دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داستان نوح، علامه طباطبایی، معانی و بیان

دانلود پایان نامه ارشد

برای سرپرستی مریم

48-45
بشارت عیسی به مریم

55-49
قصه بالا رفتن عیسی
نساء
155-153
اشاره به پیمانشکنی بنی اسراییل

159-156
اشاره به داستان عیسی
مائده
26-20
داستان حیرانی بنی اسراییل برای چهل سال

31-27
هابیل و قابیل

119-110
معجزات حضرت عیسی
انعام
87-74
اعتراض ابراهیم به آزر
اعراف
25-11
خلقت آدم

64-59
تکذیب حضرت نوح از سوی قومش
سوره
آیات
موضوع
اعراف
72-65
قوم عاد و حضرت هود

79-73
قوم ثمود و حضرت صالح

84-80
حضرت لوط

93-85
مردم مدین و حضرت شعیب

155-103
موسی و بنی اسراییل

162-160
تقسیم بنی اسراییل به دوازده گروه

166-163
اصحاب سبت

176-175
داستان بلعم باعورا

190-189
به دنیا آمدن فرزند آدم و حوا
یونس
73-71
داستان نوح

92-75
غرق شدن فرعون و اطرافیانش
هود
34-25
داستان نوح

47-36
ساختن کشتی توسط نوح

60-56
داستان قوم عاد

68-61
داستان قوم ثمود و عذاب آن ها

82-69
آمدن فرشتگان به نزد ابراهیم

95-84
داستان اهل مدین و حضرت شعیب

99-96
اشاره به دعوت فرعون از سوی حضرت موسی
یوسف
101-4
داستان حضرت یوسف(ع)
ابراهیم
8-5
اشاره به قصّه موسی

13-9
اشاره به اقوام نوح، عاد و ثمود

41-35
درخواست ابراهیم از خداوند
حجر
44-26
داستان خلقت آدم

74-51
آمدن فرشتگان به نزد ابراهیم و لوط
سوره
آیات
موضوع
حجر
84-78
نابودی اهل ایکه و حجر
نحل
75
مثلی درباره بندهای زرخرید

76
مثلی در مورد دو مرد

112
مثلی در مورد یک شهر

122-120
اشاره به ویژگیهای حضرت ابراهیم
اسراء
7-4
اشاره به فساد در میان بنی اسراییل

59
اشاره به شتر قوم ثمود

65-61
نافرمانی ابلیس در سجده به آدم

104-101
اشاره به معجزات حضرت موسی
کهف
26-9
قصّه اصحاب کهف

44-32
مثل صاحبان باغ

50
نافرمانی ابلیس

82-60
قصّه سفر موسی با جوان همراهش

99-83
قصّه ذوالقرنین
مریم
15-2
درخواست زکریا از خداوند و تولّد یحیی

33-16
بشارت تولّد عیسی به مریم

50-41
دعوت حضرت ابراهیم عمویش را

53-51
تأکید بر رسول بودن حضرت موسی

55-54
اشاره به حضرت اسماعیل

57-56
اشاره به راستگو بودن حضرت ادریس
طه
73-9
داستان موسی

98-77
داستان بنی اسراییل و فرعون

123-115
رانده شدن آدم از بهشت
انبیاء
70-51
شکستن بتها توسّط ابراهیم
سوره
آیات
موضوع
انبیاء
75-71
اشاره به ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب

76
اشاره به نجات نوح و خانوادهاش

82-78
داستان سلیمان و داود

84-83
استغاثه ایوب به درگاه خدا

86-85
اشاره به شکیبایی اسماعیل، ادریس و ذوالکفل

88-87
خشم ذوالنون و پشیمان شدنش

90-89
اجابت دعای زکریا

91
اشاره به پاکدامنی مریم

96
اشارهای به یأجوج و مأجوج
حج
26
نشان دادن محل ساختن کعبه به ابراهیم
مؤمنون
29-23
داستان نوح

42-30

49-45
داستان موسی و هارون

50
اشاره به داستان مریم و عیسی
فرقان
36-35
عطا کردن کتاب آسمانی به موسی

37
غرق شدن تکذیب کنندگان نوح

38
هلاکت قوم عاد، ثمود و اصحاب رس
شعراء
66-10
مأموریت حضرت موسی برای رفتن به نزد فرعون

102-68
اشاره به داستان ابراهیم

120-105
اشاره به داستان نوح

139-123
اشاره به داستان هود

158-141
اشاره به داستان صالح

174-160
عذاب قوم لوط

189-176
به هلاکت رسیدن قوم شعیب
سوره
آیات
موضوع
نمل
14-7
داستان موسی و مشاهده آتش ورفتن به سوی فرعون

44-15
سلیمان و ملکه سبا

53-45
قوم ثمود که قصد مکر علیه صالح را دارند.

