دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زمان بندی، حمایت اجتماعی، پرخاشگری، فشار روانی

دانلود پایان نامه ارشد

محمدی، 1389).
در تقسیم بندی فوق روش های کنار آمدن مستقیم و روش های کنار آمدن دفاعی به چند دسته تقسیم می شوند. در قسمت اول روش هایی مانند مسئله گشایی برنامه ریزی شده، کنار آمدن مواجهه ای و استفاده از حمایت اجتماعی مطرح می باشد. مسئله گشایی یعنی محاسبه اینکه آن برنامه به ثمر برسد چه مشکلاتی باید صورت گیرد. کنار آمدن مواجهه ای مستلزم نزدیک شدن مستقیم به منبع استرس و تلاش برای تغییر دادن فوری آن است و در قسمت حمایت اجتماعی فرد سعی می کند با جلب حمایت دیگران بویژه دوستان، اعضای خانواده و دیگر نزدیکان به طور مستقیم با مشکل برخورد نماید. در حیطه دوم یا روش کنارآیی دفاعی مکانیزم های دفاعی، کاهش دهنده های شیمیایی استرس، پس خوراند زیستی و ورزش مد نظر می باشد. منظور از سبک های دفاعی به کار بردن سبک هایی مانند انکار، واپس روی، فرافکنی و واکنش وارونه برای تحریف واقعیت استرس زا می باشد. دومین نوع مقابله دفاعی استفاده از داروهای کاهش دهنده تنش مانند آرام بخش هایی مثل الکلف باربیتورات هاو بنزودیازپین ها که با اثرات پاراسمپاتیک موجب آرامش و خواب برای فرد می شوند. در قسمت پس خوراند زیستی نیز روش هایی از کنترل استرس مانند مراقبه (مدیتیشن)، پس خوراند زیستی و آرامش تدریجی مانند داروها و یا کاهش دهنده های شیمیایی باعث کاهش تنش می شوند که عوارض جانبی داروها را نیز ندارند و بالاخره ورزش نیز بعنوان یکی از روش های دفاعی بر حسب تحقیقات مک کان و هولمز (1984) می تواند باعث کاهش فشار روانی شود (سید محمدی، 1389).
موس و یلینگز (1982) ابعاد مقابله را در 3 مقوله طبقه بندی کرده اند که عبارتند از: الف: مقابله ارزیابی محور که با کوشش هایی برای تعریف و مشخص کردن واقعیت های یک رویداد همراه است. ب: مقابله مساله محور که تلاش برای تغییر یا از بین بردن منبع استرس (مانند ترک اعتیاد) یا درگیری مستقیم با پیامدهای یک رویداد جهت جبران آن (مانند قبول مسئولیت کارهای خانه توسط مرد در هنگام بیماری همسرش) می باشد، یا کوشش هایی جهت تغییر مشکلات روانی به وجود آمده در افراد و یا ایجاد فضای خوشایند (مانند دادن اعتماد به نفس و خود ارزشی) می باشد. و ج: مقابله هیجان محور است که هدف اصلی آن تلاش برای تحت کنترل درآوردن هیجانات برانگیخته شده توسط عوامل استرس زا جهت کسب آرامش می باشد. در همین راستا موس (1993) یک مفهوم چند بعدی مقابله را در دو مقوله طبقه بندی کرده است که عبارتند از محور مقابله و روش مقابله. در چارچوب محور مقابله دو سبک ارتباطی مهم وجود دارد یکی سبک مسئله محور و دیگری سبک هیجان محور است که آنها را به ترتیب مقابله روی آوردی و مقابله اجتنابی نامیده است. روش مقابله نیز شامل دو موقوله است: مقوله اول شناختی که در برگیرنده نوعی عمل درونی و ذهنی برای مبارزه علیه تنیدگی است، مقوله دوم رفتاری است که نوعی پاسخ بیرونی را شامل می شود(به نقل از موهینو، کریچنر و فورنز، و به نقل از دانش پور، 1389).
در پایان با توجه به موارد مطرح شده در فوق چنین استنباط می شود که بیشتر نظریه پردازان راه های مقابله را به سه نوع مسئله مدار، اجتنابی و هیجان مدار تقسیم می کنند. افراد با توجه به تیپ های شخصیتی، عملکرد خانواده و الگوهای تربیتی که تجربه نموده اند یک سبک و یا تلفیقی از روش های فوق را در برخورد با فشار روانی مورد استفاده قرار می دهند (اندلر و پارکر، 1990).

