دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموختگان، وضعیت اجتماعی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

ی ذکر شده ناشی از بیکاری نوجوانان را به دنبال خواهد داشت که توجه نکردن به آن خسارت های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در سلسله مراتب آرزوهای نوجوانان، آرزوهای معنوی در رتبه اول قرار گرفته است و این نشان می دهد که نوجوانان بر حسب فطرت پاک و روح بی آلایش شان آمادگی گرایش به سوی معنویات و مذهب را دارند. به نحوی که نتایج تحقیقات و بررسی هایی که در داخل و خارج از کشور انجام شده است، حکایت از علاقه نوجوانان به مذهب و معنویات دارد. چنین نتایجی برای دست اندرکاران و متولیان امور نوجوانان در عرصه های دینی و فرهنگی، امیدوار کننده و از سویی مسوولیت آفرین است.
انتخاب شغل و آمادگی برای اشتغال یکی از مهمترین تکالیف مربوط به دوران رشد است که نوجوانان در جوامع مختلف، بویژه در جوامع صنعتی، با آن مواجه می شوند. اگر چه این مسأله همیشه برای پسران مصداق داشته، اما شواهدی وجود دارد که در سال های اخیر برای دختران نیز اهمیت پیدا کرده است. متأسفانه، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد جوانان اطلاعات کمی در مورد مشاغل و چگونگی انتخاب یک شغل دارند.
عوامل اقتصادی و اجتماعی، بین تجربیات روزمره نوجوانان و دنیای کار فاصله انداخته است. یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که بر آرزوهای شغلی نوجوانان تأثیر می گذارد خانواده است. آرزوهای شغلی نوجوانان با خواست های والدین آنان برای موقعیت های شغلی فرزندانشان رابطه دارد.
به نظر می رسد که مادران و پدران اثرات متفاوتی بسته به سن کودک بر ارزش های شغلی کودکان خود دارند. مادرانی که شاغل هستند نگرش مثبتی نسبت به کار خود، به عنوان یک زن و نیز یک نیروی کار دارند و می توانند الگوهای شغلی مثبتی برای فرزندان خود باشند تا آن حد که پدران بتوانند نگرش مثبتی نسبت به زنان به عنوان نیروی کار داشته باشند، می توانند در شکل دهی نگرش های مثبت نسبت به زنان شاغل، هم در پسران و هم در دختران خود تأثیر داشته باشند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده تأثیر نیرومندی بر انگیزش والدین نسبت به کار دارد که آن هم به نوبه خود بر آرزوهای شغلی نوجوانان تأثیر می گذارد.
تحقیقات نشان می دهد که پدران طبقه متوسط تأثیر قابل توجهی بر آرزوهای شغلی پسران و دختران خود دارند. پدران طبقه پایین تأثیر کمتری دارند و بیشترین تأثیر را پدرانی داشته اند که وضعیت طبقه بالا را داشته و رابطه بسیار نزدیکی با پسران خود دارند. همچنین تحقیقات نشان داده است که دخترانی که موفقیت های بالایی داشته اند رابطه خوبی با پدران خود دارند. همسالان و دوستان نیز به میزان زیادی می توانند بر آرزوهای شغلی پسران تأثیر داشته باشند. به عبارت دیگر بین هوش و استعداد و همچنین طبقه اقتصادی و اجتماعی با آرزوهای شغلی دختران و پسران رابطه معناداری وجود دارد.
مطالعات نشان می دهد که مشاوران آنطور که باید در مشاوره شغلی موفق نبوده اند بسیاری از مشاوران شغلی در مورد مشاغل زنان نگرش های قالبی و جنسیتی دارند. نیاز است که بر تعداد مشاوران افزوده شده و آنها را برای مشاوره و نیازهای شغلی از جمله امکان استفاده از دستگاه های کامپیوتری، تصمیم گیری شغلی، مورد آموزش قرار دهند (شفیع آبادی، 1388: 77).
نوجوانان امروز اغلب نسبت به شرایط و فرصت های شغلی یا بی اطلاعند یا اطلاعات نادرست دارند. آنها همچنین در مورد مهارت ها و علائق خودشان و فرآیند تصمیم گیری شغلی اغلب بسیار کم می دانند. علاوه بر این وضعیت اقتصادی موجود بسیاری از کشورها بر نوجوانان فشار می آورد تا شغلی را هر شغلی بدست آورند. در جامعه ما به طور عموم برنامه ها دبیرستانی و دانشگاهی با توجه به آموزش شغلی افراد نوجوان طراحی نشده است به جز دبیرستان های فنی. تأکید اصلی آموزش بر با سواد کردن افراد متمرکز است. برخی انتقاداتی که از نظام آموزشی می شود این است که فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها، مهارت های شغلی و مناسب بازار را فرا نمی گیرند. بسیاری از دانش آموزان بین برنامه های تحصیلی خود و مشاغل آینده رابطه ای نمی بینند، همچنین باعث شده است که آنها در انتقال از نقش دانش آموز به نقش نیروی کار مشکلاتی داشته باشند. بسیاری از این مشکلات در صنعتی شدن فرآیند جوامع ریشه دارد.
حسینیان و یزدی (1377) در تحقیق خود با موضوع «هدایت شغلی از طریق همخوانی شخصیت با محیط شغلی و هنجاریابی آزمون « SDS» معتقدند که نیروی انسانی هر جامعه ای با ارزش ترین سرمایه آن جامعه به حساب می آید. استفاده بهینه از این نیروی عظیم انسانی نه تنها موجب افزایش کارآیی و کارآمدی می شود بلکه پیشرفت و رشد فرد و جامعه را نیز در بر خواهد داشت.
پژوهش حاضر به منظور بررسی همخوانی تیپ شخصیتی شاغلین با محیط شغلی آنان بر اساس نظریه انجام تصمیم گیری شغلی هالند و همچنین هنجاریابی آزمون SDS شد. 1500 نفر آزمودنی از بین شاغلین زن و مرد و با روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. میانگین سنی این گروه 33 سال بود که 5/55 درصد مرد و 5/44 درصد زن بودند. بررسی فرضیه شماره یک این پژوهش مؤید نظریه هالند می باشد و نشان می دهد که شش تیپ شخصیتی در بین شاغلین مورد پژوهش وجود دارد که بیشترین درصد مربوط به تیپ اجتماعی است. همچنین شش مدل محیطی در بین مشاغل مشاهده می شود که هر محیط شغلی تحت تسلط تیپ شخصیتی مشابه با آن محیط است.
بررسی فرضیه شماره دو این پژوهش همخوانی بین ویژگی های شخصیتی و محیط شغلی را تأیید می کند و سطوح مختلف همخوانی را از همخوانی کامل (5/56 درصد) تا ناهمخوانی (3/5) درصد محاسبه می نماید. همچنین نشان می دهد افرادی که به شغل خود علاقه مند هستند، همخوانی بیشتری بین تیپ شخصیتی آنان و محیط شغلی آنان وجود دارد. بنابراین احتمال اینکه هر فرد شغلی را که مناسب اوست بهتر انجام دهد بیشتر است.
پژوهش گلشنی (1380) به منظور رابطه آرزوهای شغلی با تیپ های شخصیتی دانشجویان در چهار رشته طراحی صنعتی، مدیریت بازرگانی، زیست شناسی و روان شناسی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از شغل یاب، تیپ شخصیتی متناسب با مشاغل پیدا شد نتایج نشان داد بین آرزوهای شغلی با تیپ های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع می توان بررسی های مربوط به دانشجویان دانشگاه ها را همسو با نظریه و آزمون شغلی و شخصیتی هالند ارزیابی نمود. بدین معنی که تیپ شخصیتی دانشجویان در رشته های مختلف متفاوت است و بین تیپ شخصیتی و رشته تحصیلی رابطه معنادار متناسب با نظریه وجود دارد.
محسنی تبریزی، علیرضا، میرزایی، محمد (1381) در تحقیق خود با عنوان «بررسی زمینه های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و روانی اشتغال زایی و کارآفرینی برای زنان و جوانان مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی» به این نتیجه دست یافتند که میزان انگیزش به کار بر حسب گروه های سنی آزمودنی تغییر می کند. با افزایش میزان آنومی (بی هنجاری اجتماعی)، انگیزش به کار در آزمودنی ها کاهش می یابد. انگیزش به کار با افزایش به موفقیت در آزمودنی ها افزایش می یابد. میان انگیزش به کار و جنسیت رابطه معنی دار به دست نیامد. بدین ترتیب انگیزش به کار بر حسب جنسیت تغییر نمی کند. میزان انگیزش به کار بر حسب وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) پاسخگویان تغییر می کند. میزان انگیزش به کار با افزایش انگیزه اقتصادی در آنان افزایش می یابد. احساس خود اثربخشی همخوانی معناداری با انگیزش به کار نشان می دهد. با توجه به نیکویی بر ارزش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج حاصل نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا متغیرهای نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تأثیرگذار بر انگیزش به کار مطرح اند.

2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور
در محدودۀ تحقيقات خارجي هيسائوناگاوا (1992-1998) تحقيقي تحت عنوان از مدرسه تا محل کار، تغييراتي در بازار کار دانش آموختگان جديد در ژاپن انجام داده است. تحقيق مذکور در صدد بررسي تغييراتي است که در بازار کار دانش آموختگان جديد در ژاپن از سال 1992 تا 1998 صورت گرفته است. روش تحقيق در مقاله بيان نشده است. نمونه مورد بررسي دانش آموختگان دبيرستاني و دانشجوياني ژاپني بوده‌اند. نتايج مطالعه بيانگر افزايش شديد بيکاري در بين جوانان و بالا رفتن نرخ جويندگان کار در ميان دانش آموختگان دبيرستاني از سال 1992 تا 1998 مي‌باشد. محقق براي کاهش بيکاري و بالا رفتن نرخ اشتغال دانش آموختگان دبيرستاني و دانشگاهي راه‌حل‌هايي را پيشنهاد داده است که به طور فهرست وار عبارت است از :
1- کار مشاوره براي آينده در مدرسه
2- شکل دادن به سيستم جايگزين شغل
3- کاريابي براي دانشجويان
4- مشاورۀ شغلي در دبيرستان‌ها
5- ماهيت متغير پيشنهادات شغلي
6- ماهيت در حال تغيير جويندگان کار
جيم تنجر28 (1990) در تحقيقي تحت عنوان آرزوهاي شغلي و بيکاري در جهان سوم معتقد است : ثروت و رفاه در زمينه اشتغال و بيکاري اين کشورها مي‌تواند نقش دوگانه‌اي داشته باشد. افزايش ثروت به معناي افزايش فرصت‌هاي شغلي و ميزان پايين آن، فقدان فرصت‌هاي شغلي را به دنبال دارد. اما ثروت بالا در اين کشورها به علت همراه داشتن آرزوهاي شغلي نيز سبب بيکاري افراد مي‌شود.
ژو و مارینی (2008) در مقاله خود با عنوان آرزوهای شغلی جوانان آمریکا به روند تغییرات این آرزوها طی سال های 1980-1966 پرداختند. اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباط تنگاتنگ دارد.
جوانان در ایالات متحده توسط ایدئولوژی موفقیت بالا رونده و آرزوهای بلند پروازانه شغلی حرفه ای دارند. اما هنوز اطلاعات کمی در مورد این روند با توجه به شرایط اجتماعی و شرایط محدود زندگی وجود دارد. این یافته ها نشان می دهد که پس از شکل گیری اولیه، آرزوهای شغلی همچنان به تکامل به عنوان تجربه ز قتصادی و اجتماعی، جنسیت، نژاد در آرزوهای جوانان آمریکا تأثیر انکارناپذیری دارند.
اولری29 (2007) در مقاله خود به برخی موانع نگرشی بر اشتغال و آرزوهای شغلی زنان پرداخته است. عواملی مانند نگرش به توانایی، شایستگی و لیاقت زنان و همچنین تصور قالبی به نقش اجتماعی زنان از مهمترین موانع یا عوامل بیرونی در آرزوهای شغلی زنان بوده اند که مانع از رسیدن آنها به شغل دلخواه زنان می گردد. اما عوامل درونی که باعث موانع اشتغال و آرزوهای شغلی زنان می گردد عبارتند از ترس از شکست، کم خودبینی و عدم اعتماد به نفس در زنان، نقش متضاد زنان، رفتارهای فتنه انگیز و سرگرم کننده.

2-4 نقد و بررسی ادبیات تحقیق:
تاکنون تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور در زمینه آرزوهای شغلی صورت گرفته است. در این پژوهش به تحقیقات داخلی و خارجی مختلفی اشاره گردید. هر یک از این تحقیقات از زوایای گوناگون و با استفاده از فرضیات و متغیرهای تقریباً متفاوت در صدد سنجش و بررسی آرزوهای شغلی نوجوانان و جوانان در جامعه هستند.
محقق در این پژوهش سعی کرده است تا به بررسی تأثیر برخی از متغیرهای زمینه ای و یا ویژگی های فردی دانش آموزان بر آرزوهای شغلی و انتخاب شغل آنها بپردازد. این متغیرها در برخی از تحقیقات گذشته نیز آمده اند. اما از نظر محقق می توان اثرات آنها را در بین دانش آموزان دختر شهرستان اندیمشک نیز مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان تئوری های ارائه شده در بخش نظری را مورد آزمون و ارزیابی قرار داد.
جدول شماره 2-2: متغیرها و عوامل بررسی شده در تحقیقات داخلی و خارجی
محقق
متغیرها و عوامل مورد بررسی
اولری
نگرش به توانایی، شایستگی و لیاقت زنان و تصور قالبی به نقش اجتماعی زنان، ترس از شکست، کم خودبینی و عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فراواني، متغير، ويژگي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تیپ های شخصیتی، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی