دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، اختلال دیکته

دانلود پایان نامه ارشد

ی یادگیری شهرستان جوانرود در رفع مشکلات یادگیری دانش آموزان پایه سوم انجام داده بود که در آن به بررسی 1:میزان تأثیر روش درمانی گلینگهام در درمان مشکل دیکته و نوشتار دانش آموزان دختر و پسرپایه سوم ابتدایی. 2:بررسی میزان تأثیر روش درمانی چندحسی فرنالد در درمان مشکل خواندن دانش آموزان دختر و پسرپایه سوم ابتدایی. 3:بررسی میزان تأثیر روش درمانی تکلیف-فرایند در درمان مشکل ریاضی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی پرداخته بود. نمونه پژوهش45 دانش آموز (21پسر24دختر) پایه سوم ابتدايی با اختلال ریاضی و 45 دانش آموز (24پسرو21دختر) پایه سوم ابتدایی با اختلال املاء و 45 دانش آموز(24پسرو21دختر) سوم با اختلال خواندن در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل قرارگرفتند، برای هر سه اختلال گروه های جداگانه ای در نظر گرفته شد و بعد از12جلسه آموزش های ترمیمی به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشته و اثربخشی روش های درمان نیز ثابت شد.
2- زینی وند (1378) در پژوهشي به مقایسه اثربخشی روش های چندحسی فرنالد و اورتون بر عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانويس پسر پایه سوم ابتدایی اصفهان پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که روش چندحسی فرنالد در بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانويس مؤثر بوده است.
3- کرمی (1383) در تحقيقي به بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء و اثر روش درمان چندحسی در کاهش این ناتوانی را در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز انجام داده است كه نتايج این پژوهش حاكي از مؤثر بودن روش چندحسی فرنالد در درمان اختلالات املاء می باشد.
4- هاشم زاده(1387) درتحقیقی با عنوان املاء و راهکارهای مؤثر در ارائه آن به غیرفارسی زبانان انجام داد. از آنجايي كه املا نوعی نوشتن نیمه فعال است که از ابتدای آموزش رسمی به زبان آموزان آموزش داده می شود بیشترین اختلاف در املای فارسی برسر جدا یا پیوسته نویسی کلمات مرکب و مشتق است که در مصوبه اخیرفرهنگستان زبان و ادب فارسی گرایش بیشتر به جدانویسی می باشد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه عوامل زیادی در بروز مشکلات املایی و نوشتاری مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتند از: الف) ضعف حافظه شنیداری، ب) ضعف حافظه حرکتی.
5- باعزت (1389) در پژوهشي با عنوان تعيين اثربخشي پردازش گر كلمه همراه با راهبردهاي طراحي آموزشي بر بهبود مشكلات املاي دانش آموزان ابتدايي دچار اختلال نوشتن پرداخت. روش پژوهش وي آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعة آماري دانش آموزان پاية سوم ابتدايي شهر تهران بودند كه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي20 دانش آموز داراي مشكلات املا، پس از اجراي آزمون هاي تشخيصي انتخاب وبه طور تصادفي در يك گروه آزمايش و يك گروه گواه جايگزين شدند. پس از اجراي پيش آزمون ها، گروه آزمايش به مدت 15 جلسة45 دقيقه اي تحت آموزش رايانه اي راهبردهاي طراحي آموزشي قرارگرفت. اماگروه گواه آموزشي نديد. سپس پس آزمون نوشتن درگروه هاي مذكور اجرا شد،و پس از گذشت 4ماه از مدت آموزش، پس آزمون نوشتن (آزمون پيگيري) اجراشد. داده ها باروش آماري تحليل واريانس اندازه گيري مكرر انجام شد.يافته ها نشان دادكه تفاوت بين ميانگين نمره هاي املاي گروه آزمايشي و گروه گواه تفاوت معنادار وخطاهاي املاي گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه كاهش بيشتري يافته است. نتايج نشان داد كه پردازش گركلمه همراه با راهبردهاي طراحي آموزشي مي تواند به عنوان يك فن آموزشي مؤثر، درجهت بهبود املاي دانش آموزان ابتدايي داراي اختلال نوشتن به كارگرفته شود.
حوائي و همكاران (1388) در مطالعه اي به بررسي ارتباط عملکرد حسي – حرکتي دست بامهارت دستنويسي دردانش آموزان با اختلال نوشتن رشدي پرداختند. در اين مطالعه توصيفي–تحليلي همبستگي تعداد ۲۰دانش آموز بااختلال نوشتن در رده سني ۹ تا۱۱ سال (۳نفردختر،۱۷نفرپسر) به صورت غيراحتمالي وارد مطالعه شدند. عملکرد حسي – حرکتي دست ازطريق آزمون هاي مهارت حرکتي مينسوتا، سمزوينستاين، دينامومتر و پينچگاجو مهارت دستنويسي ازطريق آزمون دستنويسي مينسوتا ارزيابي گرديده و در نهايت داده ها ازطريق آزمون هاي آماري همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها نشان دهنده ارتباط معني دار يبين مهارت حرکتي دست وحس لمسس بک/فشار با مهارت دستنويسي بود، اما بين قدرت گرفتن درشت وقدرت گرفتن ظريف دست با مهارت دستنويسي ارتباط معني داري مشاهده نشد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مهارت دستنويسي ضعيف دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدي مي تواند درنتيجه عملکرد حسي حرکتي ضعيف دست آن ها باشد، بنابراين توصيه مي شود ازفن هاي حسي وحرکتي نيز در درمان اين افراد استفاده گردد.