6-2ارتباط موثر
1-6-2تعریف ارتباط
ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام. با توجه به این تعریف:
• هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است. یعنی ارتباط می تواند بین دو یا چند نفر، یک نفر و یک رسانه، و غیره صورت گیرد.
• هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است. این پیام می تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی منتقل شود. در واقع یک پیام را می توان به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کرد.
• هر گونه اشکالی در انتقال پیام می تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید. یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی را دریافت نکند. از این موارد معمولاً به عنوان “سوء تفاهم” یاد می شود. یک ارتباط موثر ارتباطی است که راه را بر سوء تفاهم های احتمالی ببندد.
برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است. عده ای انسان را حیوانی اجتماعی می دانند. بنابراین شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گسترده وسیع ارتباطی است که می تواند ایجاد کند.

ارتباط موثر
– تنها وسیله ی انتقال اطلاعات بین افراد می باشد.
– تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است.
– بهترین راه تصحیح سوء تفاهم ها است.
– پیش شرط هر نوع آموزش موثر، و در نتیجه
– لازمه ی رشد یک اجتماع است.
یک ارتباط ناموثر:
– باعث ایجاد سوء تفاهم می شود.
– منجر به نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می گردد.
– در طول زمان می تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیب های روانی و اجتماعی ایجاد نماید.
– توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی را کاهش بدهد.
عناصر اصلی ارتباط(کلامی و غیرکلامی)
ارتباط وجوه مختلفی دارد. به طور ضمنی اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلی است. این دو عنصر عبارتند از عناصر کلامی و عناصر غیر کلامی ارتباط.
عناصر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستند که اختصاصاً به محتوای کلامی و فرانید بیان کلامی مربوط می گردند.
منظور از محتوای کلام، آن چیزی است که بر زبان می آوریم.برای مثال جذاب بودن محتوای کلام، تهدیدآمیز نبودن آن، شور بر انگیز بودن موضوع صحبت، غم افزا نبودن و نظایر آن، باعث تسهیل ارتباط می گردد. توجه به ابعاد فرهنگی و حتی خرده فرهنگی در محتوای کلام یکی از مهم ترین عوامل در افزایش کارآمدی ارتباط می باشد.
فرایند برقراری ارتباط کلامی شامل چگونگی شروع صحبت، نحوه جمله بندی، زمان بندی ارتباط کلامی، ملاحظات موقعیتی، و بالاخره چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط می باشد.
عناصر غیر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستند که اختصاصاً به جنبه هایی غیر از محتوای کلامی و فرایند بیان کلامی مربوط می گردند. در این مقوله می توان تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمی، حالات چهره ای، ژست ها، حالات بدنی و گوش دادن را نام برد.
برخی افراد برای بیان منظور و احساسات خود فقط از کلمات استفاده می کنند در حالی که دیگران برای انتقال پیام خود، علاوه بر کلمات از حالات چهره ای و حرکات بدنی، یعنی آنچه که عناصر غیرکلامی ارتباط می نامیم نیز استفاده می کنند(فتی، 1391).

