دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رازيانه، بررسي، گياه

دانلود پایان نامه ارشد

، طول انشعاب و قطر گل گزارش نشد.
1-29 مطالعات انجام شده روي رازيانه
اغلب مطالعات انجام شده در رازيانه به کاربرد اسانس در پزشکي، داروسازي، صنايع غذايي و زراعت اشاره دارد. کوچکي و همکاران [141] به تأثير فواصل آبياري در 3 سطح (10،20 و 30 روز) و افزايش تراکم (40 بوته به 100 بوته در متر مربع) روي اجزاي عملکرد در دو توده بومي خراسان و کرمان اشاره کردند. نتايج اين تحقيق نشان داد که آبياري و تراکم اثر معني داري بر اندامهاي رويشي و زايشي رازيانه دارد. اكبري نيا [2] در يك بررسي تأثير تاريخ كاشت بر عملكرد و خصوصيات رشد چند گياه دارويي را گزارش نمود که عملكرد رازيانه و سياه دانه در كشت پاييزه به ترتيب 11 و 28 درصد بيشتر از كشت بهاره آن‌ها بود. معطر و همكاران [47] طي يك بررسي زراعت گياه رازيانه در اصفهان ميزان برداشت محصول دانه در سال اول 850 تا 1300 كيلوگرم و در سال دوم 700 تا 1200 كيلو گرم در هكتار گزارش كردند. .مورال و همکاران [131] با تحقيق بر روي 10 رقم رازيانه گزارش نمودند كه اين ارقام از نظر ارتفاع و تعداد دانه تنوع قابل توجهي داشتند. کاپور و همکاران [111] نشان دادند که همزيستي ريشه رازيانه با دو گونه از قارچهايVAM به نامهاي Glomus fasiculatum, G. macrocarpum به طور معنيداري غلظت فسفر دانه آن را بهبود بخشيد.
تورسکي [162] نشان داد که اسانس روغني رازيانه به طور معنيداري خصوصيات مورفولوژيک گونههايي از علف هرز تاج خروس ريشه قرمز و پيچک صحرايي را کاهش ميدهد و به طور طبيعي مانع جوانهزني بذور کاهو ميشود.جمشيدي و همکاران [12] به تأثير تغييرات زمان اسانس گيري (60،30،15 و150 دقيقه) روي ترکيبات روغن فرار گياه رازيانه اشاره کردهاند. ترکيب اصلي تشکيل دهنده اسانس رازيانه يعني ترانسآنتول در دقيقه 30 بالاترين درصد را نشان داد. برنات و همکاران [64] صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و ميزان عملكرد دانه را در34 توده رازيانه بررسي نمودند و نتايج نشان دهندة تنوع وسيعي از لحاظ ميزان عملكرد دانه و اسانس در ميان آنها بود.
زاهيد و همکاران [176] تنوع ژنتيکي 50 ژنوتيپ جمعآوري شده از نقاط مختلف پاکستان با استفاده از نشانگر RAPD را مورد بررسي قرار دادند که تنها 12 نمونه با صفات زراعي مورد اندازه گيري چند شکلي نشان دادند. شيدايي و همکاران [157] از نظر سيتوژنتيکي 13 جمعيت از تودههاي بومي رازيانه ايران را مورد مطالعه قرار دادند و سطح پلوئيدي آنها را مشخص کردند.
باروس و همکاران [95] گزارش نمودند که عصاره هاي استخراج شده از قسمت‌هاي مختلف گياه رازيانه قادر به خنثي كردن راديکال‌هاي آزاد حاصل از اكسيداسيون مي‌باشند ماتا و همكاران [125] به بررسي فعاليت آنتي اكسيداني پنج گياه رازيانه، نعناع، پونه، رز ماري و آويشن پرداختند. نتايج حاصل از آزمايشات نشان دادند كه در بين گياهان مورد بررسي، فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانولي نعناع، آويشن و رازيانه در بالاترين سطح قرار دارد.
با اين حال تاکنون مطالعات اندکي در گياه رازيانه در زمينه اصلاح و به نژادي در ايران و جهان گزارش شده است و اغلب مطالعات در زمينه ترکيبات سيتوژنتيکي، بررسي تنوع ژنتيکي و مطالعات مربوط به اسانس گياه رازيانه انجام شده است. با توجه به اينکه تاکنون مطالعه اي در رابطه با آثار خويش آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليتهاي ثانويه انجام نشده است و هيچگونه اطلاعتي مبني بر بررسي تنوع ژنتيکي بين لاينهاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان رازيانههاي ايراني و خارجي وجود ندارد از اين رو با در نظر گرفتن مطالب فوق، مطالعه حاضر بر مبناي اهداف زير صورت گرفت.
1-30 اهداف اين پژوهش
* مقايسه ژنوتيپهاي مختلف گونه Foeniculum vulgare ايراني و اروپايي از نظر عملکرد اسانس و مقايسه ترکيبات اصلي اسانس بذر
* مقايسه ژنوتيپهاي مختلف از نظر فعاليت آنتياکسيداني و انتخاب بهترين زمان برداشت ژنوتيپ منتخب جهت دستيابي به بالاترين فعاليت آنتياکسيداني
* بررسي تأثير خويشآميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت هاي ثانويه
* بررسي تنوع ژنتيکي بين تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان رازيانه با استفاوه از نشانگرهاي مورفولوژيک، آناتوميک و مولکولي ISSR
1-31 جنبههاي جديد بودن طرح
تاکنون مطالعات اندکي روي گياه دارويي رازيانه در زمينههاي فعاليت آنتياکسيداني، تأثير خويشآميزي بر ميزان متابوليت هاي ثانويه، صفات مورفولوژيک و آناتوميک و تعيين ميزان خود ناسازگاري در ايران و جهان گزارش شده است و اغلب مطالعات در زمينه ترکيبات اسانس اين گياه دارويي بوده است. در دهههاي اخير از روشهاي کلاسيک نظير ريختشناسي، مورفولوژي و فيزيولوژي براي بررسي تنوع ژنتيکي استفاده شده است که با روشهاي مولکولي مي‌توان آن را تکميل کرد. عمده روشهاي مولکولي براي چنين ارزيابيهايي استفاده از نشانگرهاي مولکولي است. با توجه به اينکه برخي تغييرات مورفولوژيک نياز به زمان نسبتاً زيادي دارند و برخي از تفاوت‌هايي موجود در سطح DNA ممکن است هيچ نوع تظاهر مورفولوژيک، بيوشيمايي و فيزيولوژيک نداشته باشند و اين گونه تفاوتها فقط از طريق بررسي DNA قابل ثبت هستند و با توجه به عدم وابستگي نشانگرها به سن و شرايط فيزيولوژيکي و محيطي گياه دارويي، بنابراين استفاده از نشانگرهاي مولکولي در سطح DNA ميتواند به عنوان روش مناسب در شناسايي تنوع گياهان زراعي و دارويي و ميزان خويشآميزي مورد استفاده قرار گيرند.

1
2 فصل دوم
مواد و روشها

2-1 شماي کلي پژوهش
هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي آثار خويشآميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليتهاي ثانويه و همچنين بررسي تنوع ژنتيکي بين تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان جمعيت رازيانههاي ايراني و خارجي با استفاده از نشانگرهاي مولکولي، مورفولوژيک و آناتوميک ميباشد.
2-2 موقعيت و ويژگيهاي مکان آزمايش
اين مطالعه در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در سالهاي 91-1393 اجرا شد. مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي واقع در 32 درجه شمالي و 51 درجه شرقي اجرا شد. متوسط بارندگي، حداقل و حداکثر دماي مطلق ساليانه به ترتيب 8/122 ميلي‌متر، 1/9 و 4/23 درجه سانتي‌گراد ميباشد و داراي اقليم فراخشک سرد است (جدول2-1).
جدول 2-1: معرفي خصوصيات زمين مورد کشت
ميزان ماده آلي خاک
بافت خاک
PH
EC
PWP
Fc
65/0
لوم رسي سيلت
45/7
2
3/18
6/23
2-3 مواد گياهي
مواد گياهي در اين پژوهش، 23 توده رازيانه از گونه (Foeniculum vulgare Miller subsp. Vulgare) بودند که شامل 19 توده ايراني و چهار توده خارجي شامل آلباني، انگلستان، لهستان و يک توده متعلق به اروپا که محل جمعآوري اين توده نامشخص بود و به عنوان توده اروپايي از آن نام برده شد. انتخاب نمونههاي متعلق به ايران بهنحوي انجام پذيرفت که داراي پراکندگي مطلوبي از مناطق جغرافيايي مختلف باشد. اطلاعات مربوط به موادگياهي مورد استفاده در جدول 2-2 آورده شده است.
ابتدا نمونهاي از بذرهاي مورد آزمايش براي اطمينان از جوانهزني و درصد جوانه زني در پتري ديش و در شرايط مناسب کشت شدند. بعد از انتخاب بذرهاي مناسب و مطمئن، در نيمه دوم اسفند ماه، کشت رازيانه در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي آغاز شد. ابتدا زمين مورد نظر شخم زده شد و سپس با ديسک تسطيح و مقداري کود دامي پوسيده به زمين اضافه گرديد. قبل از کاشت، خاک زمين کشت با روتيواتور کاملاً نرم گرديد و با ماله دستي خاک سطحي تسطيح شد و در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه بلوک و 13 کرت کاشته شد. طول رديفهاي کشت حدود 2 متر و فواصل رديفها از هم حدود 50 سانتيمتر و فاصله بوتهها از هم در حدود 30 سانتيمتر در نظر گرفته شد. عمق کاشت به دليل کوچکي بذر رازيانه در حدود 3-2 سانتيمتر در نظر گرفته شد. پس از قرار دادن بذور در خاک، روي آنها با خاک نرم پوشيده، و به نرمي کوبيده شد. آبياري در فواصل هر 5 روز يک بار در ابتداي دوره رشد رازيانه انجام شد و پس از استقرار گياه هر هفته يک بار آبياري صورت گرفت.

