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از یک حس در به رمز درآوردن یا درونی کردن اطلاعاتی که از محیط می گیریم مؤثر است. استفاده از چند حس به کودک و نوجوان فرصت می دهد تا درستی آن چه ر با یک حس گرفته، به کمک حواس دیگر بیازماید. بهتراست ضمن تکیه بر(حس برتر) یا (حس قوی تر)، حواس دیگر او نیز به درستی بکارگرفته شود (همان منبع).
دستيابی به ساختار بهينه و فرايند آموزشی مناسب به كمك ابزارها و روش های جديد آموزشی مستلزم اجرای برنامه های فعال و هدفمند است. برنامه هايی كه فراگيرندگان را در جريان آموزش فعال نگهدارند، آنان را به انجام تكاليف علاقمند، آنان را براي يادگيری مسئول سازند، آنان را در مورد كنش های خود دقيق كنند و برای فعاليت های آينده آماده سازند.روش های چند حسی اگر در كلاس مورد استفاده قرار گيرند در جهت ياری رساندن به دانش آموز برای چيرگی بر حقايق، اصول و مهارت هايی كه به تمرين های مكرر نياز دارد، بسيار مؤثر است (رضوي، 1386).
از آنجايي كه تا كنون به مسأله ناتوانايي هاي نوشتاري بر اساس روش واكت پرداخته نشده است، پژوهش حاضر از اين لحاظ جديد مي باشد و ضرورت پرداختن به اين مسأله كاملأ نمايان است.
1-4- اهداف تحقيق :
1-4-1- اهداف اصلی :
طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت بررسی تأثیر آن بر کاهش ناتوانی های نوشتن دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی.
2-4-1- اهداف ويژه :
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
5-1- فرضيات تحقیق:
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت برکاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت برکاهش اختلالات چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
6-1- تعريف مفهومي متغيرها:
طراحی آموزشی: فرایندی مداوم، حساب شده، پویاو نظامدار است که عناصرتشکیل دهنده آن در تعامل با یکدیگر هستند (ملکیان و جامه بزرگ، 1388).
ناتوانی های نوشتن: كودكاني كه دو سال اول دبستان را پشت سر گذاشته باشند و به نوشتن غلط های فاحش و زیاد ادامه دهند داراي ناتواني در نوشتن مي باشند.(فریار و رخشان،1379).
اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتن: فراگیری نوشتن نیازمند کنترل حالت بدن، سر، بازوها، دست ها و انگشتان می باشد (فتح آبادي ،1377).
اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتن: برای آن که کودک نوشتن را یاد بگیرد لازم است توانایی ایجاد تمایز بصری بین اشکال، حروف لغات، اعداد و غیره را داشته باشد (همان منبع).
اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتن: کودکانی که در یادآوری بصری حروف و کلمات موفق نیستند احتمالاََ در یادگیری نوشتن نیز مشکلاتی دارند(كريمي، 1383).
چپ دستی در ناتوانی های نوشتن: مشکلی که کودک چپ دست دارد تمایل طبیعی او به نوشتن از چپ به راست است (نادري و نراقي، 1369).
7-1- تعريف عملياتي متغيرها:
طراحي آموزشي: طراحی آمورشی استفاده شده در این پژوهش محقق ساخته می باشد که براساس روش نظامدار واکت می باشد و براساس کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی طراحی شده است.
ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط كه شامل 30 گویه می باشد به دست می آورند.
اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گويه هاي 1 تا 9 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، كه مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گويه هاي 10 تا 17 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، كه مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
اختلالات حافظه بصری درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گويه هاي 18 تا 23 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، كه مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
چپ دستی درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گويه هاي 24 تا 30 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، كه مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
8-1- متغييرهاي تحقيق:
1-8-1- متغير مستقل : طراحي آموزشي بر اساس روش واكت.
2-8-1- متغير وابسته : کنترل حرکتی، ادراک بصری، حافظه بصری، چپ دستی.
3-8-1 متغييرهاي كنترل :
سن: تمام دانش آموزان در هر كلاس (گروه) متولد سال هاي 82 و 83 مي باشد.
هوشبهر: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد،هوشبهر دانش آموزان است که با انجام آزمون وکسلر و محاسبه هوشبهر کودکان دارای هوشبهرهای مشابه در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شده اند.
شرايط جسماني: دانش آموزان دو گروه از لحاظ سلامت جسمانی و اندام های حسی، با توجه به اطلاعاتی که از طریق شناسنامه سلامت و پرسشنامه بالینی به دست می آید، ارزیابی شده اند.
پايه و مقطع تحصيلي : تمام دانش آموزان دو گروه كلاس دوم ابتدايي هستند.
جنسيت: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد، جنسیت دانش آموزان استکه در این پژوهش فقط از دانش آموزان پسر استفاده شده است.
محتواي آزمون ها : هر دو گروه در معرض يك امتحان، هم در پيش آزمون و هم در پس آزمون قرار می گیرند.
شرايط اجرا : هردو گروه از لحاظ شرايط زماني ، مكاني،زمان برگزاري آزمون ها درشرایط يكساني به سر مي برند .
طول مدت دوره : طول جلسات در هر دو گروه 6 جلسه می باشد.

