دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دادرسی کیفری، قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

نوشته و به او می دهد ابهامی که در این جا وجود دارد، این است که مراد از ضرر در جرم سوء استفاده چه نوع ضرری است. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. قبل از آن که دیدگاه های مختلف دکترین بیان شود، باید گفت که، در این مبحث، اضرار واقعی را مترادف اضرار بالفعل میدانند منظور از ضرر واقعی، آنچنان ضرری است، که به صاحب آن ضرر وارد شود، نه اینکه احتمال ضرر در آن وجود داشته باشد. (ضرر احتمالی) و منظور از ضرر بالفعل آن ضرری است که به مرحله فعلیت رسیده باشد، نه اینکه پتانسیل وقوع ضرر را، داشته باشد. (ضرر بالقوه) علیهذا، در خصوص وقوع ضرر اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند که اضراری که در اینجا لازم است اضرار واقعی بوده یعنی واقعاً باید ضرر ایجاد شود.96
گروهی دیگر از دکترین اعتقاد دارند که اضرار مذکور در ماده 673 ق.م.ا اضرار بالفعل (ورود خسارت بالفعل) می باشد، یعنی اگر شخصی مثلا در موضوع ما مدیر عامل و اعضای هیات مدیره روی چک سفید که امضاء صاحب آن حک شده است و به عنوان اموال شرکت تحت اختیار آنها بوده ، مبلغی نوشته و وجه چک را از بانک بگیرد (سوء استفاده ای که منتهی به بردن مال می شود صورت بگیرد) جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. پس مراد اضرار واقعی یا همان خسارت بالفعل می باشد نه اضرار احتمالی یا بالقوه97.
عده ای دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل لازم نیست بلکه امکان ورود خسارت کافی است. لذا اگر امین مطلبی را در سفید امضاء بنویسد که منجر به خسارت احتمالی او شود ولو آنکه نتواند از آن بهره برداری نماید (یعنی ضرر، بالفعل نباشد) جرم مورد نظر واقع شده است98.
به عقیده نگارنده به نظر دیدگاه اول که اضرار واقعی و بالفعل را شرط می دارند منطقی تر باشد. حال سؤالی که در اینجاست اینکه، چرا در دیدگاه اول منطقی تر جلوه می نماید. باید گفت که در علم حقوق برای پذیرش یک دیدگاه، اولاً باید به پیشینه آن امور توجه نمود و سپس بر اساس اصول مورد قبول در حقوق کیفری استدلال کرد. این مبحث نیز از این امر مستثنا نیست. در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مقنن از واژه خسارت استفاده نمود و مراد از خسارت طبق نظر اکثریت حقوقدانان، ناظر به خسارت مادی است. که به صورت افزایش دارایی منفی و کاهش دارایی مثبت جلوه می نامید. یعنی طبق قانون سابق، باید چیزی از دارایی فرد کسر می شد. یعنی مراد مقنن در قوانین سابق وقوع خسارت بالفعل بود. با تصویب قانون تعزیرات 1375 اصطلاح، سوء استفاده به کار رفته است و نباید معتقد بود که در سوء استفاده وقوع خسارت بالفعل شرط نیست. چرا که منظور از سوء استفاده در ماده 673استفاده عملی از سفید امضاء است. یعنی دارنده عملاً سبب اضرار به صاحب آن شود
بطور کلی لازم به ذکر است که سند حقوقی سه قسمت دارد. تاریخ، متن و نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… علیهذا جرم مزبور زمانی واقع می شود که اقدام قبلی با گذاردن امضاء بر روی ورقه انجام شده باشد. به عبارت دیگر امضاء در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند باشد.در عین حال اولاً برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای امضاء باشد، بدین لحاظ که متعاقباً مطالب مورد توافق قبلی که بر روی آن نوشته شود، ثانیاً ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن به صورت فرم چاپی یا دست نویس قبلا نوشته شده باشد ولی نوشتن قسمت های خالی و سفید آن با قصد تکمیل بعدی آن توسط شخص دیگری انجام شود، مانند برات که مستلزم قبول محال علیه و در اجرای ماده 229 قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل، مورد توافق واقع شده باشد، ولی بر خلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود، در عین حال چنانچه نوشته یا سند در نمونه و فرم قطعی آن امضاء شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن با فقدان قصد قبلی برای درج مطلب تکمیلی اضافه شود، چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد. خلاصه آنکه تحقق جرم مذکور مستلزم وجود قبلی اوراق مزبور است و منظور از سفید امضاء ورقه سفید یا سند یا چک یا سفته ای است که، واجد امضاء بوده و به شخص سپرده می شود و یا به هر طریقی آن را بدست می آورد و با تکمیل قسمت هایی مانند نام، مبلغ و تاریخ و…از آن سوء استفاده نموده که برای صاحب ان ضرر آفرین باشد.
در حقوق فرانسه هم اکنون وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتهای تجاری منجر به ظهور یک جرم جداگانه نمی باشدالبته این مساله در مورد شرکتهای با مسئوولیت محدود مورد نظر قرار نگرفته و سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در این شرکت در حقوق فرانسه منجر به ظهور یک جرم جداگانه میشودو در مورد این جرم همه شرکتها مورد اشاره قرار نگرفته است .99
بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء .
مساله ای که در اینجا مطرح است بر این مبناست که سوء استفاده از سفید امضاء حتماً باید سبب ورود خسارت مادی گردد تا بگویم جرم منظور واقع شده است، یا اگر سبب خسارت معنوی گردد هم، جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت که ضرر و زیان به دو دسته تقسیم می شود، ضرر و زیان مادی و ضرر و زیان معنوی.
در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 در ماده 9 ضرر و زیانی که قابل مطالبه است عبارت است از:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می شود.
اما در سال 1378 با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نسخ قانون سابق، ضرر و زیان معنوی حذف و فقط خسارت مادی و منافع ممکن الحصول در ماده 9 مارالذکر، مورد قبول واقع شده است100.
در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) که مقرر نمودند:
((هرکس از سفید امضاء که به او سپرده شده… موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود… محکوم به حبس جنجه ای…خواهد شد)). برای تحقق جرم سوءاستفاده، طبق آن قوانین، ورود خسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء ضرورت داشت ودر غیر اینصورت تحقق جرم موضوع مادتین سابق را با تردید مواجه می ساخت. حالیه ماده 673 ق.م.ا. (که ناسخ قوانین سابق بوده است) کدام ضرر و زیان را مد نظر قرار داده است. گروهی از حقوقدانان با توجه به اطلاق بکار رفته در ماده 673 ق.م.ا. که مرتکب ((سوء استفاده نماید)) عنوان می نمایند، که ضرر غیر مادی را هم در بر می گیرد101 عده دیگری از حقوقدانان اعتقاد دارند که گرچه مراد مقنن در قانون سابق، ورود خسارت به صاحب امضاء بوده است اما، این خسارت به جنس شایعه اش منصرف بوده، یعنی فقط خسارت مادی را در بر می گیرد. اما قانونگذار در سال 1375 تغییر موضع داده و نظر خویش را مبنی بر وقوع خسارت مادی با ذکر عبارت ((سوء استفاده))، تغییر داده است. و منظور از عبارت سوء استفاده از سفید امضاء در ماده 673 ق.م.ا. هر نوع خسارتی، اعم از خسارت مادی و معنوی است. بنابراین کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء با ایجاد مشکلات عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء می تواند موجب تحقق این جرم گردد. همچنین آنچه که در ماده 118 قانون تعزیرات لزوماً خسارات مادی بود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقوق فرانسه، حقوق ایران، هیات مدیره Next Entries منبع مقاله درباره کتاب مقدس، قرآن کریم، کانون توجه، مجمع البیان