دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

درصد خطای شکلهای مودی شناسایی شده قاب 6 طبقه با نامنظمی در طبقه اول در شکل (3-17) نشان داده شده است. افزایش نسبت میرایی مودهای انتهایی علت افزایش خطای شناسایی شکلهای مودی این مودها تشخیص داده شده است. کاهش میزان خطاهای شناسایی شکلهای مودی در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی به دلیل انتخاب بازه فرکانسی و بارگذاری بهتر در این حالت بوده است.

قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6:
برای ایجاد نامنظمی در درایههای انتهایی ماتریسهای سختی و میرایی، بادبندهای طبقات 5 و 6 حذف شدهاند. برای روند شناسایی بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 5 تا 25 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه 4 اعمال و با اندازه گیری پاسخهای شتاب، سرعت و جابجایی در تمامی درجات آزدی، به پاسخها و نیروی ورودی به میزان 1، 2،3 و 5 درصد نوفه اضافه شده است. درصد خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-18) آورده شده است. مطابق شکل نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
نتایج شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب با فرض استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی در شکلهای (3-19) و (3-20) نشان داده شده است. نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده است، به این صورت که بیشترین خطای شناسایی مربوط به فرکانس وشکل مودی مود 6 با میزان 15/0 و 97/0 درصد بوده است که میرایی بالای این مود موجب افزایش خطای شناسایی پارامترهای دینامیکی این مود شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

برای روند شناسایی در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 5/0 تا 25 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه 4 اعمال و نوفههای دستگاهی و محیطی به میزان 2،1 و 3% درصد در نظر گرفته شدهاند. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-21) نشان داده شده است. خطای شناسایی در محدوده قابل قبول قرار ندارد. درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و پارامترهای دینامیکی این قاب در جدول (3-2) آورده شده است. بیشترین میزان خطاهای درایههای ماتریسهای مشخصه مربوط به سه درایه ابتدایی است و از درایه 4 به بعد (محل بارگذاری طبقه 4) میزان خطا کاهش یافته است.
درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6 در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی و نوفه 3%به همراه خصوصیات دینامیکی این قاب
Mode No
1
2
3
4
5
6
Error(%)
Mass (%)
15.78
10.61
15.91
2.39
8.01
7.90
10.10%
Damping (%)
30.17
25.78
-1.41
-11.94
5.5
7.79
13.76%
Stiffnes (%)
19.13
22.9
21.07
12.55
8.11
7.74
15.25%
Frequency(Hz)
0.87
2.39
3.43
9.16
15.70
19.95

Modal Participate Mass Ratio
0.54
0.16
0.16
0.11
0.02
0.00

Modal Damping Ratio (%)
0.7
1.5
2.1
5.1
8.2
10.3

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

بنابراین در صورت انتقال طبقه بارگذاری به طبقات بالاتر، علاوه بر کاهش مشارکت مودهای بالا در پاسخ، افزایش میزان خطا در شناسایی درایههای ماتریسهای مشخصه مرتبط با طبقات پایینتر از طبقه بارگذاری در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی بدنبال داشته است. نتایج شناسایی فرکانسهای مودیقاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 در شکل (3-22) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی
محدوده فرکانسی مورد استفاده (8/0-40 هرتز) تمامی فرکانسهای قاب را پوشش داده است. میزان بالای میرایی مود انتهایی (3/10 درصد) دلیل افزایش خطای شناسایی فرکانس مود 6 تشخیص داده شده است. نتایج شناسایی شکلهای مودی این قاب در شکل (3-23) آورده شده است. خطا در تخمین شبه پاسخها در فرکانس کمتر از یک هرتز، موجب افزایش خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه در مود ابتدایی بوده است . انتقال محل بارگذاری و کاهش مشارکت مودهای بالادر پاسخ و افزایش میرایی این مودها باعث افزایش خطا در شناسایی شکلهای مودی این مودها بوده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6:
جهت ایجاد نامنظمی در کلیه ماتریسهای مشخصه سازه، هندسه و سیستم باربر جانبی قاب 6 طبقه در طبقات 5 و6 تغییر داده شده است. جهت روند شناسایی، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 7 تا 25 هرتز به طبقه 4 اعمال و به میزان 1، 2،3 و 5 % نوفه در حالت استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی در نظر گرفته شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی
نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 در شکل (3-24) نشان داده شده است. نتایج از دقت بالایی برخوردار بوده است. همچنین درصد خطای شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب در شکلهای (3-25) و (3-26) آورده شده است. همانند ماتریسهای مشخصه، پارامترهای دینامیکی نیز با دقت بالایی شناسایی شدهاند.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی از بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس متغیر 5/0-35 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه 4 استفاده و میزان نوفه 1، 2 و 3 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-27) نشان داده شده است. میزان خطاها در مقایسه با حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی افزایش زیادی داشته است. با بررسی خطای تمامی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه، (همانند قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6) انتقال محل بارگذاری به طبقه 4 عامل افزایش خطای شناسایی درایههای 1تا 3 ماتریسهای مشخصه تشخیص داده شده است.
درصد خطای شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب در شکلهای (3-28) و (3-29) نشان داده شده است. محدوده فرکانسی مورد استفاده تمامی فرکانسهای مودی را پوشش داده و تنها فرکانس مود6 به دلیل میرایی بالای این مود (2/10درصد) حساسیت نشان داده است. تغییر محل بارگذاری به طبقه 4 و میرایی بیشتر این مودها نسبت به مودهای ابتدایی موجب افزایش خطای شناسایی شکلهای مودی مودهای انتهایی شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 ، با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی
قاب 12 طبقه:
قابهای 12 طبقه با سیستم سازهای دوگانه و اتصالات تکیه گاهی گیردار مدلسازی شدهاند. فرضیات مورد استفاده برای تشکیل ماتریسهای مشخصه در قاب 6 طبقه، در قابهای12 طبقه تکرار شدهاند. هندسه کلی قابهای 12 طبقه مورد مطالعه در شکل (3-31) نشان داده شدهاند. قابهای مورد بررسی به شرح زیر هستند:
سازه 12 طبقه منظم
سازه 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1
سازه 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی از طبقه 6 تا 12
سازه 12 طبقه همراه با طبقات نرم در طبقات 1 و 7
سازه 12 طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12
سازه 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی بین طبقات 8 تا 12
سازه 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12
سازه 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای (4-8-12)
جهت ایجاد نامنظمی در ماترییس جرم از تغییر هندسه و از حذف سیستم باربر جانبی بادبندی به منظور نامنظمی در ماتریسهای سختی و میرایی استفاده شده است.

