دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، صاحبان سهام، سود مورد انتظار، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

رويداد تعديل مي شود.
پسماند رگرسيون دارايي هاي جاري غيرنقدي منهاي بدهي هاي تعديل شده با توجه به افزايش درآمدها ، هزينه ها و بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت
2- مدل هاي مبتني براقلام تعهدي خاص
مک نيکولس و ويلسون (1988)

بيور و انگل (1996 )

بنيش (1997 )

بيور و مک نيکولس (1998)
مانده ذخيره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده(پسماند رگرسيون ذخيره مطالبات مشکوک الوصول روي مانده ذخيره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاري وآتي )

مانده ذخيره زيان وام

شاخص تعداد روزهاي بازيافت حساب هاي دريافتني، شاخص حاشيه فروش، شاخص کيفيت دارايي، شاخص استهلاک، شاخص هزينه اداري، کل اقلام تعهدي به شاخص کل دارايي ها

رشد ذخيره زيان سالانه براي بيمه گران اموال
3- مدل هاي مبتني برروش توزيع فراواني
بيرگشتالر و دچو(1997)

دي جورج و همکاران (1999)
فراواني مقايسه سود سالانه با سطح سود صفر و مقايسه سود سال هاي گذشته با سود مورد انتظار
فراواني مقايسه سودهاي فصلي سالانه با سطح سود صفر و مقايسه سود فصل قبل با پيش بيني هاي تحليل گران
در جدول (2-1) سه گروه از مدل هايي که در پژوهش هاي اخير در زمينه مديريت سود به عنوان تعريف اقلام تعهدي اختياري در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولين گروه، کل اقلام تعهدي در نظر گرفته مي شود. در گروه دوم، مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي خاص بوده و اين مطالعات اغلب روي صنايع مشخصي که اقلام تعهدي آنها قابل اندازه گيري است و به قضاوت نياز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ويژگي هاي آماري سود به منظور شناسايي رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار مي گيرد. (مشايخي و صفري ، 1385: 40).
دچو و همکاران (1995) در مطالعه اي، مجموعه اي از مدل هاي ارائه شده در زمينه کشف مديريت سود از جمله مدل هيلي، دي آنجلو، جونز و صنعت را مورد بررسي قرار دادند و شکل تعديل شده اي از مدل جونز را نيز ارائه نمودند. آنها مدل هاي مذکور را مورد مقايسه قرار داده و ويژگي هاي هر يک را به همراه نقاط قوت و ضعف‏هايش بيان نمودند و نتايج اين مطالعه بيان کننده برتري مدل تعديل شده جونز براي کشف مديريت سود مي باشد.

2-3- بخش دوم: سياست هاي تقسيم سود
سياست تقسيم سود يکي از بحث انگيزترين مباحث مالي است. الگوهاي نظري متضاد که گاها فاقد پشتوانه تجربي قوي هستند، به دنبال توضيح سياست هاي تقسيم سود شـرکت مي باشند. هدف از اجراي چنين سياستي تعيين نقشي است كه آن سياست در به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به
حداكثر رسانيدن ثروت آنان نخواهد بود.

2-3-1- چرا شركت‏ها سود پرداخت مي نمايند؟
سود انباشته يكي از مهمترين منابع تامين مالي بلند مدت شركت‏ها مي باشد. در سال هاي اخير شركت‏هاي بزرگ براي تامين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند. با توجه به اهميت سود تقسيم نشده در تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري شركت ها، چرا شركت ها اقدام به توزيع سود بين سهامداران مي نمايند؟ (قلي پور ، 1375: 89)
شرکت ها به دلايل متعددي اقدام به پرداخت سود سهام مي کنند که برخي از آنها عبارتند از:
برخي از مقررات تجاري و مالياتي شرکت ها را از انباشتن غير ضروري و بيش از حد سود تقسيم نشده منع مي نمايد.
گاهي هزينه هاي معاملاتي و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامداراني که به خاطر نياز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود مي باشند پرداخت سود سهام را ايجاب مي کند.
در صورتي که ماليات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پايين باشد و يا سود سهام مشمول معافيت مالياتي باشد اين امر شرکت ها را به پرداخت سود سهام تشويق مي کند.
در بازاري که هزينه هاي تنزيل آن به خاطر عدم اطمينان (ريسک) بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر بيش از پرداخت سود در آينده ارزشمند است (برهاني ، 1387: 17).
سود سهام درآمد باثباتي براي سهامداران فرآهم مي کند به طوري که بر اساس حجم سهام مي‏توانند هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند. سرمايه گذاران و خريداران اوراق بهادار به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند. تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيدي براي سرمايه گذاران مي باشد.
اگر سهامدار شرکتي عادت به دريافت سود سهام را داشته باشد در اين صورت مشكل است که يکباره پرداخت سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است رقبا را به تبليغات تهاجمي عليه شرکت تشويق نمايد.
سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود بازده سرمايه‏شان را به دست مي آورند يا شانس اين را پيدا مي كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
پرداخت سود باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران نسبت به دريافت بازده سرمايه شان مي شود.
10- سود تقسيمي نشان دهنده قدرت شركت است.

