دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

زبان دیگر را فعال سازند”.
نتایج به دست آمده در سازگاری با مدل RHM نشان می دهد که دستیابی به L2 از طریق L1 به صورت مفهومی است. زیرا L2 از طریق انباره ی مفهومی به دست می آید که محل تاثیر ” تحریکی” معنایی است. از طرفی، دستیابی به L1 از طریق L2 تنها در سطح واژگانی رخ می دهد و بنابراین هیچ ” تحریک” معنایی وجود ندارد.
به نظر هردیا و براون38 (2006: 237)، هر چند یافته های اخیر بعضی از فرضیه های اصلی RHM را زیر سوال می برد، اما مطالعات اخیر نشان داده اند که هر دو جهت ترجمه ای ممکن است به پردازشی که بر اساس معنا است حساس باشند ( هردیا، 1995و1997، آلتاریبا و ماتیس 1997). برای مثال، در تحقیق هردیا (1995)، دوزبانه های انگلیسی- اسپانیایی، واژه های انتزاعی و عینی را در دو جهت زبانی ترجمه کردند. تحقیقات او نشان می دهد که در ترجمه ی واژه های عینی هیچ تفاوت زمانی بین دو زبان دیده نمی شود. این نکته ی مهم آشکار می سازد که هر دو سوی ترجمه از عوامل معنایی که مربوط به واژه های عینی است تاثیر می پذیرند. نکته ی دیگر این است که در مدل RHM در شرایط عینی، ترجمه از L1 به L2 نسبت به ترجمه از L2 به L1 سریعتر بود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مدل RHM قادر است برای آنچه که هردیا (1995) و دیگران ( مانند آلتاریبا 1992) در رابطه با ترجمه ی زبانی گزارش داده اند، پاسخی داشته باشد. در حال حاضر، RHM اجازه ی این احتمال را نمی دهد که تاثیرات جهتِ ترجمه و قدرت ترجمه ی واژه از مشخصه های ثابت دوزبانگی تلقی شوند. بنابراین، بر خلاف پیش بینی های این مدل، وقتی L2 بتواند زبان غالب بشود، قدرت L1 کاهش می یابد. به عبارتی، بازنمایی حافظه ای دوزبانه نظامی ایستا نیست. بلکه نظامی پویا است که تحت تاثیر کارکرد زبان قرار گیرد ( هردیا و آلتاریبا،2001).

1-9-3- مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده39
هردیا ( 1996،1997) برای اینکه بتواند جهت معکوس ترجمه ای را در گویشور دوزبانه نشان دهد، مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده ( R2-HM) را پیشنهاد کرد. تفاوت اصلی بین این مدل و مدل RHM در این است که در این مدل، از اصطلاحات L1 و L2 استفاده نمی شود. به این دلیل که استفاده از این دو اصطلاح ممکن است منجر به این برداشت شود که L1 موقعیت خاصی دارد و L2 تابع یا وابسته به زبان L1 است.
ارتباطات واژگانی
………….
ارتباطات مفهومی
نمودار 1-4: (مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی تجدید نظر شده، کرول و استوارت 1984، برگرفته از هردیا و براون (238:2006)
به همین دلیل، در R2-HM واژگان دوزبانه ها ، تحت عنوان غالب ترین زبان40 و غیرغالب ترین زبان41 ترسیم شده است. تعریف غالب بودن زبان، شبیه مساله ی تاثیر بسامد واژه است که به موجب آن واژه های پر بسامد، سریعتر از واژه های کم بسامد تر بازیابی می شوند. به عبارتی به واژه های زبانیی که بسامد بیشتری دارند، بسیار سریعتر پاسخ داده می شود و به واژه های زبانی کم بسامدتر کندتر. بنابراین، طبق مدل R2-HM، بدون در نظر گرفتن اینکه کدام زبان ابتدا اکتساب شده است، زبان فعالتر ( غالب تر) تعیین می کند که به واژگان کدام زبان سریعتر دسترسی پیدا می کنیم. طبق این مدل، دو زبانه های انگلیسی- اسپانیاییِ هردیا، به واژگان L2 سریعتر دسترسی داشتند، چرا که بسامد کاربردی این زبان بیشتر بوده و زبان غالب آنها به شمار می آمد. بنابراین، از لحاظ نظری این امکان وجود دارد که زبان L2 گویشور، زبان غالب بشود و زبان L1 زبان کمتر غالب. بر این اساس، زبانی که اغلب به کار می رود، زبان دیگر را وابسته یا تابع خود می سازد. به عبارتی ، حافظه ی واژگان گویشور دوزبانه کارکرد ظرفیتی واژگان نیست. بلکه کارکرد زبانی است که اغلب به کار می رود ( هردیا و آلتاریبا2001، هردیا 1997) .

