دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سنجش عملکرد، نقطه مرجع، بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

و مرکر68 ، 2005: 190). بنابراين تغيير در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع براي سرمايه‏گذاران هستند.
اگر مديران بتوانند سود را بالاتر از سطح اين نقطه مرجع گزارش کنند بنابراين پاداش دريافت خواهند
کرد. به عبارتي سود در مقايسه با زيان و تغيير مثبت در مقايسه با تغيير منفي به عنوان مرجع پاداش محسوب مي‏شوند. اين نظريه همچنين گزينه مناسبي براي نظريه مطلوبيت مورد انتظار است.
2) نظريه کارگزاري: دو رويکرد به اين نظريه در نوشته هاي مديريت سود مطرح است:
رويکرد سهامداران و رويکرد ذينفعان. هر دو رويکرد ريشه در کار جنسن و مکلينگ69 دارند (جنسن و مکلينگ ، 1976: 120).
طبق رويکرد سهامداران يا رويکرد سنتي به نظريه کارگزاري، تضاد منافعي بالقوه بين سهامداران و مديران وجود دارد. مديران مي کوشند ثروت خود را بيشينه کنند. اين ثروت با افزايش پاداش، افزايش ارزش اختيار نامه هاي سهام يا ارزش سهام، يا کسب موقعيت شغلي بهتر افزايش مي يابد. تاکيد بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترين و کوتاهترين راه افزايش ثروت است. بر اين اساس مديران مشوق لازم را براي مديريت سود دارند.
طبق رويکرد ذينفعان به نظريه کارگزاري تضاد منافع به تمام گروه‏ هاي ذينفعان تعميم داده مي‏شود.
پرايور، ساروکا، و تريبو70 معتقدند بر اساس اين رويکرد مديران نه تنها با سهامداران که با ديگر گروه‏هاي ذينفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتي را بين مديريت سود و مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت يافتند.
3) نظريه حساب‏شويي (آب از سر گذشتن): جوردن و کلارك71 (2004) مي گويند: نظريه حساب‏شويي يا استحمام قائل به اين است که اگر شرکتي در يک سال سود پايين را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن يا استحمام دارايي‏ها (تبديل آنها به هزينه) کاهش دهد. بر اين اساس اگر حساب‏شويي در چارچوب اصول حسابداري پذيرفته همگاني باشد مديران بعداً از بابت حساب‏شويي هايي که قبلا اًنجام داده اند جريمه و توبيخ نمي‏شوند. بعضي ديگر مانند زاروين معتقدند حساب‏شويي زماني رخ مي‏دهد که مديران جديد جايگزين مديران قبلي مي‏شوند و براي اين که بعداً عملکرد خوبي از خود نشان دهند حساب‏شويي اساسي راه مي‏اندازند. مهمترين ضعف اين نظريه اين است که نگاه بخشي به مديريت سود دارد. به عبارت ديگر فقط بخشي از فعاليت‏هاي مديريت سود را تبيين مي کند.
4) نظريه پذيرايي: نظريه پذيرايي را براي تبيين مديريت سود از ادبيات تامين مالي وام گرفته اند. آنان معتقدند مديران با متورم کردن اقلام تعهدي از خوش بيني سرمايه‏گذران نسبت به سود پذيرايي مي‏کنند. بر اساس اين نظريه سرمايه‏گذاران اشتهاي بسيار زيادي براي سود غافلگير کننده يا سورپرايز نشان مي دهند و مديران با متورم کردن اقلام تعهدي از اين اشتها پذيرايي مي‏کنند. به نظر آنان سه مقدمه و پيش فرض بر اساس اين نظريه وجود دارد: 1) يک تقاضاي غير ارادي براي شرکت‏ها وجود دارد که به سودهاي شگفت انگيز و غافلگيرکننده براي ارزش‏گذاري وزن بيشتري مي‏دهند. 2) محدوده‏هاي تفاضل‏گيري سرمايه‏گذاران نيز نمي‏تواند اين تقاضا را پس براند. 3) مديران به مزاياي کوتاه مدت پذيرايي وزن بيشتري در مقابل هزينه هاي بلند مدت مربوط مي‏دهند ( شيوا و همکاران72 ، 2007: 220).
5) نظريه شرکت: مباحث اين بخش عمدتا مبتني بر کار رانن و ياري73 (2002) است. پيش از اين گفته شد که چرا اين نظريه در مقايسه با رقبايش مسلط و عام است. از منظر ديگر مي‏توان گفت چون شرکت‏ها توليدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداري هستند، طبيعي است اهميت سود از منظر نظريه شرکت پژوهيده يا کند و کاو شود.

