دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، حسابداران، اندازه شرکت، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

آتي شرکت ها و درصد سود تقسيمي رابطه معني دار وجود دارد.
پس از جمع آوري داده هاي 50 شرکت از جمع شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران از صنايع مختلف براي 7 سال متوالي و آزمون فرضيات، مشخص گرديد که در کل ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مستقيم وجود دارد. در بررسي جداگانه اثر هر يک از متغيرهاي فوق الذکر بر عملکرد آتي شرکت ها مشخص شد که رابطه قوي‏تري ميان تغييرات سود عملياتي و بازده دارايي ها با عملکرد آتي شرکت ها در مقايسه با رابطه درصد سود تقسيمي با عملکرد آتي شرکت ها وجود دارد. علت اين امر را مي توان اين‏گونه بيان کرد که تأثير درصد سود تقسيمي توسط دو متغير ديگر توضيح داده شده است.
بني مهد و ديگران (1390) در تحقيقي به بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سود پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان داد که نسبت اهرمي با تقسيم سود رابطه‏اي ندارد اما اندازه شرکت و جريان هاي نقدي عملياتي رابطه معني دار و مثبت با تقسيم سود دارد.

2-5-2- تحقيقات خارجي
2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود
ديچو و همکاران (1996) در تحقيقي به بررسي ديدگاه هاي استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه اي و قانون گذاران در مورد مديريت سود پرداختند. به اعتقاد آن ها استادان دانشگاه ها در حرفه حسابداري اغلب تصورات متفاوتي از مديريت سود نسبت به حسابداران حرفه اي و قانون گذاران دارند. حسابداران حرفه اي و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل براي پيش‏گيري از پديده دردسر ساز مديريت سود هستند ولي استادان حسابداري دانشگاه ها خوشبين تر هستند.
چونگ و همکاران (2002) رابطه بين مديريت سود و مالکيت نهادي را بررسي نمودند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که فشار مستقيم و غير مستقيم از طرف سرمايه گذاران نهادي باعث مهار مديريت سود مي‏شود.
کزيسچن101 (2003) رابطه بين حمايت سرمايه گذار و مديريت سود را مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين حمايت سرمايه گذار و مديريت سود ارتباط معني دار وجود دارد و اگر حمايت از سرمايه گذار با قوانين و مقرارت قوي باشد مديران انگيزه کمتري براي مديريت سود فرصت طلبانه دارند.
ويلن102 (2004) به بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت هاي مالي پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد که مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري بلند مدت تاثير بيشتري بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش شرکت نسبت به مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت دارد.
پارک و زياک پارک103 (2004) به بررسي مديريت سود و فروش داخلي و رفتار استراتژيک (راهبردي) پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد هنگامي که مديران قصد دارند در دوره آتي مقدار زيادي از سهام‏شان را بفروشند براي منفعت شخصي از فروش سهام با تعديل اقلام تعهدي اختياري دوره جاري به مديريت سود مي پردازند.
ساوو ساوا104 (2006) در تحقيقي رابطه بين مديريت سود، سرمايه گذاري و پرداخت سود سهام را بررسي نمود. يافته ها حاکي از آن بود که رابطه بين دستکاري سود و سرمايه گذاري مثبت مي باشد اما بين پرداخت سود سهام و دستکاري سود رابطه منفي وجود دارد.
عثمان و زگال105 (2006) عوامل بالقوه سياست مديريت سود در دو کشور کانادا به عنوان نماينده قاره آمريکا و فرانسه به نمايندگي از قاره اروپا بر حسب سيستم حسابداري آن ها را بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در شرکت هاي فرانسوي، مديريت سود بيشتر به واسطه انگيزه هاي قراردادهاي بدهي و نرخ ماليات موثر انجام مي شود و اين در حالي است که در شرکت هاي کانادايي انگيزه مديريت سود مرتبط با بازارهاي سرمايه پويا است و انتشار سهام قوي ترين انگيزه براي مديريت سود در اين شرکت ها است.
شن و چي106 (2007) ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج تحقيق آن ها نشان داد شرکت‏هاي با حاکميت شرکتي خوب مديريت سود کمتري دارند.
جيرپورن و همکاران107 (2008) در تحقيقي رابطه بين مديريت سود و هزينه نمايندگي را مورد مطالعه قرار دادند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد در شرکت هايي که مديريت سود در آنها زياد انجام مي گيرد هزينه نمايندگي کمتر و در شرکت هايي که مديريت سود در آنها کمتر انجام مي گيرد هزينه نمايندگي بيشتر مي باشد.
گوش و اولسون108 (2009) نشان دادند مديران براي کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدي اختياري استفاده مي کنند.
هوي و همکاران109 (2010) به بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در کشورهاي چين و پاکستان پرداختند. نتايج اين تحقيق در هر دو کشور چين و پاکستان نشان مي دهد که اقلام تعهدي اختياري هيچ تاثيري بر سياست هاي تقسيم سود ندارد.
جهانزيب و همکاران110 (2012) به بررسي مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس کراچي پرداختند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که سياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد.

