دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، قابلیت مقایسه، استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بايد دليل‌ عدم‌ تجديد طبقه‌بندي‌ و ماهيت‌ تغييراتي‌ را كه‌ در صورت‌ تجديد طبقه‌بندي‌ ايجاد مي‌شد، افشا كند.
در برخي‌ شرايط‌ ممكن‌ است‌ تجديد طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ عملي‌ نباشد. براي‌ نمونه‌ ممكن‌ است‌ داده‌ها در دوره‌هاي‌ قبلي‌ به گونه‌اي‌ گردآوري‌ شده‌ باشد كه‌ تجديد طبقه‌بندي‌ امكان‌پذير نباشد. در چنين‌ شرايطي‌، ماهيت‌ تعديلات‌ مربوط‌، افشا مي‌شود. طبق الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6  با عنوان‌ گزارش‌ برمبناي‌ رويه‌ی جديد ارائه‌ی مجدد شود(کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری، 1391).
هماهنگسازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسهی صورتهای مالی
زمانیکه گزارشهای شرکتها مشابه هستند نسبت به زمانیکه استانداردهای حسابداری متفاوت هستند واکنش حجم و قیمت شرکتها به اخبار سودهای شرکتهای خارجی به طور قابل توجهی بالاتر است. صورتهای مالی قابل مقایسه به عنوان یک ویژگی مهم از گزارشگری مالی شناخته میشود و سودمندی اطلاعات حسابداری را بهبود میبخشد. به دیدگاه کلیتر، تصمیمات اقتصادی قابل مقایسهی جایگزین و کتابهای درسی حسابداری اشاره دارند که نتایج مالی به تنهایی و در انزوا نمیتوانند ارزیابی شوند. و تجزیه و تحلیل دادههای مالی بدون پایه و اساس قابلیت مقایسه غیر ممکن خواهد بود. با این حال قابلیت مقایسهی صورتهای مالی در تعریف و در عمل ذاتا دشوار است. حتی از لحاظ نظری تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر ارزیابی حقوق صاحبان سهام قطعی نیست. مطالعات تجربی بسیار کمی در مورد نقش قابلیت مقایسه در زمینههای مختلف وجود دارد(وانگ، 2011).
یکی از مهمترین اهداف استانداردسازی گزارشگری مالی، افزایش امکان مقایسهی صورتهای مالی است. وجود مجموعهای از استانداردهای سطح بالا منجر به کاهش هزینههای دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان شده و از این جهت سرمایهگذاران را منتفع مینماید. در حال حاضر با گسترش چشمگیر ارتباط از طریق وب، گزارشگری مالی از راه دور در حال رواج یافتن بوده و سرمایهگذاران فارغ از محل سکونت خود امکان دسترسی به گزارشات مالی شرکتها را یافتهاند. این در شرایطی است که در صورت عدم وجود استانداردهای بینالمللی حسابداری، مقایسهی صورتهای مالی سایر کشورها بسیار مشکل شده و در موارد زیادی امکانپذیر نمیباشد. از سوی دیگر، اگر تفاوت عمدهای در نحوهی گزارشگری مالی بین کشورها وجود داشته باشد، در صورت عدم وجود استانداردهای بینالمللی حسابداری برای آگاهی از صورتهای مالی شرکت های خارجی، نیاز به شناخت از نحوهی تدوین گزارشهای مالی در سایر کشورها وجود دارد که در صورت عدم این شناخت، آگاهی از صورتهای مالی این شرکتها عملا منتفی میشود(نظری و همکاران،1392).
یکی از دلایل تمایل به یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری، بالا رفتن اهمیت شرکتهای چند ملیتی است. شباهت کلی استانداردها و روشهای حسابداری، به امر هماهنگ کردن عملیات قسمتهای مختلف شرکتهای چند ملیتی کمک میکند. به ویژه، در صورت یکنواختی استانداردها و روشهای حسابداری بکار گرفته شده توسط قسمتهای مختلف و شرکتهای اقماری، تهیهی صورتهای مالی ترکیبی و تلفیقی به مراتب آسانتر خواهد شد. در کنار ایجاد شرکتهای چند ملیتی، حرفهی حسابداری نیز به سوی بینالمللی شدن حرکت کرده است. بسیاری از موسسات حسابرسی، شعب مختلفی در نقاط مختلف دنیا دارند و هر چه یکنواختی استانداردها و روشهای حسابداری بیشتر باشد، انجام وظیفهی حسابرسی آسانتر خواهد شد. بالاخره تامین مالی فراسوی مرزهای ملی افزایش یافته است و اوراق بهادار کشورهای مختلف در بورسهای عمدهی جهان مبادله میشود. سازمان جهانی کمیسیون اوراق بهادار نیز به طور فعال در جهت یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری فعالیت میکند. به طور خلاصه، یکنواختی استانداردها و روشهای حسابداری، هماهنگی و کارایی را افزایش میدهد(شباهنگ،1391).
