دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، رویه قضایی، انقلاب اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تهاجم دشمن و با لطبع آن مجروح و جانباز شدن جمعی از مردم که یا ناشی از بمباران مناطق مسکونی توسط دشمن بوده و یا بعنوان رزمندگان شرکت کننده در جنگ، ضرورت توجه مقامات دولتی خصوصاً قوای مقننه و مجریه را به این قشر از جامعه بیش از پیش فراهم نمود.
بر این اساس از آغازین روزهای شروع جنگ تحمیلی قوانین و مقررات خاصی با رویکرد حمایتی در جهت تسهیل درکسب معیشت و رسیدگی به وضع درمانی و رفاهی این قشر از جامعه تصویب و به مرحله اجرا در آمد. نحوه رسیدگی و احقاق حقوق ایثارگران و تضمین حقوق تضیع شده آنها با همان رویکرد حمایتی، در شعب دیوان عدالت اداری، خاصه هیأت عمومی دیوان که در ایجاد رویه قضایی نقش مهمی را ایفاء می کند باید فراهم شود.
بنابراین در نظر است که در این تحقیق علمی نقش دیوان عدالت اداری را در تضمین حقوق مکتسبه ایثارگران بررسی کرده و به این سئوال پاسخ دهیم که آیا دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات ایثارگران علیه مقامات و اقدامات دولتی رویکردی حمایتی دارد یا خیر؟ نحوه رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص چگونه انجام می شود. آیا دیوان عدالت اداری توانسته نقش تضمین کننده حقوق آحاد افراد جامعه خصوصاً ایثارگران را به خوبی ایفاء کند.
انگیزه انتخاب موضوع تحقیق:
از عوامل اصلی انگیزه انتخاب موضوع تحقیق، افزایش شکایات بیش از پیش ایثارگران در دیوان عدالت اداری، علیه تصمیمات سازمانهای دولتی، خصوصاً بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسون ماده 16 بنیاد که خود از متولیان امر ایثارگران می باشد بوده، که نگارنده را بر آن داشت ضمن بررسی علت و دلائل این افزایش، که یکی از علل آن تعدد و تکثر قوانین و مقررات تصویب شده موجد حق برای ایثارگران می باشد، و دلیل بعدی ناشی از پراکندگی ایثارگران در جامعه و اشتغال بخش عظیمی از آنها در بخش های عمومی و خصوصی می باشد، و در جهت جلوگیری از اجرای سلیقه ای قوانین خاص جانبازان در دستگاه های دولتی و خصوصی ونیز شفاف سازی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، راه کاری مناسب ارائه دهد. امید است این تحقیق بتواند در شفاف سازی روند رسیدگی به وضعیت اشتغال و معیشت جانبازان قدمهای مؤثری را بردارد.
هدفهاي تحقیق:
هدف از این پژوهش آن است که علاوه بر بررسی ونحوه رسیدگی به شکایات جانبازان در شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم توجه بیشتر به این قشر آسیب دیده با دیدگاه حمایتی در رسیدگی های قضایی، صدمات ناشی از عدم تصویب آئین نامه های قوانین مربوطه به ایثارگران و تبعاتی که این مهم برای دستگاه های دولتی به همراه داشته است را یادآوری، و از دیدگاه حقوق عمومی میزان پیشرفت یا کمبود های احتمالی در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد.
این تحقیق در نظر دارد حمایتهای مجلس شورای اسلامی را از این قشر مورد ارزیابی قرارداده و روشهای بهبود بخشی هدفهای حمایت حقوقی را از جانبازان در حوزه قضایی بررسی نماید.

سوالات تحقيق:
الف) سوالات اصلی:
1- با توجه به صلاحیت های قانونی دیوان، آیا رویه قضایی دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق ایثارگران موثر بوده است؟
2. آیا دیوان عدالت اداری نقش تضمین کننده حقوق ایثارگران را با رویکرد حمایتی دارد؟
ب) سوالات فرعی:
1. علل نقض آراء مراجع اختصاصی اداری ایثارگران در دیوان چیست؟
2. آیا قانون جامع ایثارگران بر صلاحیت های دیوان عدالت اداری تأثیر گذار است؟
3. تأثیر آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بر تصمیمات کمیسیون ماده 16 بنیاد چگونه است؟
فرضيه هاي تحقيق:
1- از جمله کارکردهای دیوان عدالت اداری، کنترل و نظارت قضایی بر تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری است، که در مورد مصوبات و آراء صادره با موضوع ایثارگران این نظارت با صدور آراء ابطالی و وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان می باشد.
2- صدور حکم به ورود شکایت نسبت به تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری در مورد ایثارگران، که حسب مورد با لغو و نقض تصمیم متخذه و یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضمین شده ایثارگر با تصحیح تصمیم اداری خود از وظایف و صلاحیت های دیوان می باشد.
روش تحقیق:
هر تحقیق و یا پژوهشی نیازمند اطلاعاتی است که بتواند فرضیه های ارائه شده را بررسی و برای آنها پاسخ های مستدل و مستند ارائه نماید، با توجه به کمبود منابع در خصوص تجزیه و تحلیل وظایف کمسیون های رسیدگی به امور ایثارگان در بنیاد شهید و نیروهای مسلح روش تحقیق در این مورد بصورت توصیفی و تحلیلی بوده که با استفاده از آراء کمیسیون های مذکور و آراء شعب دیوان اعم از بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی، تحلیلی و مطالعات رویه ای می باشد. اطلاعات این پژوهش به دلیل داشتن بعد حقوقی از میان مجموعه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری گردآوری می شود.
جامعه آماری و حجم آن:
جامعه آماری این تحقق مشمول کلیه ایثارگران شاغل و غیرشاغل می شود و نتایج آن می تواند برای کمیسیون های رسیدگی به امور ایثارگران، شعب دیوان عدالت اداری و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی مفید واقع گردد.
بهرهمندان از تحقیق:
قضات دیوان عدالت اداری، ایثارگران، وکلاء و سازمانهایی که به نوعی با حقوق ایثارگران در ارتباط هستند از نتایج این تحقیق بهره مند می گردند.

روش گرد آوري اطلاعات:
کتابخانه ای با فیش برداری از منابع و مراجعه به دبیرخانه کمیسیون ماده 16 بنیاد، مطالعه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و آراء صادره نیز اجرا شده است. بررسی آراء هیأت عموی دیوان، اخذ نظرات اداره حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اخذ نظریات قضات محترم عضو کمیسیون های تخصصی دیوان که درخصوص موضوعات ایثارگران اظهار نظر می کنند و مطالعه کتاب ها و پایان نامه هایی که راجع به موضوع تحقیق به نگارش درآمده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
بااستفاده از رایانه و آمارهای موجود مبنی بر شکایت های وارده در دبیرخانه دیوان عدالت اداری بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون ماده 16 بنیاد، مطالعه سوابق و مشاهدات عینی، استفاده از آراء وحدت رویه دیوان، استفاده از متغیرهای علمی یا توصیفی، بررسی نظریات و گفتارهای مطروحه در خصوص موضوع تحقیق.
پیشینه تحقیق:
باگذشت بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قوانین ومصوبات متعدد در خصوص ایثارگران(رزمندگان، مجروحین، جانبازان، آزادگانوخانواده شهداء)، مقاله و یا پژوهش قابل ذکری دربارهی رویه های قضایی محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری در خصوص حمایت حقوقی از ایثارگران، در مراکز علمی و فرهنگی بدست نیامد، به جز موضوعات متفرقه ای که بعضاً در این خصوص در جراید کثیرالانتشار خصوصاً روزنامه همشهری در ستون « ایثارگران بدانند » درج می شود که آن هم صرفاً بصورت انتقادی مطرح میشود.
با بررسی نگارنده فقط چند پایان نامه دانشجویی در خصوص ایثارگران به نگارش در آمده که به نوعی میتوان از آنها بعنوان پیشینه این تحقیق نام برد، موضوعات فوق عبارتند از: « بررسی چالش های مربوط به اجرای قوانین خاص جانبـازان» نگـارش آقای سید جعفرحسینی با راهنمایی آقای دکتر محمد روشـن و « بررسی حمایت حقوقی از قرزندان شاهد و ایثارگر در نظام آموزش عالی کشور » نگارش خانم بیتا جلالی فراهانی با راهنمایی آقای دکتر محمد حسن حبیبی و « بررسی حقوق ایثارگران در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران » نگارش آقای عدنان ملکی راد با راهنمایی آقای دکتر ابراهیم عزیزی و « مقایسه تطبیقی حمایتهای قانونی اعمال شده نسبت به آزادگان در ایران و سایر کشورها» نگارش آقای صراف شهریاری با راهنمایی آقای دکتر محمد روشن به رشته تحریر در آمده اند.
کمبود منابع معتبر در راستای نگارش این پژوهش با عنایت به اینکه قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1392 به تصویب رسیده و در خصوص تحلیل و رویه قضایی دیوان که با قانون جدید مناسبت داشته باشد کتبزیادی به رشته تحریر در نیامده، از مشکلات و محدودیت های این تحقیق بوده است، بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع این تحقیق، در مراکز فرهنگی و علمی، طراحی و الگوی این پژوهش با نگرش ذهنی نگارنده تهیه و تنظیم گردیده و تلاش شده در حد قابل قبولی راجع به موضوع این تحقیق مطالب بررسی، جمع آوری و ارائه گردد.
ساختار تحقیق:
این پایان نامه پس از طرح مباحث مقدماتی شامل دو بخش و هر بخش شامل دوفصل می باشد؛ که بخش اول مربوط به کلیات پژوهش شامل: مفاهیم و مبانی می باشد. و در بخش دوم، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران، بعنوان تنها مرجع اداری صالح و چگونگی تصمیم گیری و حمایتهای حقوقی و قضایی در حوزه ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با جمع بندی و نتیجه، راهکارهای پیشنهادی برای حل بخشی از مشکلات ایثارگران ارائه خواهد شد.
به نظر نگارنده این تحقیق ادامه راه خدمت به ایثار گران است، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و ارواح طیبه شهیدان عزیز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بررسی موضوع را شروع و یقین دارم روح بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی، ما را در راه تکمیل این کار کوچک یاری خواهد نمود. انشاءالله

بخش اول: مفاهیم و مبانی

بی شک ایثارگری و جانبازی از ویژگیهای اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و می باشد. وجود جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی که نشان از وجود فرهنگ جهاد و شهادت در بین جوانان این مرز و بوم است ضامن بقای انقلاب اسلامی ایران بوده ودر قیاس با سایر جنبشها و انقلاب سایر کشورها قابل مقایسه نمیباشد. انقلاب ما بدون وجود ایثارگران راهی برای پیروزی نداشت و اگر پیروز هم میگردید، قطعاً دوام پیدا نمی کرد.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: وهرگاه سوره ای نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، صاحبان ثروت ( منافقان ) از تو اجازهی مرخصی (برای فرار از جبهه) میخواهند و میگویند ما را واگذار تا با خانه نشینان ( آنان که از جنگ معافند و باید در خانه بنشینند) باشیم. 1
(توبه/86)
اوج جاودانگی اسلام از سرزمین کربلا آغاز گردید، شیعه با مسیری حساب شده و الگو گیری از سید و سالار شهیدان که این حماسه بزرگ الهی را آفرید، راه و مسیر خود را انتخاب کرد.
اگر تاریخ گذشته اسلام را مرور کنیم و نگاهی به جنگهای صدر اسلام که پیامبر گرامی و جانشین برحقش حضرت امیر المومنین( ع )در آنها حضور داشتند بیفکنیم، می بینیم در قرآن کریم به جنگهای پیامبر اکرم(ص) عنایت وتوجه خاصی گردیده، زیرا در این جنگها تمامی کفر، شرک و نفاق در مقابل تمامی اسلام ایستاده است. با اینکه زمان حیات پیامبر اسلام و اتفاقات پیش آمده در صدر اسلام مملو از عنایات و برکات الهی است و در قرآن مجید از آنها بعنوان امدادهای غیبی نام برده شده است.
رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در تجلیل از ایثارگری جانبازان و شهداء میفرمایند: ما از عهده شکر شهدای گرانقدر و شهیدان زنده عزیز و اسرا و مفقودان معظم و بازماندگان و وابستگان به آنان و بالجمله ملت بزرگوار نیز نخواهیم بر آمد.
جنگ و جهاد در راه خدا و دفاع از کیان اسلامی فریضه ای است مقدس، که روایات فراوانی در این زمینه وارد شده است. حضرت علی علیه السلام در خصوص تشویق برای جهاد میفرماید: خدا شکر گزاری را بر عهده شما نهاده، و امر حکومت را در دست شما گذارده، و فرصت مناسب در اختیارتان قرارداده است تا برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید. پس کمر بندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید، که بدست آوردن ارزش های والا با خوشگذرانی میسر نیست،چه بسا خواب های شب که تصمیم های روز را از بین برده و تاریکی های فراموشی که همت های بلند را نابود میکند.
(دشتی، 1384، ص346)
حضرت علی علیه السلام، در ماه رجب سال 36 هجری، پس از پیروزی بر شورشیان بصره، نامه ای بعنوان تشکر از مجاهدان از جنگ برگشته به مردم کوفه، چنین نوشتند: خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر علیه السلام پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار و سپاسگذا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، رگرسیون، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب اسلامی، قرآن کریم، امام خمینی، قانونگذاری