2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود
والتر111 (1956) اعلام نمود که سياست سود سهام بر ارزش شرکت تأثير مي گذارد. بر مبناي يافته هاي وي شرکت هايي که بيشترين نسبت پرداخت سود سهام را دارند داراي ارزش سهام بالايي نيز هستند و سرمايه گذاران اقدام به خريد سهام شرکت‏هايي مي کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالايي دارند.
ميلر و موديلياني (1961) بر اساس تحقيق مهم و تأثيرگذار خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي بر
روي قيمت سهام تأثيرگذار مي باشد و اين موضوع را به محتواي اطلاعاتي سودهاي تقسيمي نسبت دادند. بعدها باتاچاريا112 (1967)، ميلر و راک113 (1985) و جان و ويليامز114 (1985) به اين ايده رسميت بخشيدند.
بلاک115 (1964)، به اين نتيجه رسيد که خط مشي سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثيرگذار است.
فاما و بابي ياک116 (1968) در پژوهشي تحت عنوان تجزيه و تحليل تجربي از خط و مشي تقسيم سود، اين موضوع را که آيا شرکت ها مي کوشند تا درصد سود تقسيمي را بر مبناي سود عادي حفظ کنند مورد مطالعه قرار داد. آنها 392 شرکت را ظرف مدت 18 سال (1964-1946) مورد بررسي قرار دادند. به طور کلي نتايج بدست آمده اين ديدگاه را تاييد مي کند که «سود تقسيمي در کوتاه مدت چسبنده است، بدين معنا که متناسب با کاهش يا افزايش سود تغيير يا نوسان نمي کند». چنين به نظر مي رسد که مديران تمايل چندان زيادي براي کم کردن سود تقسيمي در مقايسه با علاقه اي که به افزايش آن دارند، ندارند. ولي در بلند مدت سود تقسيمي تغيير مي کند و اين تغييرات با نوسانات سود شرکت هماهنگ مي شود.
چنگ و اشفر117 (1996) از تغييرات سود براي بررسي تاثير ثبات سود بر محتواي اطلاعاتي جريانات نقدي استفاده نمود. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که کاهش در ثبات سود باعث کاهش مربوط بودن سود و افزايش مربوط بودن جريانات نقدي مي شود و بازار به جريانات نقدي به عنوان يک منبع جايگزين از اطلاعات توجه مي کند.
نيسيم و زيو118 (2001) در تحقيق خود با عنوان تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت ها، به بررسي نمونه‏اي که شامل 100666 سال- شرکت مشاهده، براي دوره 1987-1963 پرداختند. نمونه انتخابي اين محققين شامل شرکت‏هايي بودند که سهام‏شان در بورس سهام نيويورک119 و يا بورس سهام آمريکا120 مورد معامله قرار مي گرفت و اطلاعات مالي‏شان در دسترس بود. آنها اين شرکت ها را به سه دسته، داراي تغييرات مثبت در سود تقسيمي، تغييرات منفي در سود تقسيمي و بدون تغيير تقسيم کرده و بر مبناي تحقيقات خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند.
ساوو ساوا و مارتين وبر121 (2006)، در تحقيقي با عنوان منشا تصميمات مربوط به تغييرات سود سهام چيست، دو عامل اصلي که منشا تصميمات افزايشي در سود تقسيمي مي باشند، يکي اثر خصوصيات شرکت و متغيرهاي اساسي از قبيل اندازه شرکت، سودآوري و نرخ اهرم و ديگري رابطه ميان افزايش سود تقسيمي و واکنش بازار را مورد بررسي قراردادند. براي اين منظور آنها يک نمونه 844 تايي از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس فرانکفورت، که شامل 11671 سال- شرکت، مشاهده مي باشد، انتخاب کرده و به بررسي داده هايي از قبيل رشد جاري شرکت، ارزش بازار، اندازه شرکت، جمع بدهي ها، نرخ اهرم و غيره اين شرکت ها پرداختند. آنها بر مبناي تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که عکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتي افزايش سود تقسيمي در راستاي انتقال بخشي از اطلاعات محرمانه شرکت به بازار صورت مي‏گيرد (علامت‏دهي) و يا براي کاستن از هزينه هاي نمايندگي ناشي از تضاد منافع بين مديران و سهامداران (نمايندگي) بر مبناي دو مدل فوق، سهام اين شرکت‏ها در دوره قبل از افزايش سود تقسيمي، با ارزش بازار کمتري روبرو هستند.