روشهای ایجاد قابلیت مقایسه
برای این که صورتهای مالی یک واحد تجاری با صورتهای مالی سالهای قبل آن مقایسهپذیر باشد باید ثبات رویه به کار رود و برای اینکه صورتهای مالی یک واحد تجاری با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری مشابه مقایسه کردنی باشد باید یکنواختی رعایت گردد. رعایت ثبات رویه و یکنواختی موجب میشود فواید اطلاعات مالی ارائه شده افزایش یابد و صورتهای مالی شرکتها را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد(محمود زاده مرقی،1372).
عامل دیگری که دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری را تسهیل میکند، بکارگیری مبانی نظری است. تدوین مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا و تکمیل آن در سال 1985 موجب شد که در کشورهای دیگر نیز نسبت به تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اقدام کنند. مبانی نظری تهیه شده در کشورهای مختلف و در سطح بینالمللی، در اغلب موارد مشابه و تنها تفاوت عمدهی آن ذکر گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی است. شباهت مبانی نظری تهیه شده در جوامع مختلف میتواند نقش مثبتی در دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری داشته باشد اگر چه این نقش به طور محدود ایفا شود. کمیتهی بینالمللی استانداردهای حسابداری در سال 1973 با شرکت ده کشور تشکیل شد و نقش با اهمیتی را در یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در جهان ایفا میکند. این کمیته در دههی اخیر کوشش کرده است که تا حد امکان تعداد روشهای پذیرفته شدهی حسابداری را به منظور ارتقای قابلیت مقایسه کاهش دهد(شباهنگ،1391).
بکارگیری روشهای پذیرفته شدهی متفاوت در واحدهای انتفاعی مختلف و حتی در داخل یک واحد انتفاعی موجب بروز مشکل در قابلیت مقایسهی مستقیم صورتهای مالی شده است. یکی از راهکارها، کاستن از تعداد روشها است با این امید که یکنواختی، خود موجبات قابلیت مقایسه را فراهم میکند. اما انتخاب تنها یک روش برای تمامی واحدهای انتفاعی نه تنها مشکل است بلکه میتواند موجب عدم دستیابی به هدف مربوط بودن، در شرایط متفاوت نیز بشود. از سوی دیگر تنوع روشها نیز موجب توجیه اعمال نظر مدیریت برای انتخاب روش یا روشهای حسابداری شده است که بهترین تصویر ممکن را از واحد انتفاعی مربوط ارائه کند. راهکار دیگر این است که واحدهای انتفاعی در هر وضعیت، روش حسابداری انتخابی را افشا کنند تا استفادهکنندگان بتوانند خود با تعدیل یا تهیهی مجدد صورتهای مالی به قابلیت مقایسه دست یابند(شباهنگ،1391).
يكي‌ از پيش‌شرطهاي‌ قابل‌ مقايسه‌بودن‌، افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ بكار رفته‌ در تهيهی‌ صورتهاي‌ مالي‌ و همچنين‌ افشاي‌ هرگونه‌ تغييرات‌ در آن‌ رويه‌ها و اثرات‌ چنين‌ تغييراتي‌ مي‌باشد. استفاده‌كنندگان‌ بايد قادر باشند تفاوت‌ بين‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ براي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مشابه‌ را كه‌ توسط‌ يك‌ واحد تجاري‌ طي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ بكار گرفته‌ شده‌ و رويه‌هايي‌ را كه‌ توسط‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ اتخاذ شده‌ است‌، تشخيص‌ دهند(مفاهیم نظری گزارشگری مالی،1388).