58-54
داستان قوم لوط و نزول عذاب بر آنان
قصص
43-3
داستان موسی از تولد تا مرگ فرعونیان

82-76
داستان قارون
عنکبوت
15-14
اشاره به داستان نوح

18-16
اشاره به دعوت ابراهیم

27-24
نجات ابراهیم از آتش

30-28
نزول عذاب بر قوم لوط

35-31
آمدن فرشتگان نزد ابراهیم و نابودی قوم لوط

37-36
اشاره به داستان شعیب

38
نابودی قوم عاد و ثمود

39
اشاره به نابودی قارون، فرعون و هامان
سبا
11-10
اعطای لحن خوش و ساختن زره به حضرت داوود

14-12
داستان سلیمان و مرگ او در حالی که به عصا تکیه زده

19-15
نزول عذاب بر قوم سبا به دلیل ناسپاسی
یس
29-13
داستان اصحاب قریه
صافات
79-75
مجازات قوم نوح

113-83
داستان ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل

120-114
اشاره به موسی و هارون

130-123
اشاره به داستان الیاس

136-133
اشاره به داستان لوط

148-139
داستان یونس
ص
14-12
داستان داوود و دادخواهی دو نفر از او

40-30
اشاره به داستان سلیمان و توبه وی

44-41
داستان ایوب

48-45
اشاره به داستان برخی از انبیا

85-71
داستان نافرمانی ابلیس
غافر
5
اشاره به مجازات قوم نوح

50-23
داستان موسی و مؤمن آل فرعون
فصلت
18-13
عذاب قوم عاد و ثمود
زخرف
27-26
اشاره به سخنان ابراهیم

56-46
داستان غرق شدن فرعونیان

59-57
اشاره به حضرت عیسی

65-63
داستان عیسی
دخان
33-17
یادآوری کفر ورزیدن قوم فرعون

37
اشارهای کوتاه به قوم تبّع و مقایسه آنها با بنیاسرائیل
احقاف
24-21
نزول عذاب بر قوم عاد
ق
14-12
اشاره به سرنوشت برخی از اقوام
ذاریات
37-24
آمدن میهمانان به نزد ابراهیم

40-38
پشیمانی فرعون در هنگام غرق شدن

46-41
نابودی قوم عاد، ثمود، نوح
نجم
54-50
اشاره به نابودی برخی از اقوام قدیم
قمر
15-9
داستان طوفان نوح

20-17
عذاب قوم عاد

31-23
عذاب قوم ثمود

38-33
نزول عذاب بر قوم لوط
سوره
آیات
موضوع
قمر
42-41
آمدن پیامبران نزد فرعون و سرکشی وی
حدید
27-26
اشاره به پیامبری نوح و ابراهیم
ممتحنه
5-4
تذکر کفر ورزیدن قوم ابراهیم
صف
5
اشاره به حضرت موسی

6
اشاره به حضرت عیسی

14
سؤال عیسی از حواریون
تحریم
10
مثال زدن زنان لوط و نوح

11
مثال زدن همسر فرعون

12
اشاره به حضرت مریم
قلم
32-17
اشاره به آزمایش صاحبان باغ و نزول شبانهی بلا

50-48
اشاره به قصه یونس
حاقه
8-4
اشاره به هلاکت اقوام عاد و ثمود

9
اشاره به فرعون و شهرهای سرنگون شده
نوح
28-1
داستان حضرت نوح
مزمل
16-15
اشاره به عصیان فرعون و عذاب او
نازعات
25-15
اشاره به فرستادن موسی به سوی فرعون
بروج
9-4
قصهی اصحاب اخدود
فجر
14-6
اشاره به سرنوشت اقوام عاد، ثمود و فرعون
شمس
15-11
داستان ناقهی صالح و عذاب قوم ثمود

