دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، قابلیت مقایسه، استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیرهای کنترلی……………………………………………74
4-8-2 آزمون فرضیه با مدل نهایی…………………………………………………………………………………..76
4-9 خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………..79
4-10 خلاصهی فصل چهارم………………………………………………………………………………………….80
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………81
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..82
5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیهی پژوهش………………………………………………………………………..83
5-3 نتیجهگیری کلی …………………………………………………………………………………………………….83
5-4 محدودیتهای انجام پژوهش…………………………………………………………………………………..85
5-5 پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………85
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………..85
5-5-2پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………..86
5-6 خلاصهی فصل پنجم………………………………………………………………………………………………87
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………88
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..88
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………….91
چکیدهی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………92
پیوست الف…………………………………………………………………………………………………………………93
پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………..95

فهـــــــــــــــــرست جـــــــــــــــــداول
جدول 3-1، نتایج تعیین شرکتهای عضو نمونه …………………………………………………………………53
جدول4-1، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………67
جدول4-2، توزیع فراوانی متغیر LOSS……………………………………………………………………………..68
جدول4-3، نتایج آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………68
جدول4-4، نتایج آزمون جانسون……………………………………………………………………………………….69
جدول4-5، نتایج آزمون جارک برا بعد از نرمالسازی دادهها…………………………………………………69
جدول 4-6، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته………70
جدول 4-7، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای کنترلی و وابسته…71
جدول4-8، برازش کیفیت مدل………………………………………………………………………………………….72
جدول4-9، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدلهای پژوهش……………………………………………….73
جدول4-10، نتایج آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………73
جدول4-11، برآورد مدل اول پس از رفع ناهمسانی و خودهمبستگی……………………………………..75
جدول4-12، برآورد مدل دوم پس از رفع ناهمسانی و خودهمبستگی……………………………………..77
جدول4-13، خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها……………………………………………………………………….79

فهـــــــــــــــــرست نمـــــــــــودارها
نمودار شمارهی2-1، مدل شماتیک روابط بین متغیرها……………………………………………….58

فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیمگیری آگاهانه بوده و در رشد و توسعهی اقتصادی اثرگذار است. اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورتهای مالی هستهی اولیهی منابع اطلاعات مالی را تشکیل میدهد و تقریبا حسابداران مسئول تهیه و ارائهی این صورتها هستند. از آن جا که صورتهای مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است، به همین دلیل مبنای تهیهی صورتهای مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از الزامات تهیه و ارائهی اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل میباشد(مشایخ و همکاران،1391).
یکی از ویژگیهای کیفی مهم استانداردهای حسابداری، قابلیت مقایسه است که باید به عنوان یک مبنا در تهیهی صورتهای مالی در نظر گرفته شود.
سیستم حسابداری را میتوان به عنوان یک نقشه از رویدادهای اقتصادی صورتهای مالی تعریف کرد. دو شرکت زمانی دارای سیستم حسابداری مشابه هستند که صورتهای مالی قابل مقایسهای در مجموعهی رویدادهای اقتصادی مشابه ارائه دهند. قابلیت مقایسهی صورتهای مالی به استفادهکنندگان کمک میکند تا اطلاعات صورتهای مالی را با هزینهی کم تفسیر کنند و به آنها در شناسایی شباهتها و تفاوتهای بین رویدادهای اقتصادی شرکتها کمک میکند. به عبارت دیگر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی مطلوب است زیرا تخصیص بهینهی سرمایه را آسان میکند. در نهایت زمانی که صورتهای مالی قابلیت مقایسه دارند، سرمایه گذاران قادر خواهند بود معاملات و رویدادهایی که زیربنای صورتهای مالی هستند را نسبت به گذشته ارزیابی کنند. به عنوان مثال قیمت جاری سهام منعکسکنندهی انتظارات بازار در مورد عملکرد آتی شرکت است و اگر پیشبینی سودهای آتی بهتر انجام گیرد، قیمت سهام میتواند حاوی اطلاعات مفیدی باشد(چوی و همکاران، 2013).
چندین عامل در مورد اهمیت قابلیت مقایسهی صورتهای مالی شرکتها در تحلیلهای مالی وجود دارد. بر اساس کمیسیون بورس اوراق بهادار1، زمانی که سرمایهگذاران در مورد شایستگی و قابلیت مقایسهی سرمایهگذاریهایشان قضاوت میکنند تخصیص کارآمد سرمایه آسان و اعتماد سرمایهگذار افزایش مییابد. سودمندی قابلیت مقایسه در بیانیهی مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکید شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که تصمیمات سرمایهگذاران و اعطای وام مستلزم ارزیابی فرصتهای جایگزین میباشد و سرمایهگذاران اگر اطلاعات مقایسهای نداشته باشند نمیتوانند به طور منطقی تصمیم بگیرند. با وجود اهمیت قابلیت مقایسه، معیارهای اندازه گیری قابلیت مقایسهی صورتهای مالی کاملا مشخص نیست و شواهد کمی از سودمندی قابلیت مقایسهی صورتهای مالی برای استفادهکنندگان وجود دارد(دیفرانکو و همکاران، 2011).
هیات استانداردهای حسابداری مالی2 بیان میکند که اهداف کلی گزارشهای مالی فراهم کردن گزارشهای شرکتهای موجود و سرمایهگذاران بالقوه و بدهکاران با اطلاعاتی که آنها را به ارزیابی مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحد قادر میسازد. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که صورتهای مالی قابل مقایسه در همهی شرکتها و در هر زمانی به استفادهکنندگان در شناسایی شباهتها و تفاوتهای بین اقلام کمک میکند. بهویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همهی چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسهی صورتهای مالی افزایش نمییابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود( کیم و همکاران،2012).
1-2 بیان مسئله
هدف اصلی حسابداری ارائهی اطلاعات مفید برای تصمیمگیریهای استفادهکنندگان صورتهای مالی است. اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه میشود، در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار باشد. استفادهکنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. آنها همچنین باید بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند. به منظور قابل مقایسه نمودن صورتهای مالی واحد تجاری در دوره های مختلف، ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری با ثبات رویه اندازهگیری و ارائه شود(مجتهدزاره و مددی نعمتی،1384).
یکی از مهمترین اهداف یکسانسازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیتمقایسهی صورتهای مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعهی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایهگذاران است و منجر به كاهش هزینههای اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان میگردد. در یك بازار سرمایهی یكپارچه، منطق وجود مجموعهی واحدی از استانداردها آشكار است، زیرا این مجموعهی واحد، مقایسهپذیری و درك گزارشگری مالی را بهبود میبخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را كاراتر میسازد. گزارشگری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایهگذاران از هر كشوری، صرفنظر از كشورهای محل اقامت آنها به اطلاعات مالی شركتها دسترسی دارند و تنها در صورت استفاده از استانداردهای یكنواخت گزارشگری مالی میتوان وضعیت مالی شركتهای سراسر دنیا را با یكدیگر مقایسه کرد(فروغی و اشرفی،1388).
همانطور که گفته شد یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیمگیری است. از جلوههای این سودمندی توان پیشبینی اقلام صورتهای مالی است. پیشبینی عاملی کلیدی در تصمیمگیریهای اقتصادی است. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دیگر اشخاص در تصمیمگیریهای اقتصادی متکی به پیشبینی و انتظارات هستند. از آ ن جایی که سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکتها استفاده میکنند، آنان تمایل به اندازهگیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیمگیری کنند. آنان با پیشبینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت میکنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیشبینیهاست که تخصیص منابع سرمایه به بخشها و واحدهای مختلف تجاری ر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، صورتهای مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری