دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، متغیر مستقل، کیفیت افشا، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمد،1381).که در این پژوهش جامعهی آماری کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.برای انجام اینپژوهش دادههای کمی جامعهی نمونه که شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هستند از طریق بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز رهآورد نوین و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (سایت کدال) گردآوری شده است. سپس دادههای گردآوری شده در مدلهای تعریف شده برای متغیرهای پژوهش قرار گرفته است و با بدست آوردن مدلهای مربوط، متغیرها برای تجزیه و تحلیلآماده شدند که این کار از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و همینطور آزمونهای t-testو تحلیل کوواریانس و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نمونه آماري اين پژوهش شامل تمامي شركتهايي است كه شرايط ذيل را دارا باشند.
1- در طول سالهاي مالي 1387 تا1391در بورس حضور داشتهاند.
2- شرکتها جزء بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری،واسطهگری، بیمه و نهادهای پولی و مالی نباشند.زیرا این شرکتهاماهیت عملیاتشان متفاوت از سایر شرکتها است.
3- پايان سال مالي آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دورهی فوقالذكر تغيیريدر سال مالي نداده باشند.
4- در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و دادههاي موردنياز آنها در دسترس باشد.
5- طي قلمرو زماني پژوهش، هيچگونه توقف فعاليت نداشته و دوره مالي خود را تغيير نداده باشند.
7- جزء شركتهاي سرمايهگذاری (هلدينگ) نباشند.
8- تا پایان سال 1384 در تابلوی بورس و اوراق بهادار درج شده باشد.
برای انتخاب نمونه این پژوهش از روشهای معمول (فرمول کوکران و روش حذف سیتماتیک) استفاده نشده است زیرا نمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکتهایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر بهموقع بودن و قابلیت اتکا نمودهاند، انتخاب شدهاند،که جمعاً 349 سال شرکت بوده است. طبق اطلاعات موجود:

جدول (3-1) تعداد شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
شرح
تعداد
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1391
475

اعضای نمونه در سال 87

40
اعضای نمونه در سال 88

54
اعضای نمونه در سال 89

82
اعضای نمونه در سال 90

86
اعضای نمونه در سال 91

87
کل اعضای نمونه مورد مطالعه بر حسب سال شرکت
349

3-5 روش جمعآوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش،سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات مربوط و قابل اتکا میباشد. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات تئوریک از روش کتابخانهای استفاده شده است.یعنی از نشریات منابع داخلی و خارجی موجود درکتابها و اینترنت بهره گرفته شده است. دادههای مورد نیاز جهت محاسبهی متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. و در صورت ناقص بودن دادههای موجود در این بانک اطلاعاتی، به سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت کدال مراجعه گردیده است. همچنین برای پردازش دادهها از نرمافزار صفحه گسترده Excelاستفاده شده است و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرمافزار آماری Eviewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.به دلیل این که Eviews یکی از نرمافزارهای اختصاصی اقتصاد سنجی میباشد بنابراین، برای تجزیه و تحلیل دادههای شرکتهای بورسی بهتر است از این نرمافزار استفاده شود.
3-6 متغيرهاي پژوهش
اولينگام براي آزمون فرضيههاي پژوهش ارائه تعريف دقيق و مناسبي از متغيرهايي است كه امكان اندازهگيري خصوصيات مورد توجه درپژوهشرا ميسر ميسازند. متغيرهاي اينپژوهش به منظور آزمون فرضيهها به 2 گروه مستقل و وابسته تقسيم ميشوند كه در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند.
متغير يك مفهوم است كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده ميشود، به عبارت ديگر متغير به ويژگيهايي گفته ميشود كه ميتوان آنها را مشاهده يا اندازهگيري كرد و يا دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها قرار داد. متغیرهای این پژوهش عبارتند از:
عدم تقارن اطلاعاتی (IA)
مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (EM)
قابلیت اتکا(R)
بهموقع بودن (T)
محافظهکاری شرطی (CC)
محافظهکاری غیرشرطی(NCC)
کیفیت اقلام تعهدی (AQ)
اندازه شرکت(SIZE)

3-6-1 متغیر مستقل
متغير مستقل به متغيري گفته ميشود كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيشبيني ميشود به اين متغير، متغير محرك يا درونداد نيز گفته ميشود و متغيري است كه توسط پژوهشگر اندازهگيري، دستكاري و انتخاب ميشود تا رابطهی آن با متغير ديگر بررسي شود. به عبارت بهتر متغیر مستقل متغیری است که تأثیر آن بر روی متغیر وابسته سنجیده میشود. در این پژوهشعدم تقارن اطلاعاتی متغیر مستقل میباشد. و همچنین کیفیت افشا نیز در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی نقش متغیر مستقل را بازی میکند. در این پژوهش دو شاخص قابلیت اتکا و بهموقع بودن با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت افشا هستند.

3-6-2 متغير وابسته
متغير وابسته متغيري است كه بهمنظور تعيين تأثیر متغير مستقل مشاهده و اندازهگيري ميشود. متغير وابسته با معرفي، حذف و يا تعيين متغير مستقل ظاهر، پنهان يا تغيير ميكند و تغييرات آن وابسته به تغييرات متغير مستقل است. در اين پژوهش کیفیت گزارشگری مالی متغير وابسته میباشد.و سه شاخص مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی هستند.و همچنین کیفیت افشا نیز در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی نقش متغیر وابسته را بازی میکند. و دو شاخص قابلیت اتکا و بهموقع بودن با وزندهی یکسان معیارهای ارزیابی کیفیت افشا هستند.

3-6-3 متغیر تعدیلکننده یا کنترلی
متغیر تعدیلکننده، یک متغیر ثانوی است که از نوع متغیر مستقل است و محقق میل دارد آن را کنترل کند. تا مشخص شود آیا این متغیر، رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟ و به همین جهت، محقق، متغیر تعدیلکننده را به مانند یک متغیر مستقل، کنترل کرده، تأثیر آن را بر متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می‌دهد. متغیر کنترلی این پژوهش اندازه شرکتمیباشد.در این پژوهش برای اندازهگیری اندازه شرکت از متغیر ارزش بازار داراییها استفاده شده است که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار داراییها در پایان دوره قابل محاسبه میباشد.

که در آن برابر است با ارزش بازار شركت در سال.

3-7 معرفی مدلهایآزمون فرضیههای پژوهش
مدل آزمون فرضیههای پژوهشبه شرح زیر در قالب جدول 3-2 تنظیم شده است.

جدول (3-2) مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها
مدل فرضیهها
فرضیه اصلی 1
فرضیه فرعی اول
R= β0 + β1IA + β2 SIZE

فرضیه فرعی دوم
T= β0 + β1IA + β2SIZE

فرضیه اصلی 2
فرضیه فرعی اول
EM = β0 + β1IA + β2 SIZE

فرضیه فرعی دوم
CC = β0 + β1 IA + β2 SIZE

فرضیه فرعی سوم
NCC = β0 + β1IA + β2 SIZE

فرضیه فرعی چهارم
AQ = β0 + β1IA + β2 SIZE

فرضیه اصلی 3
فرضیه فرعی اول
EM = β0 + β1 R + β2 SIZE

فرضیه فرعی دوم
CC = β0 + β1 R + β2 SIZE

فرضیه فرعی سوم
NCC = β0 + β1 R + β2 SIZE

فرضیه فرعی چهارم
AQ = β0 + β1 R + β2 SIZE

فرضیه فرعی پنجم
EM = β0 + β1 T + β2 SIZE

فرضیه فرعی ششم
CC = β0 + β1 T + β2 SIZE

فرضیه فرعی هفتم
NCC = β0 + β1 T + β2 SIZE

فرضیه فرعی هشتم
AQ = β0 + β1 T + β2 SIZE

3-8روش تجزیه و تحلیل آماری
چنانچه هدف پژوهش تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر(متغیرهای)مستقل باشد میتوان با محاسبه ضریب همبستگی97، درجه وابستگی وارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. درصورتیکه علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازهگیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر است نیزمدنظر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده میشود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکانپذیر است که روند گذشته تعمیمپذیر باشد و ملاک پیشبینی آینده قرارگیرد به عبارتی دیگر از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد. در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی میتوان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود. در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی میشود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند برازش کامل بدست میآید اما این حالت به ندرت اتفاق میافتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت، در این حالت ضریب تعیین R2 در رگرسیون مرکب معیار خلاصهای خواهد بود که بیان مینماید چگونه خط رگرسیون نمونه دادهها را به خوبی برازش میدهد. این ضریببین صفر و یک قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمیدهد هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش مدل بهتر است) گجراتی، 1386) .برای تحلیل تجربی عموماً سه نوع داده قابل بررسی است:
– سریهای زمانی
– مقطعی
– ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی (تابلویی)
دادههای سری زمانی دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری میشوند و بر حسب زمان مرتب شدهاند)گجراتی، 1386).
دادههای مقطعی دادههایی هستند که در یک مقطع مشخصی از زمان محاسبه و جمعآوری میشوند. برای مثال، دادههای مربوط به 110 شرکت در مقطع خاصی از زمان مثلاً سال 1387 را دادههای مقطعی مینامند. که در مطالعه حاضر از روش ترکیبی استفاده شده است.

3-9 روشهاو ابزار تجزيهوتحليل دادهها
در این پژوهش براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش دادههای ترکیبی میباشد. در ادامه به توضیح روش پردازش مدل مورد بررسی پژوهش پرداخته میشود، لازم به ذکر است در این مطالعه برای پالایش دادهها از نرمافزار Excelو برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از نرمافزار Eviewsبهره گرفته شده است. و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

3-9-1 آمار توصیفی
آمار توصيفي آن بخش از آمار است که به جمعآوري، خلاصه کردن، نمايش و پردازش اطلاعات ميپردازد بيآنکه به هر گونه نتيجهگيري درکنار آن اطلاعات آماري مبادرت ورزد.
دسته اول شاخصهاي مرکزي مربوط به تعداد دادهها، ميانگين، مد، میانه است. دسته دوم شاخصهاي پراکندگي نظير واريانس، چولگی، کشيدگي، ماکزیمم و مینیمم است که بيانگر پراکنش دادهها حول محور ميانگين است. از شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای توصیف متغیرهای پژوهش استفاده شده است.

3-9-2 آمار استنباطی
3-9-2-1 آزمون جارک- براو
اگر برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار Eviewsاستفاده شود، برای بررسی نرمال بودن دادهها باید از آزمون جارک- براو استفاده کنیم.

3-9-2-2 آزمون چاو
آزمون چاو98 برای تعیین بهکارگیری مدل اثر ثابت در مقابل تلفیق کل دادهها (یکپارچه شده) انجام میشود. فرضیههای این آزمون به صورت زیر است:

H0 : Pooled Model
H1 : Fixed Effect Model

فرضیهی صفر بر اساس مقادیر مقید و فرضیهی مقابل آن بر اساس مقادیر غیرمقید است. آمارهی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیرمقید به صورت زیر است:

Chow =((RRSS-URSS)/(N-1))/((URSS)/(NT-N-K))

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه درمورد فراشناختی، بدریخت انگاری بدن، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای فراشناختی