دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روانشناسی، آموزش و پرورش، نوآوری معلمان، مدارس دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد

و اصول آموزش و پرورش ،انتشارات آگاه ،
14- تافلر ، الوین . (1373) . شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی ، چاپ گلشن تهران ،
15- تافلر، الوين . ( 1371) . موج سوم ، ترجمه شهيندخت خوارزمي . انتشارات پوريا ،
16- ترزا،آمابلی . ( 1375) . شکوفائی خلاقیت کودکان،ترجمه حسن قاسم زاده و پروین عظیمی ،نشر دنیای نو،
17- تلخابی ، محمود . ( 1380) . بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی شهرستان زنجان ،
18- توران نژاد ، ربابه . ( 1378) . بررسي خودانگاري معلمان ابتدائي در باره توجه آنان نسبت به پذيرش خلاقيت ،
19- تورنس ، ئي پال . ( 1372) . استعدادها و مهارتهاي خلاقيت ، مترجم دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو،.
20- جویس،یروس.وویل ،مارشال.وکالهون ،امیلی . ( 1384) . الکوهای تدریس 2004،ترجمه محمدرضا بهرنکی ،انتشارات کمال تربیت.
21- چونگ ، وو کیم . ( 1374) . سنگفرش هر خیابان از طلاست ، ترجمه محمد سوری ، انتشارات سیمین ،
22- حاجی دخت ، بهاره . ( 1387) . بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران متوسطه دخترانه ارومیه ،
23- حسيني ، افضل السادات . ( 1378) . خلاقيت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداري ، دوره چهارم ، شماره17،
24- حسن زاده ، فریبا . ( 1383) . بررسی توصیفی تاثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت ، .
25- خمارلو، توران . ( 1370) . کتاب کار مربی کودک ، انتشارات آگاه ،
26- دافي ، برنادت ، ( 1380) . تشويق خلاقيت و تخيل در كودكان ، ترجمه مهشيد ياسائي ، انتشارات ققنوس ،
27- دائمی ، حمیدرضا و مقیمی ، سیده فاطمه . ( 1383) . هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس ، ( SID.ir‍ http://www . ).
28- ديويد ، بوهم . ( 1381) . در باره خلاقيت ، ترجمه محمد علي حسين نژاد ، نشر ساقي ، چاپ اول ،
29- دوبونو ، ادوارد . ( 1387) . خلاقيت كارآمد . ترجمه ملك دخت قاسمي نيك بخش ، نشر اختران ،
30- رسولي پور، منصور . ( 1386) . اهميت خلاقيت و روشهاي پرورش آن در دوره ابتدائيhttp://www.aftab.ir) )
31- رمی ،شوون. ( 1368) . سرآمدها،ترجمه محمود میناکاری،مرکزنشردانشگاهی تهران ،
32- سیدعباس زاده ، میرمحمد . ( 1380) . روشهای عملی تحقیق درعلوم انسانی ، انتشارات دانشگاه ارومیه ،
33- سرمد، زهره و بازرگان ، عباس و حجازي ، الهه . ( 1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگه ،
34- سيف هاشمي ، فخرالسادات . ( 1382). بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي وخلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان ،
35- سیف ، علی اکبر. ( 1372) . روانشناسی پرورشی ،انتشارات آگاه تهران ،
36- شهبازي ، صادق و شهرياري ، بهروز. (1386)، روش استفاده از دانش خلاقيت شناسيhttp://www.Knowclub.com) ‍) .
37- شوستروم ، اورت . ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، ترجمه غلامعلی سرمد و قاسم قاضی ، نشر سپر،
38- صافي ، احمد. ( 1379) . مديريت و نوآوري در مدارس ، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان ،
39- طالب زاده ،عباس. ( 1385) . خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها،ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ،شماره 152،.
40- عشايری، حسن . ( 1386) . روزنامه اعتماد ،مورخه 23/10/ 1386 .
41- فرنوديان ، فرج الله. محتوي بررسي و پژوهشي خلاقيت دانش آموزان ، مجله رشد تكنولوژي ، شماره 5 و 6.
42- قاسم زاده ، علی . ( 1381) . نگاهی به تاثیر روشهای تدریس سنتی و پیشرفته در خلاقیت دانش آموزان ،
43- قاضی ،قاسم. ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، مرکز نشر سپهر،
44- کیانی . خلاقیت ، ( 1385) . سایت اینترنتی دانشنامه رشد،
45- کلارنس ج . راو . (1366) . مباحث عمده در روانپزشکی . ترجمه جواد وهاب زاده ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
46- کفایت ، محمد . (1373) . بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز.
47- كرمي ، ابوالفضل . معرفي پرسشنامه سنجش خلاقيت تورستون و ميلن جرhttp://www.ravantajhiz.ir) )
48- ک ، مهدی(1386). تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشورhttp://www.mosbateman.blogfa.com) )
49- لورا . اي . برگ . ( 1385). روانشناسي رشد ، نشر ارسباران ، چاپ هفتم .
50- مقدم ، بدری . (1364) . کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ، انتشارات سروش ،
51- موید نیا ، فریبا . (1384) . بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه درمدارس دخترانه شهرستان خوی ،
52- میرزا آقایی ، حمید (1382). تكنيك خلاقيت 6 كلاه (http://www.fekrno.org ).
53- نبوی ،بهروز. ( 1367 ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات فروردین ،
54- نظری ، عباس . ( 1382) . بررسی تاثیر روش ایده سازی در پرورش خلاقیت دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه 2 اراک ،
55- وایزبرگ ، هربرت ف. ( 1362) . در آمدی به تحقیق پیمایشی و تحلیل داده ها ، مترجم جمال عابدی ،مرکز نشر دانشگاهی تهران ،
56- ولی نژاد، یدالله. ( 1381) . بررسی رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری استان آذربایجان غربی،
57- هارتلي بروئر،‌ اليزابت . ( 1384) . ايجاد انگيزه در كودكان ، مترجم احمد ناهيدي ، انتشارات جوانه رشد ،
58- هارلوك ، ايزابت ، ( 1364) . بازي ، ترجمه وحيد رواندوست ، انتشارات نشر پويش ،
59- هاشمی، حاجیه . ( 1383) . بررسی عوامل درون مدرسه ای مرتبط با ابتکار و خلاقیت دانش آموزان پا یه پنجم منطقه سردرود.
60- هلیگارد ، ارنست . ( 1368) . زمینه روانشناسی، جلد دوم ، مترجم محمد نقی براهنی و دیگران ، انتشارات رشد ،
61- همتي ، امير . ( 1387) . بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 شهر اروميه ،
62- يارمحمدزاده، پيمان. ( 1385) . بررسي نظرات مديران وتحقق موتلفه هاي سازمان يادگيرنده مدارس اروميه ، دانشگاه اصفهان .
63- يوسفي ، باقر. ( 1375) . تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش . شماره 14 ،

فهرست منابع انگلیسی
1 ) Abedi, J. (2002). A latent-Variable modeling approach to
assessing reliability and validity of a creativity instrument.
Creativity Research Journal, 14 (2), 267-276.
2 ) Diane Peters (2008) Creative Kids : 4 Ways To Spark Their Imaginations.
3 ) Anastasi, A. (1988). Psychological testing. (6 ed.). New York:
MacMillan.
4 ) Auzmendi, E., Villa, A., & Abedi, J. (1996). Reliability and
validity of a newly-constructed multiple-choice creativity
instrument. Creativity Research Journal, 9 (1), 89-95.
5 ) instructional materials: A review of research. Journal of
creative behavior, 20, 153-182.
6) Kaufmann, G. (2003). What to Archiv measure? A new look at the
concept of creativity. Journal of educational research, 47 (3),
235-251.
7) McAdam, R, Keogh, W. (2004). Transitioning towards
creativity and innovation measurement in SMEs. Creativity and
Innovation Management, 13 (2), 126-139.
8) O’Neil, H., Abedi, J., & Spielberger, C. (1994). The
measurement and teaching of creativity. In H. O’Neil & M.
Drillings (Eds.). Motivation: Theory and research, (pp. 245-
263). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
9) Proctor, R. M. G. & Burnett, P. S. (2004). Measuring Cognitive
and Dispositional Characteristics of Creativity in elementary
students. Creativity Research Journal, 16 (4), 421-429.
10) Torrance, E. P., & Goff, K. (1986). A quiet revolution. Journal
of Creative Behavior, 23, 136-145.
of SID.
11)Holt ‘ K (1993) Product. Inovation Management ; The univercity Press ; London.
12) Knight ; K.E. 1967. A Descriptive Model Of The Intra – Firm Inovation Process ; Thw Jornal
Of Business ; 40 pp : 487- 496.
13) Rosenfeld ; Rand Servo ; J. C . 1990 ; Facilitating Inovation In Large Organization ; In M.A . West And J . L. FARR ( EDS) Inovation And Crativity At Work : Psychologycal And Organization Strategies ; John. Willy & Sons ; West Sussn ; pp 251- 266.
14)http://www.Warwick.ac.uk.
15) http://www.tcrecord.org
16) http://www.wikipedia.com

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی، روانشناسی، دانشگاه تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فرهنگ و تمدن، خلاقیت و نوآوری، علوم اجتماعی، سازمان ملل متحد