قاب 12طبقه منظم
برای روند شناسایی قاب 12 طبقه منظم در حالت وجود پاسخهای دقیق شتاب، سرعت و جابجایی، بارگذاری هارمونیک جارویی با فرکانس 8 تا 40 هرتز در امتداد درجه آزادی طبقه اول اعمال و به نیروی ورودی و پاسخهای اندازه گیری شده در تمامی درجات آزادی سازه به میزان 1، 2، 3 و 5 درصد نوفه اضافه شده است.(میزان نوفه برابر است با نسبت مقدارجذر میانگین مربعات سیگنال نوفه به جذر میانگین مربعات مربعات پاسخها و نیروی ورودی). نتایج شناسایی ماتریسهای مشخصه این قاب در شکل (3-30) نشان داده شده است.

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

هندسه قابهای 12 طبقه مورد مطالعه

برای بررسی دقیقتر، درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای جرم، سختی و میرایی قاب 12 طبقه منظم، در حالت نوفه 5% در جدول (3-3) آورده شده است. مطابق جدول (3-3)، با افزایش میزان میرایی، درصد خطای شناسایی درایههای قطری نیز روند افزایشی داشته است. بنابراین افزایش میزان نسبت میرایی، عامل افزایش خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه و شکلهای مودی بوده است.
نتایج شناسایی پارامترهای دینامیکی این قاب در شکلهای (3-32) و (3-33) آورده شده است.محدوده فرکانسی مورد استفاده (5/0-40 هرتز) تمامی فرکانسهای مودی این قاب را دربرگرفته است و نتایج از دقت بالایی برخوردار است. میزان بالای میرایی مودهای انتهایی، روی روند شناسایی شکلهای مودی این مودها تأثیر گذاشته و موجب افزایش خطای شناسایی آنها نسبت به مودهای ابتدیی شده است.

درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه منظم در حالت نوفه 5%
Mode No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Error (%)
Mass Error (%)
0.28
1.72
3.51
4.09
4.91
5.31
5.83
5.83
5.97
6.17
6.08
6.03
4.9
Damping Error (%)
-1.44
-1.00
3.72
6.02
1.51
2.69
6.93
9.02
7.19
7.04
6.11
4.97
4.8
Stiffness Error (%)
0.81
2.45
4.60
4.18
4.63
6.10
6.63
6.26
5.96
6.09
6.10
6.06
4.99
Frequency(Hz)
1.20
3.44
6.40
9.28
12.00
14.75
17.29
20.09
22.54
24.71
26.93
31.14

MPMF
0.66
0.23
0.059
0.021
0.011
0.008
0.004
0.003
0.002
0.001
0.002
0.002

Modal Damping Ratio (%)
0.8
2.5
4.1
5.8
7.5
8.7
9.7
10.9
12.2
14.0
16.0
23.9

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی

قاب 12 طبقه با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی وجوه نقد، صاحبان سهام، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، درماندگی مالی، استقراض