فصل دوم
ادبيات و پیشینه پژوهش

مقدمه فصل دوم: امروزه تکنولوژی و روش هایی که برمبنای روش ها و نظریه های یادگیری با استفاده از طراحي هاي آموزشي تحولات عظیمی در بخش آموزش، صنعت، تجارت فراهم آورده است. به خصوص ارائه سیستم های پشتیبانی از عملکرد در بخش آموزش در کشورهای پیشرفته منجر به گام های عظیم آنها در امر یادگیری دانش آموزان گشته است (رمي زفسكي16، ترجمه فردانش، 1386).با توجه به اهمیت موضوع در این فصل به بررسی موضوعات طراحي آموزشي، فوايد و تأثيرات طراحي آموزشي و ویژگی و مشخصه ها و مؤلفه ها و عناصر آن پرداخته، سپس به بحث در مورد اختلالات يادگيري، اختلال نارسانويسي و دلايل عوامل مؤثر در آن، بررسي مدل طراحي شده آموزشي پيشنهادي بر اساس مدل واكت براي اختلالات نوشتاري مي پردازيم. در پایان در بخش پیشینه پژوهش؛ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

-2- بخش اول (مباني نظري)
-2-2- طراحي آموزشي:
امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم و بسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است، که می توان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است، و باعث می شود مواد آموزشی، مؤثرتر و کارآمد تر باشند. این گفته که «پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند» اهمیت طراحی آموزشی را روشن می سازد ( ردي17 و همكاران،2003). طراحی، به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به کار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعین شده است، می باشد (رضوي،1386). همانطور که مطرح شد کار طراح، نقشه کشی برای آینده است، و این طراحی در هر زمینه ای که انجام شود نامی خاص به خود می گیرد. که در اینجا بحث از طراحی آموزشی است که طراح به نقشه کشی و فراهم آوردن برنامه ای برای آموزش دست می زند که طراحی آموزشی نامیده می شود. امروزه وظایف طراحان آموزشی نسبت به گذشته دست خوش تغییراتی شده است و این تغییرات به سبب عواملی از قبیل ظهور دیدگاه های جدید در یادگیری، فن آوری های نوین مانند: فن آوری رایانه و اینترنت، و نیز بروز و ظهور فن آوری عملکرد پدید آمده است(همان منبع).
1-1-2-2- تعاریف طراحی آموزشی:
براي طراحي آموزشي تعاريف متعددي در نظريه ها و روي كردهاي مختلف وجود دارد از جمله:
ساختن یک پل یک بنا یک موتور و شاید ساختن هر چیزی ابتدا نیازمند پیش بینی چگونگی اتصال قسمت های مختلف آن با یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجرای امور مختلف است.آموزش نیز که ماهیتی تلفیقی و ترکیبی از محتوی، روش ها و امکانات دارد چنین پیش بینی های را اقتضا می کند.این پیش بینی ها را طراحی می نامیم (فردانش،1387).
طراحی آموزشی: پیش بینی روش ها، انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری به نحو مؤثر (رمي زفسكي، ترجمه فردانش، 1386).
طراحی آموزشی یعنی: روشن کردن اهداف، استفاده از داده ها در باره نیاز و علایق فراگیر، انتخاب شیوه تدریس، انتخاب تجارب یادگیری، پیش بینی استفاده صحیح از مواد و وسایل آموزشی، تعیین مسئولیت افراد، انتخاب روش یا روش های ارزشیابی و پیش بینی زمان (احدیان،1382).
طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند ( ردی و دیگران،2003).
پیش بینی فعالیت های آموزشی برای افراد مشخص در زمینه معین (رضوی،1386).
طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است،که باعث می شود که مواد آموزشی مؤثر تر و کارامد تر باشند (همان منبع).
در معنای ساده، استفاده از یک فرایند نظام مند برای فهم مشکلات عملکرد انسانی، یافتن راه حل ها و انجام آنهاست (كمپ18 و همكاران، ترجمه رحيمي دوست، 1387).
علم تعیین دقیق مشخصات فرایند ایجاد. ارزش یابی و تداوم موقعیت های است که یادگیری را هموار می کند (جويس19 و همكاران،2003).
کل فرایند تحلیل نیاز ها و هدف های یادگیری و ایجاد نظام عرضه ی آموزش برای برآوردن نیازهاست ( موريسون و كمپ20، 2004).
طراحی آموزشی نگاه به مسیر و تحلیل آموزش به صورت یک سیستم بهم پیوسته است که در آن اصول حرکت و انتخاب با استفاده از معیار های مطلوب تعیین می شود (مریل21، 2009).
به عنوان یک علم، خواستگاه رسیدن به اهدافی است که در نوین ترین و بالاترین حد بدان نیازمندیم (لشين و رايگلوث، ترجمه فردانش،1386).
طراحی آموزشی شکل دادن به ساختار ها،روش ها، اهداف، مواد و برنامه های یک سیستم آموزشی است (مریل،2009).
پیش بینی در توفیق رسیدن به انگیزه های کارای و کاربرد در آن در حوزه هاي آموزشي است(مريل، 2002).
طراحان آموزشی،خالق محیط های یادگیری هستند (جویس و همكاران،2009).
نقش بندی یک ایده به همراه پیش بینی منابع، مواد و موانع در جریان یاددهی و یادگیری (كمپ و همكاران، ترجمه رحيمي دوست، 1387).
نقشه ساختن انسان در راه رسیدن به تجارب موفق (ارتمر22، 2003).
پیش بینی حرکت در یک جریان نظام مند برای رسیدن به اهدافی که دوباره ساختن آنها را باید مد نظر داشت (دین23،2009).
2-1-2-2- ويژگي هاي طراحي آموزش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، نارساخوانی، عقب ماندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طراحی آموزشی، تحلیل نظام مند، فناوری اطلاعات