دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره ارزش، اثبات گرایی، عملکرد سازمان، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

خود را هم به مدل کسب و کار و هم به مسئولیت اجتماعی سازمان داشته اند ولی چون هدف اساسی این طرح مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان جهت یکپارچه نمودن عملکرد سازمان با مسائل اجتماعی و محیط زیستی و ایجاد یک سازمان مسئول جهت خلق ارزش برای تمامی ذینفعان و نه فقط جامعه می باشد در این بخش به بررسی مطالعاتی که همین هدف را دنبال نموده اند پرداخته می شود.

2-9-1)CSR استراتژیک پورتر و کرامر
در سال 2006، مایکل پورتر و مارک کرامر [2] چارچوب جدیدی را با رویکرد استراتژیک برای CSR مطرح نمودند که با توجه به آن سازمان ها می توانند اهداف و فعالیت های سازمان خود را به طور موثری با منافع جامعه پیوند بزنند.
مشارکت سازمان در جامعه: یک رویکرد استراتژیک
ابعاد اجتماعی زمینه رقابتی
تاثیرات اجتماعی زنجیره ارزش
تاثیرات اجتماعی عمومی
نوع دوستی استراتژیک که از ظرفیت ها جهت بهبود حوزه های برجسته ی زمینه رقابتی استفاده می کند.

CSR استراتژیک

کاهش صدمات ناشی از فعالیت های زنجیره ارزش

شهروند خوب

CSR پاسخگو

تغییر در فعالیت های زنجیره ارزش به سود جامعه همراه با تقویت استراتژی

شکل (2-14) : چارچوب CSR استراتژیک پورتر و کرامر
منبع: [2]
همان طور که در شکل دیده می شود پورتر و کرامر مشارکت سازمان در جامعه را به سه بخش تقسیم نموده اند:
مسائل اجتماعی عمومی که ممکن است برای جامعه مهم باشد ولی به عملکرد سازمان وابستگی چندانی نداشته و بر موقعیت رقابتی بلند مدت آن نیز تاثیر چندانی ندارد.
تاثیرات اجتماعی زنجیره ارزش که به طور قابل توجهی تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند.
ابعاد اجتماعی زمینه رقابتی که عواملی در محیط خارجی هستند که به طور قابل توجهی بر موقعیت رقابتی سازمان تاثیر گذارند [2].

2-9-2) خلق شرکت های پایدار اکلز، پرکینز و سرافیم122
اکلز و همکارانش [119] در مقاله ای با عنوان «چطور می توان به یک شرکت پایدار123 تبدیل شد؟» به مقایسه ی شرکت های پایدار و شرکت های سنتی124 پرداخته اند که مقصود آنان از شرکت های پایدار شرکت هایی است که به مسائل اجتماعی و محیط زیستی همراه با خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان توجه می نمایند. نویسندگان این مقاله [119] پس از تحقیق به دو سوال زیر پاسخ می دهند:
1. چطور یک شرکت پایدار شرایطی را خلق می کند که از آن طریق بتواند ”پایداری اجتماعی و محیط زیستی“125 را در استراتژی ها و عملیات های شرکت قرار دهد؟
2. اجزای ویژه ی فرهنگ شرکت های پایدار126 که باعث تفاوت و تمایز با شرکت های سنتی می شوند چه هستند؟
اکلز و همکاران [119] مدلی را برای خلق یک سازمان پایدار ارائه می دهند که شامل دو مرحله ی زیر است:
1. ساختن مجدد هویت سازمان از طریق تعهدات رهبری127 و مشارکت خارجی؛
2. تدوین کردن هویت جدید از طریق مشارکت کارکنان و مکانیزم های اجرایی؛
مراحل اول و دوم یکدیگر را تقویت نموده و کاملا بر هم تاثیر گذارند. مشارکت کارکنان ، مشارکت ذینفعان خارجی را بیشتر می نماید چرا که طیف گسترده ای از کارکنان قادر خواهند بود با ذینفعان خارجی ارتباط موثری برقرار نمایند؛ مکانیزم های اجرایی، قدرت و تعهدات رهبری را مقید می نمایند و از سوی دیگر تعهدات رهبری نیز انگیزه لازم را برای کارکنان فراهم می آورند چرا که کارکنان می دانند رهبران نسب به اعمال کارکنان خود توجه و علاقه لازم را دارند و تا زمانیکه فشار ذینفعان بر شرکت منجر به اصلاح و بهبود در کیفیت اش به طور مستمر شود، مشارکت خارجی مکانیزم های اجرایی را تقویت خواهد کرد [119].
شرکت هایی که دارای فرهنگ سازمانی مسلم و مشخصی شامل قابلیت های پرقدرت جهت تغییر، تعهد لازم جهت نوآوری و سطوح بالای اعتماد هستند، دارای مزیت های برجسته ای می باشند ولی هنگامی که این اجزاء موجود نباشند تبدیل شدن به یک شرکت پایدار سخت و پیچیده خواهد بود [119].
علی رغم حرکت در دو مرحله ی عنوان شده، پیوستگی با ویژگی های فرهنگی مورد نیاز محتمل است و اگر شرکت ها با یک زیرساخت فرهنگی قوی که بر اعتماد و نوآوری استوار است شروع کنند، آن ویژگی های خود را در طول زمان قوی تر و قوی تر خواهند ساخت [119]. شرکت های پایدار قادر به خلق فرآیند های جدید، محصولات جدید و مدل های کسب و کار جدیدی هستند که عملکرد های کنترلی، اجتماعی و محیط زیستی را بهبود بخشیده و منجر به ترقی در عملکرد های مالی از طریق کاهش هزینه ها، درآمدهای جدید، تقویت برند و مدیریت ریسک بهتر خواهند شد [119].