2-6-2انواع سبک های ارتباطی
الف) سبک ارتباطی پرخاشگرانه
افراد پرخاشگر همواره در پی غلبه و رقابت با دیگران هستند. آن ها همیشه فکر می کنند حق با آن هاست و این دیگران هستند که مسئله و مشکل درست می کنند. از واژ های مستبدانه مثل”باید” زیاد استفاده می کنند. زود خشمگین می شوند و همواره دیگران را مسئول عصبانی شدن خویش می دانند. خصوصیت متداول این افراد ناتوانی در گوش دادن و در میان سخن دیگران حرف زدن است. هنگامی که با آن ها مخالفت می شود به شدت برافروخته می شوند. حاضر نیستند انتقاد و مخالفتی را درمورد دیدگاه هایشان تحمل کنند. از برچسب عای تحقیرآمیز زیاد استفاده می کنند.
ب) سبک ارتباطی سلطه جویانه
این سبک ارتباطی با عناوینی چون پرخاشگری منفعلانه یا غیر مستقیم نیز نام برده می شود. در این افراد کنترل و زورگویی نه به طور آشکار، بلکه به صورت پنهان و با فریب اعمال می شود. فرد خود و دیگران را به عنوان شی و نه انسان، مورد بهره کشی قرار می دهد و سعی می کند آن ها را در جهت منافع خود فریب دهد و مهار کند. افراد سلطه گر معمولا به یک سبک از رفتار و ارتباط خو می گیرند و هرگونه رفتاری خارج از این چهارچوب ها فرد سلطه گر را به شدت مضطرب و نگران می کند. بنابراین سعی در مهار دیگران در جهت حفظ تصورات قالبی خود هستند. چنین اعمالی منجر به احساس امنیت در آن ها می شود. همین امر باعث پدید آمدن احساس محق بودن، نقدناپذیری و به کارگیری دیگران در جهت تحقق افکار و تصورات قالبی آن ها می شود. بدین ترتیب بهره کشی و دید غیر انسانی نسبت به دیگران برای آن ها توجیه پذیر می شود.
ج) سبک ارتباطی سلطه پذیرانه(منفعلانه، عدم ابراز وجود)
افراد سلطه پذیر دل مشغولی پرهیز از برخورد با دیگران را دارند، حتی اگر این کار به قیمت ضایع شدن حق آن ها تمام شود. آن ها معمولا حق را به دیگران می دهند و برای خود ارزش و احترامی قائل نیستند. چنین افرادی در مقابل انتقاد بسیار مضطرب می شوند و معمولا بر خلاف میل خود عمل می کنند. هنگام ارتباط با آن ها، علائم اضطراب مانند حرکات زائد: مالیدن دست ها به هم، وول خوردن، بریده بریده حرف زدن و نفس عمیق کشیدن مشهود است. برای پیدا کردن علت مشکلات، معمولا خودشان را سرزنش می کنند و گاهی این سرزنش به قدری شدید است که ماهیت خودآزاری پیدا می کند. هنگام برخورد با مشکل به جای حل مسئله برای پاک کردن صورت مسئله تلاش می کنند. در هنگام صحبت کردن با دیگران سعی می کنند در چشم دیگران نگاه نکنند.در جمع ساکت هستند. پرخاشگری غیر مستقیم دربین این افراد دیده می شود. ترس از ناراحت کردن دیگران به دلیل میل شدید به دوست داشتنی جلوه کردن سبب میشود به جای بیان منطقی ناراحتی یا ابراز مستقیم عصبانیت خود از دست دیگران، خشم خود را به صورت غیرمستقیم تخلیه کنند.
د) سبک ارتباطی قاطعانه(ابراز وجود)
یک فرد قاطع، هم حق خود هم حق دیگران را محترم می شمارد. این افراد نکات مثبت ومنفی را هم در خود هم در دیگران به صورتی منصفانه می بینند. در حل تعارضات بیشتر بر گفتگو تأکید دارند و مایل به برقراری رابطه با دیگران هستند. توانایی گفتگوی روشن، شنوندهی حرف دیگران بودن، منصف و صریح بودن در این افراد مشهود است. نسبت به افکار و احساسات دیگران حساسیت نشان می دهند( قربانی، 1384).

3-6-2اجزای ارتباط
عناصر کلامی و غیرکلامی ارتباط هر کدام اجزای خود را دارند. این اجزا را می توان به این صورت تعریف نمود:
محتوای کلام: اینکه موضوع گفتگو چیست، خود می تواند به ادامه ارتباط یا قطع آن منجر گردد.
توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی: هنگامی که گوینده و شنونده به ویژگی های فرهنگی و حتی خرده فرهنگی فرد مقابل توجه نمی کنند، ارتباط قطع می شود.
• چگونگی شروع صحبت: نوع آغاز محاوره، یعنی اولین جملات و اولین نشانه های غیرکلامی برقراری ارتباط، تعیین کننده تداوم ارتباط هستند.
• نحوه جمله بندی: چگونگی جمله بندی به اندازه خود محتوای کلام دارای اهمیت است.
• زمان بندی ارتباط کلامی: هر ارتباط زمان خاصی دارد. برخی از این زمان بندی ها عمومی و کلی هستند و تقریباً همگان آن را رعایت می کنند. مثلاً کسی نیمه ی شب به دیگری تلفن نمی زند. ولی برخی زمان بندی ها ظرافت بیشتری دارند و کسانی که ارتباط بین فردی موفق تری دارند این زمان بندی ها را به خوبی رعایت می کنند. منظور از زمان بندی، هم زمان برقراری ارتباط، هم مدت آن و هم طول کلام در هز یک از زمان هایی است که فرد نقش گوینده را در ارتباط به عهده می گیرد.
• ملاحظات موقعیتی: جایگاه اجتماعی افراد، مکان، و فضای اجتماعی از دیگر عواملی هستند که می توانند به ارتباط موثر یا ناموثر منجر گردند.
• چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط: علاوه بر آغاز کلام، چگونگی ختم ارتباط و گفتگو نیز عاملی مهم در برقراری ارتباط موثر است.
• تن صدا:افرادی که در برقراری ماهر وکارآمد هستند ،به کشش های آوایی کلام خود در طول محاوره توجه دارند.
• آهنگ صدا:علاوه بر کشش های آوایی،ریتم وآهنگ کلام نیز به موثر واقع شدن ارتباط کمک کی کند.به سبک کلام افرادی که از موفقیت اجتماعی برخوردارند توجه کنید.این افراد عوامل فوق الذکر را در کلام خود رعایت می کنند.
• تماس چشمی:به خاطر داشته باشید که ارتباط تنها گفتن وشنیدن نیست.تماس چشمی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توانایی ها، مقابله با استرس، فشار روانی، راهبردهای مقابله Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی، یادگیری اجتماعی، آموزش مهارت