دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

خدمت
رديف
2/29
19
زير 5 سال
1
3/32
21
6 تا 10 سال
2
8/13
9
11 تا 15 سال
3
8/13
9
16 تا 20 سال
4
8/10
7
21 سال به بالا
5
100
65
مجموع

44/2
ميانگين

طبق جدول شمار? 4-6- سابقه خدمت 2/29 درصد از پاسخگويان زير 5 سال، سابق? خدمت 3/32 درصد از پاسخگويان 6 تا 10 سال، سابق? خدمت 8/13 درصد از صاحب نظران پاسخگو 11 تا 15 سال بوده، سابق? خدمت 8/13 درصد نيز 16 تا 20 سال بوده و سابق? خدمت 8/10 درصد نيز بيشتر از 21 سال مي باشد. همان طور که در جدول ملاحظه مي کنيد بيشترين فراواني مربوط به گزين? سابق? خدمت 6 تا 10 سال مي باشد. ميانگين سابق? خدمت نيز بين رديف 2 و 3 جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-6 مربوط به ” سابقه خدمت پاسخگويان “

4-7- توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل “گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي”:
جدول شماره 4-7-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل ” گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي”

گويه ها
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد

ميانگين

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني

تا چه ميزان گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

0

0

21

3/32

34

3/52

10

4/15

83/3
تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

3

6/4

29

6/44

26

40

7

10

56/3
تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر ايجاد انگيزه در مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

3

6/4

25

5/38

28

1/43

9

8/13

66/3
تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش رضايت مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

6

2/9

21

3/32

23

4/35

15

1/23

72/3
تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش کيفيت برنامه ها موثر مي دانيد

0

0

3

6/4

9

8/13

25

5/38

28

1/43

20/4
به چه ميزان گروه بندي نيروهاي تخصصي را برافزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر مي دانيد

6

2/9

16

6/24

16

6/24

20

8/30

7

8/10

09/3

يافته هاي جدول شمار? 4-7-1 نشان مي دهد در گوي? تا چه ميزان گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (3/52 درصد) بر روي گزين? زياد مي باشد، در گوي? تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (6/44 درصد) بر روي گزين? متوسط مي باشد، در گوي? تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر ايجاد انگيزه در مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (1/43 درصد) بر روي گزين? زياد مي باشد، در گوي? تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش رضايت مخاطبان موثر مي دانيد نيز بيشترين فراواني (4/35درصد) بر روي گزين? زياد بوده، در گوي? تا چه اندازه گروه بندي نيروهاي تخصصي را بر افزايش کيفيت برنامه ها موثر مي دانيد بيشترين فراواني(1/43 درصد) به گزين? خيلي زياد تعلق دارد و در گوي? به چه ميزان گروه بندي نيروهاي تخصصي را برافزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر مي دانيد نيز بيشترين فراواني (8/30درصد) بر روي گزين? زياد بوده است. طبق جدول بيشترين ميانگين مربوط به گوي? ميزان تاثير گروه بندي نيروهاي تخصصي بر افزايش کيفيت برنامه ها مي باشد.

جدول4-7-2 توزيع فراواني متغير مستقل”ميزان تاثير گروه بندي وسازماندهي نيروهاي تخصصي”در يک نگاه
درصد فراواني
فراواني
پاسخ به گويه
0
0
خيلي کم
0
0
کم
7/27
18
متوسط
5/58
38
زياد
8/13
9
خيلي زياد
100
65
مجموع
.يافته هاي جدول شمار? 4-7-2- نشان مي دهد به طور کل از نظر هيچ يک از صاحب نظران پاسخگو ميزان تاثير گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي صدا و سيما بر ميزان اثربخشي برنامه ها در حد خيلي کم و کم نمي باشد، از نظر 7/27 درصد از پاسخگويان اين تاثير در حد متوسط مي باشد، از نظر 5/58 درصد از صاحب نظران ميزان تاثير گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر اثربخشي برنامه هاي صدا و سيما در حد زياد مي باشد و از نظر 8/13 درصدشان نيز اين تاثير در حد خيلي زياد مي باشد. طبق جدول بيشترين فراواني بر روي گزين? زياد مي باشد.

جدول4-7-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل ” گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي “
واريانس
انحراف معيار
نما
ميانه
ميانگين
402/0
634/0
4
4
86/3

نمودار شمار? 4-7- مربوط به متغير مستقل ” تاثير گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي “

4-8- توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل “مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان”:
جدول شماره 4-8-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل ” مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان “

گويه ها
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد

ميانگين

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني

تا چه ميزان مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

12

5/18

34

3/52

9

8/13

10

4/15

26/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

19

2/29

21

3/32

23

4/35

2

1/3

12/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر ايجاد انگيزه در مخاطبان موثر مي دانيد

0

0

13

20

25

5/38

16

6/24

11

9/16

38/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش رضايت مخاطبان موثر مي دانيد

3

6/4

15

1/23

13

20

22

8/33

12

5/18

38/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش کيفيت برنامه ها موثر مي دانيد

3

6/4

12

5/18

9

8/13

32

2/49

9

8/13

49/3
به چه ميزان مهارت ها و فنون کارکنان را برافزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر مي دانيد

6

2/9

12

5/18

30

2/46

10

4/15

7

8/10

3
يافته هاي جدول شمار? 4-8-1- نشان مي دهد در گوي? تا چه ميزان مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (3/52 درصد) بر روي گزين? متوسط مي باشد، در گوي? تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (4/35 درصد) بر روي گزين? زياد مي باشد، در گوي? تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر ايجاد انگيزه در مخاطبان موثر مي دانيد بيشترين فراواني (5/38 درصد) بر روي گزين? متوسط مي باشد، در گوي? تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش رضايت مخاطبان موثر مي دانيد نيز بيشترين فراواني (8/33 درصد) بر روي گزين? زياد بوده، در گوي? تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزايش کيفيت برنامه ها موثر مي دانيد بيشترين فراواني(2/49 درصد) به گزين? زياد تعلق دارد و در گوي? به چه ميزان مهارت ها و فنون کارکنان را برافزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر مي دانيد نيز بيشترين فراواني (2/46 درصد) بر روي گزين? متوسط بوده است. طبق جدول بيشترين ميانگين مربوط به گوي? ميزان تاثير مهارت ها و فنون کارکنان بر افزايش کيفيت برنامه ها مي باشد.

جدول4-8-2- توزيع فراواني متغير مستقل “ميزان تاثير مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان ” در يک نگاه
درصد فراواني
فراواني
پاسخ به گويه
0
0
خيلي کم
1/23
15
کم
6/24
16
متوسط
1/43
28
زياد
2/9
6
خيلي زياد
100
65
مجموع

يافته هاي جدول شمار? 4-8-2- نشان مي دهد به طور کل از نظر هيچ يک از صاحب نظران پاسخگو ميزان تاثير مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان صدا و سيما بر ميزان اثربخشي برنامه ها در حد خيلي کم نمي باشد، از نظر 1/23 درصد از پاسخگويان تاثير مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان بر ميزان اثربخشي برنامه ها در حد کم مي باشد، از نظر 6/24 درصد از پاسخگويان اين تاثير در حد متوسط مي باشد، از نظر 1/43 درصد از صاحب نظران ميزان تاثير مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان بر اثربخشي برنامه هاي صدا و سيما در حد زياد مي باشد و از نظر 2/9 درصدشان نيز اين تاثير در حد خيلي زياد مي باشد. طبق جدول بيشترين فراواني بر روي گزين? زياد مي باشد.

جدول4-8-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل ” مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان “

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، علوم ارتباطات، سابقه خدمت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران