دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، کیفیت افشا، عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن بهعنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است. جریان شفاف و باکیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میشود (حساسیگانه و خیراللهی، 1387).
افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران میشود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنها دارد. تجزیه و تحلیل نظری و شواهد تجربی بیانگر آن است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت با کاهش تعداد سرمایهگذاران و پایین آمدن نقدشوندگی اوراق بهادار، کم شدن حجم معاملهها و بهطور کلی، کاهش منافع اجتماعی از محل این دادوستدها رابطه مستقیم دارد (قائمی و شهریاری، 1388). بنابراین، افشای با کیفیت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش حجم معاملهها و نقدشوندگی خواهد شد. والاس نیز معتقد است که اگر چه در بازارهای کارا، دستیابی به بازده غیرعادی با استفاده از اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار، تا حد زیادی امکان ناپذیر است، اما شواهد موجود نشان میدهد که انتشار اطلاعات در بازار از دیدگاه آحاد سرمایهگذاران، دارای ارزش است؛ زیرا از یک سو تعدیل لازم برای بهروز کردن دیدگاههای سرمایهگذاران در بازار را بهوجود میآورد و از سوی دیگر، عدم قطعیت حاکم بر بازار را که بر حجم مبادلات و نقدشوندگی اوراق بهادار نیز مؤثر است، تا حد زیادی مرتفع میکند. در واقع، با انتشار اطلاعات در بازار، حجم دادوستد اوراق بهادار افزایش مییابد و از اینرو، سرمایهگذاران میتوانند به سبد سرمایهگذاری بهینه دست یابند که این امر، خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان میانجامد (سازمان حسابرسی، 1384). عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین، مسألهی انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت. اوراق بهادار مواجه با این مشکل، از نقدشوندگی کمتری برخوردارند (ماتوسی46 و همکاران، 2004). و هزینه دادوستد آنها در زمان خرید و فروش بیشتر است. بنابراین، خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند. سرمایهگذاران برای اضافه هزینه معاملاتی پرداخت شده، پاداش بیشتری مطالبه میکنند. با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا، شرکتها میتوانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش و در نتیحه عملکرد خود را بهبود بخشند (آمیهود و مندلسون، 1986).

2-2-10 اندازهگیری کیفیت افشا
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درونزای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانهی کیفیت افشای شرکتی محاسبهشده برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1391- 1386 استفاده شده است. امتیاز اطلاعرسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاعرسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و بهموقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است. این معیارها بر اساس ملاحظاتی چون، بهموقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آنها از سوی شرکت، پیشبینیهای درآمد هر سهم، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیشبینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورتهای مالی میان دورهای شش ماهه، صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شدهی پایان دورهی مالی و محاسبهی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفتهاند. میزان نوسانها و تغییرات پیشبینیهای ارسالی و همچنین تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبهها هستند. گفتنی است، از آنجا که شرکتهای سرمایهگذاری بر اساس دستور کارهای جدید، ملزم به ارائهی پیشبینی درآمد هر سهم نیستند، بنابراین امتیاز مربوط به این شرکتها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفتهاند و اطلاعات مقایسهای مربوط به این شرکتها، تنها نسبت به سایر شرکتهای سرمایهگذاری ارائه شده است.
با توجه به اهمیت کیفیت افشا و مسئولیت مدیران شرکتها در قبال اطلاعرسانی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیم گرفت تا امتیاز و رتبه کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را از نظر “کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب” به بازار منعکس کند تا شرکتها نسبت به جایگاه خود واقف شده، در جهت ارتقای آن بکوشند. طی سالهای اخیر، رتبهبندی شرکتها از نظر اطلاع رسانی و کیفیت افشا، همواره تهیه و فهرست بیست شرکت برتر به بازار منعکس شده است. “شایان ذکر است که امتیاز اطلاعرسانی ناشران، بر اساس زمان ارائهی اطلاعات مربوط به پیشبینی درآمد هر سهم، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسی نشده 3، 6 و 9 ماهه، اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی درآمد هر سهم اولیه و 6 ماهه، اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه، صورتهای مالی حسابرسی نشدهی پایان سال و تفاوت بین پیشبینیها و عملکرد واقعی حسابرسی شده، محاسبه شده است. ضمناً در صورت عدم ارائه بهموقع صورتهای مالی حسابرسی شده پایان سال و زمانبندی پرداخت سود سهامداران، امتیاز منفی به ازای هر روز تأخیر در نظرگرفته شده است (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388). امتیازهای “کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب” برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از سال 1382 در سایت بورس اوراق بهادار تهران موجود است.

2-2-11 قابلیت اتکای اطلاعات مالی
در بيانيه اساسي تئوریهای حسابداري، مربوط بودن و قابلاتكابودن، به عنوان دو ويژگي كيفي مهم اطلاعات مالي، همواره از موضوعات مهم ادبيات گزارشگري مالي بوده و مورد توجه و تأكيد نهادهاي حرفه اي، مراجع قانوني و استفادهكنندگان اطلاعات مالي است.بنابراین، اتخاذ تصميمات معقول اقتصادي و تخصيص بهينه منابع محدود و كمياببهسوي فعاليتهاي برتر بدون وجود اطلاعات بهموقع، معتبر و قابل اتكا ، امكان پذير نیست (مرادی و پورحسینی، 1388).حسابداری به عنوان فرآیند تولید اطلاعات، باید اطلاعات قابل اتکایی در اختیار کاربران قرار دهد تا آنان را نسبت به وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری کاملاً آگاه و در نهایت بستر مناسبی را برای تصمیمگیری در اختیار آنان قرار دهد (اعتمادی و یارمحمدی، 1382).
قابلیت اتکابه اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفادهکنندگان میتوانند بر اندازهگیریهای گزارششده در صورتهای مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازهگیریهای حسابداری هنگامی قابل اتکا است که بهطور صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظار میرود یا در نظر است که ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب میشود (احمدپور و قهرمانی صغیر، 1388).
برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و بهطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا بهگونهای معقول انتظار میرود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بیطرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگیهای لازم برای قابل اتکا بودن است. چنانچه صورتهای مالی ظرف مدت معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استفادهکنندگان قرار نگیرد، مفید بودن آن کاهش مییابد. واحد تجاری باید صورتهای مالی خود را حداکثر ظرف مهلت مقرر در قوانین و مقررات مربوط منتشر کند. عواملی نظیر پیچیدگی عملیات واحد تجاری، دلیل کافی برای خودداری از گزارشگری بهموقع محسوب نمیشود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).

