دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار و محتوا، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ت پردازي…………………………………………………………………………………….. 70
جدول2-1 شيوه هاي شخصيت پردازي در داستان هاي صادقي……………………………………………………. 108
شكل2-5 شخصيت پردازي در داستان فردا در راه است………………………………………………………………… 110
شكل 2-6 شخصيت پردازي در داستان وسواس…………………………………………………………………………….. 110
شكل 2-7 شخصيت پردازي در داستان كلاف سردرگم…………………………………………………………………. 110
شكل 2-8 شخصيت پردازي در داستان گردهم……………………………………………………………………………… 111
شكل 2-9شخصيت پردازي در داستان داستان براي كودكان…………………………………………………………. 111
شكل 2-10شخصيت پردازي در داستان نمايش در دو پرده………………………………………………………….. 111
شكل 2-11شخصيت پردازي در داستان باكمال تأسف…………………………………………………………………. 112
شكل 2-12شخصيت پردازي در داستان سنگر و قمقمه هاي خالي…………………………………………….. 112
شكل 2-13شخصيت پردازي در داستان غيرمنتظر………………………………………………………………………. 112
شكل 2-14شخصيت پردازي در داستان آقاي نويسنده تازه كار است…………………………………………. 113
شكل 2-15شخصيت پردازي در داستان سراسرحادثه………………………………………………………………….. 113
شكل 2-16شخصيت پردازي در داستان دراين شماره…………………………………………………………………. 113
شكل 2-17شخصيت پردازي در داستان تدريس در بهار دل انگيز……………………………………………… 114
شكل 2-18شخصيت پردازي در داستان زنجير……………………………………………………………………………. 114
شكل 2-19شخصيت پردازي در داستان قريب الوقوع…………………………………………………………………. 114
شكل 2-20 شخصيت پردازي در داستان هفت گيسوي خونين…………………………………………………. 115
شكل 2-21 شخصيت پردازي در داستان اذان غروب…………………………………………………………………. 115
شكل 2-22 شخصيت پردازي در داستان تأثيرات متقابل………………………………………………………….. 115
شكل 2-23 شخصيت پردازي در داستان يك روز صبح اتفاق افتاد …………………………………………. 116
شكل 2-24 شخصيت پردازي در داستان صراحت و قاطعيت……………………………………………………. 116
شكل 2-25 شخصيت پردازي در داستان آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب………………….. 116
شكل 2-26 شخصيت پردازي در داستان خواب خون……………………………………………………………….. 117
شكل 2-27 شخصيت پردازي در داستان عافيت……………………………………………………………………….. 117

عنوان صفحه
شكل 2-28 شخصيت پردازي در داستان مهمان ناخوانده در شهر بزرگ…………………………………. 117
شكل2-29 شگردهاي شخصيت پردازي در داستان هاي بهرام صادقي…………………………………….. 118
شكل2-30 الگوي شخصيتي گراماس…………………………………………………………………………………………. 119
شكل2-31 طرح شخصيتي داستان فردا در راه است بر اساس نظريه ي گراماس……………………. 120
شكل2-32 طرح شخصيتي داستان مهمان ناخوانده… بر اساس نظريه ي گراماس…………………… 121
شكل2-33 طرح شخصيتي داستان اذان غروب بر اساس نظريه ي گراماس………………………………… 122
شكل2-34 گونه هاي روايت……………………………………………………………………………………………………. 139
شكل2-35 ساختار روايت در نظريه ي لباو…………………………………………………………………………………. 141
شكل2- 36سبك داستان هاي صادقي………………………………………………………………………………………… 170
شكل2-37 انواع زمان در داستان………………………………………………………………………………………………… 180
شكل2-38 انواع مكان در داستان……………………………………………………………………………………………….. 186

كوته نوشت ها
فر :داستان “فردا در راه است”
وس:داستان “وسواس”
كل:داستان”كلاف سر درگم”
گر:داستان”گردهم”
داس:داستان”داستان براي كودكان”
نم:داستان”نمايش در دو پرده”
سن:داستان”سنگر و قمقمه هاي خالي”
با: داستان “با كمال تأسف”
غي:داستان”غيرمنتظر”
آق:داستان”آقاي نويسنده تازه كار است”
سر:داستان”سراسر حادثه”
زن:داستان”زنجير”
در:داستان”در اين شماره”
قر:داستان”قريب الوقوع”
تد:داستان”تدريس دربهار دل انگيز”
هف:داستان”هفت گيسوي خونين”
اذ:داستان”اذان غروب”
تأ:داستان”تأثيرات متقابل”
يك:داستان”يك روز صبح اتفاق افتاد”
صر:داستان”صراحت و قاطعيت”
آو:داستان”آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب”
خو:داستان “خواب خون”
مه:داستان “مهمان ناخوانده در شهر بزرگ”
عا:داستان”عافيت”
ص:صادقي(در هنگام ارجاع درون متني)

پيشگفتار

تبيين مسئله ي پژوهشي و اهميت آن
امروزه در ارتباط با كليات داستان كوتاه و اصول نقد اين نوع ادبي،مقالات و آثار متعددي به رشته ي تحرير درآمده است. اما بررسي ساختار و محتواي داستان هاي كوتاه همواره مورد كم لطفي پژوهشگران واقع شده است و يا در صورت وجود آثاري معدود در اين زمينه،عمده ي توجه محققان به شاهكارها و آثار بزرگ و زبانزد ادبيات فارسي بوده منحصر گشته و آثار نويسندگان گمنامي چون بهرام صادقي كمتر در مركز توجه قرار گرفته است.
به هر صورت،نگاه عميق به عناصر دروني داستان و كشف الگوي پيوند آن ها دركي همه جانبه تر از ماهيت اين نوع هنر ايجاد مي كند و اين منجر به ايجاد توسعه،خلاقيت و تحول در مسيرِ رو به ركودِ داستان نويسي خواهدشد.
اين مسئله در كنار اهميت غيرقابل انكار داستان كوتاه در طرح درام زندگي انسان و تحقق آمان هاي عظيم،نگارنده را برآن داشت تا به جاي پرداختن به آثار سنتي و شاهكارهاي ادبي به ادبيات معاصر و آثار گمنام اين عرصه بپردازد تا افقي ناشناخته را در اين زمينه در مقابل چشمان علاقمندان آن ترسيم نمايد.درجهت تحقق اين هدف آثار كوتاه بهرام صادقي انتخاب گرديد.
بهرام صادقي نويسنده ي تواناي دهه ي سي و چهل است كه داستان هاي كوتاه طنزآميز وي به عنوان نقطه ي عطف هنر نويسندگي اش با تسلط فراوان بر فرم نوشته شده اند به نحو حيرت انگيزي سال هاي پس ازكودتا را نشان مي دهند و بيش از هر چيز هنر داستان هستند نه گزارش اجتماعي يا رواني.
مهمترين مضمون داستان هايش جست و جو در عميق ترين لايه هاي ذهني بازماندگان نسل شكست است.اين جستجوي خلاقه باعث مي شود كه داستان هايش از لحاظ تنوع و تازگي در شكل و شيوه داستان گويي از بهترين هاي داستان نويسي فارسي گردند.
نوگرايي صادقي يا بهتر بگوييم پسانوگرايي او چه در درونمايه ي داستان ها و چه در شكل و ساختار آنها مسئله اي است كه در نويسندگان هم عصر و نيز نويسندگان نسل بعد از او به ندرت ديده مي شود.
از ويژگي هاي اخلاقي صادقي پرهيز از مطرح شدن و دوري از هرگونه سر و صدا و مصاحبه با روزنامه ها و جرايد و عدم نقد كارهاي ديگران بود و اين يكي از دلايل ناشناخته ماندن او در جهان داستان نويسي است.
در پژوهش حاضر سعي بر اين است كه پرده از هنر و توانايي هاي گمنام و ناشناخته ي او در زمينه ي كوتاه نويسي برداشته شود.
اهداف پژوهش
1) بررسي و تحليل محتوايي و ساختاري داستان هاي كوتاه بهرام صادقي.
2) پرداختن به كنش ها و نقش هاي داستاني از طريق شكستن متن و تجزيه ي آن به عناصر سازنده.
3) پرداختن به ارتباط موجود ميان عناصر تجزيه شده ي داستان و شناخت سبك خاص صادقي از اين طريق.
4) ارائه ي الگويي مشخص و كلي از سبك نويسندگي بهرام.
فرضيات يا پرسش ها
1) در آثار صادقي چه عامل و عنصري نقش تعيين كننده در پيشبرد روند داستان دارد؟
2) تا چه اندازه بهرام صادقي در ارائه ي يك الگوي سبكي خاص خود،موفق عمل نموده است؟
3) توانايي هاي نويسندگي بهرام صادقي در كدام عرصه ي داستاني بيشتر است؟
4) طنز صادقي در شكل گيري زبان و سبك داستان هايش تأثيرگذار است.
5) محتواي آثار صادقي محتوايي اجتماعي-دروني است و اين امر بر ساختار تأثير گذاشته است و بالعكس.

پيشينه ي پژوهش
طبق بررسي هاي انجام شده هيچ اثري تحت عنوان ” تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي کوتاه بهرام صادقي” وجود ندارد. اما اطلاعاتي در زمينه ي زندگينامه ي صادقي و مقداري نقد و تحليل هاي پراکنده در مورد او را در آثار زير مي توان يافت:
كتاب ها:
1- اصلاني،محمدرضا.(1384).بهرام صادقي بازمانده هاي غريبي آشنا،تهران،نيلوفر.
2- اصلاني،محمدرضا.(1381).بهرام صادقي،تهران،قصه.
3- عابديني،حسن.(1369).صد سال داستان نويسي در ايران(1و2)،تهران،پگاه.
4- محمودي،حسن.(1377).خونابي بر زمين نمناک(نقد و معرفي بهرام صادقي)،تهران،آسا.
5- مهدي پورعمراني،روح الله.(1379).مسافري غريب و حيران(نقد و بررسي گزيده داستان هاي بهرام صادقي)،تهران،روزگار.
مقالات:
1- ابومحبوب،احمد.(بي تا).داستان ملکوت از بهرام صادقي،رودکي،ش15.
2- ايوبي،محمد.(1385).که به گردت مي رسد نويسنده؟،نشريه اعتماد.
3- ضرابي،علي اصغر.(1377).بهرام صادقي از چوبک مي گويد،دنياي تغذيه.
4- کلباسي،محمد.(زمستان1385و بهار1386).سايه بر خاک(يادکرد گذشته بهرام صادقي و سير کار و کردار او)،ش41و42.
5-علي پور عسگري،بهناز.(1385).بهرام صادقي(سنگر و قمقمه هاي خالي)،نشريه اعتماد.
6-يزداني خرم،مهدي.(1382).مردي که خلاصه خود بود(به مناسبت بيستمين سال مرگ بهرام صادقي)،شرق.
روش پژوهش
ابتدا به شيوه ي اسنادي و كتابخانه اي عمل نموده و به جمع آوري مقالات و آثار نوشته شده در زمينه ي زندگينامه و آثار بهرام صادقي و يادداشت برداري از اين منابع اقدام شد.در مرحله ي بعد مطالب گردآوري شده طبقه بندي گرديدند و سپس به تجزيه ي ساختار داستان ها به عناصر تشكيل دهنده ي آن و سپس تحليل آن ها به شيوه ي توصيفي اقدام شد. در پايان نيز بررسي محتوايي آثار مدنظر گرفته شد.در اين مسير در بحث از كليات ساختاري داستان كوتاه از منابعي ارزشمند استفاده گرديد كه فهرست آن ها در پايان نوشته ي حاضر آورده شده است.
معرفي فصل هاي پايان نامه
* فصل اول: اين فصل شامل كلياتي چون:تعريف داستان كوتاه و تاريخچه ي آن در ايران و اروپا،تعريف ساختار و ساختارگرايي و آشنايي با زندگي و آثار بهرام صادقي است.

* فصل دوم: اين فصل كه بخش عمده ي نوشته ي حاضر را در مي گيرد به تحليل ساختاري آثار كوتاه بهرام صادقي(حدود بيست داستان چاپ شده در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فروغ فرخزاد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عناصر داستان، جلال آل احمد، قرن نوزدهم، احمد محمود