جدول 2-2: مشخصات 23 توده رازيانه
طول جفرافيايي
عرض جغرافيايي
ارتفاع
محل جمعآوري
نمونه
کد نمونهها
شماره
50 97 E
35 82 N
1300
کرج، تهران، ايران
کرج
Al1
1
32 54 E
54 42 N
1230
يزد، يزد، ايران
يزد
Ya
2
32 65 E
51 67 N
1570
اصفهان، اصفهان، ايران
اصفهان
Is1
3
48 36 E
34 19 N
1644
نهاوند، همدان، ايران
نهاوند
Ha1
4
35 71 E
51 46 N
1190
تهران، تهران، ايران
تهران
Te1
5
36 46 E
48 34 N
1900
همدان، همدان، ايران
همدان
Ha2
6
33 96 E
51 15 N
982
کاشان، اصفهان، ايران
کاشان
Is2
7
35 03 E
46 27 N
1530
پاوه، کرمانشاه، ايران
پاوه
Ke1
8
46 17E
38 05 N
1561
تبريز، آذربايجان شرقي، ايران
تبريز
Az1
9
35 19 E
51 39 N
918
ورامين، تهران، ايران
ورامين
Te2
10
30 32 E
57 16 N
800
کرمان، کرمان، ايران
کرمان
Ke2
11
29 39 E
54 35 N
1486
شيراز، فارس، ايران
شيراز
Fa
12
37 27 E
57 54 N
1160
شيروان، خراسان شمالي، ايران
شيروان
Kh1
13
51 56 E
30 71 N
1870
ياسوج، خوزستان، ايران
ياسوج
Kh2
14
51 17 E
30 42 N
2500
سميرم، اصفهان، ايران
سميرم
Is3
15
28 92 E
50 83 N
5
بوشهر، بوشهر، ايران
بوشهر
Bu
16
38 15 E
47 17 N
1354
اردبيل، آذربايجان غربي، ايران
اردبيل
Az2
17
58 42 E
34 21 N
1150
گناباد، خراسان رضوي، ايران
گناباد
Kh3
18
36 19 E
59 37 N
979
مشهد، خراسان رضوي، ايران
مشهد
Kh4
19
39 7E
30 52N
2683
لندن، انگلستان، انگلستان
انگلستان
En
20
13 24E
52 31N
3478
اروپا
اروپا
Sp
21
48 19 E
20 41N
316
تيرانا، آلباني، اروپا
آلباني
Al2
22
02 21E
13 53N
2499
ورشو، لهستان، اروپا
لهستان
Po
23

2-4 نحوه اجراي اين پژوهش
در اين تحقيق در مزرعه از هر توده رازيانه 8 بوته به تصادف انتخاب گرديد و در هر بوته 5 چتر قبل از گلدهي جهت انجام خودگرده افشاني با کاغذ سلوفن پاکت شد و به بقيه چترها اجازه آزاد گرده افشاني داده شد. در پايان فصل زراعي از بوتههايي که خودگرده افشان شده بودند تعداد پاکتهاي گرفته شده در هر بوته به طور جداگانه جمعآوري و به تعداد چترهاي خودگرده افشان شده، چتر آزاد گرده افشان نيز به عنوان برآورد شاخص خودسازگاري و اندازهگيري صفات بذري جمع آوري شدند. در سال دوم بذور حاصل از خودگرده افشاني و آزاد گرده افشاني به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي کاشته شدند و ساير ارزيابيها ميان تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان انجام گرفت.
شاخص خودسازگاري با استفاده از فرمول زير به صورت نسبت بذرهاي حاصل از خود گردهافشاني به بذرهاي حاصل از آزاد گردهافشاني بر حسب درصد بيان گرديد.
= شاخص خودسازگاري

2-5 بررسي تأثير خويشآميزي بر روي صفات
در اين تحقيق از بين و داخل 23 توده مورد بررسي، 23 بوته که تعداد بذر کافي در دو حالت آزاد گرده افشاني و خود گشني توليد کرده بودند انتخاب شدند، از هر بوته انتخاب شده بذر خودگرده افشان و آزاد گرده افشان به طور جداگانه جمعآوري شد، طوري که بذور خودگرده افشان و آزاد گرده افشان در هر بوته بهطور جداگانه به عنوان يک توده در نظر گرفته شد. در نهايت 23 توده خودگرده افشان و 23 توده آزاد گرده افشان، جمعأ 46 توده مورد بررسي قرار گرفتند. انتخاب نمونهها علاوه بر دارا بودن مقدار بذر کافي بهنحوي انجام پذيرفت که داراي پراکندگي مطلوبي از مناطق جغرافيايي مختلف باشند.
2-6 صفات آناتومي مورد بررسي و نحوه اندازهگيري آنها
از هر توده خودگرده افشان و آزاد گرده افشان چند بوته انتخاب گرديد و از ناحيه دومين ميانگره انتهايي، قطعهاي ساقه و دمبرگ تهيه شده و هم چنين از هر بوته تعدادي بذر جمعآوري شد و نمونه ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نشانگرهاي، ژنتيکي، ژنتيكي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از کتابخان