دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی، یادگیری اجتماعی، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ابزاری خوب است جهت انتقال پیام های ظریف اجتماعی،حفظ توجه مخاطب،و انتقال عاطفه است.
• حالات چهره ای:چهره ونوع حرکات ابرو ودهان نیز پیام هایی به سمت مخاطب می فرستند که ارتباط را تسهیل کرده ویا با مانع مواجهه می سازد.حالات چهره به شدت به فرهنگ وابسته اند.
• ژست ها:افرادی که در برقراری ارتباط ماهر هستند،به کلام ،چشم، وحالات چهره اکتفا نکرده واز دست ها،انگشت ها،پاها،وباقی اندام های بدن برای انتقال پیام استفاده می نمایند.
• حالات بدنی:سبک نشستن،ایستادن،وراه رفتن یک فرد نیز به طور خودکار پیام هایی به مخاطب منتقل می سازند.
برخی انواع پیام ها مانع از برقراری ارتباط موثر می شوند. این نوع پیام ها در زیر ذکر شده اند.
1)دستور دادن،هدایت کردن،ابلاغ کردن
2)اخطار،تهدید،هشدار دادن
3)موعظه،نصیحت
4)توصیه،پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن
5)وادارسازی از طریق استدلال،سخنرانی یا بحث کردن
6)قضاوت کردن،انتقاد کردن،مخالفت کردن ومقصر شمردن دیگری
7)تحسین،تایید،موافقت،ارزشیابی مثبت
8)اسم روی هم گذاشتن، مسخره کردن وتحقیر کردن
9)تفسیر ،تحلیل وتشخیص پزشکی وروانشناسی روی هم دیگر گذاشتن
10)اطمینان بخشی، هم حسی وحمایت
11)وارسی، بازجویی وبازپرسی
12)پرت کردن حواس،عوض کردن صحبت وگول زدن(نوری، 1373).

7-2مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی
نظریه یادگیری اجتماعی ، پایه مطالبی که در آموزش مهارت های زندگی به کار برده می شود اطلاعاتی است که از نحوه یادگیری از طریق مشاهده ی رفتار دیگران و پیامدهای آ به دست می ایدو در واقع مبتنی برنظریه یادگیری اجتماعی بندورا(1977) می باشد. در این نظریه یادگیری اجتماعی بندورا یادگیری فرآیندی فعال و مبتنی بر تجربه است و به همین جهت افراد خصوصاکودکان در جریان یادگیری و آموزش فعالانه به امریادگیری مهارت های زندگی می پردازند. بنابرایندر این روش ها که شرکت فعال افراد در گروههای مختلف سنی را در فراگیری ، تسهیل می بخشد استفاده می شود.این شیوه ها شامل تشکیلگروه های کوچک یا گروه های دو تایی، بارش فکری و بحث و مناظره می باشد(نوری قاسم آبادی، 1377).
علاوه بر مبنای تئوریکی یادگیری مشاهده ای، مبنای دیگر آموزش مهارت های زندگی بر اساس تئوری یادگیری شناختی نوین است که مبتنی بر عملکرد سالم روانی انسان می باشد و در این تئوری سه اصل مطرح می شود: فرض یا اصل اول این است که کودک زندگی خود را بایک توانایی ذاتی جهت عملکرد روانی سالم آغاز می کند این توانایی ذاتی شامل تمایل به یادگیری و انگیزش جهت رشد و شکوفایی توانایی های بالقوه در جهت اکتساب سبک زندگی اجتماعی سالم می باشد. بنابراین در این دیدگاه بالا بودن عزت نفس فطری است و نیازی به یادگیری و رشد و افزایش ندارد. فرضیه یا اصل دوم این تئوری آن است که بزهکاری و دیگر رفتارهای انحرافی از طریق یادگیری حاصل می شوند که دراین میان نقش خانواده بسیار مهم است. بدین معنا که در معرض شرایط تعارض واختلاف قرار گرفتن ودیگر اشکال ناسالم عملکرد خانواده و والدین می تواند در فراگیری و بروز رفتارهای انحرافی مؤثر باشد. همچنین نوجوان در شرایطی است که هر عاملی را که متفاوت و یا در تعارض با الگوی او باشد باعث احساس ناامنی مانند خشم، اضطراب و افسردگی در وی می شود. اصل سوم این است که هر توانایی ذاتی کودک برای سلامتی و عملکرد روانی تکامل یافته می تواند برای مقابله با رفتارهای بزهکارانه فعال شود. بنابراین اگر شرایطی موجود باشد فرد می تواند توانایی تفکر خود را به کار اندازد و از این طریق عملکرد اجتماعی و روانی سالم خود را به دست آورد. ( آقاجانی ، 1381).
طبق مدل تئوری یادگیری شناختی نوین افراد خطر آفرین سطوح بالاتری از احساس ناامنی آموخته شده دارند و از طرفی آن ها می توانند به چهارچوب های شناختی که ناامنی کمتری را تحریک می کنند دست یابند(پاشایی، 1388).

8-2سازگاری اجتماعی20
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحث مهمی است که توجه روانشناسان،جامعه شناسان ،روانکاوان وبه ویژه مربیان را در دهه های اخیر جلب کرده است.پیش ازآنکه روانشناسی و روانکاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به کاووش بپردازد وپیش ازآنکه بهداشت روانی ونقش آن و حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود اغلب ناسازگاری ها ورفتارهای غیر اجتماعی وضد اجتماعی به علت های نامعلوم نسبت داده می شود و به جای هرنوع درمان وکمکی به فرد صرفاً از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند،تردیدی نیست که انواع بزهکاری ها وجرائم اجتماعی ریشه در نابسامانی های روانی دارد که آن نیز اگر علل بیولوژیک نداشته باشد معلول محیط اجتماعی ناسالم است(منینجر،1369).
انجمن روان پزشکان آمریکا(1994) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می کند، هماهنگ ساختن رفتار به منظور بر آورده ساختن نیازهای محیطی که غالبا مستلزم اصلاح تکانه ها، هیجان ها یا نگرش هاست(حجازی، 1384).
سازگاری اجتماعی جریانی است که به وسیله آن روابط میان افراد و گروه ها و عناصر فرهنگی در وضعیتی رضایت بخش برقرار می شود. به عبارت دیگر روابط میان افراد و گروه ها به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آن ها را فراهم سازد. بدین ترتیب سازگاری اجتماعی مکانیزم هایی است که توسط آن ها یک فرد توانایی تعلق به یک گروه را پیدا می کند. به همین علت لازمه سازگاری اجتماعی ، بروز تغییراتی درز فرد بوده آن نیز مستلزم یکپارچگی مکانیزم هایی است که توسط آن ها گروه یک عضو جدید را می پذیرد(یمنی دوزی سرخابی، 1371).
سازگاری فرایندی است که در آن ، تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث ایجاد نیازهای روانی او می گردد ونیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد، برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و خمایت های خارجی است. دراین صورت، اگر در به کارگیری سازوکارهای جدید موفق شسود و مسله را به نفع خود حل کند می گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است. ابعاد سازگاری شامل سازگاری جسمانی ، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی و سازگاری اخلاقی است که در رأس همه، سازگاری اجتماعی قرار دارد. پیش درآمد رسیدن به سازگاری های روانی، اخلاقی وجسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است(والی پور، 1380).
مزلو معتقد است وقتی احساس احترام درونی کنیم و به خود احترام بگذاریم، به احساس ایمنی درونی و اعتماد به خویش دست می یابیم وخود را ارزشمند وشایسته احساس می کنیم و زمانی که فاقد احترام به خود باشیم در مقابله با زندگی، احساس حقارت، دلسردی و ناتئانی خواهیم کرد. برای دستیابی به احساس احترام به خود، باید خویشتن راخوب بشناسیم و بتوانیم فضایل و نقاط ضعفمان را به روشنی تشخیص دهیم. اگراین نیازها را ارضا کنیم ، آنگاه به سوی عالی ترین نیاز، یعنی نیاز به تحقق خود رو می آوریم و می توانیم استعدادهای خویش را شکوفا سازیم(مزلو، 2000).
رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال میرسد که بین او ومحیط تعامل و تبادل مناسبی وجود داشته باشد. فشارهای اجتماعی تأثیر فراوانی بر رفتار فرد دارند و از سوی دیگر انسان موجودی انعطاف پذیر است. او نه تنها با محیط سازگار می شود، بلکه محیط را نیز بنا بر خواسته خود دگرگون می کند(ولش و کارن، 2001).
به طور کلی نمی توان در مورد سازگاری به ویژه سازگاری اجتماعی تعریفی واحد ارائه داد، چرا که سازگاری اجتماعی امری کاملا نسبی است و باید آن را متناسب با شرایط بومی و اجتماعی تعریف کرد. سازگاری طیف گسترده ای دارد و جنبه هایی چون خانواده، همسالان و اجتماع را در بر می گیرد که در رأس همه آن ها سازگاری اجتماعی قرار دارد(تینتو، 1993).