2-2-9- روش هاي مديريت سود
مطالعات نشان مي دهند که مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي کنند. يکي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاي بر صورت هاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ کنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور که از تعريف مديريت سود بر مي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي که منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي کنند، سود را طوري گزارش مي کنند که اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده کنندگان مغايرت دارد. در ادامه به برخي از روش هاي مديريت سود اشاره نموده و شرح مختصري از آن ها ارائه مي نماييم.

2-2-9-1- تنظيم زمان معامله
در مورد رويدادهاي مالي كه با درآمد و هزينه شركت ارتباط دارند و تاثير بر وجه نقد ندارند، مديريت مي تواند با تاخير در ثبت آنها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا هموارسازي سود است، برسد. خيلي از شركت ها علاقمند هستند در پايان هر دوره گزارشگري (سالانه و ميان دوره اي) با اعطاي تخفيفات ويژه، فروش و حساب هاي دريافتي را بالا ببرند.

2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه
مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينه ها مثل هزينه هاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد. براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي‏كند با تسهيم هزينه تحقيق و توسعه براي سال هاي آتي دست به هموارسازي مي زند، اما زماني كه افزايش فوق العاده اي در فروش خود دارد هموارسازي را با هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند. ابهام در تعاريف عناصر حسابداري مبهم بودن تعاريف موجود در مورد عناصر حسابداري مثل دارايي و بدهي امكان مي دهد بعضي از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندي كند. براي مثال FASB دارايي را منبعي اقتصادي مي داند كه تحت كنترل يك شخصيت حسابداري و نتيجه معاملات و رويدادهاي گذشته است. والتر شويتس74 رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است اين تعريف كلي و بسيار مهم است كه خيلي از اقلام را مي توان در آن گنجاند. اين تعريف باعث مي شود كه اصل تطابق براي تمايز بين دارايي و مخارج به طور كامل مورد استفاده قرار نگيرد. بر اساس اين تعريف مخارج انتقالي فقط به اين دليل كه منافع آتي ايجاد مي كند دارايي به شمار مي آيد. گروهي از محققان معتقدند كه ما بايد با تمام دارايي ها مانند دارايي هاي نامشهود برخورد كنيم و بيش از هر چيز به معاملاتي توجه كنيم كه حقي ايجاد مي كند يا باعث افزايش حقوق قبلي مي شود. اطلاعات مالي كه مبناي استفاده از اين صورت هاي مالي است بايد ويژگي هايي داشته باشد كه موسسه با رعايت آن ها اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي به صورت صحيح و منصفانه تهيه شده است.

2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري
در اين روش بر اساس اصول حسابداري، اقلام تعهدي غير عادي برآورد مي گردد. مدلي كه جونز در سال 1991 براي كشف مديريت سود ارائه نمود، يكي از اولين مدل هاي ارائه شده بر اساس اين روش مي‏باشد. در اين مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدي غير عادي (اختياري)75 را به عنوان عامل تعيين كننده كيفيت سود، معرفي نمود. جونز اقلام تعهدي را به دو جزء عادي (غير اختياري)76 و غير عادي (اختياري) تفكيك نمود. در حالي‏كه اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات، سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند، اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت مي باشد.
بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثير مدل دي آنجلو77 است. در مدل دي آنجلو فرض شده است كه اقلام تعهدي غير اختياري از دوره اي به دوره ديگر ثابت است. مدل جونز سطح كلي اقلام تعهدي را به تغييرات فروش و اموال، ماشين آلات و تجهيزات (اقلام حسابداري) مربوط ساخته و به عبارت ديگر تغييرات در اقلام تعهدي غير اختياري كه در نتيجه تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد مي شوند را نيز وارد مدل نموده است (همنز78 ، 2006: 32). در نتيجه مدل سعي در كنترل تاثير تغييرات شرايط اقتصادي واحد تجاري بر روي اقلام تعهدي غير اختياري دارد.
در مدل جونز مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير ‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه مي‏شود (مشايخي و ديگران، 1384):
(1TAit = Eit – CFOit
(2 TAit = ( CAit – CASHit) – ()CLit – STDit) – DEPNit
TA: كل اقلام تعهدي شركت i در سال t
E: سود عملياتي
CFO: وجوه نقد حاصل از عمليات
CA: دارايي‏هاي جاري
CL: بدهي‏هاي جاري
DEPN: هزينه استهلاك
STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي
CASH: وجه نقد
گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي منهاي استهلاك تعريف نموده‏اند. تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي برابر است با تغيير در حساب‏هاي دريافتني به علاوه تغيير در موجودي‏ها به علاوه تغيير در ساير دارايي‏هاي جاري منهاي تغيير در بدهي‏هاي جاري (سرمايه در گردش غير نقدي را سرمايه عملياتي خالص79 نيز مي نامند).

