دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، امام خمینی، حقوق بشر، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

ضمائم

منابع و مآخذ

منابع:
قرآن کریم.
الف) منابع فارسی( کتب فارسی و ترجمه شده فارسی)
1. اسحاق رازی، شیخ ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن ، اصول کافى،1381،محمد باقر کمره ای، ج 4، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسوه.
2. جاویدی، مجتبی، سیمای حقوق در قرآن، 1389، چاپ اول، تهران، نشرمرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
3. حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتاءات، 1384، احمد رضا حسینی، چاپ نهم، انتشارات بین المللی الهدی، تهران.
4. حسینی، سید جعفر، پایان نامه، بررسی چالش های مربوط به اجرای قوانین خاص جانبازان، زمستان 1391.
5. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه امام علی ابن ابیطالب (ع)، 1384، چاپ اول، تهران، انتشارات پیام عدالت.
6. دلاوری ، محمد رضا ، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، 1392، چاپ اول، تهران، انتشارات آویشن شمال،
7. دلاوری ، محمد رضا ، نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران ،1393، چاپ اول، تهران، نشروکالت.
8. روشن، محمد، حقوق خانواده، 1391، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.
9. صحیفه نور، 1359، جلد 13، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).
10. صدرالحفاضی، سیدنصراله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری،1372، چاپ اول، تهران، نشرشهریار.
11. طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، 1385، چاپ 12،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
12. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام ودنیای معاصر، 1388،چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 1388، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ نما.
14. فیض، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چاپ سیزدهم ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، بهار1381 .
15. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، چاپ روزنامه رسمی ، 1389، چاپ اول.
16. قبله ای خویی، خلیل، آیات الاحکام، 1385، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
17. قرائتی، محسن، دقایقی با قرآن، 1391، هفدهم، تهران، موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن.
18. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، 1382، چاپ 33، تهران، شرکت سهامی انتشار.
19. کوثر، مجموعه سخنرانی های امام خمینی ره، 1373، جلد سوم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س)، پاورقی.
20. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، 1385، چاپ 13، تهران، نشرعلوم اسلامی .
21. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، 1385، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
22. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی،1391،چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
23. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی،1391، جلد اول، چاپ سوم، تهران،انتشارات پورروشن.
24. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی،1391،جلد دوم،چاپ سوم، تهران، نشرسمت.

ب) منابع عربی.
1. طوسی، محمدابن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد دوم، چاپ تهران، المکتبة المرتضویة الأحیاء العاثار الجعفریه، سال1387، هـ.ق.
2. اَلمغری الملایری، اسماعیل، جامع احادیث شیعه، 1377، جلد 16، چاپ اول، قم، نشر مؤسسه الواصف.

ج) پایان نامه.
1. بررسی چالش های مربوط به اجرای قوانین خاص جانبـازان، نگـارش آقای سید جعفرحسینی.
2. بررسی حقوق ایثارگران در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، نگارش آقای عدنان ملکی راد.
3. بررسی حمایت حقوقی از قرزندان شاهد و ایثارگر در نظام آموزش عالی کشور، نگارش خانم بیتا جلالی فراهانی.
4. مقایسه تطبیقی حمایتهای قانونی اعمال شده نسبت به آزادگان در ایران و سایر کشورها، نگارش آقای صراف شهریاری.

د) قوانین ومقررات مرتبط باموضوع.
1. قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران
2. قانون اساسی
3. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
4. قانون برنامه پنجم فرهنگی و اجتماعی کشور مصوب 1389
5. قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374
6. قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و 1392
7. قانون لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ر) منابع اینترنتی.
1. سایت پژوهشهای مجلس شورای اسلامیhttp://rc.majlis.ir
2. سایت دیوان عدالت اداریdivan-edalat.ir

Abstract:
issued by the court in the District Offices, General Board of Appeals and Complaints Veterans specific reference to complaints, grievances and protests against the authorities, against the law, or sharia units and government regulations or vires approval authority, the precedent of Veterans inferred, which looks at the rules and regulations adopted by the veterans of the lack of universality, ambiguities, brevity, lack of appropriate coordination between the veterans, the delay in the adoption of the Regulation and Regulations within the time prescribed by law, is considered a form of unlawful discrimination.
Suggested: explaining politics of moral and material support of veterans, deployment planning and policy experts and sympathetic regulation of Veterans Affairs, finance and credit, in accordance with the plans and policies stated in the veterans, modify, integration of the disability determination of the martyr in the armed forces, veterans, experts familiar with the rules …, to improve the level of service that could consequently cutting operational goals of the legislation in this area, primarily the reason for the Court of justice will not stand.
Keywords: regulation veterans, veterans’ rights, court, martyr Foundation and Veterans Affairs, Office of Justice jurisprudence.

بسمه‏تعالی
فرم اطلاعات پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد
Name of University: TEHRAN MARKAZI AZAD
Start data: 1393/02/04
Finishing data:1393/11/30
Name of Student: Ehsanollah aghashahi
Student No: 911110584
Address: Iran- Tehran- Resalat Highway- St. martyr Cord- St. martyr brothers Mahmoudi- No.19
Tel No:
1.Research: The purpose of this study is that in addition to studying the veterans’ complaints and general staff at the branch court, More attention to the affected population with a view to supporting the judicial proceedings, damages resulting from failure to pass the laws, regulations relevant to the Veterans, And the implications that this has been important for the government to recall, And from the perspective of public law or progress is possible deficiencies in this regard.
This study intends to support the Parliament of the cortex evaluated and improved methods of legal protection to victim

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، اعتیاد به مواد مخدر، مسایل اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر، انقلاب اسلامی