دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

دنبال شيخ بهائي مي گردد و ديگري پيرمرد كه او نيز با خود درگير است كه آيا جوان را نزد شيخ ببرد يا نه؟
– در داستان سر: كشمكشي كه در درون آقاي مهاجر بين اعتقادات مذهبي او با تمايل به نوشيدن عرق وجود دارد
از اين نوع به شمار مي رود.
– در داستان سن: در درون آقاي كمبوجيه افكار گوناگون و خيالات متعدد غوغا مي كند و او با آن ها در
كشمكش است.

2-1-3-2-3 كشمكش انسان با جامعه
شديدترين مبارزات قهرمان ممكن است درگيري وي با برخي از جلوه هاي اجتماعي باشد كه در آن زندگي
مي كنند. جنگ ، همسايه هاي نامناسب،پيش داوري يا انتظارات فرهنگي و اجتماعي كه با اهداف او ناسازگار است مي تواند از عوامل اين كشمكش باشد.
– در داستان زن: يكي از كشمكش هاي اصلي داستان كه منجر به جنون آقاي وحداني مي شود،درگيري او با مشكلاتي است كه جامعه برايش رقم زده است،مثل ورشكستگي و بيكاري.نيز كشمكش اصلي ديگر داستان كه اين بار منجر به جنون شيرين خانم مي شود،مشكلاتي است كه اوضاع نابسامان اجتماع مسئول آن هاست،مثل طلاق،شهادت پسرش و مرگ دخترش.
– در داستان اذ : كشمكش اوليه ي داستان كه خيلي زود در همان دو صفحه ي آغاز داستان گره گشايي مي شود، درگيري مرد جوان است با اهالي شهر اصفهان كه به انحاي گوناگون سعي دارند او را از ملاقات با شيخ بهائي منصرف نمايند.
– در داستان با: آقاي مستقيم با اوضاع نابسامان جامعه و مشكلاتي كه عامل آن ها را اين شرايط آشفته مي داند در
كشمكش است.
– در داستان آق: در سطح سوم داستان كشمكش سبز علي با مشكلات جامعه كه سرانجام منجر به ترك خانه و
زندگي از سوي او مي گردد از اين دست است.

2-1-3-2-4 كشمكش دو گروه از انسان ها با هم
– در داستان زن: درگيري اصلي داستان ميان همراهان آقاي وحداني و شيرين خانم است با دكتر و عوامل و پرسنل دارالمجانين بر سر پذيرش و عدم پذيرش بيمارانشان.
– در داستان سر: درگيري كوتاهي كه بين بهروز و درويش(كه طرفدار نظام شوروي هستند)با برادر بزرگتر و آقاي مهاجر(كه از نظام امپرياليسم امريكا حمايت مي كنند)صورت مي گيرد از اين نوع است.

2-1-3-2-5 كشمكش انسان با طبيعت50
– در داستان تأ: خانواده ي مؤثرها و محمود افتخاري با ريزش سقف در اثر بارش باران درگير هستند.
– در داستان فر:اهالي شهر با ريزش شديد باران و خرابي هاي ناشي از آن و احتمال وقوع سيل درگير هستند.
– در داستان عا: يكي از كشمكش هاي فرعي داستان بين افراد داخل دوش هاي حمّام است با قطع شدن جريان آب.

2-1-3-2-6 كشمكش انسان با حيوان
– در داستان آو: يكي از كشمكش هاي فرعي داستان ميان پسربچه اي رهگذر با يك اسب است.
– در داستان داس: كشمكش ميان خروس با آدم ها كه سرانجام منجر به فرار مرغ و خروس از خانه مي شود از اين قبيل است.
– در داستان سر: يكي از كشمكش هاي فرعي و نه چندان مهم داستان ميان مازيار با موشي است كه براي او مزاحمت ايجاد كرده است.

2-1-3-2-7 كشمكش حيوان با حيوان
– در داستان داس: درگيري گربه ي كتاب نويس با موش هايي كه كتاب او را جويده اند از اين قبيل است.

2-1-3-2-8 كشمكش انسان با عوامل موهوم و فراطبيعي
– در داستان آو: كشمكش اصلي داستان ميان سلمان با مرگ است كه سرانجام با تسليم شدن او و مرگش اين
درگيري تمام مي شود.
– در داستان با: نيز درگيري ميان آقاي مستقيم با مرگ از اين قبيل است.
– در داستان سر: كشمكش اصلي در خانواده ي آقاي مهاجر ميان او و همسرش با عوامل فراطبيعي بچه دار نشدن
آن هاست كه آن ها سعي دارند با رجوع به احساسات مذهبي خود اين درگيري را به نفع خود پايان دهند.

2-1-3-2-9 كشمكش انسان با دستاوردهاي بشري
– در داستان گر: كشمكش بين پسرك با تفنگ كه يكي از مسايل اصلي داستان است از اين نوع است.

