دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، فیزیولوژی، نیازهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بین پایه تحصیلی دختران دانشآموز و آرزوی شغلی آنان وجود دارد؟

1-6 فرضيات
1- بهنظر میرسد بین پايگاه اقتصادي اجتماعي والدين و آرزوهاي شغلي دختران رابطه دارد.
2- بهنظر می رسد بین معدل دانشآموزان دختر و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.
3- بهنظر می رسد بین تحصیلات پدر و آرزوی شغلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
4- بهنظر می رسد بین میزان درآمد خانوار و آرزوی شغلی دانشآموزان دختر رابطه وجود دارد.
5- بهنظر می رسد بین شغل پدر و آرزوی شغلی دانشآموزان دختر رابطه وجود دارد.
6- بهنظر می رسد بین پایه تحصیلی دختران دانشآموز و آرزوی شغلی آنان رابطه وجود دارد.

1-7 متغير وابسته
متغير وابسته در پژوهش حاضر آرزوهاي شغلي دختران مقطع متوسطه شهرستان انديمشک مي باشد.

1-8 متغير هاي مستقل
متغير هاي مستقل در پژوهش حاضر که تاثير آنها بر آرزوهاي شغلي دختران مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: پايگاه اقتصادي-اجتماعي، معدل، درآمد، مقطع تحصيلي، شغل پدر، شغل مادر، سطح تحصيلات والدين و بعد خانوار.

1-9 تعريف مفاهيم (نظري- عملياتي)
در اين قسمت مفاهيم اصلي بكارگرفته شده در پيمايش از منظر نظري و عملياتي مورد بررسي قرار مي‏گيرند تا در درك مفاهيم و شاخص‏سازي آنها مشكلي پيش نيآيد. مفاهيم اصلي عبارتند از: آرزوهاي شغلي، متغير هاي مستقل و ساير عوامل فردي كه در ذيل به تعاريف نظري و عملياتي هر يك از مفاهيم ياد شده پرداخته مي‏شود.
1-9-1 کار (شغل)
با استنباط از نشريات متعدد انتشار يافته توسط مركز آمار ايران، در تعريف كار مي توان گفت: كار، آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي (فكري يا بدني) است كه به منظور كسب درآمد(نقدي يا غير نقدي) انجام شود و هدف آن توليد كالا يا ارائه خدمت باشد. براي شروع به كار يك حداقل سن درنظر مي گيرند. در نشريات مركز آمار به غيراز سرشماري 1365، در بقيه سرشماري ها سن 10 سالگي بعنوان حداقل سن ورود به فعاليت و بازار كار است. بنابراين، تمام افراد 10 ساله و بيشتر را مي توان در دو طبقه فعال و غيرفعال قرار داد. افراد 10 ساله وبيش تر كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري(هفته مرجع)، در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشاركت برخوردار بود ه اند(بيكار(، جمعيت فعال محسوب مي شوند. ساير افراد10 ساله و بيشتر تحت عنوان جمعيت غيرفعال قلمداد مي شوند.
تعابير گوناگوني که از کار شده عبارتند از:
– استفاده از نيروي مادي و معنوي در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات؛
– انجام وظايفي که متضمن صرف کوشش هاي فکري و جسمي بوده، هدف از آن، توليد کالاها و خدماتي است که نيازهاي انساني را برآورده مي سازد؛
– فعاليتي قانوني که در مقابل آن مزد دريافت مي شود (کاظمي پور، 1382: 35).

1-9-2 آرزوهاي شغلي
اين متغير انتظار فرد را از موقعيت شغلي، ترجيح فردي از پايگاه و موقعيت شغلي را که تحصيل خواهد کرد و نيز رغبت، خواست و آرزوي فرد را از پايگاه و موقعيت شغلي و حرفه ايي که احراز خواهد نمود تبيين مي کند (محسني تبريزي و ميرزايي، 1383: 22).
به عبارت ديگر آرزوهاي شغلي، آن گروه از مشاغل را شامل مي شود که فرد در آينده آرزو دارد به آنها بپردازد و معمولا در زمينه مشاغلي است که فرد تمايل به اشتغال در آن زمينه ها را دارد (شفيع آبادي، 1371: 94).

1-9-3 تعريف عملياتي
منظور از آرزوهای شغلی در این پژوهش، پاسخی است که آزمودنی به پرسشنامه 23 سوالی که جهت سنجش میزان ترجیحات و آرزوهای شغلی در نظر گرفته شده است می دهد. عملیاتی کردن آرزوهای شغلی در فصل روش تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

1-9-4 عوامل فردي
عوامل فردي يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده آرزوهاي شغلي مي‏باشند. عوامل فردي به ويژگيهاي فردي دانشآموزان ازجمله؛ سن، تحصيلات، ويژگيهاي رواني و شخصيتي افراد، پايگاه اجتماعي- اقتصادي و غيره اطلاق مي‏شود. تحت تأثير چنين ويژگيهايي افراد شغل هاي متفاوت را ترجيح مي‏دهند. از ميان عوامل فردي پايگاه اجتماعي- اقتصادي که نياز به شاخص سازي دارد مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-9-5 پايگاه اجتماعي-اقتصادي
طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي جامعه اطلاق مي‏شود كه از نظر ارزشهاي مشترك، حيثيت، فعاليتهاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر و نيز آداب معاشرت، از بخشهاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوين سه شاخص بنيادي براي طبقه اجتماعي وجود دارند كه عبارتند از درآمد، شغل و تحصيلات. علاوه ‏براين شاخصهاي بنيادي، متغيرهاي مهم ديگر طبقات اجتماعي عبارتند از مذهب، مليت، جنسيت، محل سكونت و زمينه خانوادگي (كوئن، 1375: 178).
به لحاظ عملياتي، براي سنجش و تعيين پايگاه اجتماعي- اقتصادي فرد از گويه‏هاي تحصيلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر و ميزان درآمد خانوار در ماه استفاده مي شود.

فصل دوم:
پيشينه نظري و ادبیات تحقيق
چهارچوب نظري
ادبیات تحقيق
روند تحولات جمعیت و اشتغال در یران

2-1 چهارچوب نظري
2-1-1 نظریه نیازهای آبراهام مازلو1:
در خصوص اشتغال نظريه‌هاي مختلفي بيان شده و هر کدام از منظري به مطالعه اين موضوع پرداخته‌اند. يکي از مشهورترين تئوري‌هاي انگيزش انسان، در سال 1934 ميلادي به وسيله آبراهام مازلو ارائه شده است.
آبراهام مازلو، روان شناس معروف، ایده سلسله مراتب نیازها را در کتاب خود به نام «انگیزه و شخصیت» در سال 1943 مطرح نمود. طبق تعریف مازلو، پنج سطح مختلف در سلسله مراتب نیازهای انسان وجود دارد:
1- نیازهای فیزیولوژیکی: این نیازها شامل ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهایی هستند که برای ادامه بقا ضرورت دارند، مثل آب، هوا، غذا و خواب. مازلو عقیده داشت که این ها اساسی ترین و غریزی ترین نیازها در سلسله مراتب نیازها هستند زیرا تا این ها برآورده نشوند بقیه نیازها در اولویت قرار نمی گیرند.
2- نیازهای امنیتی: نیازهای امنیتی نیز برای بقا اهمیت دارند امّا به اهمیت نیازهای فیزیولوژیکی نیستند. نمونه هایی از نیازهای امنیتی عبارت است از تمایل به داشتن شغل ثابت، بیمه پزشکی، همسایگان بی خطر و سرپناهی در مقابل محیط.
3- نیازهای اجتماعی: این نیازها شامل وابستگی، تعلّق خاطر، عشق و عاطفه است. به عقیده مزلو این نیازها کمتر از نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای امنیتی، اساسی هستند. روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی به ارضاء این نیازها کمک می کند. عضویت در گروه های اجتماعی، محلی و مذهبی نیز چنین اثری دارد.
4- نیازهای احترامی: پس از ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی و اجتماعی، نیاز به مورد احترام واقع شدن، اهمیت فزاینده ای می یابد. این نیازها شامل نیاز به چیزهایی است که در احترام به خود، ارزش های شخصی، شناخت اجتماعی و پیشرفت، انعکاس می یابد.
5- نیازهای خودشکوفایی : این بالاترین سطح نیازها در سلسله مراتب مازلو است. انسان های خودشکوفا، افرادی هستند خودآگاه، علاقه مند به رشد شخصی، کم توجه به عقاید دیگران و علاقه مند به ارضاء توانائی های بالقوّه خود.
مازلو عقیده داشت که این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمده ای در رفتار انگیزشی دارند. نیازهای فیزیولوژیکی امنیتی، اجتماعی و احترامی به نام نیازهای کمبود یا نیازهای کاستی هستند، به این معنی که این نیازها به دلیل محرومیت به وجود می آیند. برآورده کردن این نیازهای سطح پائین تر به منظور اجتناب از احساسات یا پیامدهای ناخوشایند اهمیت دارد. مازلو بالاترین سطح هرم نیازها را نیاز رشد می نامد. نیازهای رشد به دلیل کمبود یا محرومیت از چیزی به وجود نمی آیند بلکه زائیده تمایل رشد از سوی یک فرد هستند.
سلسله مراتب نیازهای مزلو غالباً به صورت یک هرم نشان داده می شود. در سطوح پائین تر هرم، ابتدائی ترین و پایه ای ترین نیازها و در بالاترین سطح هرم، نیازهای پیچیده تر قرار دارند (توسلی، 1375: 138).
در جمع بندی نظریه مازلو باید گفت براساس تئوري مازلو، نيازهاي انسان در يک سلسله مراتب اهميت طبقه‌بندي مي‌شوند که از پايين‌ترين آنها يعني نيازهاي فيزيولوژيکي آغاز شده و به ترتيب در رديف‌هاي بالاتر نياز به تأمين، نياز به عشق و محبت يا نيازهاي اجتماعي، نياز به احترام و سرانجام نياز به خوديابي مي‌رسد (هيکس2، 1368 : 64). اين سلسله مراتب يا زنجيرۀ رضايتمندي، بيان کنندۀ اين مفهوم بنيادي است که تا آن هنگام که فوري‌ترين نيازها ارضاء‌ نشده ميزان غلبۀ نيازهاي ديگري بر روي فرد به مراتب کمتر است. در رابطه با شغل، افرد در ابتدا سعي مي‌کنند آرزوها و آيندۀ شغلي خود را طوري تعيين کند که نيازهاي اساسي و ضروري خود را فراهم کند و بعداً به مراحل بالاتر که در آيندۀ شغلي خود تصور دارد به آن برسد (آتکينسون3، 1368 : 386).

2-1-2 نظریه روان شناسی انفرادی شفیع آبادی:
اشتغال موفقیت آمیز یکی از نیازهای اساسی بشر در طول زمان بوده و هست. انسان از طریق کار کردن علاوه بر ارضای نیازهای مادی، نیازهای پیوندجویی4، تعلق اجتماعی5 و نیاز به عزت نفس6 خود را برآورده می کند. برخی از نظریه های انتخاب شغل انسان را موجودی مختار و با اراده می دانند که با آگاهی کامل از اهداف و شیوه زندگی و مهارت های تصمیم گیری7 دست به انتخاب شغل می زند (شفیع آبادی، 1381: 128).
شفیع آبادی (1381) در نظریه خود با عنوان روانشناسی انفرادی و انتخاب شغل معتقد است انتخاب شغل فرآیندی تکامل، فعال، هدف جویانه و چند بعدی است که در نتیجه تعامل بین خویشتن پنداری، ارضای نیازها و تصمیم گیری حاصل می شود. خویشتن پنداری قضاوتی است که فرد در زمینه های موفقیت، ارزش ها، توانایی ها، اهمیت و اعتبار فردی دارد. وی بر نقش اهداف، شیوة زندگی، نیازها و تصمیم گیری تأکید زیادی دارد.
نیازها به سه نوع تقسیم می شوند که عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیازهای روانی و نیازهای اجتماعی. ارضای نیازها یکی از ابعاد شیوة زندگی و فیزیکی از عوامل تعیین کننده نوع رفتار می باشد. یکی دیگر از ابعاد لاینفک شیوه زندگی که در انتخاب شغل مؤثر است تصمیم گیری می باشد. بررسی ساده ترین تا پیچیده ترین وقایع زندگی معلوم می دارد که تصمیم گیری عملی خلاق و فعال است که بدان وسیله فرد به انتخاب راه حلی مناسب موفق می شود و مشکلی را حل می کند. برای اتخاذ تصمیم عاقلانه فرد مراحل زیر را مورد توجه قرار می دهد:
1- جستجوی راه حل های گوناگون و متعدد می پردازد.
2- راه حل احتمالی را دقیقاً مورد ارزیابی قرار می دهد و عواقب احتمالی هر کدام را در رسیدن به هدف هایش پیش بینی می نماید.
3- بهترین راه حل را که احتمالاً فرد را به هدفش خواهد رسانید برمی گزیند.
شفیع آبادی (1381) معتقد است قدرت تصمیم گیری8 فرد با چگونگی شغل او رابطه دارد یعنی افرادی که قدرت تصمیم گیری بهتری دارند در ارتباط با خصوصیات خود مشاغل مناسب تری را انتخاب خواهند نمود. از طرفی به زعم تیدمن تصمیم گیری شغل دارای فرآیندی به قرار زیر می باشد:
مرحله اول: آگاهی: در این مرحله فرد آگاهی پیدا می کند که در این مقطع از زندگی انجام یک تغییر یا تصمیم ضرورت دارد.
مرحله دوم: خود ارزیابی: در این مرحله فرد ارزیابی می کند که با اتخاذ تصمیم مورد نظر خود به چه اهدافی خواهد رسید.
مرحله سوم: اکتشاف: در این مرحله فرد به جمع آوری اطلاعات درباره مسأله تصمیم گیری و همچنین ویژگی های فردی خود می پردازد.
مرحله چهارم: تلفیق: در این مرحله فرد میان داده های جمع آوری شده درباره خود و موقعیت تناسب برقرار می کند و به تحلیل آنها می پردازد مثلاً از خود می پرسد با توجه به خصوصیاتی که من دارم کدام رشته تحصیلی برای من بهتر است؟
مرحله پنجم: تعهد: در این مرحله فرد خود را متعهد به اجرا و انجام تصمیمات می کند و مقدما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های روش بازار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش ادراک شده، روش بازار