2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي
يك رابطه مفهومي عميق بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي كه رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و
مشكلات متعدد مربوط به رويكرد حسابداري را ندارد توسط دي چاو و دي چو80 (2002) توسعه يافت. دي چاو و دي چو بر اين نكته تاكيد مي نمايند كه اغلب تحقيقات گذشته بر روي دستكاري‏هاي عمدي اقلام تعهدي متمركز گرديده اند و اين دستكاري‏ها را موجب كاهش كيفيت سود دانسته اند. اين در حاليست كه حتي در غياب دستكاري‏هاي عمدي (مديريت سود)، ويژگي‏هاي شركت و صنعت مي تواند بر روي كيفيت اقلام تعهدي تاثير گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدي و غير عمدي خطاهاي تخمين منجر به كاهش كيفيت سود مي گردد. در اين روش باقي مانده تخميني از رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر اساس جريان‏هاي نقدي دوره هاي جاري، پيشين و آتي، مشخص كننده كل خطاي تخمين اقلام تعهدي (عمدي و غير عمدي) است كه به عنوان معياري معكوس از كيفيت سود در نظر گرفته مي شود. اين روش يك رابطه مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري بوجود مي آورد، اما بين خطاهاي تخمين عمدي و غير عمدي تمايز قائل نمي شود. استفاده از اين روش نيازمند اين فرض است كه سرمايه در گردش اقلام تعهدي بيش از يك سال معوق نشده يا منجر به دريافت ها و پرداخت‏هاي نقدي تا بيش از يك سال نگرديده است.

2-2-10- اقلام تعهدي اختياري
2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟
حسابداري بر مبناي تعهدي تأثير مالي معاملات و ساير رويدادهاي واحد تجاري را که داراي آثار نقدي در طول يک دوره است، ثبت و ضبط مي کند (هيات استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه مفاهيم شماره 9، بند 139). به اين موضوع در مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري ايران نيز اشاره شده است. در حسابداري بر مبناي تعهدي از ارقام تعهدي و روش هاي تخصيص با هدف تطابق درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان‏هاي نقدي در يک دوره استفاده مي شود و به انعکاس دريافت ها و پرداخت هاي نقدي بسنده نمي‏شود. در نتيجه شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش و کاهش هاي مربوط در دارايي‏ها و بدهي‏ها شامل تطابق درآمدها و هزينه ها، تخصيص و استهلاک، اساس حسابداري تعهدي براي سنجش عملکرد شرکت است (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1985، بيانيه مفاهيم حسابداري شماره 6، بند 145). بنابراين هدف اوليه حسابداري تعهدي کمک به سرمايه گذاران در ارزيابي عملکرد اقتصادي يک شرکت در طول يک دوره از طريق استفاده از اصول حسابداري نظير تطابق و شناسايي سود مي باشد. شواهدي وجود دارد که بر آن اساس، در نتيجه بکارگيري ارقام تعهدي، سود حسابداري هموارتر از جريان‏هاي نقدي مربوط به آن است (ارقام تعهدي ارتباط منفي با جريان هاي نقدي مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتري نسبت به جريان هاي نقدي براي سنجش عملکرد اقتصادي شرکت فراهم مي آورد (ناظمي،
1386: 89).
فرض تعهدي به عنوان فرض اصلي براي شناسايي درآمدها و هزينه هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، استقراض، بازار سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، وجوه نقد، عدم تقارن اطلاعات، انتقال اطلاعات