كشمكش هاي داستان هاي صادقي را براساس ديدگاه ديگري كه ذكر آن رفت مي توان اين گونه نشان داد:

2-1-3-2-10 كشمكش هاي جسماني
– در داستان هف: كشمكش ميان كوتوله با سلمان ديو و نيز كشمكش ميان سلمان ديو با قارون ديو و مادر فولادزره كه در نهايت به كشته شدن سلمان،قارون و مادرفولازره مي انجامد از اين نوع است.
– در داستان خو: درگيري ميان راوي داستان باكمال تأسف مرد بلند قد داخل نانوايي كه در نهايت منجر به كشته شدن مرد
مي شود ،يك درگيري جسماني است.
– در داستان فر: كشمكش مردم با باران يك درگيري فيزيكي است.
– در داستان اذ: مرد جوان با اهالي اصفهان علاوه بر درگيري لفظي ، زد و خورد و درگيري جسماني نيز پيدا مي كند.
– در داستان تد: درگيري معلّم با پيرمرد سرانجام به كتك خوردن پيرمرد منتهي مي شود.
– در داستان آو: شاگرد قهوه چي با پيرمرد قوزي لال كشمكش جسماني دارد.
– در داستان گر: كشمكش پسرك با تفنگ يك درگيري فيزيكي است.
– در داستان داس: كشمكش ميان مادر اشي،برادر مشي و پدر ميرزا سليمان با اشي،مشي و ميرزا سليمان سرانجام
منجر به كتك خوردن دسته ي دوم از بزرگترهايشان مي شود.
– در داستان يك: كشمكش ميان آقاي خواتيم با پيشكار خود گهگاه به زد و خورد بين آن ها مي كشد.
– در داستان سر: درگيري ميان مازيار با موش يك درگيري جسماني است كه به اسير شدن موش در بند مازيار
منتهي مي شود.

2-1-3-2-11 كشمكش هاي اخلاقي51
– در داستان قر:كشمكش محسن با خودش به خاطر از دست دادن اعتماد به نفس،اراده و تمام صفات خوب
(ص،1380: 250) از اين نوع است.در همين داستان درگيري فلاني با فسادهاي اداري(همان: 251)و نيز با بي هدفي زندگي خود(همان: 252)و زد و بندهاي سياسي و ساخت و پاخت با داروخانه ها(همان: 253)همه از اين قبيل است.

– در داستان سر: كشمكش بهروز با اوضاع نابسامان اخلاقي در جامعه مثل بي هدفي جوانان در زندگي و فساد آن
ها (ص،1380 :195) و كشمكش آقاي مهاجر با زير پا گذاردن اصول شرعي در جامعه و بي اعتنايي به مذهب (همان) و نيز جدال خانم مهاجر با عرق خوردن همسرش(همان:201)همه از اين نوع است.
– در داستان سن: كشمكش سكينه خانم با دروغگويي،ستمگري و بي اعتنايي به قواننين جاري در مملكت و نيز بي توجهي به موقعيت و خواسته هاي زنان در جامعه(ص،1380: 84)كشمكشي اخلاقي است.
– در داستان تأ: كشمكش محمود افتخاري با رشوه خواري ها و فساد اداري مدير اداره(فريدنوع دوست)يك كشمكش اخلاقي به شمار مي رود.(ص،1380: 334-336)
– در داستان با: كشمكش آقاي مستقيم با مسايلي چون رشوه خواري ها و فسادهاي مالي،اغوا و فريب زنان شوهردار از جمله همسر خودش،بيكاري افراد تحصيل كرده،بي پولي و طلاق(ص،1380: 113- 115)همه كشمكش هايي اخلاقي هستند.

2-1-3-2-12 كشمكش عاطفي
– در داستان فر: درگيري فضلي با غلام خان را مي توان نوعي درگيري عاطفي و عشقي محسوب كرد.
– نيز تمام كشمكش هايي كه ذيل عنوان”كشمكش”انسان با خود”(متن حاضر،ص: 34 )ذكر آن رفت ، كشمكش هاي عاطفي هستند زيرا درون شخصيت را متلاطم مي كند و شورشي در درون فرد دارند.

2-1-3-2-13 كشمكش ذهني
موارد نادر اين نوع كشمكش در داستان هاي بهرام:
– در داستان مه: در سرتاسر داستان درگيري و مخالفت ميان رحمان كريم با آقاي هادي پور يك درگيري ذهني
است كه هرگز آشكار نمي شود.همچنين مخالفت پرويزخان با آقاي هادي پور اين گونه است.
– در داستان تأ: مخالفت محمود افتخاري با فريد نوع دوست فقط در ذهن آن ها صورت مي گيرد.
به طور كلي بسامد كشمكش و ناسازگاري هاي در داستان هاي صادقي را مي توان در نمودارهاي زير به درصد مشاهده كرد:
شكل2-2 كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه اول

چنان كه مي بينيم به دليل حضور فعال انسان ها به عنوان بازيگران اصلي داستان هاي صادقي،اكثر كشمكش هاي داستان هاي او كشمكش ميان دو انسان است.از سوي ديگر به دليل درون پردازي عميقي كه در سبك داستان هاي صادقي با آن روبرو مي شويم كشمكش انسان با خود،در داستان هاي او پس از كشمكش انسان با انسان بيشترين سهم را به خود اختصاص مي دهد.گرايش صادقي به عوامل فراطبيعي و موهومات در داستان هايش منجر به شكل گيري كشمكش هايي ميان شخصيت ها با اين عوامل موهوم و مقتدر فرازميني مي گردد و اين امر بخش زيادي از كشمكش هاي داستاني را به خود اختصاص مي دهد.سپس به ترتيب كشمكش انسان با حيوان،انسان با طبيعت،دوگروه از انسان ها باهم،انسان با دستاوردهاي بشري و حيوان با حيوان كشمكش هاي داستان هاي صادقي را تشكيل مي دهند.جالب است كه صادقي از تمام انواع كشمكش در داستان هايش بهره مي برد و اين شايد ناشي از روح ناآرام خود او باشد كه با همه ي عناصر زميني و غيرزميني سر نزاع دارد.

شكل2-3 كشمكش هاي داستان هاي صادقي بر اساس ديدگاه دوم
در اين ديدگاه اكثر كشمكش هاي داستان هاي صادقي جسماني هستند.درگيري ها غالباً لفظي هستند كه گاه به زدوخوردهاي فيزيكي نيز كشيده مي شود. كاوشي كه صادقي در اكثر داستان هايش در درون ذهنيت داستان هايش شكل مي دهد و پرداخت افكار و جريان سيال ذهن آدم هاي داستاني اش،موجب مي شود درصد زيادي از درگيري هاي دروني انسان ها درگيري هاي عاطفي باشد.به دليل توجه فراوان صادقي به مسايل جامعه و نقد مناسبات اجتماعي ،كشمكش هاي اخلاقي نيز حجم وسيعي از درگيري هاي داستان هاي صادقي را تشكيل مي دهند. اما كشمكش هاي ذهني در داستان هاي صادقي به ندرت ديده مي شود. زيرا اكثر آدم هاي داستان هاي او ذهنيتي نه چندان فعّال دارند و لذا درگيري ها عمدتاً لفظي،جسماني و يا عاطفي است.
اگر داستان كشمكشي جذاب و نيرومند داشته باشد،تعليق52 يا هول و ولا نيز پا به پاي آن جلو مي آيد:
2-1-4 حالت تعليق يا هول و ولا
“دروائي يا هول و ولا در اصطلاح نمايشنامه و داستان به حالت بلاتكليفي و انتظاري گفته مي شود كه خواننده نسبت به سرانجام داستان دچار آن مي شود”.(داد،1383: 217)”تعليق حاصل موقعيتي است كه خواننده مايل است آينده ي داستان را حدس بزند اما نمي تواند”.(مستور،1379: 21)تدارك چنين وضعيتي ضمن ايجاد جذبه در روايت،مخاطب را ترغيب مي كند تا خواندن داستان را تا انتها پيش ببرد. جي.بي پريستلي53،نويسنده،منتقد و نمايشنامه نويس انگليسي با اين عبارت جالب اهميت اين عنصر طرح داستان را نشان مي دهد:
“اگر انتظار پست روز بعد نبود ميزان خودكشي در شهرها صد در صد بالا مي رفت…كنجكاوي طرف را ناگزير مي سازد كه امروز را هم صبر كند و ببيند…كسي چه مي داند؟شايد هم مأمور پست نامه اي آورد و او را به سعادت و بهروزي رساند”.(يونسي،1365: 427)
تعليق ها بايد چنان طراحي شوند كه همواره دو اصل مهم در آن ها لحاظ شده باشد: اول برانگيختن حس تمايل دانستن ادامه ي داستان در مخاطب و دوم عدم توانايي مخاطب در پيش بيني قاطع ادامه ي ماجرا.
گاهي انتظار در داستان بعد از ايجاد بحران پيش مي آيد و خواننده منتظر است كه واكنش شخصيت را در قبال بحران دريابد.با گسترش طرح داستان و ايجاد حوادث جالب،خواننده به سرنوشت شخصيت علاقمند شده و در يك حالت انتظار و دل نگراني به سر مي برد تا آن شخصيت به دلخواه خودش برسد.

2-1-4-1 راه هاي ايجاد تعليق در داستان
– “يكي از راه هاي ايجاد تعليق در داستان آن است كه نويسنده رازي را در داستان مطرح كند تا خواننده مشتاق دريافت و درك آن شود.
– راه ديگر آن كه شخصيت يا شخصيت هاي داستان را در وضعيت و موقعيت دشوار قرار دهد به طوري كه خواننده را نسبت به سرنوشت آن ها كنجكاو كند”.(ميرصادقي،1377:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كشمكش، درگيري، آقاي، اصلي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آقاي، كند.، تعليق، صادقي