2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصميم گرفت که قسمتي از سود حاصله را بين سهامداران خود تقسيم کند بايد شيوه پرداخت آن را تعيين کند. عمده روش هاي پرداخت سود عبارتند از:

2-3-2-1- سود نقدي
رايج ترين شيوه پرداخت سود سهام پرداخت نقدي بوده و عمدتاً در شرايطي که شرکت مشكل کمبود نقدينگي ندارد، مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام
زماني که شرکت در پرداخت سود خود با مشكل نقدينگي مواجه مي باشد اقدام به صدور گواهي موقت براي سهامداران به دليل تاخير در پرداخت سود مي کند.

2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي
به اين صورت که معادل سودي که بايد به هر سهم پرداخت شود، کالا به صاحب سهم ارائه گردد. اين
روش که اکنون معمول نيست در گذشته براي نخستين بار توسط کمپاني هند شرقي در لندن در سال 1628 مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان سود بين سهامداران پارچه و فلفل توزيع شد.

2-3-2-4- سود سهمي
در اين حالت شرکت به جاي سود، سهام عادي منتشر نموده و همگام با افزايش سرمايه به سهامداران سهام جايزه ارايه مي دهد. اين نحوه پرداخت سود عمدتا به منظور حفظ نقدينگي شرکت و جلوگيري از خروج پول از شرکت جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه مي باشد (جهانخاني و پارسائيان ، 1388).

2-3-3- پرداخت سود سهام
معمولا سود هر سال مالي در اوايل سال بعد مورد محاسبه قرار مي گيرد و پس از تاييد بازرسان قانوني و حسابرسان از نظر اينکه سود مطابق با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي محاسبه شده است، مراتب در مجامع عمومي صاحبان سهام مطرح مي شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگي و مبلغ تسهيم سود بين سهامداران و مبلغي که بايد در شرکت باقي بماند تصميم مي گيرند. سودي که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود از طريق آگهي به اطلاع آنان مي رسد و معمولا مهلتي را براي مراجعه سهامداران براي ثبت نام دريافت سود تعيين مي کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامدارن مبادرت مي کند. مراحل عملي پرداخت سود سهام به شرح ذيل مي باشد:
الف) تاريخ اعلام سود سهام86
روزي است که هيأت مديره شرکت گرد هم مي آيند، در مورد پرداخت سود سهام تصميم مي گيرند و
نتيجه تصميمات خود را اعلام مي کنند. ازنظر حسابداري، سود سهام اعلام شده درتاريخ اعلام سود به بدهي واقعي شرکت تبديل مي شود.
ب) تاريخ ثبت در دفاتر سهام
سود سهامي که هيأت مديره يک شرکت اعلام مي کند به کسي پرداخت مي شود که در تاريخ معيني نام وي به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد.
ج) تاريخ موثر در بورس
طبق مقررات بورس نيويورک زماني که يک سرمايه گذار سهام شرکتي را خريداري مي كند چهار روز کاري طول مي کشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت به نام وي منتقل شود، در نتيجه، زماني که سود سهام اعلام مي شود سود به کسي تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاريخ ثبت يا تاريخ موثر سهام را خريداري کرده باشد. اگر کسي سهام را بعد از تاريخ موثر در بورس (چهار روز قبل از تاريخ ثبت) خريداري کند، به وي سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دريافت خواهد کرد.
د) تاريخ پرداخت
پس از اينکه هيأت مديره ميزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاريخ ثبت، طبق دفاتر سهام شرکت، نام صاحبان سهام در آن روز که مستحق دريافت سود سهام هستند مشخص مي‏شود. سپس شرکت اقدام به صدور چک در وجه سهامداران مي کند (برهاني ، 1387: 19-18).
شايان ذکر است که رويه پرداخت سود سهام در ايران با مراحل بالا متفاوت است. تاريخ اعلام سود، يعني تاريخي که روشن مي شود عملاً سود سهام چقدر است، روز مجمع در شرکت است. تاريخ تعيين فهرست سهامداران نيز روز تشکيل مجمع است. هر کس در روز تشکيل مجمــع سهام داشته باشد، سود سهام را دريـافـت مي کند. بنابراين تاريخ عدم دريافت سود، فرداي روز مجمع است. فرصت پرداخت سود سهام طبق قانون، 8 ماه پس از تاريخ تشکيل مجمع است. بنابراين تاريخ پرداخت، يعني يک روز مشخص براي پرداخت، کمتر اعلام مي شود، بلکه بيشتر بصورت دوره پرداخت اعـلام مي شود. مراحل عملي پرداخت سود سهام به صورت تصويري در جدول زير نمايش داده شده است (شاملو ، 1389: 25).
جدول (2-2): مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام

انتهاي دوره
ابتداي دوره

مهلت‏پرداخت سود سهام‏سال‏مالي1X13

مهلت ثبت نام
سهامداران ذيحق

اعلام پرداخت
بررسي‏صورت‏هاي‏مالي ‏توسط ‏بازرس قانوني
تصويب‏مجمع‏عمومي‏ صاحبان‏سهام
تهيه‏صورت‏هاي‏مالي ‏ومحاسبه‏سود‏شرکت
تصويب‏هيأت مديره

8 ماه
4 ماه

2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود
شرکت هاي سهامي عام بايد در رابطه با تقسيم سود، سياست مشخصي را اتخاذ کنند. در تدوين اين سياست عوامل متعددي از جمله سياست هاي مورد استفاده در ساير شرکت هاي مشابه و عوامل ديگري که در ابتداي فصل مطرح شد بايد مورد توجه قرار گيرند. اگر چه مي توان صدها سياست تقسيم سود متفاوت را مشخص ساخت ولي اکثر سياست هاي تقسيم سود در يکي از سه گروه اصلي به شرح ذيل طبقه بندي مي‏شوند.

1) نسبت سود تقسيمي ثابت
شرکت مي تواند به چندين طريق از نسبت سود تقسيمي ثابت استفاده کند و آن را در سياست تقسيم سود بگنجاند. آن روش‏ها به قرار ذيل است:
الف) پرداخت درصد ثابتي از سود سالانه
ب) پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصي از سود خالص سال هاي قبل
ج) انتخاب درصدي به عنوان نسبت سود تقسيمي مطلوب که قرار است در بلند مدت رعايت شود.
درصد سود تقسيمي واقعي در يک سال مي تواند کمتر يا بيشتر از درصد مطلوب باشد ولي شرکت مي‏کوشد درصد سود تقسيمي واقعي را نزديک به درصد مطلوب نگه دارد.

2) پرداخت سود ثابت
بسياري از شرکت‏ها در زمينه پرداخت سود رويه ثابتي دارند و تقريباً به صورت پايدار عمل مي کنند.
متداول‏ترين روش که بسياري از شرکت ها در سال هاي اخير در پيش گرفته اند اين است که سالانه از بابت
سود هر سهم مبلغ معيني پرداخت مي کنند و با افزايش سود شرکت به تدريج بر اين مبلغ مي‏افزايند. شرکتي که سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس گذارده باشد با اعلان ميزان سود تقسيمي هر سهم، پيام مهمي را به سهامداران مخابره مي کند، به ويژه زماني اين امر اتفاق مي افتد که ميزان سود تقسيمي شرکت دستخوش تغييرات چرخه هاي تجاري و نوسانات بازار قرار نگيرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنين نقدينگي کافي است، شرکتي كه چنين سياست را دنبال مي کند به سهامداران و گروه هاي ذينفع اين پيام را مي دهد که از نظر سود آوري و قدرت نقدينگي در وضع بسيار خوبي قرار دارد.

3) پرداخت منظم سود ثابت به علاوه يک مبلغ اضافي
برخي از شرکت ها سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس مي گذارند که سالانه مبلغ معيني به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزايش سود شرکت بر ميزان سود تقسيمي هر سهم بيافزايند. مزيت دادن مبلغ اضافي در اين است که شرکت مي تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافي را قطع کند، بدون اينکه از ميزان سود تقسيمي هر سهم بکاهد. يکي از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، وجوه نقد، عدم تقارن اطلاعات، انتقال اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، ارزش شرکت، بازار سهام، ارزش بازار سهام