دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دروني، تصوير، لايه

دانلود پایان نامه ارشد

نام گرفت.
در گروه توده هاي خودگرده افشان (جدول3-33) شش عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 5/79 درصد از تنوع را توجيه کنند. عامل پنهان اول که 8/22 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات ضخامت پارانشيم مزوکارپ و تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل ذخيرهاي نهاده شد. در عامل دوم صفات عرض بذر و تعداد لايه کوتيکول با ضرايب بالا و در جهت مثبت برابر با 954/0درصد بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل موفولوژي بذر نام گرفت. در عامل سوم صفات تعداد لايه اپيکارپ و تعداد لايه اندوکارپ با واريانس توجيهي 7/15 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل استحکامي نام گرفت. در عامل چهارم صفات ضخامت کوتيکول، تعداد دستجات آوندي مزوکارپ و اندازه دستجات آوندي مزوکارپ با واريانس توجيهي 3/10 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل هدايتي نام گرفت. در عامل پنجم صفات نسبت طول به عرض بذر، تعداد کانال ترشحي و تعداد لايه پوشش بذر با واريانس توجيهي 2/6 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل ترشحي نام گرفت. در عامل ششم صفات حاشيه سطح ديواره سلوليآنتي کلينال و تعداد کانال ترشحي واريانس توجيهي 3/5 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل حفاظتي و ترشحي نام گرفت.

جدول3-32: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با بذر در تودههاي آزاد گرده افشان
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عامل چهارم
بار عامل پنجم
طول بذر
485/0
697/0
141/0-
131/0
121/0-
عرض بذر
780/0-
49/0
170/0-
047/0
07/0-
نسبت طول به عرض بذر
989/0
04/0
05/0-
102/0
039/0-
ضخامت اپيکارپ
01/0-
01/0-
288/0
187/0-
869/0
تعداد لايه اپيکارپ
04/0
105/0
863/0
113/0
295/0
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
076/0
024/0
824/0
076/0
12/0
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
155/0
533/0-
174/0-
42/0-
518/0-
ضخامت کوتيکول
02/0-
770/0
37/0
072/0
288/0-
تعداد لايه کوتيکول
989/0
04/0
05/0-
102/0
039/0-
ضخامت پارانشيم مزوکارپ
989/0
03/0
033/0-
103/0-
039/0-
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
978/0
062/0
033/0-
104/0
027/0-
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
038/0-
672/0
308/0-
113/0-
157/0
اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
014/0-
762/0
243/0-
057/0
145/0-
تعداد کانال ترشحي
242/0
207/0-
106/0-
613/0
089/0-
تعداد لايه پوشش بذر
62/0
395/0
173/0
224/0-
279/0-
تعداد لايه اندوکارپ
62/0
029/0
496/0
439/0-
205/0-
تعداد لايه آندوسپرم
12/0-
370/0
37/0
172/0
388/0-
واريانس توجيه شده
25
8/21
6/15
9/12
32/8
واريانس توجيه شده تجمعي
25
8/46
6/62
5/75
8/83

جدول3-33: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با بذر در تودههاي خودگرده افشان
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عامل چهارم
بار عامل پنجم
بار عامل ششم
طول بذر
044/0
8/0
311/0-
065/0
301/0
031/0
عرض بذر
239/0
954/0
039/0
089/0
130/0-
05/0
نسبت طول به عرض بذر
253/0-
373/0-
443/0-
06/0-
588/0
041/0
ضخامت اپيکارپ
517/0-
277/0
278/0
045/0
289/0
192/0
تعداد لايه اپيکارپ
108/0-
016/0-
823/0
097/0-
032/0
234/0
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
180/0
024/0
201/0
025/0
04/0
869/0
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
209/0
233/0
266/0
671/0-
073/0-
421/0-
ضخامت کوتيکول
36/0
105/0
023/0-
633/0
140/0
128/0
تعداد لايه کوتيکول
239/0
945/0
039/0-
089/0
139/0-
05/0
ضخامت پارانشيم مزوکارپ
954/0
209/0
059/0
193/0
02/0
067/0
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
954/0
209/0
059/0
104/0
027/0
067/0
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
024/0
017/0
079/0
739/0
157/0
218/0
اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
116/0-
413/0-
033/0-
689/0
121/0-
120/0-
تعداد کانال ترشحي
124/0
277/0-
154/0-
032/0
703/0
354/0
تعداد لايه پوشش بذر
014/0-
199/0
061/0
132/
745/0
137/0
تعداد لايه اندوکارپ
111/0
104/0-
682/0
139/0
245/0-
048/0
تعداد لايه آندوسپرم
129/0-
170/0
23/0
072/0
288/0-
117/0
واريانس توجيه شده
8/22
2/19
7/15
3/10
2/6
3/5
واريانس توجيه شده تجمعي
8/22
42
7/57
68
2/74
5/79

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده همدان تصوير ساختمان دروني ساقه در توده آلباني تصوير ساختمان دروني ساقه در توده گناباد

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده اردبيل تصوير ساختمان دروني ساقه در توده بوشهر تصوير ساختمان دروني ساقه در توده ياسوج

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده لهستان تصوير ساختمان دروني ساقه در توده اروپا تصوير ساختمان دروني ساقه در توده اصفهان

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده کرج تصوير ساختمان دروني ساقه در توده کاشان تصوير ساختمان دروني ساقه در توده کرمان

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده پاوه تصوير ساختمان دروني ساقه در توده نهاوند تصوير ساختمان دروني ساقه در توده مشهد

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده سميرم تصوير ساختمان دروني ساقه در توده شيروان تصوير ساختمان دروني ساقه در توده شيراز

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده تهران تصوير ساختمان دروني ساقه در توده تبريز تصوير ساختمان دروني ساقه در توده ورامين

تصوير ساختمان دروني ساقه در توده يزد تصوير ساختمان دروني ساقه در توده انگلستان تصوير ساختمان دروني بذر در توده همدان

تصوير ساختمان دروني بذر در توده آلباني تصوير ساختمان دروني بذر در توده کاشان تصوير ساختمان دروني بذر در توده اروپا

تصوير ساختمان دروني بذر در توده کرمان تصوير ساختمان دروني بذر در توده انگلستان تصوير ساختمان دروني بذر در توده شيراز

تصوير ساختمان دروني بذر در توده نهاوند تصوير ساختمان دروني بذر در توده لهستان تصوير ساختمان دروني بذر در توده پاوه

تصوير ساختمان دروني بذر در توده تهران تصوير ساختمان دروني بذر در توده تبريز تصوير ساختمان دروني بذر در توده گناباد

تصوير ساختمان دروني بذر در توده ياسوج تصوير ساختمان دروني بذر در توده مشهد تصوير ساختمان دروني بذر در توده يزد

تصوير ساختمان دروني بذر در توده کرج تصوير ساختمان دروني بذر در توده اردبيل تصوير ساختمان دروني بذر در توده اصفهان

تصوير ساختمان دروني بذر شبروان تصوير در توده ساختمان دروني بذر در توده ورامين تصوير ساختمان دروني بذر در توده سميرم

تصوير ساختمان دروني بذر در توده بوشهر

3-15 ارزيابي صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان

اين بخش از مطالعه به بررسي تنوع ژنتيکي بين تودههاي مختلف خودگرده افشان و آزاد گرده افشان رازيانه ميپردازد.در اين بخش مجموعهاي از صفات کمي مورد بررسي قرار گرفتند.
3-16 آمارههاي توصيفي، برآورد ضرايب تغييرات فنوتيپي، ژنوتيپي و وراثت پذيري عمومي
انتخاب دقيق روشهاي بهنژادي در جهت افزايش توليد و کيفيت محصول بستگي به ماهيت ژنتيکي و نحوه توارث صفات مورد نظر دارد. بررسي نحوه توارث صفات کمي معمولاً از طريق برآورد و محاسبه پارامترهايي نظير ميانگين، واريانس، کوواريانس و محاسبه اثر عوامل ژنتيکي و غير ژنتيکي بر بروز صفات انجام ميگيرد. آمار توصيفي صفات اندازهگيري شده در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه، در جداول ( 3-34 و 3-35) آورده شده است. به طور کلي براي کليه صفات مورد مطالعه، دامنه تغييرات وسيعي وجود داشت که نشان دهنده تنوع بالا بين و درون تودههاي مورد مطالعه بود. صفات داراي وراثت پذيري بالا در مسير بهبود و به نژادي ميتوانند به طور مستقيم گزينش و انتخاب شوند. صفاتي که داراي واريانس ژنتيکي پاييني بودند، تحت تأثير شرايط محيطي و زراعي ميباشند. ضرايب تنوع ژنتيکي نيز از ضرايب تنوع فنوتيپي کمتر بود که اين ميزان اختلاف به علت آثار محيطي ميباشد که البته در بعضي صفات اين تفاوت ناچيز بود. وجود ضريب تغييرات زياد نشان دهنده تنوع ژنتيکي زياد است. براي اکثر صفات بين ميزان ضريب تغييرات ژنوتيپي و فنوتيپي اختلاف چنداني وجود نداشت که نشان دهندهي عدم وجود تأثيرپذيري زياد اين صفات از تغييرات محيطي است.
در بين صفات، ميانگين صفات نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع ، روز تا 50%سبز شدن و روز تا 50% گلدهي به ترتيب در تودههاي آزاد گرده افشان 956/0، 21/42 و 23/89 کمتر از تودههاي خودگرده افشان 12/1، 68/58 و 63/94 مشاهده شد. همچنين اختلاف ميانگين صفات وزن هزاردانه و نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي به ترتيب در تودههاي خودگرده افشان 67/3 و 58/7 و آزاد گرده افشان 41/3 و 06/7 ناچيز بود. ميانگين عملکرد بذر (وزن بذر در بوته) در حالت آزاد گرده افشاني برابر با 25/20 و در حالت خودگرده افشاني برابر با 23/17 گرم بود که در اثر خودگرده افشاني کاهش چنداني را نشان نداد (جدول3-33).
نتايج ضريب تغييرات ژنتيکي، فنوتيپي و وراثت پذيري عمومي در جدول (3-34 و 3-35) نشان داده شده است. ضريب تغييرات ژنتيکي در تودههاي آزاد گرده افشان براي صفات تعداد انشعاب فرعي، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع، نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي، وزن هزاردانه و تعداد بذر در چتر کمتر از تودههاي خودگرده افشان برآورد شد. در حاليکه اين ضريب براي بقيه صفات بجز درصد سبز شدن و ارتفاع در تودههاي آزاد گرده افشان بيشتر از خودگرده افشان بود. بيشترين ضريب تغييرات ژنتيکي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به صفت وزن خشک به ترتيب برابر با (74/64) و (8/52) بود. همچنين نتايج نشان داد کمترين ضريب تغييرات ژنتيکي در تودههاي آزاد گرده افشان (8/6) مربوط به صفت تعداد انشعاب فرعي و کمترين اين مقدار در تودههاي خودگرده افشان (56/9) مربوط به صفت قطر گل آذين ميباشد. بيشترين دامنه بين ضريب تغييرات
ژنتيکي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان براي صفت تعداد انشعاب فرعي به ترتيب برابر با 8/ 6 و 65/43 بود.
ضريب تغييرات فنوتيپي در تودههاي آزاد گرده افشان براي صفات قطر گل آذين، قطر تاج پوش، وزن تر، وزن خشک، روز تا 50%سبز شدن، روز تا 50%گلدهي و وزن هزاردانه بيشتر از تودههاي خودگرده افشان بود. در حاليکه اين ضريب در تودههاي خودگرده افشان براي صفات درصد سبز شدن، ارتفاع، تعداد انشعاب فرعي ، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع ، نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي و تعداد بذر در چتر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، عاملي، آوندي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، سانتيمتر