دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنی داری، فراوانی تجمعی، قابلیت مقایسه، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

چه به صفر نزدیکتر باشد نشان میدهد که میزان قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بیشتر است.
لازم به ذکر است که متغیر (LOSSit) با عدد صفر و یک در این پژوهش معرفی شده است، جدول 4-2 فراوانی (LOSSit) را به صورت زیر نشان میدهد:

LOSS جدول4-2، توزیع فراوانی متغیر
درصد فراوانی تجمعی
درصد معتبر
درصد فراوانی
فراوانی

96.9
96.9
96.9
651
0
100.0
3.1
3.1
21
1

100.0
100.0
672
جمع کل

جدول 4-2 نشان میدهد که از بین 672 شرکت در طول انجام پژوهش، 21 شرکت دارای Xit3 منفی و 651 شرکت دارای Xit3 مثبت هستند.
4-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش
از آزمون جارک برا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است. فرض صفر این آزمون بیانگر نرمال بودن دادههاست. چنانچه سطح احتمال این آزمون بیش از 5 درصد باشد بیانگر نرمال بودن دادهی مربوطه است.
جدول4-3، نتایج آزمون جارک برا(تمامی متغیرهای پژوهش)
نام متغیر
سطح احتمال جارک برا
وضعیت
R_it
000/.
نرمال نیست
X_(it-1)
000/.
نرمال نیست
X_it
000/.
نرمال نیست
X_it3
000/.
نرمال نیست
R_it3
000/.
نرمال نیست
COMPit
000/.
نرمال نیست
SIZEit
000/.
نرمال نیست
GROWTHit
000/.
نرمال نیست
EARNSTDit
000/.
نرمال نیست

با توجه به جدول 4-3، چون سطح معنیداری همه متغیرها کمتر از 5درصد هستند، پس از توزیع نرمال برخوردار نیستند. ولی چون یکی از پیشفرضهای رگرسیون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است. بنابراین با روش تبدیل جانسون و با استفاده از نرم افزار مینی تب این تبدیل انجام شده است که نتایج آن بشرح زیر است.
جدول 4-4، نتایج آزمون جانسون قبل و بعد از تبدیل متغیر وابسته
نتایج آزمون جانسون قبل از تبدیل برای متغیر وابسته
مقدار آماره
سطح معنی داری
وضعیت توزیع
31/39
005/.
نرمال نیست
نتایج آزمون جانسون پس از تبدیل برای متغیر وابسته
مقدار آماره
سطح معنی داری
وضعیت توزیع
471/.
245/.
نرمال است

نتایج فوق نشان میدهد که متغیر وابسته پس از تبدیل جانسون دارای سطح احتمال 245/. میباشد که این مقدار بیش از 5 درصد است، پس از توزیع نرمال برخوردار میباشد. جهت اطمینان بیشتر، آزمون جارک برا برای داده تبدیل شده انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون جارک برا بشرح زیر است.
جدول 4-5، آزمون جارک برا بعد از نرمال سازی متغیر وابسته
نام متغیر
سطح احتمال جارک برا
وضعیت
R_it

472/0
نرمال است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، متغیر مستقل، سود آتی Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، کیفیت اطلاعات، اعتماد متقابل