برای مقایسه کردن گزارشهای مالی و انعکاس همارز آنها باید نحوهی ارائهی صورتهای مالی و مبنای اندازهگیری آنها مشابه باشد. انعکاس همارز عبارت است از اینکه شرکتها در شرایط مشابه اقتصادی از گزارشهای مشابه و در شرایط مختلف اقتصادی از گزارشهای مختلف استفاده کنند. اندازهگیری آنها به شرح زیر است:
الف) ارائهی صورتهای مالی مشابه (شکل و فرم ظاهری صورتها) :
– عنوان صورتها (عنوان صورتهای مالی و حسابها)
– طبقهبندی صورتها (گروهبندی حسابها)
– ارائهی اطلاعات تفضیلی و جزعیات(یادداشتهای پیوست صورتهای مالی)
ب) بکارگیری مبنای یکسان در اندازهگیری(شناسایی درآمدها و فرآیند تطابق هزینهها با درآمدها و تاثیر آن بر حقوق صاحبان سهام) :
– اساس ارزشگذاری یکسان (مبنای اندازهگیری مربوط به دارایی ها و انعکاس آن در صورتهای مالی)
– واحد اندازهگیری (مقیاس واحد پول برای اندازهگیری)
– تخمین جریانات اقتصادی (افزایش و کاهش در اقلام ترازنامه مثل تخمین هزینه استهلاک)
برای روشنتر شدن مفهوم قابلیت مقایسه باید بدانیم که برای ارائهی صورتهای مالی از چه چارچوب حسابداری استفاده میشود. زیرا چارچوبهای حسابداری بیان میکنند که اولا، چه اطلاعاتی گزارش شود، ثانیا، چگونه گزارش شود و ثالثا، موارد تشابه و تفاوت در اطلاعات شرکتها چیست(سیمون،1967)؟
2-2-7 رابطهی قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران
به سه دلیل بین قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران رابطه وجود دارد:
1- شواهد تجربی هر چند اندکی از گذشته در بورس اوراق بهادار و هیات استانداردهای حسابداری مالی وجود دارد که بیان میکند اطلاعات حسابداری قابل مقایسه تخصیص کارآمد سرمایه را آسان میکند. بیانیهی 8 هیات استانداردهای حسابداری مالی نشان میدهد که قابلیت مقایسهی حسابداری سودمندی اطلاعات حسابداری را از طریق افزایش امکان شناسایی و درک شباهتها و تفاوتهای بین اقلام برای استفاده کنندگان افزایش میدهد.
2- بورس اوراق بهادار این نکته را منتشر میکند که قابلیت مقایسه تخصیص سرمایه و اعتماد به نفس سرمایهگذار را پرورش میدهد. ادغام و تحصیل شامل تخصیص منابع بزرگ میتواند به طور عمده بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بزرگی مبلغ معاملات ادغام و تحصیل نشان میدهد که مشخص شدن عواملی که بر کارایی تصمیمات این خریدها تاثیر بگذارد خیلی مهم است.
3- مدیران از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی پتانسیل خریدها استفاده میکنند. در طول سعی و تلاش اولیه، خریداران دسترسی محدودی به اطلاعات داخلی در مورد اهداف شرکتها دارند و باید در مقابل اطلاعات عمومی زمان انتخاب اهداف بالقوه پاسخگو بود و ارزیابی اولیه از تصمیمات داشت. اولین گام در عمق سعی و تلاش، مرور اهداف صورتهای مالی است و خریدار صورتهای مالی را با رقبا مقایسه میکند تا مناطق خطری را شناسایی کند که نیاز به بررسی بیشتری دارند. این مرور و بررسی مهم است زیرا خریدار نمیتواند اهداف صورتهای مالی را از همهی جنبهها به دلیل محدودیت هزینه و زمان بررسی کند(چن و همکاران،2013).
2-2-8 اهداف صورتهای مالی
هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که اهداف کلی گزارشهای مالی فراهم کردن گزارشهای شرکتهای موجود و سرمایه گذاران بالقوه و بستانکاران و اطلاعاتی که آنها را قادر میسازد مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحدتجاری را ارزیابی کنند. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که صورتهای مالی قابل مقایسه در همهی شرکتها و در هر زمانی به استفادهکنندگان در شناسایی شباهتها و تفاوتهای بین اقلام کمک میکند. بهویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همهی چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسهی صورتهای مالی افزایش نمییابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود(کیم و همکاران،2012).
هدف اصلی گزارشگری مالی این است؛ برای کسانی که به گزارشهای مالی بیشترین علاقه دارند، اطلاعات مفیدی ارائه شود. ولی باید هدفهای خاصی را هم مشخص کرد تا بتوان سود گزارش شده را به درستی درک کرد. این هدفهای خاص عبارتند از:
1-استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت.
2- استفاده از هدفهای متعلق به سود تاریخی برای پیشبینی آیندهی شرکت و یا سودی را که در آینده تقسیم خواهد کرد.
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای سنجش میزان موفقیتهای شرکت برای تعیین دستاوردهای آن که مدیریت بر این اساس تصمیمات آیندهی خود را اتخاذ خواهد کرد(هندریکسون و ون بردا، 1385).
2-2-9 مفهوم سود
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کردهاند: تفاوت بین درآمد تحقق یافتهی ناشی از معاملههای دوره و بهای تاریخی منقضی شدهی مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی میباشد:
1- سود حسابداری مبتنی بر معاملههای واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است (سود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، سود آتی، ضریب واکنش سود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، سود حسابداری، کارآیی مدیریت، بازار سهام