1-9-4- بازنمایی حافظه ی گویشور دوزبانه در سطح واژه
1-9-4-1- مدل توزیعی بازنمایی حافظه ی دوزبانه42
در این مدل، بر خلاف مدل های سلسله مراتبی، این مساله فرض می شود که حافظه ی گویشور دوزبانه ممکن است در سطح واژه بازنمایی شود ( دگروت 92،93،98، ون هل و دگروت 98). این مدل که از این پس به آن مدل توزیعی می گوییم، بین سطوح واژگانی و مفهومی تمایز قائل می شود. این مدل ارتباط بین گره های واژگانیِ گویشور دوزبانه، به گروه ها یا مولفه های مفهومی که معنی هر واژه بازنمایی می شود را مسلم فرض می کند.

Casa house temor fear hospital hospital واژگانی سطح

سطح مفهومی
واژه های هم ریشه واژه های انتزاعی واژه های عینی

نمودار 1-5: (مدل توزیعی بازنمایی حافظه ی دوزبانه برای واژه های متفاوت، دگروت ،1992، برگرفته از هردیا و براون، 239:2006 )
در این ساختارهای حافظه، تعداد عناصر مفهومی ممکن است فعال سازی یا کارکرد ترجمه ای را تعیین نمایند. هر چه عناصر از لحاظ مفهومی به هم نزدیک باشند، تعداد گره های مشترک ( عناصر معنایی) بیشتر می شوند. برای مثال، واژه های عینی بین دو زبان در مقایسه با واژه های انتزاعی، مولفه های معنایی یکسان بیشتری دارند. ارتباطات از سطح واژگان به سطح مفهومی کاملاً هم پوشانی دارند. اما برعکس، این هم- پوشی در واژه های انتزاعی کاملاً اندک است. بنابراین، واژه های هم ریشه و عینی بین دو زبان، از لحاظ معنایی بسیار شبیه هم هستند. ولی واژه های انتزاعی یا دارای اطلاعات خاص زبانی هستند ویا زبان بنیاد هستند (دگروت، 92،93، دگروت، دنن برگ و ون هل، 1994، ون هل و دگروت، 1998).
شواهدِ تایید این مدل از آزمایش هایی بر گرفته شده است که بیانگر تاثیرات عینی بودن است. به تعبیری، تشخیص و ترجمه ی واژه های عینی تر، سریعتر از واژه های عینی تر صورت می گیرد (دگروت،1992، هردیا، 1995، ون هل و دگروت، 1998). به طور کلی، واژه های عینی ویژگی تصویری بیشتری دارند و در مقایسه با واژه های انتزاعی، دارای بسامد کاربردی بیشتری هستند و دیگر اینکه این واژه ها زودتر اکتساب می شوند و بازیابی آنها سریعتر و قابل دسترسی تر است. در تحقیقات بعدی ( مانند ون هل و دگروت، 1998) بین واژه های دستوری چون اسم که رفتارشان شبیه واژه های عینی است و افعال که رفتارشان همانند واژه های انتزاعی است، تمایز قائل می شوند. هردیا و براون (240:2006)، برای تایید این مساله عنوان می کنند که واژه ی “Love” و معادل اسپانیایی آن “Amore” از این نظر باهم فرق دارند که در انگلیسی واژه ی” “Love را هم می توان برای جانداران و هم غیر جانداران به کار برد. ولی واژه ی Amore””را نمی توان برای غیر جاندار به کار برد. در سطح جانداری، این واژه شامل حیوانات نمی شود. در واقع، مدل توزیعی در توصیف این نوع موارد بسیار خوب عمل می کند. به همین نسبت در توصیف رابطه ی بین همریشه های کاذب ( false cognate ) نیز کارامد است.

فصل دوم

2-1- تعریف دوزبانگی
از زمانی که محققان در یافتند دوزبانگی شرایط زبانی خاصی دارد و بحث دوزبانگی به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، تعاریف گوناگونی برای دوزبانگی ارائه شده است. گوناگونی تعاریف ارائه شده، ممکن است محقق را دچار سردر گمی سازد. خصوصاً اینکه در بسیاری از این تعاریف، تنها به یک جنبه ی خاص از دوزبانگی توجه شده است. علاوه بر آن، حتی تعاریف بعضی از متخصصین پیشرو نیز دارای نقائص عمده ای هستند. ما در ابتدا توضیح می دهیم که چرا به تعریفی مناسب از دوزبانگی نیاز داریم .همچنین ضمن نقد و بررسی تعاریف ارائه شده، تعریفی را گزین خواهیم کرد که متناسب با دوزبانگی در مازندران است. این تعریف ممکن است بخش قابل توجهی از دوزبانگی در ایران را نیز شامل شود.

2-1-1- چرا باید دوزبانگی را تعریف کنیم؟
دست کم در 50 سال اخیر که مطالعات مربوط به دوزبانگی مورد توجه جدی قرار گرفته است، تعریف- های بسیارمتنوعی از دوزبانگی ارائه شده است. چین و ویگلس ورس (2007) که بخش قابل توجهی از کتاب خود را به جنبه های مورد نظر در تعریف دوزبانگی اختصاص داده اند، می نویسند” اینکه چه تعریفی از دوزبانگی ارائه دهیم که تعریفی دقیق و جامع باشد، مسأله ای است که توجه جهانی را به خودجلب کرده است”. عموماً بر اساس یکی از مؤلفه ها مثل سن قرار گرفتن در معرض دو زبان، محدوده ی کاربرد زبان و یا سطح بسندگی43 تعریفی از دوزبانگی ارائه می شود. آشکارا پیداست که چنانچه بخواهیم تنها بر اساس یکی از مؤلفه ها تعریفی از دوزبانگی داشته باشیم، آن تعریف نمی تواند مانع و جامع باشد. مگر آنکه آن مؤلفه بتواند در خود مؤلفه های دیگری را در بر داشته باشد. نکته ی دیگر این است که بعضی از این مؤلفه ها خود مبهم هستند و معیار دقیقی برای ارزیابی آنها وجود ندارد. برای مثال، منظور از سطح بسندگی چیست؟ عالی ترین سطح بسندگی با چه معیارهایی اندازه گیری می شود؟
پرسش اصلی این است که چرا در مطالعات مربوط به دوزبانگی به تعریفی از دوزبانگی نیاز داریم؟ در پاسخ باید گفت که هدف ما این است که بر اساس یک تعریف خاص از دوزبانگی، تحقیق خود را پایه- ریزی کنیم و چنانچه در میانه ی راه از ما پرسیده شود که منظور شما از دوزبانه ها کدام نوع است، پاسخی داشته باشیم.
مسأله ی دیگر این است که مبانی مطالعاتی که درباره ی دو زبانگی در دنیا در حال انجام است، در داخل کشور بسیار ناشناخته است. هنوز دانش مربوط به دو زبانگی در ایران بومی نشده است. به تعبیری، یافته های محققان خارجی با شرایط دوزبانگی در ایران سنجیده نشده است. هنوز نمی دانیم که دقیقاً شرایط خاص دوزبانگی در ایران به چه صورت است. آیا شرایط دوزبانگی در بخش های مختلف ایران به یک صورت است یا با هم تفاوتهایی دارند؟ آیا می توان تعریفی ارائه کرد که تمامی یا لااقل بخش قابل توجهی از دوزبانگی در ایران را شامل شود؟
این تحقیق، در واقع تلاشی برای گام نهادن در این راه است. چنانچه محقق بعدی بخواهد در این باره تحقیقاتی انجام دهد،” ناگزیرمی شود” که درنگ کند و با توجه به شرایط دوزبانگی در حوزه ی مطالعاتی خود، یک یا چند تعریف مناسب را برگزیند. بدین طریق، سرانجام شاید بتوانیم با تجمیع یافته ها از بخش- های مختلف، به تعریفی دست یابیم که تا حد زیادی شرایط دو زبانگی در ایران را به تصویر بکشاند.

2-1-2- تلاشی برای ارائه ی تعریفی مناسب از دوزبانگی
همانطور که گفته شد، برای دوزبانگی و شخص دوزبانه تعاریف زیادی ارائه شده است. واین رایش44 (1953: 1) که از بانیان مطالعات در این زمینه است، دوزبانگی را به استفاده ی متناوب از دو زبان تعریف می کند. بلومفیلد45(1379: 63) دوزبانگی را کنترل بومی مانند46 دو یا چند زبان می داند. به نظر کریستوفرسون (1948)، شخص دو زبانه کسی است که دو زبان را تقریباً به یک درجه از کمال همانند گویشوران تک زبانه می داند. تعریف هلیدی، مکینتاش و استرونس (1968) نیز در خور توجه است. آنها با رویکرد خاصی که در مطالعات زبانشناسی دارند، اصطلاح دوزبانه ی چند جانبه47 را به کار می برند و دوزبانه را کسی می دانند که نسبت به دو زبان کنترل کامل دارد و در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب، میانجیگری، مدل سلسله مراتبی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری زبان دوم، زندگی روزمره، زبان گفتاری، تعامل زبانی