نوشین اسدی دوست (1387). تأثير روش يکپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراکي-حرکتي بر مشکلات حرکتي کودکان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهراصفهان. هدف پ‍ژوهش تعيين اثربخشي روش يكپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراكي-حركتي بر مشكلات حركتي كودكان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهر اصفهان بود. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل 80 دانش آموز نارساخوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کودکان استثنايي شهر اصفهان بود. شيوه پژوهش طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل بود. بدين منظور 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان را به طور تصادفي انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش بطور انفرادي تحت درمان رويكرد يكپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراكي-حركتي در 10 جلسه قرار گرفتند. ابزاز مورد استفاده در اين پژوهش تست لينكن-اوزرتسكي بود كه بطور پيش آزمون-پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحقيق با تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه بين ميانگين هاي نمرات پس آزمون مهارت هاي حركتي در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود داشت (0001/0=P).اين بدان معنا است که مداخلات درماني بر مهارت هاي حرکتي (درشت، ظريف، واکنش هاي تعادلي، طرح ريزي در حرکات متوالي، چالاکي در حرکات درشت و ظريف) کودکان نارساخوان مؤثر بوده است.
کلثوم سورسوری (1389). پژوهشی با نام طراحی و تولید رسانه آموزشی املا بر اساس مدل چند حسی فرنالد و بررسی تأثیر آن بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان پایه اول شهرستان بانه انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که رسانه آموزشی املا بر اساس مدل چند حسی بر کاهش اشکال املایی آموزشی، حساسیت شنیداری، تمییز حافظه دیداری و ضعف حافظه دیداری دانش آموزان پایه اول (در سطح p%5) تأثیر دارد.
مریم طحان کار دزفولی ( 1389). بررسی تأثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد و ادراکی – حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دو روش درمانی چند حسی و ادراکی – حرکتی در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان دزفول بود. نتایج حاصله از تحلیل واریانس نشان داد که مداخله آزمایشی چند حسی و ادراکی – حرکتی برای هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه در کاهش اختلال دیکته تأثیر داشته است.
2-3-2- تحقيقات انجام شده در خارج كشور:
1-سگین (1866) در پژوهشي در زمينه اختلالات يادگيري تلاش کرد تا رفع نقایص عصبی مرکزی و پیرامونی را که به عقیده وی علت توقف فرایند های یادگیری کودک می شد را ترمیم کند.او در برنامه های خود، ابتدا مهارت های حرکتی اساسی، جابجایی و تحرک را ابتداآموزش داده وپس از آن عملکرد لمسی نظیر، گرفتن، نگه داشتن،انداختن و…را آموزش می داد سپس به همین ترتیب سایر توانایی های هوشی شامل ادراک، توجه، تشخیص رنگ ها، ادراک فضایی و…را بهبود می بخشید. پس از آن خواندن و نوشتن را نیز با استفاده از حس لامسه و کارت های مصور تقویت کرد.کار سگین که در درمان مشکلات خواندن و نوشتن تا حدودی موثر بود را می توان از نخستین فعالیت های ترمیمی در مورد مشکلات یادگیری محسوب کرد (کرک /چالفانت،ترجمه، رونقی، 1377).
یکی دیگر از مطالعاتی که در خصوص کار با کودکان دارای مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن صورت گرفته است،مربوط به وپمن 1968 (به نقل از فریار و رخشان، 1379) است. او عقیده داشت که هر فردی از میان کانال های حسی مختلف خود، بیشتر از کانالی خاص اطلاعات را موثرتر دریافت می کند، برخی از طریق گوش و برخی از طریق چشم و…به همین دلیل وی معتقد بود که چنانچه برنامه های آموزشی و ترمیمی با کودکان دارای مشکلات یادگیری به نحوی تدارک دیده شوند که یادگیری فرد از کانالی صورت گیرد که بیشترین کارآمدی را در یادگیری دارد، بسیار موفق خواهند بود. این امر مورد تأکید میکل باست (1967)نیز قرار گرفت. 

جدول(1-2) تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی های آموزشی و مشكلات يادگيري، نوشتاري
پژوهشگر (سال)
نتايج
عنوان تحقيق
رديف

محمدی(1386)
گروه آزمایش پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشته واثربخشی روشهای درمان نیز ثابت شد.
بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای آموزشی و توانبخشی مرکز مشکلات ویژه ی يادگيري شهرستان جوانرود در رفع مشکلات یادگیری دانش آموزان پایه سوم.
11

زینی وند (1378)
روش چندحسی فرنالد در بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانويس مؤثر بوده است.

مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد واورتون برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانويس پسر پایه سوم ابتدایی اصفهان.

2

کرمی (1383)
نتايج این پژوهش حاكي مؤثر بودن روش چند حسی فرنالد در درمان اختلالات املاء می باشد.
بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء و اثر روش درمان چندحسی در کاهش این ناتوانی را در دانش آموزان دوره ابتدایی شهراهواز.

3

هاشم زاده(1387)
عوامل زیادی دربروز مشکلات املایی و نوشتاری مطرح شده که مهمترین آنها عبارتند از: الف) ضعف حافظه شنیداری،ب) ضعف حافظه حرکتی.
عنوان املاء و راهکارهای مؤثر در ارائه آن به غیر فارسی زبانان.

4

باعزت (1389)
نتايج نشان داد كه پردازش گركلمه همراه با راهبردهاي طراحي آموزشي مي تواند به عنوان يك فن آموزشي مؤثر، در جهت بهبود املاي دانش آموزان ابتدايي داراي اختلال نوشتن به كار گرفته شود.
تعيين اثربخشي پردازش گر كلمه همراه با راهبردهاي طراحي آموزشي بر بهبود مشكلات املاي دانش آموزان ابتدايي دچار اختلال نوشتن.

5

حوائي و همكاران (1388)
مهارت دستنويسي ضعيف دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدي مي تواند در نتيجه عملکرد حسي حرکتي ضعيف دست آن ها باشد، بنابراين توصيه مي شود ازفن هاي حسي وحرکتي نيز در درمان اين افراد استفاده گردد.
بررسي ارتباط عملکرد حسي – حرکتي دست با مهارت دستنويسي در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدي.

6

سگین (1866)
نتایج نشان داد که آموزش مهارت های حرکتی اساسی، جابجایی و تحرک، وپساز آن عملکرد لمسی نظیر، گرفتن، نگه داشتن،انداختن و…در درمان مشکلات خواندن و نوشتن تا حدودی موثر بود.

اختلالات يادگيري

7
وپمن 1968 (به نقل از فریار ورخشان،1379)
چنانچه برنامه های آموزشی و ترمیمی به نحوی تدارک دیده شوند که یادگیری فرد از کانالی صورت گیرد که بیشترین کارآمدی را در یادگیری دارد، بسیار موفق خواهند بود.
کار با کودکان دارای مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن

8

4-2- جمع بندي و نتيجه گيري:
با توجه به اهمیت نوشتن صحيح و نقش ویژه آن در زندگي روزمره افراد، به کار گیری روش هایی که بتواند این هدف را عملی سازد بسیار مهم می باشد.دست اندر کاران تعلیم وتربیت همیشه در تلاش بوده اند تا بتوانند بادر نظر گرفتن روش های فعال وموثر، یادگیری مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان را به سطح بالایی برسانند.
بهره گیری از يك طراحي اصولي در زمينه اختلالات نوشتاري در يادگيري صحيح نوشتن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در میان مهارت های تحصیلی پایه ، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است. چرا که سندی کتبی از خود به جای می گذارد. نوشتن علاوه بر اینکه از مهارت های اساسی و پیش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های حرکتی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع متغیر مستقل، گروه کنترل، پیش آزمون