2-9-3) بررسی تاثیرات CSR بر عملکرد سازمان توسط آینو و سرافیم128
آینو و سرافیم در مقاله ی خود به بررسی تحقیقات نظری که توسط نویسندگان مختلف روی تاثیرات CSR بر عملکردهای مختلف سازمان انجام شده است پرداخته اند که حاصل بررسی های آنها در جدول (2-5) آورده شده است. بخشی از مطالعات آینو و سرافیم به مقالات و پژوهش های مربوط به مدیریت موثر ذینفعان (به عنوان یکی از اجزای پایه ای و اساسی CSR) در تئوری ذینفعان اختصاص دارد. نتیجه برخی از این پژوهش ها این است که مدیریت موثر ذینفعان منجر به عملکرد مالی بهتر خواهد شد. آنها به این بحث می پردازند که شناسایی و مدیریت ارتباط با ذینفعان کلیدی ممکن است احتمال وقوع تنظیمات و اعمال محاسباتی و مقرراتی منفی و ناموفق را کاهش دهد و از سوی دیگر اعتبار سازمان را بالا برده و باعث جذب بیشتر مشتریان و هم چنین سرمایه گذاران علاقمند به مسائل اجتماعی شود. بخش دیگری از این پژوهش ها در حوزه ی تئوری مبتنی بر منابع سازمان به بحث در مورد CSR پرداخته است. در این مطالعات این گونه بحث می شود که رفتار های مسئولانه ی سازمان ها موجب مزیت رقابتی برای آنان خواهد شد. [120]

جدول (2-5): بررسی تاثیرات اجرای CSR بر عملکرد سازمان
نوع تاثیر
نویسنده
افزایش هزینه های سازمان و در نتیجه کاهش توان رقابتی
Friedman, Aupperle et al, McWilliams & Siegel, Jensen
خلق مزیت برای مدیران به جای سهامداران
Brammer & Millington
بدست آوردن منابع بهتر
Cochran & Wood, Waddock & Graves
استخدام کارکنان ماهرتر
Turban & Greening, Greening & Turban
بازاریابی بهتر محصولات و خدمات
Moskowitz, Fombrun
خلق فرصت های پیش بینی نشده
Fombrun, Gardberg & Barnett
تاثیرات تبلیغاتی (افزایش تقاضا و کاهش حساسیت نسبت به قیمت مصرف کنندگان )
Dorfman and Steiner, Navarro, Sen & Bhattacharya, Milgrom and Roberts
کاهش سطح ضایعات در فرآیند های تولیدی
Konar & Cohen, Porter & Van Der Linde
عملکرد مالی بهتر (تئوری ذینفعان)
Freeman, Berman et al, Hillman & Keim
جذب مصرف کنندگان آگاه نسبت به مسائل اجتماعی129 (تئوری ذینفعان)
Hillman & Keim
جذب منابع مالی از سرمایه گذاران مسئول نسبت به مسائل اجتماعی130 (تئوری ذینفعان)
Kapstein
بهبود و افزایش اعتبار سازمان (تئوری ذینفعان)
Fombrun & Shanley, Fombrun, Freeman et al
بهبود مزیت رقابتی (تئوری مبتنی بر منابع)
Hart, Litz, Rugman & Verbeke, Sharma & Vredenburg, Marcus & Geffen, Delmas, Delmas, de Bakker & Nijhof, de Bakker et al., McWilliams et al., Hockerts , Branco & Rodrigues
منبع: [120]

