دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

کارکنان)……………………………………………………………….93
جدول 3-4- معرف سازي متغير مستقل(تکنولوژي ساخت برنامه)……………………………………………………………….93
جدول 3-5- معرف سازي متغير مستقل(گرايش موضوعي برنامه)……………………………………………………………….94
جدول 3-6- معرف سازي متغير مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..94
جدول 3-7- معرف سازي متغير مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..95
جدول 3-8- نوع آزمون فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 3-9- بررسي قابليت اعتبار و اعتماد متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………..98
جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به دسته هاي جنسيت پاسخگويان……………………………………………………….101
جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به (سن پاسخگويان………………………………………………………………………………102
جدول 4-3- توزيع فراواني مربوط به (رشته تحصيلي پاسخگويان)…………………………………………………………..103
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به (حوزه تخصصي پاسخگويان)…………………………………………………………..104
جدول 4-5- توزيع فراواني مربوط به (ميزان تحصيلات)………………………………………………………………………………105
جدول 4-6- توزيع فراواني مربوط به (سابقه خدمت پاسخگويان)…………………………………………………………………106
جدول4-7-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل(گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي)………….108
جدول4-7-2- توزيع فراواني متغير مستقل(ميزان تاثير گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي…………109
جدول 4-7-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل (گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي)…………….109
جدول 4-8-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل(مهارتها و فنون ارتباطي………………………………………….110
جدول 4-8-2- توزيع فراواني متغير مستقل (ميزان تاثير مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان)………………………111
جدول 4-8-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل(مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان………………………………..112
جدول 4-9-1- توزيع فراواني گويه هاي متغيير مستقل(تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها)……..113
جدول 4-9-2- توزيع فراواني متغير مستقل(تاثير تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها)در يک نگاه
114
جدول 4-9-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل(تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها) 114
جدول 4-10-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل (گرايش موضوعي برنامه ها) 116
جدول 4-10-2- توزيع فراواني متغير مستقل(گرايش موضوعي برنامه ها )در يک نگاه 117
جدول 4-10-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل(گرايش موضوعي برنامه) 117
جدول 4-11-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل (تنوع برنامه ها) 119
جدول 4-11-2- توزيع فراواني متغير مستقل (تنوع برنامه ها) در يک نگاه 120
جدول 4-11-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل (تنوع برنامه ها) 120
جدول 4-12-1- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 122
جدول 4-12-2- توزيع فراواني گويه هاي متغير مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در يک نگاه 123
جدول 4-12-3- شاخص هاي مرکزي متغير مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 123
جدول 4-13-1- توزيع فراواني مربوط به متغير مستقل(مديريت برنامه ها)در يک نگاه 125
جدول 4-13-2- شاخص هاي مرکزي متغيير مستقل(مديريت برنامه ها) 126
جدول 4-14-1- توزيع فراواني مربوط به گويه هاي متغير وابسته (ميزان اثر بخشي برنامه ها) 127
جدول 4-14-2- توزيع فراواني مربوط به گويه هاي متغير وابسته (ميزان اثر بخشي برنامه ها) در يک نگاه
128
جدول 4-14-3- شاخص هاي مرکزي متغير وابسته (ميزان اثر بخشي برنامه) 129
جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغير هاي مستقل و وابسته 130
جدول 4-16-1- ضريب همستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و مديريت برنامه) 131
جدول 4-16-2- ضريب همبستگي(ميزان اثربخشي شبکه استاني و گروه بندي وسازماندهي نيروهاي
تخصصي) 132
جدول 4-16-3- ضريب همبستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و گرايش موضوعي برنامه ها) 133
جدول 4-16-4- ضريب همبستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و فنون ارتباطي کارکنان) 134
جدول 4-16-5- ضريب همبستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و تکنولوژي ساخت برنامه ها) 136
جدول 4-16-6- ضريب همبستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و تنوع برنامه ها) 137
جدول 4-16-7- ضريب همبستگي (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و زمان ارائه برنامه ها) 138
جدول 4-16-8- جدول ترکيبي آزمون فرضيات تحقيق 139
جدول 4-17-1- آناليز واريانس 140
جدول 4-17-2- ضرايب تاثير استاندارد شده و غير استاندارد در رگرسيون 141