ويرا و راپوسو122 (2007) در تحقيقي تحت عنوان علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي، به بررسي رابطه بين اعلاميه هاي سود تقسيمي و سود هاي آتي پرداختند. آنها به بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه علامت دهي سود تقسيمي با استفاده از داده ها و اطلاعات مالي در سه کشور اروپايي پرداختند. در اين تحقيق آنها فرضيات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. در اين تحقيق دو فرضيه که يکي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام و ديگري ارتباط تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي را مطرح مي کرد را با استفاده از يک مدل رگرسيوني مورد آزمون قراردادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام در کشور فرانسه و وجود يک رابطه ضعيف در کشور هاي پرتغال و انگلستان بود. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نيز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي بود.
هانلون و همکاران123 (2007) در پژوهشي تحت عنوان آيا سود هاي تقسيمي حاوي اطلاعات درباره سودهاي آتي هستند، به بررسي اين موضوع که آيا سود تقسيمي حاوي اطلاعاتي در رابطه با سود هاي آتي مي باشد پرداختند. آنها در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سود هاي تقسيمي و سودهاي آتي و همچنين رابطه بين ميزان سود هاي تقسيمي و سود هاي آتي، با طرح دو فرضيه با توجه به رابطه ما بين بازده سهام سال جاري و سود سال جاري و آتي براي شرکت هايي که سود پرداخت مي کنند و شرکت هايي که سود پرداخت نمي کنند، پرداختند. آنها يک نمونه انتخابي از شرکت‏هاي بورس اوراق بهادار نيويورک طي سال‏هاي 1970 الي 2004 که شامل 88312 سال- شرکت مي شد را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات حاکي از تاييد شدن هر دو فرضيه بود. به گونه اي که بازار پرداخت سود و همچنين ميزان
سود پرداختي را به عنوان يک علامت از سود آتي دريافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان مي دهد.
موسي124 (2009) در تحقيقي در رابطه با سياست تقسيم سود در 53 شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نيجريه طي دوره زماني 1992 الي 2002 دريافت که تقسيم سود تابعي از جريان نقدي، سود سال جاري و تقسيم سود سال قبل است. او هم چنين دريافت نسبت دارايي جاري، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه اي با تقسيم سود ندارد.
خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج و داخل کشور به شرح جدول زير مي باشد.

جدول (2-3): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه مديريت سود
محقق
سال
عنوان تحقيق
يافته هاي تحقيق
ديچو و همکاران
1996
بررسي ‏ديدگاه‏هاي ‏استادان ‏دانشگاه‏ها، حسابداران حرفه اي و قانون گذاران در مورد مديريت سود
حسابداران حرفه اي و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل براي پيش گيري از پديده دردسر ساز مديريت سود هستند ولي استادان حسابداري دانشگاه ها خوشبين تر هستند.
چونگ ‏و همکاران
2002
رابطه بين مالکيت نهادي و مديريت سود
فشار مستقيم و غير مستقيم از طرف سرمايه‏ گذاران نهادي باعث

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، بازار سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت