دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی از دقت مناسبی برخوردار بوده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

شکل (4-27) درصد خطای شناسایی فرکانسهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% را نشان میدهد.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و درایههای شکلهای مودی همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Error (%)
Mass(%)
0.23
0.11
0.86
0.10
0.03
0.35
0.03
0.01
0.25
0.22
Damping(%)
0.25
0.58
0.29
0.10
0.04
0.17
-0.11
-0.13
-0.52
0.24
Stiffness(%)
0.28
0.07
0.98
0.22
0.03
0.70
0.13
0.12
0.39
0.32
Mode Shapes (%)

0.25
0.02
0.07
0.46
0.06
0.30
0.00
4.17
0.83

0.13
0.46
0.07
0.06
0.19
0.00
3.53
0.00
0.08

0.16
0.00
0.69
0.15
0.16
0.65
11.80
1.03
0.10

0.22
0.03
0.08
0.66
0.10
1.42
0.04
4.20
0.62

0.07
0.46
0.00
0.11
0.27
0.59
3.68
0.26
0.00

0.17
0.79
0.54
0.16
0.11
0.68
0.00
1.39
0.29

0.27
0.00
0.66
0.35
0.00
0.13
0.11
4.19
0.21

0.00
0.61
0.46
0.00
0.19
0.18
4.00
0.58
0.12

0.16
0.77
0.41
0.14
0.05
0.38
11.32
2.13
0.22

Frequency(Hz)
1.25
1.38
1.78
3.65
3.86
5.27
6.93
7.03
7.91

MPMR(Ux)
10.27
66.26
7.09
1.19
9.56
0.97
2.74
1.89
0.04

MPMR(Uy)
53.87
16.23
13.43
7.82
2.12
2.11
2.27
2.05
0.10

MPMR(Rz)
17.82
0.69
65.74
4.29
0.15
6.67
0.01
0.54
4.09

Modal Damping Ratio (%)
2.1
2.3
3.1
6.3
6.6
9.3
12.6
12.7
14.8

بازه فرکانسی مورد استفاده جهت بهینهیابی این سازه، بازه 1-20 هرتز انتخاب شده است که دربرگیرنده تمامی فرکانسهای مودی این سازه بوده و فرکانسهای مودی با دقت بالایی شناسایی شدهاند. میرایی بالای مودهای انتهایی در این سازه نیز علت افزایش خطای فرکانس مودهای انتهایی در مقایسه با سایر مودها تشخیص داده شده است. درصد خطای شناسایی شکلهای مودی این سازه نیز در شکل (4-28) نشان داده شده است. با وجود عدم روند افزایشی خطاها با افزایش نوفه، همچنان شکلهای مودی انتقالی 7 و 8 که نسبت میرایی بالایی داشتهاند، بیشترین خطای شناسایی را به خود اختصاص دادهاند.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی
سازه 5 طبقه منظم
سیستم سازهای قاب خمشی برای طراحی سازه 5 طبقه منظم استقاده شده و مشخصات این سازه به اختصار در جدول (4-8) بیان شده است.روند شناسایی پارامترهای مورد نظر این سازه، با اعمال بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانسهای 1 تا 20 در جهت مؤلفه انتقالی x، فرکانس 1 تا 22 در جهت مؤلفه انتقالی y و فرکانس 3 تا 25 برای به تحریک درآوردن مؤلفه پیچشی z منطبق بر درجات آزادی طبقه اول در حالت استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی انجام شده و به میزان 1، 2، 3 درصد نوفه به دادهها اضافه شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این سازه در شکل (4-29) ارائه شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

مطابق شکل (4-29) نتایج با دقت بالایی همراه بوده است. برای بررسی نتایج شناسایی پارامترهای فرکانس و شکل مودی سازه 5 طبقه منظم نیز درصد خطای شناسایی این پارامترها برای حالتهای مختلف نوفه محاسبه شده و در شکلهای (4-30) و (4-31) نشان داده شدهاند. بازه فرکانسی انتخاب شده جهت بهینه یابی (1-20 هرتز) تمامی فرکانسهای سازه 5 طبقه را شامل شده و فرکانسهای مودی با دقت بالایی شناسایی شدهاند.

مقادیر جرم و موقعیت قرار گیری مراکز جرم طبقات سازه 5 طبقه منظم(واحدها: کیلو نیوتون و متر)
STORY
MASS-X
MASS-Y
MMI
X_dim(m)
Y_dim(m)
XCM(m)
YCM(m)
STORY1
1.56E+02
1.56E+02
6.32E+03
10
15
5
7.5
STORY2
1.57E+02
1.57E+02
6.33E+03
10
15
5
7.5
STORY3
1.55E+02
1.55E+02
6.27E+03
10
15
5
7.5
STORY4
1.54E+02
1.54E+02
6.22E+03
10
15
5
7.5
STORY5
1.50E+02
1.50E+02
6.02E+03
10
15
5
7.5

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

نسبتهای میرایی مودی سازه 5 طبقه در جدول (4-9) آورده شده است. مودهای انتقالی که نسبت میرایی بالایی داشتهاند، خطای شناسایی بیشتری را نسبت به سایر شکلهای مودی داشتهاند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فرکانسهای، هرتز، هارمونیک