فهرست نمودارها
نمودار 1-1- مدل مفهومي پژوهش …..6
نمودار 2-1- انواع تاثيرات داخلي تكنولوژي …39
نمودار 2-2- نحوه تاثير تكنولوژي بر مديران رسانه …40
نمودار 2-3- چهار مهارت اصلي مديريت را براي دستيابي به اهداف سازماني …54
نمودار 2-4- کيفيت از نظر برنامه و عوامل توليد …77
نمودار 2-5- سنجش کيفيت فني …77
نمودار 2-6-کيفيت از منظر تنوع)وسعت امكان انتخاب مخاطب ( …78
نمودار 2-7- کيفيت بر اساس سنجش واکنش مخاطب …78
نمودار 2-8- مدل مفهومي پژوهش ..85
نمودار 4-1- توزيع پاسخگويان بر اساس جنسيت 102
نمودار 4-2- مربوط به سن پاسخگويان 103
نمودار 4-3- مربوط به رشته تحصيلي پاسخگويان 104
نمودار 4-4- مربوط به حوزه تخصصي پاسخگويان 105
نمودار 4-5- مربوط به ميزان تحصيلات پاسخگويان 106
نمودار 4-6- مربوط به سابقه خدمت پاسخگويان 107
نمودار 4-7- مربوط به متغير مستقل(تاثير گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي) 110
نمودار 4-8- مربوط به متغير مستقل(تاثير مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان) 112
نمودار 4-9- مربوط به متغير مستقل(تاثير تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها) 115
نمودار 4-10- مربوط به متغير مستقل(گرايش موضوعي برنامه ها) 118
نمودار 4-11- مربوط به متغير مستقل (تنوع برنامه ها) 121
نمودار 4-12- مربوط به متغير مستقل (زمان ارائه برنامه ها) 124
نمودار 4-13- مربوط به متغير مستقل(مديريت برنامه) 126
نمودار 4-14- مربوط به متغير وابسته (ميزان اثر بخشي برنامه هاي صدا و سيما) 129
نمودار 4-15-1- پراکنش (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و مديريت برنامه ها) 132
نمودار 4-15-2- پراکنش (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و سازماندهي نيروهاي تخصصي) 133
نمودار 4-15-3- پراکنش (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و گرايش موضوعي برنامه ها) 134
نمودار 4-15-4- پراکنش (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و فنون ارتباطي کارکنان ) 135
نمودار 4-15-5- پراکنش (ميزان اثر بخشي شبکه استاني و تکنولوژي ساخت برنامه ها) 137
نمودار 4-15-6- پراکنش (ميزان اثربخشي شبکه استاني و تنوع برنامه ها) 138
نمودار 4-15-7- پراکنش (ميزان اثربخشي شبکه استاني و زمان ارائه برنامه ها) 139

فصل اول
کليات طرح تحقيق

1-1- مقدمه
مفهوم اثربخشي در مديريت با تغيير ميزان موفقيت نتايج حاصل از كار بايد مهم ترين هدف مدير باشد. بازدهي كار يك مدير نيز بايد ازطريق صادره هاي مديريت سنجيده شود نه ميزان وارده ها يعني موفقيت هاي كاري او، نه مجموعه كارهايي كه به وي محول مي شود يا در روز انجام مي دهد. اثربخشي چيزي است كه از راه اعمال صحيح مديريت به دست مي آيد و انجام مي شود و به صورت بازده كار ارائه مي گردد. ارتقاي تخصص گرايي، توجه بيشتر به خرده فرهنگ هاي جامعه و بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي برنامه سازي در مراکز استان ها، توجه مضاعف به نيازهاي برنامه اي گروه سني بزرگسال و ميانسال و افزايش اثربخشي برنامه هاي اين شبکه از مهم ترين سياست هاي جديد رسانه ملي به عنوان شبکه اي کاملاً ايراني مي باشد.

1-2- بيان مساله
يک مدير مجرب که داراي دانش و بينش کافي و مديريتي است، ضمن استفاده بهينه از ساختارهاي جاري اقتدار و اختيار در سازمان با باورهاي مشترک و قواعد کار به خوبي مسلط بوده و با سنجش عواقب کار و بينايي کامل در انجام تحولات، آن را به طريقي مناسب به اتمام مي رساند. مديراني که برحسب روابط نه ضوابط، براساس علايق شخصي نه واجد شرايط بودن انتخاب و مشغول به فعاليت مي شوند، در مدتي نه چندان طولاني، تغييراتي را در مجموعه تحت پوشش خود ايجاد مي نمايد که باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذيري مي گردد. در دوراني که علم وفناوري و پيشرفت در عرصه هاي مختلف دانش با سرعت بالايي حرکت مي کند واگذاري امور به دست مديراني ضعيف يا اصولاً غير مدير نه تنها باعث عقب ماندگي آن مجموعه مي شود بلکه باعث وارد آمدن لطماتي به افراد و يا واحدهايي که با آن سازمان سروکار دارند نيز مي شود. ايشان خواسته يا ناخواسته نقاط ضعف سيستم را تقويت کرده و از تهديدات فرا روي سيستم به صورتي سهل و آسان مي گذرد.
مفهوم اثربخشي1 از مهم ترين، مبهم ترين و در عين حال بحث ‌انگيزترين مباحث حوز? مديريت است. اين ويژگي ناشي از ابهاماتي است که در تعريف و بالطبع در ارزيابي آن وجود دارد. بر اين اساس تعاريف متعدد و الگوهاي متفاوتي براي ارزيابي اثربخشي شکل گرفته است. مفهوم اثربخشي در مديريت با تعبير ميزان موفقيت نتايج حاصل از کار بايد مهم‌ترين هدف يک مدير باشد. به طور کلي مفهوم اثربخشي را مي‌توان شامل: کسب موفقيت جذب، اعمال صحيح مديريت، پرورش کارکنان، دست‌يابي به اهداف، کار درست انجام دادن، تفکر گروهي و مشارکت، تقويت ارزش‌هاي سازماني، توليد ايده‌هاي جديد در نظر گرفت ( ايوانويچ ، 2001) .
چو و بولي بيان مي‌کنند که هرگاه برنامه‌هاي يک سازمان منجر به تحقق هدف‌هاي خود گردد، اثربخشي واقع شده است، آنچه حائز اهميت است اين است که اهداف و شاخص‌هايي وجود داشته باشد که بتوان با اندازه‌گيري آن‌ها ميزان تحقق اهداف را تعيين نمود، مي‌توان گفت اثربخشي و سودمندي يک برنامه به ارزشيابي کيفيت آموزشي، طراحي دوره و تجارب يادگيري بستگي دارد.
اثربخشي فوايدي است که سازمان و فراگيران از آموزش دريافت مي‌کنند. اثربخشي هر برنامه به ارزشيابي و نظارت مستمر بستگي دارد علاوه بر اين، مربيان و کارآموزان بايد به طور فعالانه در معرض فرآيند نظارت و ارزشيابي قرار گيرند، بازخورد فوري نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مستمر نظارت و ارزشيابي بايد در دسترس دست‌اندرکاران باشد که براي پيشرفت و بهبود لازم است .
البته اثربخشي به طور مطلق و در پايان يک دوره آموزشي رويکرد کاملي نيست اثربخشي و کيفيت آموزش مي‌بايست در طول فرايند آموزش ايجاد و تضمين گردد و در پايان اين فرآيند براي اطمينان از صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار گيرد (چو و بولي، 2007) .
اندازه‌گيري اثربخشي بايد شامل موارد متعددي مانند ميزان فروش، رضايت مشتريان، ايمني محيط کار، بهره‌وري و ساير موارد باشد. علاوه بر اين الورز و گارفنو اثربخشي را رويکرد نظري براي درک اينکه آيا فعاليت به نتايج مورد نظر دست يافته است يا نه تعريف مي‌کند (ويليام ،2007) .
سازمان صدا وسيما ، نيم قرن است که به قانون سپرده شده است. در تمام اين سال ها، مقرراتي که در خصوص اين رسانه تصويب شده، اشتراکات و شباهت هاي زيادي دارد. صدا و سيما هميشه دولتي بوده و بخ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقشه راه، اداره کل ورزش و جوانان، سابقه خدمت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، نقشه راه، علوم ارتباطات