دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سازمانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این فرض میگردد و نشان میدهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می‌شود. برای رد فرض صفر از نسبت نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از 5 باشد، فرض صفر تائید می‌شود. به عبارت دیگر مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. از آنجا که میزان محاسبه شده سازههای نوع دوستی برابر 389/1 می باشد نشان دهنده تایید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد . GFI و AGFI: دو شاخص برازندگی GFI و برازندگی تعدیل یافته AGFI به شاخص‌های برازش مطلق معروفند. مقادیر این شاخص‌ها باید بین 0 و 1 باشد. مقدار بزرگتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است. اندازه‌گیری برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می‌شود، به مقایسه شاخص‌های برازش نسبی می‌پردازند و نشان می‌دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است، مناسب‌تر می‌باشد. شاخص‌ برازش هنجار شده (NFI ) از شاخص‌های این گروه می‌باشد که هر چه مقدار آن به 1 نزدیک باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. از شاخص‌های دیگر این گروه CFI می‌باشد که فقط می‌تواند مقادیر بین 0 تا 1 اختیار کند در حالیکه NFI می‌تواند بزرگتر از 1 باشد. مقدار این شاخص نیز هرچه به 1 نزدیکتر باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. مقادیر محاسبه شده نشان دهنده تایید برازش مدل بر اساس این سه شاخص می باشد.
4-6)تحلیل عاملی اکتشافی بعد تکنولوژی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر تکنولوژی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 7 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-11 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون تکنولوژی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
664/0
آزمون بارتلت
کای دو
135/307

درجه آزادی
21

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر تکنولوژی دارای 3 عامل خواهد بود.
جدول 4-12 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تکنولوژی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
325/2
213/33
213/33
795/1
638/25
638/25
2
206/1
235/17
448/50
664/1
771/23
409/49
3
019/1
563/14
011/65
092/1
602/15
011/65

نمودار 4-7 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه تکنولوژی
اين نمودار اسکری نیز با تعیین دو عامل تأیید نتایج بدست آمده را تأیید می نماید .
ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در دو عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.
جدول 4-13 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عامل 1
عامل 2
عامل 3
استفاده از سیستم های جذاب
Q9
821/0

راحتی استفاده
Q10
771/0

رعایت استانداردها و الزامات بین المللی
Q11

626/0

امنیت سرویس ها
Q12

868/0

انتخاب نرم افزارهای مناسب
Q13

680/0

سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
Q14

907/0
دسترسی به روش های توزیع
Q15
604/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید. پس از شناسايي عوامل مكنون بعد تکنولوژی ، لازم است تا درست نمايي روابط بين اين عوامل و متغيرهاي مشهود آزمون گردد. این امر با تاييد روابط بين متغيرها در قالب مدل اندازه‌گيري و از طریق نرم‌افزار Amos ورژن 21 صورت میپذیرد.
4-6-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد تکنولوژی
هرچند تحليل عاملي اكتشافي، ساختاری با سه عامل را برای بعد مشتری پيشنهاد نمود اما به منظور اطمينان از تناسب این ساختار با داده‌هاي جمع‌آوري شده، ضرورت دارد تحليل عاملي تاييدي نيز با استفاده نرم‌افزار Amos انجام گردد. در گام اول میبایست مدل اول را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پيشنهادي همان مدلي است كه در شكل 4-2 ترسيم شده است. اين مدل در دو سطح سنجه ها و عوامل مکنون شناسایی شده را در بر می گیرد.

شکل 4-2) مدل اندازه گیری متغیر بعد تکنولوژی در حالت تخمین استاندارد
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی تکنولوژی مورد تایید می باشد.
جدول 4-14 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری تکنولوژی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df 5
006/2
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
قابل قبول
RMSEA 0.05
058/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
258/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI 0. 9
976/0
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI 0.85
949/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
تأیید مدل
NFI 0.90
916/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI 0. 90
955/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI 0. 90
956/0
IFI

4-7)تحلیل عاملی اکتشافی بعد ساختار سازمانی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر ساختار سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 20 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-15 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون ساختار سازمانی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
770/0
آزمون بارتلت
کای دو
617/1360

درجه آزادی
190

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر ساختار سازمانی دارای 7 عامل خواهد بود.
جدول 4-16 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون ساختار سازمانی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
745/4
725/23
725/23
776/2
878/13
878/13
2
561/1
804/7
529/31
063/2
315/10
193/24
3
392/1
958/6
486/38
715/1
576/8
769/32
4
293/1
466/6
952/44
579/1
897/7
666/40
5
192/1
960/5
912/50
526/1
629/7
295/48
6
100/1
498/5
410/56
500/1
502/7
797/55
7
014/1
068/5
478/61
136/1
680/5
478/61

اين نمودار اسکری نیز با تعیین 7 عامل تأیید نتایج بدست آمده را تأیید می نماید .

نمودار 4-8 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه ساختار سازمانی

ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در 7 عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.
ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در 7 عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.

جدول 4-17 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عوامل مکنون

1
2
3
4
5
6
7
سازمان
Q16
579/0

حیطه نظارت
Q17

414/0

تمرکز و عدم تمرکز
Q18

773/0

انعطاف پذیری
Q19

780/0

ارتباط و هماهنگی ساختار با استراتژی
Q20

721/0

اهداف و مقاصد سازمان
Q21

587/0

پیچیدگی مشاغل
Q22
624/0

سبک مورد نظر برای سرپرستی و مدیریت
Q23

519/0

وسائل و ابزار هماهنگی و کنترل
Q24

427/0

ارتباطات درون سازمانی
Q25

511/0

تخصیص منابع مورد نیاز
Q26
441/0

طراحی مجدد ساختار سازمانی
Q27
668/0

بهترین ترکیب بین ساختار سازمانی
Q28
680/0

ارتباطات بهینه و مستمر
Q29

793/0

ایجاد فرآیندهای خودکار
Q30

551/0

نبود بروکراسی خشک
Q31

497/0

تأمین نظرات جمع ذینفعان سازمان
Q32

783/0

بهبود کارایی و کیفیت خدمات
Q33

724/0

ارتباط و همکاری بین سازمانی
Q34

871/0
تنوع و انعطاف پذیری خدمات
Q35

748/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید. پس از شناسايي عوامل مكنون بعد ساختار سازمانی ، لازم است تا درست نمايي روابط بين اين عوامل و متغيرهاي مشهود آزمون گردد. این امر با تاييد روابط بين متغيرها در قالب مدل اندازه‌گيري و از طریق نرم‌افزار Amos ورژن 21 صورت میپذیرد.
4-7-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد ساختار سازمانی
هرچند تحليل عاملي اكتشافي، ساختاری با سه عامل را برای بعد مشتری پيشنهاد نمود اما به منظور اطمينان از تناسب این ساختار با داده‌هاي جمع‌آوري شده، ضرورت دارد تحليل عاملي تاييدي نيز با استفاده نرم‌افزار Amos انجام گردد. در گام اول میبایست مدل اول را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پيشنهادي همان مدلي است كه در شكل 4-3 ترسيم شده است. اين مدل در دو سطح سنجه ها و عوامل مکنون شناسایی شده را در بر می گیرد.

شکل 4-3) مدل اندازه گیری متغیر بعد ساختار سازمانی در حالت تخمین استاندارد
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی ساختار سازمانی مورد تایید می باشد.
جدول 4-18 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری ساختار سازمانی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df 5
244/1
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA 0.05
028/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
212/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI 0. 9
948/0
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI 0.85
923/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
قابل قبول
NFI 0.90
877/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI 0. 90
972/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI 0. 90
973/0
IFI

4-8)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نیرو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی، تحلیل داده، توزیع فراوانی، معادلات ساختاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیروی انسانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی