دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود آتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بازار سهام در ابتدای سال مالی. SIZEit
منفی باشد 1 در غیر این صورت صفر است.Xit3 : اگرLOSSit
.t تقسیم بر کل داراییهای سالt+ تا 1tرشد کل داراییها برای سال :GROWTHit
. t+ تا 3t برای سال Xit : انحراف استاندارد EARNSTDit
کنترل میشود زیرا LOSSit به خاطر تفاوت محیط اطلاعاتی شرکتها کنترل میشود و متغیر SIZEit
به خاطر EARNSTDit و GROWTHit پیشبینی سود آتی منفی نسبت به سود آتی مثبت مشکل است.
اثر رشد شرکت و نوسانات سود در پیشبینی سود آتی کنترل میشوند(چوی و همکاران،2013).

3-8-5 مدل شماتیک

نمودار (3-1)، مدل مفهومی روابط بین متغیرها

3-8-6 مدل مربوط به رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته
طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) برای اندازهگیری توانایی بازده سهام بر سود آتی، مدل زیر برای ارائه میشود: t و سال i شرکت
Rit = b0 + b1 Xit-1 + b2 Xit + b3 Xit3 + b4 Rit3 + εit (3-6)
.tسود خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار سهام در ابتدای سال مالی:Xit
.t+ تا 3t+برای سالهای 1 Rit : مجموعRit3
و ترکیب سود سه سال Rit به شکل 3(Rit + ،3 Rit + ،2Rit + در مدل بالا ترکیب بازده سه سال آتی (1
است و رابطهی بین بازده و سودهایb2 برچسبERC میباشد. Xit3 به شکل( Xit+3 ،Xit+2 ،Xit+1)آتی
است b برچسب 3FERCهمزمان را منعکس میکند که در واقع همان ضریب واکنش سود است. و
رابطهی b که رابطهی بین بازده و سود آتی را منعکس میکند که همان ضریب واکنش سود آتی است و 4
بازده آتی با بازده را نشان میدهد(چوی و همکاران، 2013).
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیرهای کنترلی
طبق پژوهش چوی و ERC و FERC برای آزمون فرضیهها در مورد رابطهی بین قابلیت مقایسه و
به شرح زیر بسط مییابد:i و شرکت tهمکاران(2013)، مدل 3-6 برای سال
Rit = b0 + b1 Xit-1 + b2 Xit + b3 Xit3 + b4 Rit3 + b5 Compit + b6 Compit× Xit-1 + b7 Compit×Xit + b8 Compit × Xit3 + b9 Compit × Rit3 + εit (3-7)
: قابلیت مقایسهی صورتهای مالی. Compit
سایر متغیرها به شرح قبل تعریف میشوند.
b8 رابطهی قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود جاری را نشان میدهد و b7 قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی را نشان میدهد. رابطهی

3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیهی پژوهش
FERCS بسط مدل 3-7 که شامل متغیرهای کنترلی اضافی مربوط به عوامل خاص شرکت از
به شرح زیر است:t و سال i است برای شرکت ERCS و
R_it = b0 + b1 Xit-1 + b2X_it + b3 Xit3 + b4 Rit3 + b5Comp_it + b6Comp_it× Xit-1 + b7 Comp_it ×X_it + b8Comp_it×Xit3+b9Comp_it×Rit3+〖C 〗_1 〖Size〗_it+c_2Sizeit×X_(it-1)+c_3Sizeit×X_it+c_4Sizeit×X_it3+c_5Lossit+
c_6Lossit×X_(it-1)+c_7Lossir×X_it+c_8Losst×X_it3+〖 c 〗_9Growthit+c_10Growthit×X_(it-1)+c_11Growthit×X_it+
c_12Growthit×X_it3+c_13Earnstdit+c_14Earnstdit×X_(it-1)+c_15Earnstdit×X_it+c_16Earnstdit×X_it3 + εit (3-8)
3-9 آزمون فرضیهی پژوهش
3-9-1 آزمون اِف ليمر
به منظور گزينش يكي از روشهاي دادههاي تابلويي و دادههاي تلفيقي، از آمارهی اِف ليمر استفاده ميشود. به عبارت ديگر، آمارهی آزمون اف ليمر تعيين ميكند كه عرض از مبدأ جداگانه براي هر يك از شركتها وجود دارد يا خير؟
در صورتي كه در بين مشاهدات، ناهمگني يا تفاوتهاي فردي وجود داشته باشد، از روش دادههاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش دادههاي تلفيقي استفاده ميشود زيرا فقط دادهها روي هم انباشته شدهاند و تفاوت بين آنها لحاظ نشده است. در آزمون اِف ليمر، فرضيه صفر بيانگر يكسان بودن عرض از مبدأها (دادههای تلفیقی) و فرضیهی مقابل، نشانگر ناهمسانی عرض از مبداها (دادههای تابلویی) است. بدین ترتیب در صورت رد فرضیهی صفر روش دادههای تابلویی پذیرفته میشود(عظیمی،1390).

3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل
آزمون هاسمن41 یکی از آزمونهای اصلی در مطالعات پانل میباشد که با استفاده از آن به انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی میتوان پرداخت. الگوی اثرات ثابت این است که جزء خطا میتواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد. اما در الگوی اثرات تصادفی فرض میشود که همبستگی بین جزء خطا با متغیرهای توضیحی وجود ندارد. اگر سطح معنیداری آزمون هاسمن کمتر از 5 درصد است بیانگر ثابت بودن اثرات عرض از مبدأ میباشد.
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش
آزمون جارک برا42 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است. فرض صفر آزمون بیانگر نرمال بودن دادههاست. چنانچه سطح احتمال این دو آزمون بیش از 5 درصد باشد بیانگر نرمال بودن دادهی مربوطه است.
3-9-4 آزمون جانسون43 برای نرمالسازی دادهها
چون یکی از پیش فرضهای رگرسیون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است. اگر متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار نباشد با روش تبدیل جانسون و با استفاده از نرم افزار مینی تب دادهها به حالت نرمال تبدیل میشوند. اگر متغیر وابسته پس از تبدیل جانسون دارای سطح احتمال بیش از 5 درصد باشد، از توزیع نرمال برخوردار می باشد.
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و نیز نوع رابطهی (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. مفهوم معنیداری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را میتوان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا” نشان میدهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. برای انجام این آزمون از ضریب همبستگی اسپیرمن44 استفاده میشود.
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل
چون فرضیههای این پژوهش ابتدا با مدل بدون متغیرهای کنترلی و سپس با مدل دارای متغیرهای کنترلی بررسی شدهاند قبل از اینکه به آزمون مدل پژوهش پرداخته شود، ابتدا باید کفایت مدل با متغیرهای کنترلی آزموده شود. به این معنی که آیا کیفیت مدل با اضافه کردن متغیرهای کنترلی بهبود مییابد یا خیر؟ به این منظور کفایت مدل با متغیرهای کنترلی و مدل بدون متغیرهای کنترلی ارزیابی میشود.
برای بررسی بهینه بودن و برازش دو مدل پژوهش از دو معیار زیر استفاده شده است که عبارتند از:
معیار اطلاعات آکایک45
معیار شوآرز46
معیار اطلاعات آکایک کیفیت مدل را بر اساس ایجاد تعادلی میان خوبی برازش و پیچیدگی مدل نشان می دهد. معیار شوآرز نیز کیفیت مدل را به فرمولی تقریبا مشابه با معیار آکایک محاسبه میکند. این دو معیار همچون ضریب تعیین جهت مقایسهی مدل ها به کار میروند. مدلی بهتر است که این مقادیر در آن کوچکتر باشند(دروکر،2003).
3-9- 7 آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون والد تعدیل شده47 به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده میشود و وابستگی واریانس جملات پسماند بهدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی میکند. اگر مقادیر احتمال کمتر از سطح معنیداری 5 درصد باشد در نتیجه فرضیهی صفر این آزمون پذیرفته نمیشود. بنابراین در مدلها، مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. بنابراین تخمین رگرسیون باید پس از رفع واریانس ناهمسانی صورت گیرد(دروکر،2003).
3-9-8 آزمون استقلال خطاها
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادلهی رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیهی استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون وولدریج48 یا آزمون دوربین واتسون49 استفاده می‌شود.  با توجه به نتیجهی آزمون وولدریج، اگر سطح معنیداری بیشتر از 5% باشد، بیانگر عدم وجود خود همبستگی میباشد. اگر بین باقیماندهها همبستگی متوالی وجود نداشته باشده مقدار آمارهی دوربین واتسون باید به 2 نزدیک باشد. در مجموع اگر این آماره بین 5/1 تا 5/2 باشد جای هیچ نگرانی نیست(دروکر،2003).

3-10 خلاصهی فصل
در این فصل ابتدا روش پژوهش بیان شد که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی و همبستگی است. پژوهش دارای دو فرضیه است و نمونهی آماری آن 96 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش چهار نوع متغیر مستقل، وابسته، تعدیلگر و کنترلی دارد. مدل شماتیک ترسیم شده روابط بین متغیرها را بهخوبی مشخص میکند و در آخر به آزمونهای فرضیهها اشاره شده است.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نياز را برای آزمون فرضيههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگيری از تکنيکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهايت فرضيههايی را که تا اين مرحله او را در تحقیق هدايت کردهاند، در بوتهی آزمون قرار دهد و تکليف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم انديشهای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که يافتن منابع دادههای موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم دادهها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزيه و تحليل دادهها، فرايندی چند مرحلهای است که طی آن دادههايی که از طريق بکارگيری ابزارهای جمعآوری درجامعهی آماری فرآهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینهی برقراری انواع تحلیلها و ارتباطهای بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید(خاکی،1391).

4-2 شاخصهایتوصيفیمتغيرها
قبل از اينکه به آزمون فرضيههای پژوهش پرداخته شود، متغيرهای پژوهش به صورت خلاصه در
جدول 4-1، مورد بررسی قرار میگیرد. اين جدول حاوی شاخصهايی برای توصيف متغيرهای پژوهش میباشد.
جدول4-1،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
متغیرها
.7694
.2851
7.341
-.8426
672
Rit
1.048
.2934
26.8577
-.7533
672
Xit-1
.213
.2554
2.1219
-.7533
672
Xit
1.8054
1.110
42.054
-2.005
672
Xit3
1.374
1.122
8.1464
-1.2867
672
Rit3
.3813
-.2130
-.00351
-6.695
672
COMPit
1.3962
12.790
17.512
9.478
672
SIZEit
1.880
.2774
34.996
-.9680
672
GROWTHit
.21504
.13704
3.8630
.00576
672
EARNSTDit

اصلیترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهندهی نقطهی تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر اندازه شرکت(SIZEit) برابر با (79/12) می باشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
به طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهمترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر (GROWTHit) برابر با (88/1) و برای متغیر (Xit) برابر با (213/.) میباشد که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش،) GROWTHit و Xit (به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی میباشند.
مینیمم و ماکزیمم، به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعهی آماری را نشان میدهد. برای مثال مقدار مینیمم و ماکزیمم متغیر اندازهی شرکت به ترتیب برابر با (47/9 و 5/17) میباشد.
مقدار متغیر COMPit هر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، متغیر مستقل، سود آتی Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، کیفیت اطلاعات، اعتماد متقابل