دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سطح تحصیلات، مقطع تحصیلی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

یافته های توصیفی
یافتههای استنباطی
تحلیل چند متغیره

مقدمه
در اين فصل به يافته‏هاي توصيفي و استنباطي پژوهش پرداخته مي‏شود. يافته‏ها در سه بخش: الف) يافته‏هاي توصيفي، ب) یافتههای استنباطی و ج) تحليل چند متغيره تنظيم شده‏اند.

4-1 يافته‏هاي توصيفي (تحليل يك متغيره)
در اين بخش با توجه به آمار و اطلاعات پرسشنامه‏ها، به توصيف فراواني و درصد فراواني متغيرهاي زمينه‏اي و اصلي تحقيق در قالب جدول (در برخي موارد نمودار) پرداخته مي‏شود.

4-1-1 سن پاسخگويان
مطابق با جدول تغییرات دامنه سنی پاسخگویان بین14 تا 23 سال با میانگین سنی 6/16 سال می باشد. بیشترین درصد (6/35 درصد) پاسخگویان 17 ساله، و سپس 16 ساله (26) می باشند. غالب بودن این دو سن با توجه به ویژگی های جامعه مورد بررسی کاملا طبیعی است.

جدول (4-1): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سن

درصد
فراوانی
سن

8/2
10
14 ساله

7/14
52
15 ساله

26
92
16 ساله

6/35
126
17 ساله

8/17
63
18 ساله

3/2
8
19 ساله

9/0
3
20 ساله و بالاتر

100
354
کل
4-1-2 پایه تحصیلی پاسخگویان
از مجموع 354 نفر پاسخگو 87 نفر (6/24 درصد) در پایه اول، 81 نفر (9/22 درصد) پایه دوم، 127 نفر (9/35 درصد) پایه سوم و 59 نفر (7/16 درصد) در پایه سوم مشغول به تحصیل بودند.

جدول (4-2): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
اول
87
6/24
دوم
81
9/22
سوم
127
9/35
پیش دانشگاهی
59
7/16
کل
354
100

4-1-3 رشته تحصیلی پاسخگویان
مطابق با نمودار (4-1)، از 354 نفر نمونه آماری، 77 نفر (22 درصد) در رشته انسانی، 84 نفر (7/23 درصد) در رشته تجربی، 64 نفر (1/18 درصد) در رشته ریاضی، 42 نفر (9/11 درصد) در رشته کاردانش و 87 نفر (6/24 درصد) اول متوسطه عمومی مشغول به تحصیل بودند.

نمودار 4-1 توزیع درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی

4-1-4 مقطع تحصیلی پدر پاسخگویان
20 درصد پاسخگویان اعلام کرند که پدرانشان بی سواد، 29 درصد ابتدایی، 6/18 درصد راهنمایی، 19 درصد متوسطه، 8/6 درصد فوق دیپلم، 6/5 درصد لیسانس و 3/0 درصد نیز سطح تحصیلات پدر خود را فوق لیسانس و بالاتر اعلام کرده اند.

جدول (4-3): توزيع فراواني مطلق و نسبي مقطع تحصیلی پدر پاسخگویان
سطح تحصیلات پدر
فراوانی
درصد
بی سواد
71
1/20
ابتدایی
103
1/29
راهنمایی
66
6/18
متوسطه
68
2/19
فوق دیپلم
24
8/6
لیسانس
20
6/5
فوق لیسانس و بالاتر
1
3/0
بدون جواب
1
3/0
کل
354
100

4-1-5 مقطع تحصیلی مادر پاسخگویان
35 درصد از پاسخگویان سطح تحصیلات مادرشان را ابتدایی، 4/23 درصد بی سواد، 4/18 درصد متوسطه، 8/15 درصد راهنمایی، 4 درصد فوق دیپلم، 2 درصد لیسانس و 6/0 درصد فوق لیسانس و بالاتر اعلام کرده اند.

جدول (4-4): توزيع فراواني مطلق و نسبي مقطع تحصیلی مادر پاسخگویان
سطح تحصیلات مادر
فراوانی
درصد
بی سواد
83
4/23
ابتدایی
124
35
راهنمایی
56
8/15
متوسطه
65
4/18
فوق دیپلم
14
4
لیسانس
7
2
فوق لیسانس و بالاتر
2
6/0
بدون جواب
3
8/0
کل
354
100

4-1-6 مقایسه سطح تحصیلات پدر و مادر پاسخگویان
مطابق با نمودار (4-2)، درصد بی سوادی و سطح تحصیلی ابتدایی در بین مادران بیشتر از پدران است، اگر چه درصد بیشتری از پدران نسبت به مادران دارای سواد راهنمایی، متوسطه، فوق دیپلم و لیسانس هستند.

نمودار 4-2 توزیع درصد سواد والدین پاسخگو

4-1-7 وضعیت شغلی پدران
مطابق با جدول 4-5، 1/27 درصد از پدران پاسخگویان با شغل کارگری، 1/12 درصد آزاد، 6/11 درصد کشاورز و 3/11 درصد کارمند بیشترین درصد مشاغل پدران پاسخگویان را شامل می شوند.
جدول (4-5): توزيع فراواني مطلق و نسبي پدران پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی شان
درصد
فراوانی
نوع شغل
4/5
19
فرهنگی
3/11
40
کارمند
2
7
نظامی
2
7
پیمانکار
1/12
43
آزاد
8/6
24
مغازه دار
4/1
5
کارخانه دار
1/27
96
کارگر
6/11
41
کشاورز
2/6
22
راننده
3/0
1
بازنشسته
3/0
1
فروشنده
3/2
8
دامدار
3/0
1
حسابدار
2/4
15
بیکار
8/6
24
بدون جواب
100
354
کل

4-1-8 محل سکونت پاسخگویان
محل سکونت 79 درصد از پاسخگویان شهر و 21 درصد روستا می باشد.

نمودار4-3 توزیع درصد پاسخگویان بر حسب محل سکونت
4-1-9 وضعیت معدل پاسخگویان
معدل پاسخگویان دامنه ایی بین 12 تا 20 داشته است و بطور متوسط برابر 6/17 نمره با انحراف معیار 8/1 نمره بوده است. بیشترین درصد پاسخگویان (6/48 درصد) معدلی بین 18 تا 20 داشته اند و سپس 9/37 درصد از پاسخگویان معدلشان بین 15 تا 18 در نوسان بوده است.

جدول (4-6): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگویان بر حسب معدلشان
معدل
فراونی
درصد
15-12
28
9/7
18-15
134
9/37
20-18
172
6/48
بدون جواب
20
6/5
کل
354
100

4-1-10 وضعیت پاسخگویان از نظر بعد خانوار
متوسط بعد خانوار در 354 نفر نمونه مورد بررسی برابر با 45/6 نفر بوده است بالا بودن متوسط بعد خانوار بیانگر بالا بودن باروری در منطقه مورد بررسی است.
جدول (4-7): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگویان بر حسب بعد خانوارشان
درصد
فراوانی
بعد خانوار

2/17
61
4-0 نفر

9/72
258
9-5 نفر

9/9
35
10 نفر و بیشتر

100
354
کل

4-1-11 وضعیت پاسخگویان از نظر انتخاب شغل
از پاسخگویان سوال کردیم دوست دارید چکاره شوید، که نمودار 4-4 توزیع درصد پاسخهای، پاسخگویان را نشان می دهد. 320 نفر (4/90 ) درصد از پاسخگویان بیان کردند دوست دارند صاحب شغلی آبرومند، مهم و با درآمد بالا شوم، 7 نفر (2) درصد بیان کردند فرقی نمی کند، هر شغلی که گیرم بیاید، 2 نفر (6/0) درصد بیان کردند صاحب هیچ شغلی (آرزویی ندارم)، و 25 نفر (1/7) درصد بیان کردند فعلا نمی دانم. هیچ یک از پاسخگویان گزینه ” صاحب شغلی معمولی مثل کشاورزی” را علامت نزدند. انسان در انتخاب شغل به سوی آن چیزی متمایل می شود که برایش ارزش بیشتری دارد و نیازهای او را مرتفع می سازد. بر این اساس می توان گفت که بیشتر پاسخگویان سه عامل: آبرومند بودن، مهم بودن و درآمد زایی را مد نظر قرار داده اند.

نمودار4-4 توزیع درصد پاسخگویان بر حسب انتظارات شغلیشان

4-1-12 وضعیت درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان
میانگین درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان 543000 هزار تومان با انحراف معیار 268000 هزار تومان بوده است. بیشترین درصد (6/31 درصد) خانواده ها میزان درآمدی بین 451 هزار تومان تا 600 هزار تومان داشته اند، و سپس 4/27 درصد خانوادهها میزان درآمد خود را بالاتر از 601 هزار تومان اعلام کرده اند.

جدول (4-8): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ماهیانه خانوادهشان

درصد
فراوانی
میزان درآمد

4/3
12
150000-0 هزار تومان

2/17
61
300000-151 هزار تومان

8/19
70
450000-301000 هزار تومان

6/31
112
600000-451000 هزار تومان

4/27
97
601000 هزار تومان به بالا

6/0
2
بدون جواب

100
354
کل

4-1-13 آرزوی شغلی پاسخگویان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقطع متوسطه، دانش آموزان دختر، پایگاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درباره بهبود عملکرد، استان گیلان، احساس امنیت