گفتار دوم:
افتتاحیه و اختتامیه

سرآغاز
از موارد مهم و اساسی در گیرایی و توفیق داستان و تأثیرگذاری آن، چگونگی آغاز و انجام داستان میباشد. در ادبیات سنتی نحوهی آغاز نمودن یک متن ادبی اعم از شعر یا نثر بسیار مهم بوده است و از آن با عنوان برائت استهلال در علم معانی و بیان بحث کردهاند.
در زمینهی داستان نویسی نیز این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که موفقیت و یا عدم موفقیت داستان در جلب و جذب مخاطب و ترغیب او برای به پایان رساندن داستان در گرو یک آغاز مناسب و مؤثر میباشد؛ ای بسا داستانی که دارای طرحی متقن و شخصیتپردازی درخور و لحنی صادقانه و… باشد اما به دلیل افتتاحی ضعیف و نارسا موفق به جذب مخاطب نگردد، لذا لازم است که قصهپرداز تمام تلاش خود را برای افتتاح هر چه هنریتر داستان به کار گیرد.
قرار گرفتن قصص قرآنی در میان یک متن آسمانی، شاید این ذهنیت را ایجاد نماید که دیگر برای جلب توجه مخاطب، نیازی به آغاز و انجامی هنری برای این داستانها نمیباشد، چرا که تقدس متن و التزام خواننده به قرائت آن باعث پیگیری خواننده میگردد. اما از آنجا که قرآن بهترین کلام است و قصص آن بهترین قصههاست، باید آغاز داستانهای آن هم بهترین آغازها باشد. از طرفی بررسی قصههای قرآنی نیز نشان میدهد که این قصهها در چگونگی آغاز شدن و افتتاح یکسان نبوده و قرآن کریم سبکهای متفاوتی را برای افتتاح قصههای خود به کار گرفته که در این بخش بدان پرداخته میشود.
شیوههای افتتاح داستانهای قرآن
با تأمل و دقت در قصههای قرآن و مقایسهی آنها با یکدیگر، میتوان به تنوع قصهها در نحوهی آغاز و اختلاف آنها در این موضوع پی برد. قصههای قرآنی را از نظر افتتاحیه میتوان به دو دستهی کلی تقسیم نمود؛ یک دسته داستانهایی که با بیان مقدمهای آغاز میگردند و دستهی دیگر داستانهایی که بدون بیان مقدمه و به شکل ناگهانی مخاطب را به صحنهی داستان وارد میکنند. توضیح مطلب اینگونه است:
* بسیاری از قصههای قرآن با یک مقدمه آغاز میگردد که این مقدمهها با توجه به بافت سوره و هدف داستان میتواند متفاوت از یکدیگر باشد. این مقدمه ممکن است:
الف) استفهام تقریری باشد که این استفهام در خواننده کشش و انگیزه ایجاد میکند که داستان را دنبال کند. در ذیل، مواردی از اینگونه افتتاحیه ذکر میگردد:
1) داستان موسی(ع) در سورهی طه با یک مقدمهی استفهامی آغاز میگردد: «هَلْ أَتاكَ حَديثُ مُوسى».
«بدیهی است این استفهام برای کسب خبر نیست که او از همهی اسرار آگاه است، بلکه به تعبیر معروف اسفهام تقریری است، یا به تعبیر دیگر استفهامی است که مقدمهی یک خبر مهم است، همانگونه که در زبان روزمره نیز هنگام شروع به یک خبر مهم میگوییم: آیا این خبر را شنیدهای که …؟» (مکارم شیرازی،1384، ج13، ص190).
مسلماً اینگونه آغاز نمودن داستان در ترغیب خواننده برای شنیدن داستان و پیگیری ماجراهای آن تا حدود زیادی مؤثر واقع خواهد شد، چرا که «آن، یک نوع استفهام است برای زمینهچینی و آماده کردن نفسها و گوشها، تا اینکه قصه را به خوبی دریابند و عاشقانه مایل به دریافت آن شوند» (قطب، 1412، ج4، ص2330).
2) در سورهی ص (آیات 17 تا 20) به معرفی شخصیت حضرت داود(ع) میپردازد و بعد با بیان یک جملهی استفهامی به سراغ داستانی در مورد این پیامبر میرود. آن جمله چنین است: «هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْراب». علامه طباطبایی در این باره چنین بیان میدارد: «[این استفهام] به منظور واداشتن به شگفتی و تشویق به شنیدن خبر است» (طباطبایی، 1417، ج17، ص192).
3) در سورهی ذاریات (آیهی 24) نیز داستان میهمانان ابراهیم(ع) با یک پرسش آغاز میگردد: «هَلْ أَتاكَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمين». نکتهای که در این پرسش نهفته است، سؤال از «داستان میهمانان ابراهیم است». این مسئله رغبت خواننده را برای پیگیری داستان بیشتر میکند. چرا که در او پرسشهای فراوانی را در مورد این میهمانان برمیانگیزد و خوانندهای که به داستان خود ابراهیم آگاه است مشتاق میگردد که داستان میهمانان او را نیز بداند. داستان «جنود فرعون و ثمود» نیز از این دست میباشد، آنجا که میفرماید: «هَلْ أَتاكَ حَديثُ الْجُنُودِ، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُود» (بروج:17-18).
4) در سورهی فجر نیز بعد ذکر چندین و چند قسم پیاپی، به داستان دو قوم عاد و ثمود و نیز فرعون میپردازد که افتتاح داستان با یک استفهام همراه است: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعاد». اینکه چرا شروع داستان با پرسش است، شاید «ترکیب استفهام در این چنین سیاقی از نظر برانگیختن و شوراندن برای بیداری و التفات، شدیدتر و مؤثرتر است» (قطب، ج6، ص3903).
5) داستان اصحاب فیل نیز با دو استفهام تقریری آغاز میگردد: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفيلِ، أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في‏ تَضْليل».
ب) برخی از مقدمههای داستانهای قرآن در بردارندهی درونمایهای مختصر از کل داستان است که از حالت و کیفیت آنها خبر داده و یا در مورد شخصیت اصلی داستان مطالبی را بیان میکند و شخصیتش را به تصویر میکشد که از این دست میتوان داستان مبارزات حضرت موسی(ع) با فرعون در سورهی قصص را مثال زد. قرآن در این قصه پیش از آنکه به اصل داستان بپردازد، در مقدمهای کوتاه به معرفی شخصیت فرعون پرداخته و نمایی کلی از داستان و فضای وقوع آن را ترسیم کرده است و خواننده میتواند سرانجام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عناصر داستان، عناصر داستانی، رمان تاریخی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دوران کودکی