2-9-4) یکپارچه سازی منافع جامعه و استراتژی های سازمان کانتر131
رزابت کانتر [121] به بررسی یکپارچه نمودن منافع اجتماعی با استراتژی های سازمان پرداخته و در مورد تاثیر تمرکز بر منافع جامعه در ماموریت سازمان بر عملکرد بلند مدت آن به بحث و گفتگو می پردازد. در ادامه خلاصه ای از موارد مربوط به این یکپارچه سازی و نتایج آن آورده شده است:
1. افراد درون سازمان به تشخیص قابلیت های داخلی که می توانند از یک سو مشکلی از جامعه را برطرف نموده و از سوی دیگر بازار سازمان را گسترش دهند، دست خواهند یافت؛
2. تمرکز بر منافع جامعه در ماموریت سازمان می تواند به خلق مزیت رقابتی کمک نماید و چنین سازمان هایی پیشتاز خلق مدل های کسب و کار جدیدی هستند که با تعهد نسبت به رفع مشکلات اجتماعی به خلق فرهنگ سازمانی جدید پرداخته که منجر به سود و عملکردهای بالاتری می شوند؛
3. یکپارچه سازی منجر به افزایش قدرت سازمان در چشم مشتریان، کارکنان و افراد جامعه می شود،
4. داشتن ارزش های قوی و ماموریتی که با منافع جامعه آمیخته باشد باعث افزایش انگیزه کارکنان، ایجاد یک فرهنگ به هم پیوسته با وجود کارکنان با فرهنگ های مختلف و خلق تفکرات نوآورانه توسط کارکنان شود [121].

3-1) مقدمه
هدف از این فصل توصیف روش های بکار رفته برای بررسی مدل ارائه شده در این پژوهش می باشد. این تحقیق دو مرحله ی کیفی و کمی داشته و سعی شده است انتخاب و هماهنگی این دو مرحله طوری باشد تا نتایج مورد انتظار حاصل شوند. ساختار این فصل در شکل (3-1) نمایش داده شده است. همان طور که در شکل دیده می شود، در این فصل تطابق و هم ترازی رویکرد دو مرحله ای تحقیق بررسی شده و جزئیات مراحل کیفی و کمی به تفصیل بیان می شوند.
پس از اینکه تطابق دو مرحله ی کمی و کیفی تحقیق مورد اثبات قرار گرفت، وارد مرحله ی اول تحقیق یعنی رویکرد کیفی شده و در خصوص مباحث مربوط به انتخاب شرکت مورد مطالعه و همچنین مصاحبه و مشاهده مطالب لازم ارائه خواهد شد. پس از آن در مرحله ی کمی بحث در خصوص طراحی پرسشنامه، جامعه ی آماری و نمونه گیری، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد گرفت.

شکل 3-1: ساختار فصل 3
3-2) پارادایم های تحقیق
انتخاب روش مناسب تحقیق یکی از مباحث مهم در علوم اجتماعی و رفتاری به شمار آید. صاحب نظران مختلف نظرات و رویکرد های متفاوتی به روش تحقیق بخصوص از بعد کمی و کیفی داشته اند و جدال در انتخاب یکی از این دو روش تا جایی پیش رفت که به ارائه ی رویکردهای ترکیبی و استفاده از هر دو روش کیفی و کمی انجامید. بکار بردن روش ترکیبی اکنون در علوم اجتماعی مرسوم می باشد ولی آنچه حائز اهمیت است آن است که ترکیب دو روش کیفی و کمی باید به گونه ای انجام پذیرد که نتایج حاصل از هر دو مکمل و منطبق با هم بوده و به دستیابی به اهداف تحقیق منتهی شوند.
جدول (3-1) روش های بکار رفته در تحقیق از حیث کمی و کیفی، منطق تحقیق یعنی قیاسی یا استقرایی، ارزش شناسی یا نقش ارزش ها در تحقیق، هستی شناسی یا ماهیت دریافت شده از حقیقت و ارتباطات علّی بین مشاهدات را نشان می دهد. این روش ها به پارادایم تحقیق بستگی داشته و هر یک از این پارادایم ها ویژگی ها و رویکردهای خاص خود را دارا می باشند. این پارادایم ها که عبارتند از اثبات گرایی132، پسا اثبات گرایی133، عمل گرایی134 و ساخت گرایی135 [122] بیانگر تغییر و تحولات در حوزه ی روش های تحقیق در علوم رفتاری و اجتماعی می باشند.

جدول 3-1: مقایسه ی پارادایم های علوم رفتاری و اجتماعی

اثبات گرایی
پسا اثبات گرایی
عمل گرایی
ساخت گرایی
روش ها
کمی
در حالت اولیه کمی
کیفی + کمی
کیفی
منطق
استقرایی
در حالت اولیه استقرایی
قیاسی + استقرایی
قیاسی
معرفت شناسی
دیدگاه عینی، فاعل و مفعول شناخت مستقل از هم هستند
دوگانگی تعدیل شده
یافته ها احتمالا و بطور عینی درست هستند
دیدگاه های عینی و ذهنی
دیدگاه ذهنی، فاعل و مفعول شناخت تفکیک ناپذیرند
ارزش شناسی
تحقیق عاری از ارزش
تحقیق با ارزش ها ارتباط دارد ولی آنها تحت کنترل هستند
ارزش ها نقش عمده ای در نتایج بازی می کنند
تحقیق مقید به ارزش است
هستی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مصرف کنندگان، محیط زیست، مزیت رقابتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، رویکرد کیفی، مزیت رقابتی، اثبات گرایی