2-2-12 بهموقع بودن اطلاعات مالی
پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در سطوح مختلف ملي و بنگاههاي تجاري مطرح است. مديران در مقابل سرمايهگذاران،اعتباردهندگان و ساير اشخاص ذينفع، موظفند از طريق ارائه اطلاعات به موقع،شفاف و قابل اعتمادآنها را در جريان نحوه بكارگيري منابع اقتصادي و نتايج عمليات واحد تجاري قرار داده و امكان تصميمگيري و قضاوت منطقي را براي آنها فراهم سازند (نیکخواه، 1379).
بهموقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب میشود بهموقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاهترین زمان و بهسریعترین شکل ممکن در دسترس استفادهکنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاهتر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش مییابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفادهکنندگان و به زیان سایرین را افزایش میدهد.
كمك به تصميمگيري و حفظ منافع سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و ساير گروههاي ذينفعو همچنين الزمات قانوني تعيين شده در بسياري از كشورها موجب شده است كه حسابرسي صورتهاي مالي،توسط شخصي مستقل از تهيهكننده اطلاعات برنامهريزي و اجرا شود. عليرغم اينكه مزاياي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسيشده، بر كسي پوشيده نيست،ولي مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مي تواند بر بهموقع بودن اطلاعات مالي ارائه شده ودر نتيجه بر مربوط بودن آن اثرگذار باشد.گزارشگري مالي بهموقع تابع عوامل مختلفي است. اين عوامل مي تواند مربوط به حسابرس و عمليات حسابرسي يا مربوط به ويژگيهاي واحد مورد رسيدگي باشد (مرادی و پورحسینی، 1388).
اگر تأخیر بیمورد در گزارشگری اطلاعات وجود داشته باشد ممکن است اطلاعات، مربوط بودن خود را از دست بدهد. مدیریت ممکن است نیاز داشته باشد که بین قابلیتهای نسبی گزارشگری بهموقع با تهیه اطلاعات قابل اعتماد تعادل برقرار کند. برای اینکه اطلاعات بهصورتی بهموقع تهیه شود ممکن است اغلب لازم باشد قبل از آنکه همه جنبههای معاملات یا سایر رویدادها شناخته شده باشد، گزارش ارائه شود. که در چنین صورتی کیفیت قابل اعتماد بودن ضعیف میشود. برعکس، اگر گزارشگری با تأخیر انجام شود تا همه جنبهها شناخته شوند، اطلاعات ممکن است به میزان بالایی قابل اعتماد باشد اما برای استفادهکنندگانی که مجبور بودهاند در آن فاصله تصمیم بگیرند کمتر مورد استفاده باشد. برای دستیابی به تعادل بین مربوط بودن و قابل اعتماد بودن، فرض غالب، بهشرط آنکه ضرورت زمانی جنبه حقوقی نداشته باشد، این است که چگونه میتوان نیازهای تصمیمگیری اقتصادی استفادهکنندگان را بهنحو بهتری ارضاء کرد (هیئت استانداردهای حسابداری، 1991).

2-2-13 گزارشگری مالی
محصول‌نهايي‌ فرايندحسابداري‌ مالي‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ ازاستفاده‌كنندگان‌ داخلي‌ و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌، در قالب‌ گزارشهاي‌ حسابداري‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارشهاي‌ حسابداري‌ كه‌ با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، در حيطه‌ عمل‌ گزارشگري‌ مالي‌ قرار مي‌گيرد.
صورتهاي‌ مالي‌، بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. درحال‌ حاضر يک مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. ديگر موارد تشكيل‌دهنده‌ گزارشگري‌ مالي‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ مديران‌ درباره‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ و گزارش‌ تحليلي‌ مديران‌ مي‌باشد كه‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانوني‌) و صورتهاي‌ مالي‌ مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنـوان‌ گزارش‌ مالي‌ سالانـه‌ را تشكيل‌ مي‌دهـد.ساير گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ به‌طور موردي‌ و با اهداف‌ خاص‌ تهيه‌ مي‌شود دربرگيرنده‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارشهاي‌ مالي‌ تهيه‌شده‌ به‌منظور دريافت‌ تسهيلات‌ مالي‌ از بانكها، گزارش‌ توجيهي‌ هيئت‌ مديره‌ جهت‌ افزايش‌ سرمايه‌ در مورد شركتهاي‌ سهامي‌ و اظهارنامه‌ مالياتي‌ مي‌باشد (مفاهیم نظری گزارشگری مالی).

تعاریف متعددی از گزارشگری مالی به شرح زیر وجود دارد:
گزارشگری مالی باید اطلاعات سودمندی فراهم نماید که سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه را در انجام تصمیمگیریهای منطقی یاری نماید (بیانیه مفهومی شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی).
گزارشگری مالی اطلاعاتی فراهم میکند که سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه را در ارزیابی مبالغ، زمانبندی و عدم قطعیت وجوه نقد دریافتی آتی یاری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، صورتهای مالی