سادوک و سادوک(2003 به نقل از رحیم نیا و رسولیان، 1385) سازگاری را یک مفهوم عام می دانند که همه راهبردهای اداره کردن مو قعیت های تنیدگی زای زندگی، اعم از تهدیدات واقعی و غیر واقعی را شامل می گردد. هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ایس دچار اختلال شود که ناخوشایندی به وی دست دهد، برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت خارجی است. در این صورت اگر در به کار گیری سازو کارهای جدید موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند، فرایندسازگاری ایجاد شده است. ابعاد سازگاری شامل سازگاری اجتماعی، عاطفی، جسمانی و اخلاقی است(مظاهری، 1385).
در شکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی، ارزش ها و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه، همسالان، خانواده و آموزش و پرورش مؤثر هستند. یکی از عواملی که بر نحوه رفتار و سازگاری فرد در اجتماع مؤثر است عزت نفس است.سازگاری اجتماعی با عوامل گوناگونی چون وراثت، محیط، خاناده، شیوه های تربیتی و هویت جنسی ، عضویت گروهی و … ارتباط دارد. برای تغیر سازگاری اجتماعی می توان از رویکرد هایی نظیر رویکردهای شناختی- رفتاری و عقلانی- عاطفی استفاده کرد(گلستانی، 1372).
سازگاری اجتماعی دارای مؤلفه ها و نشانه های خاصی است. یکی از نشانه های سازگار بودن با محیط و اجتماع، داشتن استقلال است. استقلال یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران، توانایی تحمل تنهایی وحتی لذت بردن از آن. مسئولیت پذیری نیز از نشانه های دیگر سازگاری اجتماعی است. آینده نگری و درک این امر که تصمیمات و اقدامات امروز می تواند بر زندگی و فردای فرد تأثیر بگذارد نیز از ویژگی های فرد سازگار است. توانایی تصمیم گیری، حفظ اعتدال و میانه روی در امور زندگی نیز از دیگر ویژگی های فردی می باشد که دارای سازگاری اجتماعی است. این افراد توانایی برنامه ریزی برای تمام ساعات خود را دارند و تا جایی که امکان دارد در تمام ابعاد زندگی خود جانب اعتدال را نگه می دارند و از افراط و تفریط خودداری می کنند( حجازی، 1384).
جنبه دیگری از سازگاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی است. مهارت های اجتماعی رفتارهای انطباقی فرا گرفته شده است که فرد را قادر می سازد باافراد دیگر روابط متقابل داشته باشد، واکنش های مشابه بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد اجتناب ورزد. مهارت های اجتماعی شامل مهارت در تشخیص خصوصیات گروه، ارتباط گیری باگروه، گوش دادن، همدردی، ارتباط غیرکلامی، در تشخیص احساسات خویش و مهارت کنترل خویش است. شخصی که دارای مهارت اجتماعی است ، می تواند به انتخاب و ارائه رفتار مناسب در وضعیت معین دست بزند. مهارت اجتماعی به عنوان رفتارهای انطباقی یاد گرفته شده است که فرد را قادر می سازد تا با افراد دیگر رابطه متقابل داشته باشد و از خود پاسخ های بروز دهد. این رفتارها را به پنج رفتار جزئی تر تقسیم می کنند که هر یک از آن ها می تواند موجب تسهیل روابط بین فردی شود. آن ها شامل همکاری، گفتار مناسب، مسئولیت پذیری، همدلی و خویشتن داری هستند. بروز مهارت های اجتماعی ضعیف به عدم پذیرش فرد توسط دیگران منجر می شود. رشد مهارت های اجتماعی به منظور سازگاری اجتماعی در روابط بین فردی نیازمند سلامت عاطفی – روانی و هوشمندی هیجانی است. بدین ترتیب مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به گونه ای ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی می انجامد(نادری، 1388).

1-8-2مراحل فرآیندسازگاری اجتماعی
مراحل فرایند سازگاری یا عدم آن عبارت است از:وجود انگیزه ،محدودیت ویا تعارض، تنش عاطفی،پاسخ ،کم شدن تنش وتاثیر در ارضاء احتیاجات که معمولاً با محرومیت یا تعارض مواجه است. مقصود از محرومیت هر نوع ممانعت از برآوردن احتیاج است. در تعارض جلوگیری از تمایل وجود دارد. هر فرد در جریان سازگاری تا اندازه ای احساس تعارض خواهد نمود ولی اگر شخص مجبور باشد از میان دو عاملی که از لحاظ قدرت یکسان است یکی را انتخاب کند،ممکن است دچار تعارض شدید گردد.
زمانی که فرد دچار محرومیت یا تعارض می گردد به او هیجان عاطفی دست می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زمان بندی، حمایت اجتماعی، پرخاشگری، فشار روانی Next Entries منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی، گروه کنترل، روش پژوهش، روان درمانی