دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری اجتماعی، آموزش مهارت، مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش مهارت های زندگی میزان استرس، اضطراب و به طور کلی واکنش های هیجانی نوجوانان را کاهش داد.
مژگان سپاه منصور (1387) در تحقیقی که بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران انجام داد به این نتیجه رسید که آموزش مهارتهای زندگی، در ارتقای میزان انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی موثر است.
نتایج پژوهش صفوی و لطفی (1386) نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
آقا جانی (1381) در تحقیقی به این نتیجه رسید آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان می شود.
اعرابی (1380) در تحقیقی بر روی نوجوانان دختر 14-18 ساله شهر اصفهان، تأثیر آموزش مهارت های زندگی را بر افزایش سازگاری اجتماعی این نوجوانان تأیید کرده است.
قاسمی هرند (1376) در تحقیقی که بر روی 60 نفر از دختران و پسران نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان انجام داد، تأثیر آموزش مهارت های زندگی را برای بالا بردن میزان رشد اجتماعی تأیید کرد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه
در این فصل به بررسی روش پژوهش پرداخته می شود در ابتدای فصل در مورد جامعه نمونه وروش نمونه گیری بحث می شود و.سپس ابزار پژوهش،اعتبار و روایی، روش تجزیه وتحلیل داده ها،روش اجرای پژوهش ارائه می گردد.

2-3 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی می باشد و طرح تحقیق، از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد .

3-3 جامعه ونمونه آماری
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند کم توان ذهنی در شهرستان سیرجان می باشد.
نمونه آماری پژوهش شامل30 نفر از مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهرستان سیرجان می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.

4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه سازگاری بل می باشد.
این پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. مرحله قبل از آموزش مهارت های زندگی ومرحله بعد از آموزش مهارت های زندگی.

5-3 پرسشنامه سازگاری بل27
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارایه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مرببوط به بزرگسالان، هر فرم پنج بعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از:
الف) سازگاری در خانه: نمرات سطح بالای این افراد در این سطح نشانگر سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت می کند.
ب) سازگاری بهداشتی: نمرات بالا در این سطح، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج) سازگاری اجتماعی: نمره بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماسهای اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
د) سازگاری عاطفی: افراد با نمره بالا از نظر عاطفی بی ثباتی رانشان می دهند و افراد با نمره کم از ثبات عاطفی برخوردارند.
ه) سازگاری شغلی ( تحصیلی): افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و انهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوه با بزرگسالانی که مسائل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس مرد و زن کاربرد دارد. اعتبار هر کی از ابعاد یادشده در بالا، امکان مقایسه افراد را با یکدیگر ممکن می سازد. ارزیابی این پنج نوع سازگاری، امکان تعیین موقعیت و دشواریهای مخصوص سازگاری را مشخص می کند. نمره کل به دست آمده را می توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد(فتحی آشتیانی، 1388).

6-3 اعتبار و روایی پرسشنامه سازگاری بل
اعتبار آزمون-آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزمون از 7% تا93% وضریب درونی از 74% تا93% متغیر بوده است. بل(1962)ضرایب اعتبار را برای خرده مقیاس های سازگاری در خانه،سازگاری بهداشتی،سازگاری اجتماعی،سازگاری عاطفی،سازگاری شغلی وبرای کل آزمون به ترتیب 91/0 ،81/0 ،88/0 ،91/0 ،85/0 و94/0 گزارش کرده است.همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروهای بهنجار از نوروتیک وهمبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است(بل،1962)
این پرسشنامه توسط بهرامی احسان(1378) بعد از ترجمه و ویرایش برروی 200 نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ بر اساس 80 سوال که تامین کننده تمام بخش عای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل،سازگاری در خانه سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی،سازگاری عاطفی وسازگاری شغلی بود،محاسبه گردید وضریب آلفای آن معادل 89/0 به دست آمد. در پژوهش دیگری که در سال 1374 توسط عبدی فرد بروی 15 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت اعتبار آزمون 80 سوال بل با روش ضریب آلفای کرونباخ88/0 به دست آمد.
روایی پرسشنامه از دو طریق به دست آمده است:اول اینکه سوال های هر یک از بخش های پرسشنامه در محدوده ای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین 50 درصد بالایی وپایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در این فرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شده اند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان می دهد دوم اینکه پرسشنامه نتیجه تلاش های متخصصین با بزرگسالان ،مبنا بر انتخاب گروه هایی از افراد به دست آمده که در گروه «بسیار خوب وبسیار ضعیف»سازگاری داشته اند وهمچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند(فتحی آشیانی،1388).

شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
سؤال های مربوط به ابعاد مختلف سازگاری(سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) به صورت پراکنده در پرسشنامه منظور شده اند و هر سؤال با انتخاب یکی از سه گزینه بلی، خیر یا نمیدانم(؟) پاسخ داده می شود. نمره گذاری هر سؤال طبق جدول هنجار شده صورت می گیرد. در این آزمون، تنها پاسخ بلی یا خیر ، امتیاز دریافت می کنند. بر اساس جدول هنجار شده ، به گزینه انتخابی عدد صفر یا یک تعلق می گیرد. نمره سازگاری فرد ، برابر با مجموع امتیازهایی است که از تمام سؤال ها به دست آمده است. علاوه بر نمره کل، می توان نمره های سازگاری فرد را در هریک از ابعاد سازگاری در خانه، بهداشتی، اجتماعی، عاطفی و شغلی محاسبه نمود که نشان دهنده میزان سازگاری فرد در آن بعد می باشد. لازم به ذکر است که نمرات در هر بعد به دو قسمت نمرات مربوط به نمونه های زن و نمرات مربوط به نمونه های مرد تقسیم می شود. سطح نمرات این دو گروه تا حدی با هم تفاوت دارد. کلید پرسشنامه در هر یک از زیر مقیاس ها، در جدول زیر ارایه شده است.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل
سؤال ها
خرده مقیاس ها
1-11-16-22-25-31-40-51-55-67-71-75-81-85-91-96-101-
111-116-121-127-131-137-142-147-151-157
بلی
سازگاری در خانه
7-35-46-62-106
خیر

3-6-13-19-24-27-33-38-42-48-53-57-61-66-73-78-84-88-93-97-103-108-113-117-122-126-133-136-141-146-152-156
بلی
سازگاری بهداشتی

خیر

4-15-17-21-29-32-50-52-59-72-77-87-99-107-119-124-132-138-144-154
بلی
سازگاری اجتماعی
8-37-44-63-68-83-94-102-114-128-148-158
خیر

2-10-14-18-23-28-34-39-43-47-54-58-65-70-74-79-82-90-92-100-105-109-112-120-123-130-134-140-143-150-153-160
بلی
سازگاری عاطفی

خیر

5-9-20-30-36-41-45-49-76-80-89-98-104-115-129-135-139-145-149-155-159
بلی
سازگاری شغلی/تحصیلی
12-26-56-60-64-69-86-95-110-118-125
خیر

نرم بزرگسالان بر حسب جنس
زنان
مردان
توصیف
سازگاری
1-0
3-2
12-4
17-13

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زمان بندی، حمایت اجتماعی، پرخاشگری، فشار روانی Next Entries منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی، گروه کنترل، روش پژوهش، روان درمانی